Allikad

Kasutatud allikad

Trükitud allikad

Annom, Inge; Järv, Risto; Kaasik, Mairi, Toomeos-Orglaan, Kärri 2020 (koost.). Eesti muinasjutud II. Loomamuinasjutud. Tartu: EKM Teaduskirjastus.

Eisen, Matthias Johann (loo kirjutanud) 2010. Seenekuningas. Tallinn: TEA Kirjastus. 

Jakobson, August 1997. Ööbik ja vaskuss. Kuressaare: TormiKiri.

Järv, Risto 2016 (koost.). Metsavaimu heategu. Sada eesti muinasjuttu metsast ja meist. Tallinn: Varrak.

Järv, Risto 2018 (comp.). Deep in the Forest. One hundred Estonian fairy tales about the forest and its people. Translated by Adam Cullen. Tallinn: Varrak.

Kippar, Pille 1999 (koost.). Loomad, linnud, putukad: Eesti loomamuinasjutte. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 1999.

Kreutzwald, Friedrich Reinhold (üles kirjutanud) 2006.  Eesti rahva ennemuistsed jutud. Tallinn: Koolibri, 2006. 

Külvik, Helen 2019 (koost.). Igal kandil omad kombed. Kihnlaste, setode, suitide ja liivlaste pühad ja tähtpäevad. Seto Instituut.

Loorits, Oskar 1934. Vanarahva pärimusi. Keel ja Kirjandus, nr 2a. Tartu: Loodus. 

Stein, Victor Julius 1875. Üks kubu Vanu-sõnu ja vanu kõnekombeid. Tartu: H. Laakmann.

Železnova, Irina 1981 (tõlkinud). Estonian fairy tales. Tallinn: Perioodika. 

Žanr

Lisamaterjal

Loodus ja rahvausund.

Artikleid.

Arukask, Madis 2022. Lemmelehest taaskord. Ühe seto mütoloogilise regilaulu usundilis-kombestikulisest tagapõhjast.

https://ut.ee/sites/default/files/2022-06/07_arukask.pdf


Võrguallikad

Lõhmuste, Toomas 1988. Õhtujutt. Sääsk ja hobune. Ämblik ja vähk. Eesti Rahvusringhääling: Vikerraadio.https://vikerraadio.err.ee/837631/ohtujutt-saask-ja-hobune-amblik-ja-vahk

Tedre,Ülo 2015. Eesti maskeerimistavad.  Eesti maskeerimiskombestik.

https://www.folklore.ee/Sanditajad/eesti_maskeerimisest

Žanr

Vahetekstide teoreetilised allikad

Arukask, Madis 2022. Lemmelehest taaskord. Ühe seto mütoloogilsie regilaulu usundilis.kombestikulisest tagapõhjast. https://ut.ee/sites/default/files/2022-06/07_arukask.pdf

Hiiemäe, Mall 2006. Päiv ei ole päiväle veli. Lõunaeesti kalendripärimus. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 22. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.

Hiiemäe, Mall 2016. Väike linnuraamat rahvapärimusest. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus.

Jonuks. Tõnno 2009. Eesti muinasusund. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Jüssi, Mart 2011. Kaks kümnendit koostöös hüljestega. Eesti loodus Nr 2. http://www.eestiloodus.ee/artikkel3737_3697.html

Kuusi, Matti 1956. Virolais-suomalainen Maailmansyntyruno. Kalevalaseuran vuosikirja 36. Porvoo; Helsinki, lk 49–84. 

Laugaste, Eduard; Liiv, Ellen (koost.) 1970, 1999. Muistendid Vanapaganast. Tartu Riiklik Ülikool, Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Fr. R. Kreutzwaldi nimeline Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Raamat. https://www.folklore.ee/rl/folkte/myte/pagan/

Loorits, Oskar 1949, 1951, 1957. Grundzüge des estnischen Volksglaubens I-III. Lund.

Loorits, Oskar 1951. Grundzüge des estnischen Volksglaubens II. https://docplayer.org/202561374-Grundzuege-des-estnischen-volksglaubens.html

Loorits, Oskar 1990. Eesti rahvausundi maailmavaade. Tallinn.

Masing, Uku 1995. Eesti usund. Tartu.

Oinas, Felix 1981. Jumi – A fertility divinity. Journal of the Folklore Institute 18, lk 69–89.

Paulson, Ivar 1997. Vana eesti rahvausk. Usundiloolisi esseid. Tartu.

Saarlo, Liina 1996. Varesest, sest vagast linnukesest. Vaga vares. Pro Folkloristica IV. Toim. Janika Oras. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum. https://www.folklore.ee/era/nt/PF4/4Saarlo.htm

Sutrop, Urmas 2001. Taarapita – eestlaste suur jumal. Mäetagused 16, lk 7–38.

Sutrop, Urmas 2004. Eesti keele maailmapildist: meel, hing ja vaim. Mäetagused 24, lk 99–108.

Tiideberg, Kristiina 2009. Setu traditsiooniline maa-arhitektuur 20. sajandi I poolel Meremäe, Värska, Mikitamäe ja Misso valla põhjal. Magistritöö. Tartu ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo- ja arheoloogia instituut, Kunstiajaloo õppetool. https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/34404/tiideberg_ma_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vainik, Ene 2014. Jumala jälgi ajamas. Mäetagused 58, lk 7-34.