Päälehele
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y

ädsistä|mä, -q, -83 = kidsistämä kidistama; sidistama; kädistama
.äestä|mä, -q, -83 äestama
ägli, -, -t2 = ägyl', ägli, .äkli47 = äkl' äke
ähenähe = ähenäle = ähenälläq = ähinähe = ähinäle = ähinälläq õhinal, ahnelt, aplalt, ägedalt; kiholasõq murriq ähenälläq hobõsõlõ pääle sääsed ründasid ägedalt hobust
ähvärde|(l)lemä, -lläq, -(l)le86 = korduv ähvärdämä
ähvärdä|mä, -q, -83 ähvardama
äi, äiä, .äiä35 1. äi; 2. = äio
äide = äidi, -, -t2 = ääde ema; vanaema; kas sa kullõt äidi synna! kas sa kuulad ema sõna!
äio, -, -t3 = äiola|nõ, -(d)sõ, -st5 = äi [2.] kurat
äiäte|(l)lemä, -lläq, -(l)le86 osatama; äiätelgu-iq vannainemist! ära osata vanainimest!
äiä|tär', -täri, -.tärri38 = äiä|täär', -tääri, -.tääri37 1. äiatar (rohttaim); 2. kiuslik naine
äkili|ne, -dse, -st5 äkiline, järsk; kange, tugev (alkoholi v liimi kohta)
äkki äkki, järsku
äkl', ägli, .äkli47 = ägli
äks', äksi, .äksi37 = ääs' ääs; sepäq korjasõq pedäjäkukka, et näid palotaq hüstegaq äksi pääl sepad korjavad männikäbisid, et neid ääsil sütega põletada
.ämbri, -, -t1 = .kää(m)bre suur oherdi
ämm, ämmä, .ämmä35 ämm
ämmä|k, -gu, -kut13 võõrasema
ämmä|leht', -lehe, -.lehte34 paiseleht
ämmä|mu:ur', -moori, -mu:uri37 ämmamoor
ämmärdä|mä, -q, -83 karjuma; nutma; pahandama; vanamuur' püürd' ämmärdämä vanamoor kukkus pahandama
ämmär(d)üs, -e, -t9 karjuja; tülinorija
ämp kõnek > inämb
ängitüs†, -e, -t9 kaasavara
ängäh(t)ü|mä, -däq, -84 = kängäh(t)ümä känguma
.ängämä, ängädäq, .ängä77 äigama; pakkuma, andma; ängäq mullõ kitrat, ma mängi üte luu anna mulle kitarri, ma mängin ühe loo
äpärdü|mä, -däq, -84 äparduma; ikalduma
äpärdüs, -e, -t9 äpardus; ikaldus
är|i, -i, -ri26 äri; ettevõte
äri|päiv, -päävä, -.päivä35 argipäev, äripäev
äripäivilde argipäeviti, äripäeviti
äripäävä|ne, -dse, -st7 argipäevane, äripäevane
.ärkli, -, -t1 ärkel; ärklitarõ ärklituba
är(ä)q < ar'aq, < arq 1. < alaq [2.] ära (eitussõna); ärq tekuq! ära tee!; 2. ära; läts' ärq läks ära
ärä|dü, -dü, -tüt1 inetu, näotu; veider
ärätühe = ärätüle inetult, näotult; veidralt
ärätüs, -e, -t9 veidrik; käü niguq ärätüs ringi käib ringi nagu veidrik
ätäl', ädäli e ädälä, ädälit e ädälät4 ädal
äti|k, -gä e -ge, -kät e -ket13 äädikas
ävväte|(l)lemä, -lläq, -(l)le86 = korduv ävvätämä
ävvä|tämä, -täq, -dä82 ahvima, osatama
ääde, -, -t2 = äide
ääs', ääsi, .ääsi37 = äks' ääs
ääsäq äsja, natukese aja eest, hiljuti; ma käve ääsäq ussõn käisin natukese aja eest väljas; Liisi ääsäq mullõ kynõl' tuud Liisi äsja rääkis mulle sellest; ääsäq üüse e ääsäq üüd näi halva und täna öösel nägin halba und; ääsäq hummogu oll' hall maan täna hommikul oli hall maas
ääski|ne, -dse, -st7 äsjane
.ää|tämä, -täq, -dä82 äiutama
.äürämä, äürädäq, .äürä77 möirgama, röökima

Päälehele
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y