Kunstnikud

Eesti
ART+ (LV)

ART+ on liitreaalsuse kunstiplatvorm, mis võimaldab kasutajatel oma nutitelefonide või tahvelarvutite abil kogeda asukohapõhiseid liitreaalsuse teoseid. Selle näituse jaoks on kaheksa rahvusvahelisest kunstnikust koosnev rühm loonud teoseid, mis uurivad seoseid naabrite, inimese ja looduse, inimese ja tehnoloogia, mineviku ja oleviku ning kujutlusvõime ja reaalsete kogemuste vahel.

English
ART+ (LV)

ART+ is an augmented reality art platform that allows users to experience location-based AR works using their smartphones or tablets. For this exhibition, an international group of 8 artists have created works exploring connections between neighbours, humans and nature, humans and technology, past and present, and imaginative and real experiences.


Eesti
Bryndís Björnsdóttir (IS)

Bryndís Björnsdóttir on kunstnik ja kirjanik. Tema praktika põhineb maastiku, tehnoloogia, kehade ja majanduslikust võimust rääkivate teemade põimimisel tekivatel poeetilistel seostel. Viimastel aastatel on tema väljunditeks olnud tumedate ökoloogiate kehastunud mateeria dekoloniseerimine ja maastiku lugemine. Tema väliskulptuur Tartu Ülikooli loodusmuuseumi hoone ees jääb looduse ja jutustamise, inimeste ja teiste eluvormide vahele, olles kosmilise konstruktsioonide ja meie keskkonna nurgakiviks.

English
Bryndís Björnsdóttir (IS)

Bryndís Björnsdóttir is an artist and writer. Her practice is based on creating poetic connections through the interweaving of themes such as landscape, technologies, bodies and economic power. In recent years, her outputs have revolved around decolonising the embodied matter of dark ecologies and readings of land. Her outdoor sculpture in front of the Tartu Natural History Museum building dwells between nature and storytelling, and humans and other life-forms, as a cosmic construction and cornerstone of our environment.


Eesti
Linda Boļšakova (LV)

Linda Boļšakova on visuaalkunstnik, kelle praktika uurib inimese suhet keskkonnaga ning tõmbab paralleele inimese kehalisuse ja teiste materiaalsete kehalisuste, eriti taimede oma vahel. Ta uurib sageli, kuidas erinevad kultuurilised ja ajaloolised sündmused mõjutavad taimede elu ja kuidas globaalsed sündmused kujundavad meie inimeste elu. Tema uus teos Eesti Kirjandusmuuseumi raamatukogus käsitleb pärimust, juuri ja puudumise olemust.

English
Linda Boļšakova (LV)

Linda Boļšakova is a visual artist whose practice explores human relationships with the environment and draws parallels between human embodiment and other material embodiments, especially those of plants. She often explores how various cultural and historic events influence the lives of plants and how universal events shape our human experience. Her new work in the library of the Estonian Literary Museum deals with heritage, roots and the nature of absence.


Eesti
Zody Burke (EST/US)

Zody Burke on multimeediakunstnik ja muusik. Ta loob skulptuuridest ja helist koosnevaid müsteeriume, mille abil kaardistada Ameerika identiteedi keerukust hiliskapitalistlikul ajajärgul. Zody uurib kultuurimütoloogiaid ja nende suhet tõega ning millised on seosed maailma loomise ja geoloogia vahel. Tema materiaalne praktika ulatub suuremahulistest skulptuuridest keraamiliste kõrgreljeefide, eksperimentaalse muusika, illustratsiooni, video ja tekstiiliteosteni. Burke’i uus teos näitusel „Metsavaimud masinas“ uurib maa hingamist ja ühendab selle Ilmar Malini seinamaalingu „Strata vitae“ varjatud kihtidega Tartu Ülikooli loodusmuuseumi hoone fuajees.

