Reet Hiiemäe, MA

24.03.1974

Folkloristika osakonna teadur
Tel: 737 7743
E-post: reet@folklore.ee

Peamised uurimisteemad

Rahvausund ja -jutud, sh linnajutud, mütoloogilised olendid, pärimuse psühholoogiline aspekt

Kaitstud kraaditööd

Magistritöö "Eesti katkupärimus Lääne-Euroopa katkutraditsiooni piirimail". Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, 1999

Kuuluvus erialaühingutesse

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi liige

ISFNR-i (International Society for Folk Narrative Research) liige

Tunnustused

Eesti Kultuurkapitali aastapreemia (2001)

CV ja teadustööde loend Eesti Teadusinfosüsteemis

Publikatsioonid

I Monograafiad

R. Hiiemäe. Eesti katkupärimus (Monumenta Estoniae Antiquae II. Eesti Muistendid. Mütoloogilised haigused I.). Tartu : EKI folkloristika osakond, EKM Eesti Rahvaluule Arhiiv 1997. 517 lk

II Kogumikud ja toimetised

R. Viidalepp. Eesti rahvajuttude laadist, funktsioonist ja jutustajatest. Sator 4. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi töörühm, 2004. (Toim. Reet Hiiemäe)

L. Petzoldt. Väike deemonite ja vaimolendite leksikon. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, 2003. (Tõlkinud ja kommenteerinud Reet Hiiemäe)

Folklore als Tatsachenbericht. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, 2001. (Toim Jürgen Beyer ja Reet Hiiemäe)

R. Hiiemäe (toim.). Katkujutud (sarjas "Rahvapärimus"), Tallinn : Koolibri, 1997. 95 lk.

III Artiklid

Uued suunad rahvaluulekogumises alates 1980. aastatest Eesti Rahvaluule Arhiivi laekunud ainese põhjal. Kogumisest uurimiseni. Artikleid Eesti Rahvaluule Arhiivi 75. aastapäevaks. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 20.) Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2002, lk 280-293

Tramper-Geschichten und Tramper-Folklore. Die Begegnung von Tatsachen und Stereotypen. Trampergeschichten und Tramperfolklore: die Begegnung von Tatsachen und Stereotypen, Folklore als Tatsachenbericht (toim. Jürgen Beyer ja Reet Hiiemäe), Tartu 2001: Sektion für Folkloristik des Estnischen Literaturmuseums, lk 38-55

Kividest rahvapärimuses. Eesti Maaparandajate Seltsi toimetised 4. Tallinn : Eesti Maaparandajate Selts, 2000, lk 61-67

Vägivald massimeedias: stereotüübid, sümbolid, tegelikkus. Meedia. Folkloor. Mütoloogia, Tänapäeva folkloorist III, Tartu : EKM rahvausundi töörühm, 2000, lk 161-169

Estonia at the Borderline between the Plague Traditions of Eastern and Western Europe. Conference of International Society for Folk Narrative Research on 17.-22. July 2000 in Nairobi (Kenia). Abstracts. Nairobi 2000, 17

Muld sakraalse ja profaanse reliikviana", Mäetagused 14. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2000, lk 140-151 - http://www.folklore.ee/tagused/nr14/muld.htm

Katk ja aids - sarnaste fenomenide käsitlemine rahvapärimuses. Kuuldust-nähtust. Tänapäeva folkloorist IV. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 1999, lk 31-44.

The Estonian Narratives on Plague on the Borderline of West-European Plague Tradition. Master's thesis by Reet Hiiemäe, defended in Tartu University on October 4, 1999. Folklore. An Electronic Journal 12. Tartu : Estonian Literary Museum, 1999, lk 149-152.

Eesti - Ida- ja Lääne-Euroopa katkupärimuse piiriala. Austerwegr. Idatee. Muinasteaduse ajakiri. Nr. 4/1998, lk 32-34.

Soome-ugri katkukujutelma võrdlus. Vaga vares (Pro folkloristica 4). Tartu 1996: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 20-26.

Der Sadismus in der gegenwärtigen Folklore Estlands. Contemporary Folklore: Changing World View and Tradition. Tartu 1996 : Institute of Estonian Language & Estonian Museum of Literature, lk 320-339.

Linnajutud. Vanavaravedaja 3. Tartu : Tartu NEFA, 1996, lk 33-46.

Katkukujutelm Eestis ja Venemaal. - Eksitaja. Pro folkloristica 3. Tartu : Eesti , 1995, lk 12-18

Ettekanded ja esinemised seminaridel ja konverentsidel

Strategien zur Bewältigung von Ängsten durch massenmediales Erzählen. - Konverentsil "Erzählkulturen im Medienwandel" Rostockis 1.-5.09.2004

Stereotypes of fear and violence in mass media. – SIEF-i konverentsil "Among others" Marseille's 26.-30.04.2004

Sammlungs- und Forschungsprojekte der Gegenwartsfolklore in Estland. - Konverentsil "Volkskundliche Grossprojekte - ihre Vergangenheit und Zukunft" Rostockis 7.-9.10.2002

Trampergeschichten und Tramperfolklore. Die Begegnung von Tatsachen und Stereotypen. - Eesti-saksa ühisseminaril "Folklore als Tatsachenbericht" Tartus 20.-24.09.2000

Estonian heritage of plague on the borderline between Eastern and Western Europe. – ISFNR-i konverentsil "The Authority of Memory in Narratives" Nairobis 17.-22.07.2000

Der Sadismus in der Gegenwartsfolklore Estlands. – ISFNR-i konverentsil "Horizons of Narrative Communication" Göttingenis 26.-31.07.1998

Oponeeringud

Oponeering Ave Tupitsa bakalaureusetööle "Tõest ja vaimust ette nähtud lood: ühe hiidlase usundiline pärimus". Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, 2002

Korraldatud seminarid ja konverentsid

Eesti-saksa ühisseminar "Folklore als Tatsachenbericht", 20.-24.09.2000

Iganädalase VTK teisipäevaseminari koordinaator

Viimati muudetud:19.05.2010