FO välitööd 2022Bulgaaria: Rituaalne aasta 2022

Dimitrovden Lozenis

Dimitrovden on (26 oktoobril) on saanud oma 3. sajandil Thessalonikis (blg Solun) sündinud märtrilt Demetrioselt (Dimitar Solunski), keda kujutatakse muinasjuttudes ja legendides vapra sõdurina. Rahvakalendris toob püha Jüri (Georgi) kevade ja püha Dimitar talve. Legendi järgi olid püha Dimitar ja püha Jüri kaksikvennad, neist Dimitar oli suurem ja targem. Kui kuri lohe püha Jüri alla neelas, siis Dimitar tundis seda ning läks ja tappis lohe. Selle peale sai püha Jüri hing vabaks.

Bulgaria: Ritual Year 2022

Dimitrovden in Lozen

Dimitrovden on (26 October) gets its name from the martyr Demetrios (Dimitar Solunski), born in Thessaloniki (blg Solun) in the 3d century, who is depicted in etymologies and legends as a brave soldier. In the folk calendar, St. George (Sv. Georgi) brings spring, and St. Dimitar brings winter. According to legend, St. Dimitar and St. George were twin brothers, of which Dmitar was bigger and wiser. When the evil dragon swallowed St. George, Dimitar felt it and went and killed the Dragon. The soul of St. George was free.

Püha Dimitari kabel küla lõpus
St Demetrios chapel in the end of village
Püha Dimitari klooster küla alguses
St Demetrios monastery in the beginning of village


Bulgaaria: Linnakultuur

Sõjavastane graffiti

Bulgaria: Urban Culture

Anti-war graffiti

Minevik, olevik, tulevik
Past, Present, Future
Ei okupantidele, dekommuniseerimine

Linnaruumi ilmunud sõjavastastest graffititest mõjusaimad on "Minevik, olevik, tulevik" Sofia kesklinnas ja "Ei okupantidele, dekommuniseerimine" Bulgaaria sõjaeelse iseseisvuse hävitanud nõukogude sõdurite ühishauda tähistaval monumendil.

The most effective of the anti-war graffiti that appeared in the urban space are "Past, Present, Future" in the center of Sofia and “No to the occupiers, decommunization” on the monument marking the mass grave of Soviet soldiers who destroyed Bulgarian pre-war independence.Osaline päikesevarjutus Sofias


Partial solar eclipse in Sofia


Avalik vaatlus
Public observation

25. oktoobril toimus osaline päikesevarjutus. Sofia Kliment Orhidski nimelise Ülikooli observatoorium korraldas avaliku vaatluse, mida õnnestus jälgida. Ülevaadet üritusest võib näha avalike vaatluste lehelt.

On October 25, a partial solar eclipse occurred. The Observatory of the university named after Sofia Kliment Orhidsky organized a public observation, in which I was happy to participate. An overview of the event can be seen on the public surveys page.Island: RE.22


Iceland: RE.22


Ameerika ja Euroopa vahel
Betveen America and Europe
Fotograafid tööhoos
Photographers at work

Island on koduks umbes 300000 inimesele, kuid seda külastab igal aastal mitu miljonit turisti. Pildil näeme pragu Ameerika ja Euroopa laamade vahel, kus toimusid omal ajal kohalike pealike kokkusaamised. Pulmade ajal külastatakse looduslikult huvitavaid ja kultuurilooliselt olulisi paiku. Pildil näeme fotograafe mustal rannal töötamas.

An insight into local legends and folklore, protest and holiday customs on the island, which is visited by several million tourists a year and is home to 300,000 people. A crack runs through Iceland between the drift-ice of America and Europe, where later meetings of local chiefs took place: special places in the landscape and culturally important places fit into the wedding customs. Wedding on Black Beach.Udmurtia: Rituaalne aasta 2022Tänapäevane udmurdi sanditamine


Udmurtia: Ritual Year 2022Udmurt today’s masquerade traditions


Sandid tänapäevases kostüümides/Modern beggers - Iževsk, jaanuar/January, 2022.

