Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Saateks

“Eesti rahvamuusika antoloogia” annab ülevaate eesti vanemast rahvamuusikatraditsioonist. Tegemist on antoloogia kolmanda versiooniga. Algne väljaanne, Herbert ja Erna Tampere ning Ottilie Kõiva koostatud “Eesti rahvalaule ja pillilugusid”, ilmus viie vinüülplaadi ja tekstivihikuna 1970. aastal. Selle põhjal valmis 2003. aastal täiendatud CD-väljaanne “Eesti rahvamuusika antoloogia” (sarja “Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist” 3. osa), mis ilmus paralleelselt nii eesti kui inglise keeles. Käesoleva veebiväljaande aluseks on 2003. aasta CD-väljaanne.

1970. a ilmunud Herbert ja Erna Tampere ning Ottilie Kõiva koostatud teaduslik antoloogia “Eesti rahvalaule ja pillilugusid”.

Antoloogias on avaldatud 115 arhiivisalvestust aastatest 1912–1966. Väljaande põhiosa moodustavad regilaulud: töö-, kalendri- ja perekondlike rituaalide, laste- ja mängulaulud, lüürilised ja jutustavad laulud. Pillimuusika osas on esindatud kõik peamised traditsioonilised instrumendid ja koosseisud, karjasepillidest külakapellini.

Laulud on rühmitatud esitusolukordade või teema järgi. Laulude pealkirjadeks on regilaulude kokkuleppelised tüübinimed, mille järgi saab sarnaseid tekste otsida ka “Eesti regilaulude andmebaasist” ja väljaandest “Eesti rahvalaulud. Antoloogia”. Iga laulu või pilliloo lehel on ära toodud pala salvestus, noot ja lauludel ka sõnad koos tõlkega inglise keelde. Murdesõnade seletused leiab lauluteksti alt. Keerulisemas murdekeeles tekstid on tõlgitud tervikuna ka eesti kirjakeelde. Laulumängudele ja ka mõnele laulule on lisatud kommentaare esituse kohta. Palalehekülje lõpus on allikaviide andmetega esitaja ja tema elukoha, koguja ning kogumisaja kohta, samuti viide originaalsalvestuse asukohale Eesti Rahvaluule Arhiivis. Kuna veebiväljaande palade numeratsioon erineb varasematest väljaannetest, leiab allikaviite lõpust pala numbrid eelmistes, 1970. ja 2003. aasta versioonides.

Väljaandes tutvustatakse kõiki laulikuid ja pillimehi, kellelt avaldatud muusikapalad pärinevad. Laulikute ja pillimeeste ülevaade on kirjutatud ajalooliste maakondade kaupa, maakondade ja kihelkondade kaardi leiab sisukorra lõpust. Tervikülevaatele järgnevad eraldi lehed iga esitaja kohta, esitajad on reastatud tähestikujärjekorras perekonnanimede järgi. Esitaja lehel on tema foto ja teda tutvustav lõik laulikute ja pillimeeste ülevaatest. Järgneb esitajalt salvestatud palade nimekiri.

Sissejuhatus antoloogia esimesele, 1970. aasta väljaandele on avaldatud muutmata kujul. Sealt leiab Herbert Tampere Eesti rahvaluulekogude lühitutvustuse ja ülevaate eesti ajaloolisest muusikapärimusest – regilauludest, pillidest ja pillimuusikast.

2003. aastal ilmunud täiendatud CD-väljaanne “Eesti rahvamuusika antoloogia”.

Sissejuhatus 2003. aasta väljaandele (CD-väljaanne) algab ülevaatega algse, 1970. aasta väljaande koostamise taustast ja väljaande koostajatest Herbert ja Erna Tamperest ning Ottilie Kõivast. Seejärel on lähemalt tutvustatud 2003. aasta versiooni täiendusi: laulikute ja pillimeeste ülevaadet, lauluteksti keeleliste nüansside märkimise põhimõtteid ja viiside noodistusi. Ka see sissejuhatus vastab originaalile, ent palade numbrid on muudetud vastavalt siinse väljaande numeratsioonile. Kuna veebiversioonis on murdekeele edasiandmiseks kasutatud lisamärkide süsteemi pisut lihtsustatud, on vastavad muutused tehtud ka CD-versiooni sissejuhatuse keeleteemalisse lõiku.

Veebiväljaandes on parandatud varasematest väljaannetest leitud vigu ning tehtud täpsustusi andmestikku. Suur tänu kõigile, kes meid seejuures oma terava pilgu ja teadmistega on aidanud. Täname südamest väljaande koostajaid, nii eelmiste kui käesoleva väljaande koostamismeeskondi, kõiki häid abilisi ja lahkeid rahalisi toetajaid. Meie suurim tänu ja austus kuulub eesti suulise kultuuri tipploojatele, kunagistele laulikutele ja pillimeestele, samuti väsimatutele kogujatele, kes on teinud oma tööd armastuse ja kirega, pärandades meile unikaalse muusika-arhiivi.

23. IV 2016. a

Risto Järv
Janika Oras
Kadi Sarv