English
Zody Burke (EST/US)

Zody Burke is a multimedia artist and musician. She creates cyphers through sculpture and sound through which to cartograph the complexity of American identity within late capitalism, explore parallel inherited cultural mythologies and their relationship to truth and interface world-building with geological time. Her material practice ranges from large-scale sculpture to ceramic high-relief to experimental music, illustration, video and fibre work. Burke's new work for Enter Woodland Spirits explores the phenomena of earth breathing and combines it with the hidden layers of Ilmar Malin’s Strata Vitae mural in the foyer of the Tartu Natural History Museum building.


Eesti
Þorsteinn Eyfjörð (IS)

Þorsteinn Eyfjörð on kunstnik ja helilooja. Tema praktika tegeleb ajapõhiste meediumitega, keskendudes helile, mis on dialoogis arhitektuurse ruumi ja aja moonutamisega. Erinevates vormides heliga töötamine on muuhulgas tähendanud ka teiste kunstnike loomingusse muusika ja helikujunduse abil panustamist ning lisaks teeb ta ise installatsioone ja paberil teoseid. Tema selle näituse jaoks loodud uus heliinstallatsioon avab ruumi õrnalt mineviku häältele, mis on kombineeritud koorilaulu ning Eesti Kirjandusmuuseumi salapärase hoone poolt tekitatud helidega.

English
Þorsteinn Eyfjörð (IS)

Þorsteinn Eyfjörð is an artist and composer. His practice evolves around time-based mediums with a focus on sound in dialogue with architectural space and the distortion of time. Working with sound in various applications has led him to contributing music and sound design to other artists’ work and to making installations and works on paper. His new sound installation for this exhibition gently opens up the space for voices from the past, combined with choir motifs and sounds that the mysterious building of the Estonian Literary Museum is producing.


Eesti
Mari-Leen Kiipli (EST)

Mari-Leen Kiipli on kunstnik, kes loob fotosid, videoid ja installatsioone, mis keskenduvad peamiselt ruumide ja situatsioonide sõnastamata, tunnetuslikele omadustele. Oma installatsioonidega teravdab ta vaataja tähelepanu valguse, läbipaistvuse, peegelduste, varjude, värvi, teravuse, tekstuuri, liikumise, heli ja muude aistitavate omaduste suhtes. “Metsavaimud masinas” näitusel kohtuvad tema uues ruumi-installatsioonis taimed, vanad lood, inimese suhe loodusega ja tänapäev.

English
Mari-Leen Kiipli (EST)

Mari-Leen Kiipli is an artist who creates photographs, videos and installations that focus primarily on the unarticulated, sensory qualities of spaces and situations. Through her installations, she focuses the viewer’s attention on light, transparency, reflections, shadows, colour, sharpness, texture, movement, sound and other sensory qualities. At the exhibition Enter Woodland Spirits, her new space-installation brings together plants, old stories, humankind’s relationship with nature and the present.


Eesti
Oskar Koliander (DK)

Oskar Koliander on kujutav kunstnik ja skulptor. Tema erinevad kunstiprojektid – installatsioonid, performance’id, skulptuurid ja mängud – uurivad kuulumise tingimusi globaliseerunud ja tehnologiseeritud maailmas. „Metsavaimud masinas“ näitusel avab tema teos „Intelligo #5“ maagilise platvormi, kus iidsed arhiveeritud lood mõjutavad ja inspireerivad seenemaailma.

English
Oskar Koliander (DK)

Oskar Koliander is a visual artist and sculptor. His wide-ranging art projects – featuring installations, performances, sculptures and games – are an investigation into the conditions for belonging in a globalised and technologised world. For Enter Woodland Spirits, his work Intelligo #5 opens up a magical platform, where ancient archived stories influence and inspire the fungi world.


