Nikolai Kuznetsov, PhD

29.12.1976

Nikolay Kuznetsov

Folkloristika osakonna teadur, Tartu Ülikooli Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri keelte lektor
Tel: 737 7741
E-post: kolja@folklore.ee

Peamised uurimisteemad

Komi keel ja folkloor

Kaitstud kraaditöö

Doktoritöö "Пространственная семантика местных падежей коми языка (когнитивный анализ)". Juhendaja T. Seilenthal. Tartu Ülikooli Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, 2012

CV ja teadustööde loend Eesti Teadusinfosüsteemis

Publikatsioonid

I Raamatud

Komi–magyar szótár. Lexica Savariensia. Szombathely: Savaria University Press, 2003. 199 lk

II Artiklid

Matrix of Cognitive Domains for Komi Local Cases. – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri ESUKA 3(1), 2012, 373–394.

Местные падежи коми языка в когнитивном аспекте (на примере пространственных значений аппроксиматива). – CIFU XI, Pars V. Piliscsaba, 2011, 215–221.

Периферийные употребления аппроксиматива в коми языке. – Linguistica Uralica 47, 3, 2011, 191–198.

Komi keelest. Mitte eriti optimistlikult. – Oma keel 1, 2010, 86–93.

The role of pop music and ohter phenomena of modern culture in the preservation of komi language. – Folklore 41, 2009, 119–130.

Vene keele mõjud komi keelele. – Kirändüs/Kiil veidembüsen. (Võro Instituudi Toimõndusõq = Publications of Võro Institute nr 23). Võro, 2009, 53–68.

Komi rahvaluulet. Kogunud P. Ariste. – Mäetagused 28, 2005, 191–197.

Komi Folklore. Collected by Paul Ariste. – Folklore 29, 2005, 191–196.

Ettekanded ja esinemised seminaridel ja konverentsidel

Komi keelesituatsioonist konverentsil „Väikerahvaste keelte riskid ja võimalused“ Eesti Rahvusraamatukogus 16.–17.03.2012

Преподавание коми языка в Тартуском университете (видео) rahvusvahelisel konverentsil „Инновационные технологии в сфере национального образования“ Sõktõvkaris 8–9.02.2011

Kui palju maksab oravanahk? Mõtteid komi rahast. 54. Kreutzwaldi päevade teadusliku konverentsi rahvaluulepäeval Tartus 21.12.2010

Komi keeleuuendus: poolt ja vastu. J. Aaviku 130. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil Tallinnas 20.11.2010

Modernse kultuuri roll komi keele säilitamisel. Viis aastat hiljem: kriis jätkub Eesti folkloristide 4. talvekonverentsil „Kriis” Käärikul 18.–19.03.2009

Viimati muudetud:07.01.2013