Сизиськон 2013 06 13

village Alga, Tatyshlinsky district, Bashkortostan