Medica

Rahvameditsiini selle paljudes aspektides ja eriti meditsiinijutustuste teooriat-rakendusi käsitlev suund hõlmab uskumus- ja rakendusinformatsiooni ning narratiive vanadest haiguskujutelmadest nagu halltõbi, varjusurm kuni tänaste rahvusvaheliselt tähelepanu fookuses olevate meditsiinijuttude, etnobotaanika ja etnopsühhiaatria ainestikuni.

Töö teemaga algas 2006 rahvusvahelise ja interdistsiplinaarse suunana, mida toetasid Medica-konverentsid. Uurimissuunaga on seotud Mare Kõiva, Piret Paal, Eda Kalmre, Renata Sõukand, Raivo Kalle jt. Uurimistöö folkloristlik pool põhineb andmebaasidel, internetil, intervjuudel. Rahvapärimuse uurijad on hakanud käsitlema ajas üha lähemaid perioode ja sedastanud, et haridustausta areng on suurendanud inimeste teadmisi meditsiinist, muutnud rahvapäraseid ravivõtteid ja käibetõdesid. Praeguseks on rahvameditsiini ja selle sidusvaldkondade uuringutesse folkloristide ja etnoloogide kui nn katusuurijate kõrval kaasatud ka arstiteadlased, terviseteadlased, farmatseudid, antropoloogid, psühholoogid, jpt.

Rahvameditsiin on arstiteaduse-eelsest abistamiskäitumisest ja arstiteaduse alternatiivist kasvanud elulaadiks, kus ravi ja ravitsemine on ühendatud või allutatud eluviisistrateegiatele ja muutunud hoopis suuremal määral nii folkloori allikaks kui ka folklooriks endaks, nii primaarseteks kui ka sekundaarseteks narratiivitekstideks, milles avalduvad üha suurema selgusega folkloori teisenemise põhijooned ja seos ametliku meditsiini arengutega. Paljudel juttudel on kõrge rakenduslik väärtus (temaatika ja funktsionaalsus ulatub haigussümptomite kirjeldusest, tervise rehabiliteerimise kogemustest vahendava ja sotsiaalsesse rühma inskribeeriva narratiivsuseni, nt vähihaigete jt kogemusjutud).

Eesti esimese rahvameditsiini käsitleva doktoritöö "Käsitlusi rahvameditsiinist: mõiste kujunemine, kogumis- ja uurimistöö kulg Eestis 20. sajandil" kaitses Ave Tupits 2009. Väitekiri keskendub uurijate lähtekohtadele rahvameditsiinilise materjali talletamisel ning rahvameditsiinile kui uurimisainesele.

Uurimist toetab ETF grant 8137. Kultuuriprotsessid Interneti kogukondades. Narratiivid, väärtushinnangud ja kohaloome, mille raames uuritakse online-meditsiini ja interdistsiplinaarne konverentsisari Medica.

Monumenta Antiquae muistendi- ja loitsuköited, 2009-2013
Tulemusi avaldatakse rahvausundile pühendatud aastaraamatus "Sator", artiklikogumike sarjas "Tänapäeva folkloorist", "Contemporary Folklore".

Andmebaasid:

HERBA. HISTORISTLIK EESTI RAHVAMEDITSIINI BOTAANILINE ANDMEBAAS. Koostajad: Renata Sõukand ja Raivo Kalle.
Lendvapärimus Koostanud Mare Kõiva. Sisaldab kõiki teemakohaseid teateid, jutte, nõidussõnu ja meditsiiniparktikat. Otsitav märkõnade järgi.

EKM Fo , EFI  
Pilt Andres Kuperjanov
© 'mare 2010