Сизиськон 2013 12 19

village Alga, Tatyshlinsky district, Bashkortostan