Eesti
Johannes Luik (EST)

Johannes Luik on skulptor ja installatsioonikunstnik. Ta on huvitatud (objektide) materiaalsusest ja selle abil edasi antavatest füüsilise maailma omadusi kirjeldavatest parameetritest nagu materjal, tekstuur, mass, maht ja dimensionaalsus. Luike huvitab (abstraktsete) objektide suhe kolmemõõtmelisse arhitektuursesse ruumi ja arhitektuursete detailide funktsionaalne suhe neisse objektidesse. Näitusel saab tunnistada ruumi aktiveerimist, sekka mälestuspilte ning antoloogiast “Eesti looduspärimus” seoseid maale meie jalge all.

English
Johannes Luik (EST)

Johannes Luik is a sculptor and installation artist. His focus is on the materiality of (objects) and the parameters this conveys to describe the properties of the physical world, such as material, texture, mass, volume and dimensionality. Luik focuses on the relationship of (abstract) objects to the three-dimensional architectural space and the functional relationship of architectural details to these objects. At the exhibition, you can experience the activation of space, interspersed with commemorative images and links from the Estonian Nature Folklore anthology to the land beneath our feet.


Eesti
Niskanen & Salo, Inkeri Aula (FI)

Mark Niskanen ja Jani-Matti Salo loovad multidistsiplinaarseid installatsioone, mis põimivad kokku igapäevaseid nähtusi ja erinevaid tehnoloogiaid. Duo loomingus uuritakse meelte maailma, inimsuhteid, mälestusi, üksinduse ja koosolemise kogemusi ning kõigi nende seoseid globaalsete teemadega. Niskaneni ja Salot paelub olemasolevate keskkonnastruktuuride esitlemine kunstiteostena ja oma autorsuse jagamine mitteinim-loojatega.
 
Inkeri Aula on kultuuriantropoloog, kes uurib põlvkondade lõikes muutuvaid keskkonnasuhteid ja meelekogemusi. Tema praegune järeldoktorantuur Aalto Ülikoolis keskendub loovusele, heaolule ja kultuuripärandile.
 
Nende uus ühine teos „Pilv“ toob kokku erinevad isiklikud mälusosinad Eesti Rahvaluule Arhiivi materjalidega, uurides, kui kaugel tulevikus või lähedal minevikus asuvad meie kummitused.

English
Niskanen & Salo, Inkeri Aula (FI)

Mark Niskanen and Jani-Matti Salo create multidisciplinary installations that weave together everyday phenomena and various technologies. The duo’s work delves into the world of the senses, human interactions, memories, experiences of solitude and togetherness, and their associations with global themes. Niskanen and Salo are fascinated by framing existing environmental structures into works of art and sharing their authorship with the non-human.
 
Inkeri Aula is a cultural anthropologist who studies changing environmental relationships and sensory experiences across generations. She is currently conducting her postdoctoral research in creativity, wellbeing and cultural heritage at Aalto University.
 
Their collective new work Cloud combines selected personal whispered memories with Estonian folklore archive materials, and questions how far into the future or recent in the past our ghosts are.


Eesti
Norman Orro & Joonas Timmi (EST)

Norman Orro on kunstnik ja muusik, kes ühendab erinevaid meediume spekulatiivsete lugudega, otsib ilu entroopias ja seab kahtluse alla tehnotsentriliste narratiivide võimupositsioonid.
 
Joonas Timmi ühendab traditsioonilise puidutöö kõrgtehnoloogiatega, meisterdades esemeid, mis peegeldavad inimüleseid tundeid, pannes proovile meid ümbritsevate objektide olemuslikkuse.
 
Nende töötlus teosest „Tuul kui sosin, šiffer ja maagiline rehkendaja“ saab arhiivimaterjalide inspiratsioonil kõlale ja olemusele salapärasema tämbri.

English
Norman Orro & Joonas Timmi (EST)

Norman Orro is an artist and musician who merges different media with speculative lore, seeks beauty in entropy and questions the fabric of technocentric narratives.

Joonas Timmi blends traditional woodworking with advanced technologies, crafting artifacts that echo non-human sentiment and challenging the utility of objects around us.

