Rahvausund

1. EESTI USUNDI JA MUINASUSUNDI UURIMINE

Eesti rahvausundi uurimine (Tõnno Jonuks, Mare Kõiva, Andres Kuperjanov, Kaisa Sammelselg) hõlmab usundilisi nähtusi alates arheoloogiliselt uuritavast minevikust kuni tänapäevani, kasutades ka kaasaegseid antropoloogilisi välitöid. Vaadeldakse usundit ja selle muutumist, uuritakse erinevate fenomenide koostoimet ja jälgitakse, millised on olnud usundi põhilised arenguetapid. Kasutatakse erinevaid interdistsiplinaarseid metoodikaid (kaasaegseid rituaali- ja religiooniteooriaid, eriti arheoloogilise materjali interpreteerimisel) põimimaks erinevaid allikaid. Eesti kontekstis uue interpretatsioonivõimalusena vaadatakse usundiga seonduvate esemete/kontekstide puhul ka mineviku kasutamist minevikus (using past in past) (koostöös K. Johansoniga). Samuti jätkame on-line-religiooni nähtuste tõlgendamist.

Jätkatakse koostööd naabermaade ja laiemalt Euroopa usundi ja pühakohtade uurijatega. Esimene "hiiekonverents" toimus 2007 maikuus, artiklid ilmusid ajakirja ""Folklore: EJF" 42 numbris." Rahvausundi uurimusi avaldame aastaraamatus Sator.

2. LOITSUD ja MEEDIUMID

Loitsud ja meediumid (Mare Kõiva) on olnud vaatluse all alates 1980. aastatest. Loitsutekste analüüsitakse, lähtudes sakraalse keele mudelist, vaadeldakse deiktikute kasutamist, rituaali- ja usunditeoreetilisi seiku, aja- ja ruumimudeleid, tüpoloogilisi erijooni ning loitsude levimist piiravat reeglistikku. Koostamisel on eesti loitsude suurväljaanne. Intervjuude ja meediumite koduarhiivide vahendusel jätkub kuulsate nüüdisrahvaarstide tegevuse tutvustamine. Arhiiviandmestik sisaldab teateid tuhandetest ravijatest, nendega seotud lugudest ja uskumustest, erakordsetest tervendamistest ja ravivõtetest. Loitsude ja ravijate kohta on koostamisel andmebaasid ja akadeemilised Monumenta-köited.

Alusuurimist toetavad projektid:

Eesti loitsude andmebaas

Monumenta Antiquae muistendi- ja loitsuköited, 2009-2013

Valiku Mare Kõiva loitsude ja meediumite teemalisi kirjutisi leiad lingi alt "Loitsud ja meediumid."

Loitsu-uurijaid ühendab ISFNRi töörühm "Charms and Charmers." Tartus toimunud loitsukonverentsi materjalid on veebis, loitse käsitletakse ka konverentsisarja ""MEDICA" raames.

Uurimusi saab lugeda ajakirjast "Incantatio. An International Journal on Charms, Charmers and Charming."

3. ETNOKOSMOLOOFIA ja ASTRAALMÜTOLOOGIA

Etnoastronoomia uurimistraditsioonid ulatuvad Eestis tagasi 19. sajandisse. Alates 1996. aastast on astraalfolkloor ja sellega külgnevad nähtused üks osakonna uurimissuundasid (Andres Kuperjanov, Mare Kõiva). Aastal 2003 ilmus MTÜ Eesti Folkloori Instituudiga koostöös Andres Kuperjanovi raamat Eesti taevas. Uskumusi ja tõlgendusi. Vanema pärimuse ja astraalmüütide kõrval analüüsitakse tänapäevaseid teadmisi ja kosmoloogiliste avastuste reflektsiooni ühiskonnas.

Vaata meie konverentside sarja ""Eesti taevas"," uurimusi ajakirjades ""Mäetagused" 30 Taevanumber" ning ""Folklore: Electronic Journal of Folklore 32" ja " "Folklore: Electronic Journal of Folklore " 44."

Andmeid leiad veel " "Etnoastronoomia. " Koostanud Aado Lintrop. Valik süstematiseeritud usunditeateid maailma, planeetide, tähtede ja taevalaotuse kohta.

Meie koostööpartnereid on "Tartu Tähetorni astronoomiaring, ja SEAC (The European Society for Astronomy in Culture).

4. MÜTOLOOGIAD

Uurali rahvaste mütoloogia-uurijate ühistööna on ettevalmistamisel käsiraamatute-entsüklopeediate sari "Uralic Mythologies". Eesti köite ettevalmistustööde kõrval on valminud

Madis Arukase ja Ergo-Hart Västriku vadja mütoloogia alussõnastik,"
Liivlaste kohta Oskar Looritsa "Liivi rahva usund" I-V.
Ersa ja eesti keeles on kättesaadav Tatjana Devjatkina koostatud "Mordva mütoloogia",
Eesti ja komi keeles Irina Iljina, Nikolay Konakovi jt koostatud "Komi mütoloogia." Mordva ja komi mütoloogiad eestindas Nikolay Kuznetsov. Eesti mütoloogia kohta loe "Mütoloogia sõnastikust" .

EKM Fo , EFI  
Pildid merle, Kaljo Põllu
© 'mare 2010