20.12.2021 kuni 21.02.2022 – välitöö udmurtide juures: Dubrovskij ja Staraja Sal’ja külades (Kijasovo rajoon, Udmurtia), Karsašur küla (Šarkan rajoon, Udmurtia), Kuregovo küla (Glazov rajoon, Udmurtia), Malaja Purga alev, Bagraš-Bigra küla (Malaja Purga rajoon, Udmurtia), Iževsk linn (Udmurtia). Välitöö raames töötasin Udmurdi teadusinstituudi ja Udmurdi Riikliku Ülikooli arhiivides. Uurimise põhiteemad: rahvalaulud, rahvakalendri rituaalid, sanditamine, matuse ja surnute mälestamise kombed.

Sandid traditsioonilistes kostüümides/Traditional beggers - Iževsk, jaanuar/January, 2022.

20.12.2021 to 21.02.2022 – field work at Udmurts: Dubrovskij and Staraya Sal’ja villages (Kijasovo district, Udmurtia), Karsashur village (Sharkhan district, Udmurtia), Kuregovo village (Glazov district, Udmurtia), Malaya Purga township, Bagrash-Bigra village (Malaya Purga district, Udmurtia), Izhevsk town (Udmurtia). Within the framework of fieldwork, I worked in the archives of the Udmurt Research Institute and Udmurt State University. The main topics of study: folk songs, folk calendar rituals, begging, funeral and commemoration of the dead.

Suvised tähtpäevad


Summer holidays

Hõbedane kaunistus/Silver decoration, Kuregovo 08.2022.

01.08.2022 kuni 08.08.2022 – välitöö Kaama jõe taguste udmurtide juures: Urazgildõ, Malaja Balzuga, Starokalmijarovo ja Novõje Tatõšlõ külades (Tatõšlõ rajoon, Baškortostan), Andreevka, Barabanovka, Kajmašabaš ja Šudek külades (Janaul rajoon, Baškortostan), Bolšekatšakovo küla (Kaltasõ rajoon, Baškortostan). Uurimise põhiteemad: rahvalaulud, rahvakalendri rituaalid, sanditamine, matuse ja surnute mälestamise kombed.

14.09.2022 – välitöö lõuna udmurtide juures: Bagraš-Bigra ja Orlovo külades (Malaja Purga rajoon, Udmurdimaa). Uurimise põhiteemad: mesinduse rahvarituaalid.

Suvine püha Gužem juon/Summer holiday Gužem juon, Karamas-Pelga, Kijasovo 08.2022.

01.08.2022 to 08.08.2022 – field work at the Udmurts beyond the Kaama River: Urazgildy, Malaya Balzuga, Starokalmiyarovo and Novye Tatyshly villages (Tatyshly district, Bashkortostan), Andreevka, Barabanovka, Kajmashabash and Shudek villages (Janaul district, Bashkortostan), Bolshekachakovo village (Kaltasy district, Bashkortostan). The main topics of study: folk songs, folk calendar rituals, begging, funeral and commemoration of the dead.

14.09.2022 - field work at the southern Udmurts: Bagrash-bigra and Orlovo villages (Malaya Purga district, Udmurtia). Main topics of the research: folk rituals of beekeeping.

Udmurtide mälestamiskombed

Commemorations of the dead by the Udmurts


Surnutele ohverdus/Offering to the deads, Staraya Sal’ja, 01, 2022.

25.09–27.09.2022 – välitöö Kaama-taguste udmurtide juures: Verhnije Tatõšlõ, Novõje Tatõšlõ ja Aribaševo külades (Tatõšlõ rajoon, Baškortostan), Vatka külas (Janaul rajoon, Baškortostan). Uurimise põhiteemad: rahvalaulud, rahvakalendri rituaalid, sanditamine, matuse ja surnute mälestamise kombed.

Surnute ära saatmine/Sending away the deads, Staraya Sal’ja, 12, 2022.

25.09-27.09.2022 – field work at the Udmurts across the river Kama: Verhniye Tatyshly, Novye Tatyshly and Aribashevo villages (Tatyshly district, Bashkortostan), Vatka village (Janaul district, Bashkortostan). The main topics of study: folk songs, folk calendar rituals, begging, funeral and commemoration of the dead.Välitööd Eestis


Fieldworks in Estonia


Nikolai Anisimov, Galina Glukhova, Mare Kõiva 24. aprillil Urvastes ja Obinitsas välitöödel kogumas ainestikku võrdleva artikli jaoks kultuuri ja loodusega seotud külastuskeskustest ja turismiarendusest Eestis ja Udmurtias.