Their work Wind as Murmur, Cypher and Enchanted Reckoner, inspired by archival material, takes on a more mysterious tone and essence.


Eesti
Hans Rosenström (FI)

Hans Rosenström on heli- ja visuaalkunstnik. Rosenströmi praktika keskmes on kogemiskohtadega hoolikalt kahasse loodud installatsioonid. Fiktiivset ja reaalset segades soovib ta tunnistada, et me jagame oma elu paljude teiste aistmisvõimeliste olenditega, kes kõik pole sugugi inimesed, mistõttu kutsub ta sageli ka vaatajaid teose osaks saama, oma kolaolu tunnetama ning pöörama tähelepanu ja mõtisklema enda seoste üle ümbritseva maailmaga.

Näitusele „Metsavaimud masinas“ loob Rosenström Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukokku uue heli-installatsiooni „Kaarna sulg“, mis liidab kokku maailmad imaginaarsetest liikidevahelistest otsingutest. Keegi huikab käreda tämbriga kuskilt kaugustest, keegi läheneb pehmete fraasidega sügavusest.

English
Hans Rosenström (FI)

Hans Rosenström is a sound and visual artist. Rosenström’s practice centres around installations that are carefully produced in relation to the sites where they are experienced. By blending the fictive with the real, he wishes to acknowledge that we share our lives with a multitude of other sensuous beings, both human and otherwise. Therefore, he also often invites the viewers to become part of the work, to feel their presence and to pay attention and reflect upon their interconnectedness with the world around them.

For the exhibition Enter Woodland Spirits, Rosenström will create a new sound installation The Raven Feather in the archive library of the Estonian Literary Museum, which will bring together worlds from imaginary interspecies explorations. Someone hoots in a hoarse timbre from somewhere far away; someone approaches in soft phrases from the depths.


Eesti
Pia Sirén (FI)

Pia Sirén on kunstnik, kes tegeleb installatsioonide ja skulptuuridega. Oma hiljutistes töödes on Sirén loonud tehislikke maastikke, kasutades peamiselt ehitusmaterjale. Tema uus teos ühendab paljuütlevalt plastilist maailma ja arhiveeritud hääli.

English
Pia Sirén (FI)

Pia Sirén is an artist working with installations and sculpture. In her recent works, Sirén has created artificial landscapes using mainly construction materials. Her new work connects the plastic world and archived voices in quite a meaningful manner.


Eesti
Nastja Säde Rönkkö (FI)

Nastja Säde Rönkkö on kunstnik, kes töötab video, performance’i , installatsiooni ja tekstiga. Tema projektid uurivad suhet digiajastu, võimu, inimkonna ja meie planeedi tuleviku vahel. Rönkkö praktika unistab tulevikust ja uurib kohalolekut poliitika ja emotsioonipoeetika kaudu. „Metsavaimud masinas“ jaoks on Rönnkö olnud huvitatud eesti rahvaluulest pärit Soovanakese tegelaskujust ja sellele rahvusvaheliselt müstilise hääle andmisest.

English
Nastja Säde Rönkkö (FI)

Nastja Säde Rönkkö is an artist working with video, performance, installation and text. Her projects investigate the relationship between the digital era, power, humanity and the future of our planet. Her practice dreams about the future and explores presence through politics and the poetics of emotion. For Enter Woodland Spirits, Rönnkö has been very interested in the Soovanake character from Estonian folklore and has given it an international mysterious voice.


Eesti
Ingrid Torvund & Jonas Mailand (NO)

Ingrid Torvund ja Jonas Mailand tegelevad filmi, skulptuuri ja joonistamisega. Kuna neid huvitavad lugude jutustamine ja visuaalsed narratiivid, loovad nad audiovisuaalseid elamusi, mis haaravad publikut ja kutsuvad mõtisklema. Nende film „Seeper Weeper Sleeper (1. episood)“ keskendub salapäraste rituaalide avamisele ning looduse ja kultuuri kokkupuutepunktide uurimisele.

