Lastetuse ja viljatusravi teemaliste uskumuste küsitluskava

Käesoleva küsitluskavaga soovime lähemalt uurida lastetuse ja viljatusraviga seotud uskumusi Eestis. Küsitluskavale saab anonüümselt vastata siinsamas lehel allpool.

Isiklikest andmetest palume vastamisel ära märkida ainult vastaja soo ja vanuserühma (kuni 25, 25-30, 31-35, 36-40, üle 40 aasta). Juhul, kui lisate ka muid isikuandmeid, siis neid ei avaldata. Väga oodatud on nii naissoost kui meessoost vastajate vastused.

Küsitluskava tutvustus

Arusaamad, mis mingil ühiskonnal perekonna ja lastesaamisega seostuvad, sõltuvad alati inimeste uskumustest ja kultuurilistest hoiakutest – näiteks veel 100 aastat tagasi oli Euroopas tavapärane, et lastetuse põhjuseks peeti maagiat. Nüüdseks on teaduslikud reproduktiivsuse uuringud kestnud juba mitukümmend aastat, aga uskumuste tasand on sellegipoolest endiselt alles. Sageli ei julgeta oma uskumustest rääkida, kuna need ei tundu mahtuvat tänapäevase ratsionaalse maailmavaatega haakuvate normide alla. Paljud lastetud või viljatusravil käivad inimesed ei aimagi, et nende omadega sarnaseid tõekspidamisi võib olla teistelgi. Seetõttu võidakse jääda oma uskumuste ja kahtlustega üksi ning tunda end ühiskonnast isoleerituna. See on ka üks põhjusi, miks soovime neid uskumusi lähemalt uurida. Ühelt poolt on selliste uskumuste teemalise teadusliku uurimuse eesmärk kajastada seda valdkonda inimlikust aspektist – see aitab kõrvalseisjatel paremini mõista, kuidas sellised uskumused kujunevad. Teisalt saavad ka arstid selgema pildi sellest, milliseid tundeid ja hoiakuid võib nende poole pöördujatel esineda, kuna enamasti uskumuste ja rituaalide valdkond vastuvõtul jutuks ei tule. Lisaks aitab tänapäevaste uskumuste võrdlemine vanema pärimusega näha ühiskonnas toimuvaid muutusi, näiteks võib tõdeda, et viimastel kümnenditel on lastetuse ja viljakusraviga seostuvad hoiakud ühiskonnas muutumas mõistvamaks ja sallivamaks.

Küsimused

Vastake igale küsimusele nii pikalt kui soovite. Teretulnud on nii teie enda uskumuste kirjeldused kui ka teave selle kohta, mida olete teistelt inimestelt kuulnud. Kui te ei oska mõnele küsimusele vastata, võite selle vahele jätta.

Teie vanus: . Teie sugu: .

Hoiakud ühiskonnas: milliseid hoiakuid olete kohanud seoses lastetuse, kunstliku viljastamise ja „katseklaasilastega“ ühiskonnas (nt lastetusesse suhtumine kui haigusesse või puudesse, kuigi seda esineb ka normaalsetel tervetel inimestel)? Kas viljatusravi abil lapse saamisesse suhtutakse teie arvates negatiivselt või positiivselt? Millised need suhtumised täpsemalt on ja kuidas neid põhjendatakse?

Hoiakud ühiskonnas: milline on suhtumine ühiskonnas lastetusse paari? Kas olete kohanud süüdistavat suhtumist, näiteks arvamust, et naine või mees on viljatuses ise „süüdi“? Kuidas on seda süüd põhjendatud (nt lastesaamise jätmine liiga hilisesse vanusesse, mingid naise või mehe omadused)? Mida on üldse peetud lastetuse põhjuseks? Milline on suhtumine omal soovil lastetuks jäänud paaridesse? Kas selles on märgata viimastel aastatel muutusi (nt kas on hakatud naiserolli vähem samastama emarolliga)?

Hoiakud ühiskonnas: mõned inimesed suhtuvad viljatusraviarstidesse halvustavalt kui inimkatsete tegijatesse, teistele aga tunduvad nad jumalaga ühel pulgal olevana. Milliseid hoiakuid olete kohanud seoses viljatusraviarstidega teie?

Milliseid mõtteid on teie tuttavatel või teil endal olnud seoses lastetuse põhjustega? Näiteks mõnikord on olnud kuulda arvamust, et raskused lastesaamisel on „saatuse poolt määratud“, „karma“, „jumala tahe“ või „jumala karistus“. Milliste tegude eest arvatakse sellist „saatust“ või „jumala viha“ ilmnevat? Kas olete kohanud meedias sensitiivide või imearstide seletusi viljatuse põhjuste kohta või soovitusi, kuidas end aidata? Kas teate kedagi, kes on neid proovinud?

Kas olete ise arvanud või olete kuulnud arvamust, et mõne teise inimese tahe saab mõjutada viljastumist (nt et viljastumise mitteõnnestumise taga on mingi „maagia“, „kuri silm“, „needus“)? Kas olete kuulnud võtetest, mida kasutatakse enda kaitsmiseks selliste mõjude eest (nt õige mõtlemine, loitsud)?

Mida olete kuulnud viljatusraviga seotud tabude või normide järgimisest (nt arvamist, et kunstliku viljastamise katsetest ei tohi teistele rääkida, et mitte „ära sõnada“, või et viljatusravi või rasestumiskatseid ei tohi nimetada õige nimega, vaid kasutatakse peitenimesid, nagu „triibupüüdmine“)?

Milliseid kaitserituaale või rituaalseid tegutsemisviise on kasutatud, et viljatusravi õnnestuks (näiteks mingite kindlate toitude söömine, talismanide kandmine, lubaduste andmine, mis lubatakse täita viljatusravi õnnestumise korral)?

Mida olete kuulnud lastesaamise soodustamisest rahvameditsiini abil (nt kuivõrd kasutatakse mingeid ravimtaimi-raviteesid, ravivõtteid, ravirituaale, pöördutakse sensitiivide või rahvaarstide poole)?

Kui on veel midagi, mida peate oluliseks, kuid mis eelmiste küsimuste alla ei mahtunud, siis olete teretulnud kirjutama sellest siin.

Suur tänu küsitluses osalemast! Teie vastused säilitatakse Eesti Rahvaluule Arhiivi kinnises arhiivis ja neid kasutatakse ainult uurimistöös. Vastuste tsiteerimine toimub anonüümselt.

Reet Hiiemäe (reet@folklore.ee)
Eesti Kirjandusmuuseum, teadur

Andres Salumets (andres.salumets@ut.ee)
TÜ Naistekliinik, professor