Piret Voolaid, FO vanemteadur Eesti-uuringute tegevjuhi ülesannetes

Piret Voolaid

Tel: +372 737 7742
E-post: piret@folklore.ee

Haridus

Piret Voolaid lõpetas 1996. aastal Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule erialal. 2005. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis teadusmagistri kraadi (magistritöö "Eesti mõistatuste perifeerne aines: elektroonilised andmebaasid internetis").

Aastatel 2005–2011 õppis ta Tartu Ülikoolis eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas doktorantuuris. Doktoriväitekirjas "Eesti mõistatused kui pärimusliik muutuvas kultuurikontekstis" analüüsis ja mõtestas ta eesti mõistatusi kogu nende liigilises mitmekesisuses. Töö põhifookuses on mõistatuste tänapäevased allvormid (keerdküsimused, liitsõnamängud, lühendmõistatused, piltmõistatused jne), mis erinevad oma sisult ja vormilt oluliselt vanematest traditsioonilistest mõistatustest. Töös demonstreeritakse mõistatuste alaliikides toimunud muutusi ja näidatakse, kuidas ühiskondlik-kultuuriline, sh poliitiline, etniline, majanduslik ja tehnoloogiline ümbrus mõjutab pidevalt mõistatuste vormi ja sisu.

Teenistuskäik ja loometöö

1993. aastal asus tööle Teaduste Akadeemia Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi folkloristika osakonnas vanemlaborandina. Aastatel 2000–2005 oli Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas assistent, aastatel 2005–2012 teadur. Aastast 2013 töötab ta Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas vanemteaduri ametikohal, alates 2016. aasta aprillist on ta lisaks Euroopa Regionaalarengu Fondi toel tegutseva Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuht.

Peamised uurimisteemad on folkloori lühivormid (mõistatuste liigiline mitmekesisus ja sotsiokultuurilised kontekstid, vanasõnade kaasaegsed kasutusümbrused), laste- ja noortefolkloor kui ühiskondlike muutuste ja hoiakute indikaator, meediafolkloor, sh interneti sotsiaalmeedia ilmingud, multimodaalsed ja visuaalsed folkloorivormid (nt grafiti, piltmõistatused, internetimeemid) kui nüüdisühiskonna sünkreetlised kultuurinähtused. Ta on spordifolkloristika, s.t spordifolkloorile keskenduva uurimissuuna ehk sportloristika juurutaja ja arendaja, analüüsides nt dopingufolkloori, spordi rolli identiteedinarratiivide konstrueerimisel.

Voolaid on koostanud mitmeid folkloori lühivormide andmebaase, avaldanud teadusartikleid, toimetanud juhtivate teaduskirjastuste väljaandeid ja ajakirjade erinumbreid. On jaganud trükisõna ja meedia vahendusel laiemale üldsusele teadmisi vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kohta, sihiga toetada tänapäevase eesti keele loomingulist potentsiaali ja rikastada sõnavara. On löönud kaasa Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi eesti ja rahvaluule osakonna folkloristika õppekavas, pidanud külalisloenguid folkloori lühivormidest, internetifolkloorist, juhendanud magistrante ja oponeerinud lõputöid. Tõsiteaduslike käsitluste kõrval kuuluvad Piret Voolaiu tööde hulka rohked lastele, noortele ja laiemale üldsusele suunatud populaarteaduslikud kogumikud, mängulised kaardipakid sarjast "Head eesti ...", samuti järjepidevad pärimuse alased raadioesinemised, nt Vikerraadio saadetes "Huvitaja" ja "Keelesaade", populaarteaduslikud artiklid ajalehtedes ja ajakirjades.

Ta on osalenud erinevates rahvusvahelistes teadusprojektides ja kuulub mitmetesse erialaorganisatsioonidesse. Oma uurimistulemusi on Piret Voolaid tutvustanud arvukatel konverentsidel ja seminaridel nii Eestis kui ka rahvusvahelisel foorumil. Ta on täiendanud end teadusvälisvahetuse raames nt Soomes, Sloveenias, Poolas, Ungaris. Sagedane esineja on ta olnud Rahvusvahelise Parömioloogia Assotsiatsiooni (IAP), Rahvusvahelise Etnoloogia ja Folkloori Ühingu (SIEF), Rahvusvahelise Rahvajuttude Uurimise Seltsi (ISFNR), Rahvusvahelise Kehakultuuri- ja Spordiajaloo Ühingu (ISHPES) jt üritustel, rääkimata kaasategemisest Kreutzwaldi päevadel (Kirjandusmuuseumi aastakonverentsil), Eesti-uuringute Tippkeskuse konverentsidel või folkloristide talvekonverentsidel (vt http://www.folklore.ee/rl/talvekonverents/). Ta on korraldanud rohkelt nii sisemaiseid kui ka rahvusvahelisi teadussündmusi, olnud mitmete suurte üleriigiliste laste- ja noortepärimuse kogumisaktsioonide algataja, korraldaja ja mõtestaja (nt 2007 - üleriigiline koolipärimuse kogumisvõistlus; 2011 - üle-eestiline lasteaiapärimuse kogumisvõistlus; 2021 - koolipärimuse kogumisvõistlus Kanada eestlastele). Ta on aastaid korraldanud (lasteaia)õpetajatele suunatud koolituspäevi, esinenud rohkete ettekannete ja loengutega laiemale avalikkusele mõeldud seminaridel-konverentsidel-koolitustel.

Ta on panustanud teadusnõukogude ja -komisjonide töösse.

CV ja publikatsioonide nimekiri Eesti Teadusinfosüsteemi veebilehel: https://www.etis.ee/CV/Piret_Voolaid/est

Viimati muudetud:11.03.2022