Results of fieldwork

Recorded ceremonies

Tatyshly district
Village ceremonies (gurt vös’)
Bal’zyuga 2014
Urazgil’dy 2014
Aribash 2015
Vyazovka 2017
Novye Tatyshly (+ Maisk) 2018
Verkhnye Tatyshly 2017
Yuda 2019
Nizhnebaltachevo (+ Alga) 2016
Verhnebaltachevo (+ Dubovka) 2019
Staroval’miyarovo (+ Petropavlovka) 2018
Collective ceremonies
Vil’gurt mör vös’ 2013, 2014
Vil’gurt tol mör vös’ 2016
Bagysh vös’ 2015
Tol Bagysh vös’ 2013
Alga mör vös’ 2013
Alga tol mör vös’ 2013

Yanaul district

Votskaya Osh’ya keremet vös’ 2015
Kaymashabash, Yshktkyak vös’ 2019

Baltachevo district

Asavka mör vös’ 2016
Asavka tol vös’ 2016

Kaltasy district

Bol’shekachakovo sizis’kon 2018
Bol’shekachakovo Badzh’yn vös’ 2018

Buraevo district

Kasiyarovo vös’ 2016
Altau vös’ 2018, 2019

General ceremonies
Elen vös’ Kirga (Perm krai, Kueda district) 2013
Elen vös’ Staryj Varyash (Yanaul district) 2018

Calendar rituals:

Bydzh’ynnal (Novye Tatysjly) 2018, 2019
Kuala kuris’kon (Altaevo) 2018
Tulys kis’ton (Novye Tatyshly, Petropavlovka, Vyazovka, Urazgil’dy) 2019
Siz’il kuris’kon (Novye Tatyshly, Urazgil’dy, Nizhnebaltachevo, Vyazovka) 2018

Other rituals:

Vyl’ korka pyron (Aribash) 2018 – Setting in a new home
Vöi kelyan (Vyazovka) 2018
Kubo bichan (Urazgil’dy) 2017
Kis’ton (Urazgil’dy) – 2018 Commemoration of the dead
Salam s’iyon 2019 (Novye Tatyshly) – part of the wedding cycle, the bride’s kin visit to the
bridegroom’s kin
Kulon Potton uj (Novye Tatyshly) 2018 – chasing of evil spirits
Vyl’ kenak pyrton 2019 (Novye Tatyshly), 2018 (Urazgil’dy) – part of the wedding cycle,
the introduction of the bride into the bridegroom’s family and her fetching water
Wedding (Urazgil’dy) 2018
Chyzhy siyon 2019 (Petropavlovka) – meeting for the eating of chyzhy, a kind of cheese
made from colostrum
Transfer of a sacred place (Nizhnebaltachevo) 2019
Ritual about a newborn child (Urazgil’dy) 2018

Events

NKC Congress (Novye Tatyshly), 11.2015
District Sabantuy (Verkhnie Tatyshly), 2013, 2014, 2019
Demen cooperative sabantuy 2016
Fanga cooperative sabantuj (Vyazovka) 2013, 2016
Nizhnebaltatshevo Sabantuj 2019
Urazgil’dy Sabantuj 2018
Kasijarovo sabantuj 2018
Utar El’ga Village day 2013
Malaya Bal’zjuga Village day 2016
Evening of grannies and granddaughters Shundybergan Novye Tatyshly 2016
Meeting of the Women’s club (Novye Tatyshly)2017
Meeting of the sacrificial priests (Novye Tatyshly) 2019
Festivities for May 9 th (Novye Tatyshly) 2019