English
Ingrid Torvund & Jonas Mailand (NO)

Ingrid Torvund and Jonas Mailand work in film, sculpture and drawing. With their interest in storytelling and passion for visual narratives, they create audiovisual experiences that engage audiences and provoke thoughtful contemplation. Their film Seeper Weeper Sleeper (episode 1) focuses on unfolding mysterious rituals and exploring the intersection of nature and culture.    


Eesti
Roman-Sten Tõnissoo (EST)

Roman-Sten Tõnissoo on visuaalkunstnik, kelle loomingu huviobjektiks on ajastule omane ihalus vaimsuse ja tähenduse järele, samuti agressiooni ning turvatunde haprad jõujooned. Peamiste töövõtetena eristuvad meediumiülene viitamine ja ruumilise dialoogi momendi otsimine ning selles peituv potentsiaal visualiseerida uusi võimalikke tulevikuperspektiive. Tõnissoo uus installatsioon näitusel hõljub unistuslikkuse ja mütoloogilise piiridel, pannes painduma ruumi ja külastajate vaatenurga.

English
Roman-Sten Tõnissoo (EST)

Roman-Sten Tõnissoo is a visual artist whose work focuses on the desire for spirituality and meaning that characterises our era, as well as the fragile frontier between aggression and a sense of security. His main techniques include cross-media referencing and the search for the moment of spatial dialogue, with its potential to visualise new possible futures. Tõnissoo’s new installation at the exhibition straddles the borders of the dreamlike and the mythological, bending space and the visitor’s perspective.


Eesti
Emer Värk (EST)

Emer Värk on visuaalkunstnik, kelle peamine fookus asub teatrikunstil läbi video ja visuaalsuse, puudutades stsenograafia, valguskujunduse ja videokunsti piire. Oma lavatöödel keskendub Värk peamiselt meele tajule, meeleolule ja emotsioonidele. Värk on loonud ja lavastanud visuaalkujundusi erinevatele etenduskunstide suurvormidele põimides omavahel filmi, videot, erinevaid tehnoloogiaid ja ruume. Näitusel „Metsavaimud masinas” ühendab tema uus, koos tehisaru programmidega loodud teos, „Post-Folk Lore“ traditsioonid ja tulevikutehnoloogiad, andes helgetele vanadele rituaalidele salapärase düstoopilise kuue.

English
Emer Värk (EST)

Emer Värk is a visual artist whose main focus is theatre through video and visuality, touching the boundaries of scenography, lighting design and video art. In his stage works, Värk focuses mainly on the perception of the mind, mood and emotions. Värk has created and directed visuals for various large-scale performing art forms, interweaving film, video, different technologies and spaces. At the exhibition Enter Woodland Spirits, his new work Post-Folk Lore fuses tradition and future technologies, offering a mysterious dystopian aura to luminous ancient rituals.


Eesti
Tori Wrånes (NO)

Tori Wrånes on vokalist ja kunstnik, kelle kunstipraktika on transmediaalne ja võtab performance’ide, skulptuuride, videote või installatsioonide vormi. Ta kasutab helisid, muusikainstrumente, kostüüme, rekvisiite, arhitektuuri ja skulptuure, mis deformeerivad tema välimust ning loovad uusi rituaale ja unenäolisi kogumeid. Tema uut teoste sarja näitusel „Metsavaimud masinas“ saab kirjeldada kui hingamise skulpturaalsust.

English
Tori Wrånes (NO)

Tori Wrånes is a vocalist and artist who has a transmedial artistic practice, which unfolds as performance, sculptures, videos or installations. Her use of sounds, musical instruments, costumes, props, architecture and sculptures deforms her appearance and creates new rituals and dreamlike constellations. Sculpturality of breathing could be a way to describe her new series of works for the Enter Woodland Spirits exhibition.