Patriarhaalne kord

Järgmine laul on emast, kes tapab oma tütred. Tavaliselt algab laul seletusega, miks ema sellise teo ette võtab: poeg kurdab ebaõnnestunud kosjaskäigult koju tulles, et ei saa endale naist, sest emal on liiga palju tütreid, kellele peab kaasavara andma – keegi ei taha oma tütart sellisesse majapidamisse miniaks lubada. Laulud tütarde tapmisest (“Tütarde tapja”) või ema vastuhakust perekonna ootusele (“Tütar vette”) on tuntud kogu Eestis. “Tütarde tapja” Võrumaa variantides põhjendab ema tegu see, et liiga paljudele tütardele ei jätku kodus tööd (võib-olla on selle motiivi taga hoopis toidupuudus).

Lauludest tuleb välja poisslaste eelistamine tütarlastele, mida võib seostada patriarhaalse ühiskonnakorraldusega, kus võim ja varandus on pigem meeste käes. Ilma küsimust lähemalt uurimata on raske arvata, kas tegemist on looga, mis on rännanud meile teistest kultuuridest, või tõlgendab laul omal moel võõrvõimu poolt juurutatud patriarhaalset ühiskonnakorraldust või kajastab hoopis eestlaste endi pereplaneerimise viise. Laulu tuntus viitab sellele, et teema on laulikuid kindlasti kõnetanud ja puudutanud.

Patriarchal order

The next song is about a mother who kills her daughters. Usually, the song begins with an explanation for the mother’s action: the son, returning home from an unsuccessful marriage proposal, complains that he cannot get a wife because his mother has too many daughters in need of a dowry - nobody wants to give their daughter into such a household. Songs about killing daughters (“Killer of daughters”) or about the mother’s rebellion against the family’s expectations (“Daughter into water”) are known all over Estonia. In the versions of “Killer of daughters” from Võrumaa, the mother’s reason is lack of work suitable for so many daughters (the actual reason behind this motif could be lack of food).

Songs express the preference for male children over female, which can be connected to the patriarchal societal order, where power and property mostly belonged to men. Without exploring the issue more closely, it is hard to determine whether this is a story that has travelled to us from other cultures, whether it interprets the patriarchal order implemented by foreign rulers or whether the song reflects Estonians’ own ways of family planning. The popularity of the song indicates that the topic has certainly spoken to and touched singers.