Meedia-uuringud

1. INTERNETIFOLKLOOR ja FOLKLOOR INTERNETIS

Jälgitakse ajutisi ja püsivaid on-line-rühmasid, nagu geopeitus, SF, spordifännid, lemmikloomaomanikud, raskete või ravimatute haiguste põdejad; professionaalide ja mitteprofessionaalide kommunikatsiooni paaris keskkonnas (meedikud versus patsiendid ja nende lähedased; astronoomid versus amatöörid ja avalike foorumite anonüümsed kajastused).

1. Grant Kultuuriprotsessid muutuvas ühiskonnas: Traditsioon ja loovus postsotsialistlikus huumoris, ETF 8149. Antakse ülevaade huumori rollist kultuuridevahelises konfliktis, loovuse ja traditsiooni osast postsotsialistliku "huumoriidentiteedi" loomisel, anekdootidest poliitilises diskursuses; kultuurierinevustest huumori kasutamisel ja mõistmisel; väärtushinnangute muutumise peegeldumisest huumoris.

Interneti juures on eesmärk kirjeldada uue meedia mõju (noorte)huumori sisu- ja vormiaspektidele, ning tõstatada anonüümsuse ja autorluse, suulise ja kirjaliku, universaalsuse ja spetsiifilisuse küsimus internetimatejalis, samuti arvestada saadud tulemusi huumorist ajendatud konfliktide analüüsil.

2. Grant Kultuuriprotsessid Interneti kogukondades. Narratiivid, väärtushinnangud ja kohaloome, ETF grant 8137. Antud grandiperioodi jooksul kujunevad peamisteks küsimusteks: 1) kohaloomise mehhanismid ja sellega nähtused nagu kohanostalgia, kohalooming, küberruumi loomine folkloori abil, Y. Tuani kirjeldatud unistuste maastikute fenomen. 2) traditsioonilise folkloori rakendamine küberlokaalsuse konstrueerimisse; 3) Narratiivimudelid Internetis ja nende kasutamine erinevates situatsioonides, 4) traditsioonilise folkloori rakendamine isikiliku identiteedi demonstreerimiseks; 5) väikeste universaalse motiivistikuga isikujuttude kasvutendentsid ja nende funktsioonid, 6) Folkloori kasutamine kommertssaitidel.

Jälgitakse veel pühasid ja pühitsemist ning selle meediakajastusi, soomeugri kultuuripärandi ja noortepärimuse erijooni.

Teeme koostööd uurimirühmaga ISFNR. Internet and narritives.

2. RAKENDUSUURINGUD ja -PROJEKTID

Üks põhisuundi läbi aastate on olnud intensiivne tegevus digitaalse meedia ja andmebaaside alal: folkloristlike e-ajakirjade väljaandmine ja uurimuste digitaalne publitseerimine; andmebaaside loomine (18 osa-andmebaasi), folkloori e-antoloogiate avaldamine, geoinfosüsteemil põhineva digitaalse kultuuriloolise kaardikihi RADAR ja vastavate andmebaaside loomine.

Käsil on Mapinfo vahendusel integreeritud loodus- ja kultuuriobjektide paiknemise ning folklooriandmestiku analüüs matemaatilis-statistiliste võimalustega (T. Jonuks, H. Hanni jt). Tarkvaramooduli arendamine teksti järeltöötluseks, dokumentide ning terminite automaatseks klassifitseerimiseks, informatsiooni keelest sõltumatuks tagastamiseks.

Andmebaasidesse integreeritud tekstide ja visuaalse materjali semantilise sidumise ja visualiseerimise arendamine, erinevate suurte tekstikorpuste (murdetekstid, kujundkõne, fraseoloogia, narratiivid) formaliseerimisprobleemid ja lahendused.

Samuti on pooleli pärimusainese korpusanalüüs rahvaluule fenomenide (lingvistilised üksused, motiivid, tüübid, usundinähtused, skriptid jmt) kaupa ning nende levila kaardistamine (A. Krikmann, M. Kalda jt).