Nikolai Anisimov käis 18. mail välitööl Soomaal ja Pärnu udmurtide juures, ta kogus materjali võrdleva artikli jaoks kultuuri ja loodusega seotud külastuskeskuste ja turismiarenduse kohta Eestis ja Udmurtias. Välitööde raames intervjueeris ta Aivar ja Ljudmila Ruukelit ning tegi Pärnu udmurtidega intervjuu sanditamiste kohta.

Nikolai Anisimov käis koos Galina Glukhovaga ja Mare Kõiva 20 ja 21. mail välitööl Tallinna udmurtide juures, et koguda materjali võrdleva artikli jaoks kultuuri ja loodusega seotud külastuskeskuste ja turismiarenduse kohta Eestis ja Udmurtias. Välitööde käigus tehti intervjuu Fenno-Ugria liikmetega soome-ugri ürituste ja nende udmurdi materjale kohta ning intervjueeriti Tallinna udmurte sanditamise ja esivanemate kultuse teemadel.

Nikolai Anisimov, Galina Glukhova, Mare Kõiva on 24 April in Urvaste and Obinitsa, collecting materials for a comparative article on cultural and nature-related visitor centres and tourism development in Estonia and Udmurtia.

Nikolai Anisimov on 18 May went on field work in Soomaa and Pärnu, visiting Udmurts, he collected material for a comparative article on cultural and nature-related visitor centres and tourism development in Estonia and Udmurtia. As part of his field work, he interviewed Aivar and Lyudmila Ruukel and conducted an interview with the Udmurts about begging.

Nikolai Anisimov with Galina Glukhova and Mare Kõiva on 20 and 21 May during field work at the Udmurts in Tallinn to collect material for a comparative article on cultural and nature-related visitor centres and tourism development in Estonia and Udmurtia. During the fieldwork, the members of Finno-Ugria were interviewed about Finno-Ugric events and their Udmurt materials and interviewed about begging of Tallinn Udmurts and the cult of ancestors.Koolifolkloor

Schoollore

Laste ja noorte folkloor 2022-2023
Vene koolifolkloori koguti mitme uue küsitluskavaga Tartus (Puškini nimeline keelekümblöuskool), Virumaal (tublimad vastajad Sillamäe ja Sinimägede koolid) jm. Meeskonda kuulusid Sergei Troitski, Mare Kõiva, Anna Troitskaja; Getri Tomson (praktikant).Kesksed küsitlusteemad olid vaba aeg ja väärtused ning (lemmik)loomad ja nende nimed. Tulemusi on iseloomustatud ülevaates „Koolifolkloori kogumist venekeelsetelt õpilastelt toetas Virumaa regionaalprogramm“ ajakirja Mäetagused 84. numbris (https://www.folklore.ee/tagused/nr84/u01.pdf).

Kanada koolipärimuse kogumise algatajad ja läbiviijad olid Piret Voolaid ja Piret Noorhani

  • Voolaid, Piret; Noorhani, Piret (2022). Väliseesti koolipärimuse kogumisaktsioon Kanadas. Esimesed kokkuvõtted. Eesti Elu: Estonian Life, 7, 18.02.2022.
  • Voolaid, Piret; Noorhani, Piret (2022). School Lore Competition for Canadian Estonians Concludes with Preliminary Results. In:  Folklore: Electronic Journal of Folklore. (215−217). 20.04.2022 Tartu: EKM Teaduskirjastus.


Folklore of children and youth 2022-2023
The Russian school folklore was collected through several new survey programmes in Tartu (Pushkin immersion school), Virumaa (the best respondents – Sillamäe and Sinimäe schools), etc. The team included Sergei Troitsky, Mare Kõiva, Anna Troitskaja; Getri Tomson (trainee). The central survey topics were leisure and values and pets and their names. The results have been described in the review “The collecting school folklore from Russian-speaking students was supported by the Virumaa regional program” in the 84th issue of the magazine ’Mäetagused’ (https://www.folklore.ee/tagused/nr84/u01.pdf).

Piret Voolaid and Piret Noorhani were the initiators and organizers of the collection of Canadian school lore

  • Voolaid, Piret; Noorhani, Piret (2022). A campaign to collect foreign Estonian school lore in Canada. First summaries. Eesti Elu: Estonian Life, 7, 18.02.2022.
  • Voolaid, Piret; Noorhani, Piret (2022). School Lore Competition for Canadian Estonians Concludes with Preliminary Results. In:  Folklore: Electronic Journal of Folklore. (215−217). 20.04.2022 Tartu: ELM Scholarly Press.