1. Eesti rahvaluule bibliograafia, IVB.
Aastaid valmistati Ruth Mirovi, hiljem Karin Maria Rooleid’i eestvõtmisel eesti rahvaluule bibliograafiat. 2002. aastast alets koordineeris Euroopa folkloori ja etnoloogia bibliograafiat Karin Maria Rooleid. Rahvusvaheline etnoloogia ja folkloori bibliograafia Internationale Volkskundliche Bibliographie on ilmunud järjepidevalt alates aastast 1919. Bibliograafias on jooksvalt registreeritud Euroopa ja euroopalikust kultuurist või rahvateadusest mõjustatud riikide tähtsamad erialased publikatsioonid. Alates 1995. Aastast on Eesti ainestikku registreerinud Karin Maria Rooleid (Ribenis). Alates augustist 2002 ehk köitest 1999 (2003) on Karin Maria Rooleid vastutav IVB väljaandmise eest ja peatoimetaja IVB võrgustiku koordineerimisel. Projektiga on seotud Saksa Rahvateaduse Selts (Deutsche Gesellschaft für Volkskunde (DGV) ja Rahvusvaheline Etnoloogia ja Folkloori Selts (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF), Commission for Bibliography, Information and Documentation).

2. "BERTA" ehk Eesti Rahvakalendri Tähtpäevade Andmebaasi eesmärgiks on olla väravaks rahvakalendri tähtpäevade maailma, tutvustades ning pakkudes infoallikaid ligikaudu 80 rohkem ja vähem tuntud tähtpäeva kohta, Ühtlasi selle suuna raames valmivad erinevad uurimused.

Projekti Soome-ugri rahvaste kultuuripärand veebilehtede vahendusel saab tutvuda eestlaste lähemate ja kaugemate keelesugulastega.

Laiemale avalikkusele on suunatud:

Pärimuse piirkondlikud väljaanded ja andmebaasid

1. Lõuna-Eesti pärimuse andmebaas andmebaas LEPP, 2006-2007, 2010-2013

Lõuna-Eesti pärimuse ja seda veebis kajastav portaal sisaldab ajalooliste Lõuna-Eesti maakondade ja kihelkondade pärimust juttudest ja lauludest uskumuste, mängude ja kombestikuni.

2. Sõrve pärimus, 2009-2010, traditsioonid Sõrve poolsaarel.

3. Võõraste tähtede all Diasporaa pärimus, keel ja kultuur. Projekti abil luuakse Austraalia eestlaste kultuuri tutvustav portaal. Lähemalt vaadeldakse eesti keele kasutamist ning pühasid ja nende pühitsemist. Viimasest luuakse portaali BERTAle diasporaa pühasid ja nende tähistamist kajastav sidusosa.

Alusuurimist toetavad projektid:

Eesti keele, kultuuri ja folkloori kasutusalade laiendamine ja tutvustamine elektroonilistel infokandjatel, 2009-2013.

Eesti keele, kultuuri ja folkloori kasutusalade laiendamine ja tutvustamine elektroonilistel infokandjatel, 2004-2008.

Eelretsenseeritava humanitaarajakirja "Folklore: Electronic Journal of Folklore" publitseerimine.

Eesti kultuuriloo ja folkloristika tutvustamine rahvusvahelisel teadusareenil, 2008.

Eesti fraseologismide elektroonilise alussõnastiku loomine.

Andmebaasid:

Tutvu lähemalt lingi Andmebaasid all leiduva ainestikuga.

Digitaliseeritud vanemad väljaanded:

F. J. Wiedemann, Aus dem inneren und äusseren Leben der Ehsten
Johann ForseliusDer Einfältigen Ehsten Abergläubische Gebräuche, Weisen und Gewonheiten
Matthias Johann Eiseni raamatud
Muistendid Vanapaganast, Kalevipojast, Tõllust ja teistest hiidudest
"Loomad, linnud, putukad." Eesti loomamuinasjutte. Koostanud Pille Kippar.
"Eesti muinasjutud." Koostanud Richard Viidalepp, Vaina Mälk ja Ingrid Sarv.

Uurimist toetavad e-väljaanded ja muud väljundid Koondi leiab lehelt Väljaanded.

EKM Fo , EFI  
Pildid Andres Kuperjanov
© 'mare 2010