EKM Folkloristika osakonna konkursid


Konkurss usundiraamatute internetis kättesaadavaks tegija leidmiseks – kuni 31. 01. 2013

Otsime vabatahtlikku, kes oleks huvitatud krestomaatiliste usundiuurimuste Internetis kättesaadavaks tegemisest (nt Oskar Loorits „Eesti rahvausundi maailmavaade“, Ivar Paulsoni usundikäsitlused). Töö teostamiseks saab FOlt digifailid, veebistamine koos kokkulepitud tagasihoidliku kujundusega lepitakse kokku kohapeal. Soovi korral saab kasutada osakonna nn uurijaarvutit.

Digiteeritud ainestik muudetakse üldkättesaadavaks vaba juurdepääsuga ISBNga varustatud raamatu(te)na. Valmistaja nimi lisandub e-raamatule.

Helistada telefonil 7377740 kuni 31. 01. 2013 vahemikus 10-18.


Konkurss õpikutes leiduva folkloori digiteerimiseks

Otsime huvilist, kes on valmis vabatahtlikuna või juhustipendiumeid taotledes koostama eestikeelsete õpikute nimekirja kuni aastani 1919, samuti digiteerima EKM arhiivraamatukogu arhiivkogu originaaltrükiseid kasutades (sisaldab 98% kogu eestikeelsest trükisõnast) nendes leiduvad rahvaluuletekstid.

Stipendiaat on hea eesti keele ja rahvaluule alase ettevalmistusega, võimeline iseseisvalt otsima ja digiteerima rahvaluuletekste, varustama need ID-koodiga ja märgendama palad.

Digiteeritud ainestik muudetakse üldkättesaadavaks vaba juurdepääsuga andmebaasina 2013-2014. Digiteerija nimi jääb seostatuks andmebaasiga ja lisandub digiteeritud tekstidele.

Helistada telefonil 7377740 kuni 10. 10. 2012 vahemikus 10-18.

Konkurss on lõppenud.


EKM FO otsib küljendusoskusega multimeediatoimetajat

Otsime kontakte ja mõeldavat kandidaati multimeedia toimetaja-küljendaja ametisse 2012. aastaks. Täiskoormusega töö sõbralikus professionaalses kollektiivis. Eeldame eelnevaid oskusi mitmete programmidega töötamiseks ja valmidust pidevalt (eriti vabavara alal) ennast täiendada.

Nõuded:
Valdab küljendusprogramme ADOBE PAGEMAKER, Indesigni uuemaid versioone
Oskab valmistada veebimaterjale.
Valdab pilditöötlust (vähemalt GIMP).
Saab hakkama video- ja audiofailide ettevalmistamise ja montaažiga.
Suudab keeletoimetada professionaalsel tasemel eestikeelseid tekste.
On paindlik tööaja suhtes, talub pinget, suudab tähtaegadest kinni pidada, on valmis õppima igasuguseid uusi programme, osalema osakonna projektides.

Palun soovist märku anda telefonitsi (7377740, kell 10-18) kuni 20. jaanuarini 2012.

Konkurss on lõppenud.


Nõuded – automaatkontrollija

Konkurss Ulatuslike digitaalsete txt-vormingus tekstikogumite automatiseeritud töötlemine – 1. 12. 2011-3.01.2012

Ootame pakkumisi tarkvara arenduseks, millega saaks automatiseeritult töödelda ulatuslikke digitaalseid txt-vormingus tekstikogumeid. Tunnused:
ID
Topograafia
Isikuandmed
märgendid
Sisu verifitseerimine

Pakkumised peaksid jääma vahemikku 2000 EUR kuni maksimaalselt 3000 EUR.
Helistada telefonil 7377740, kell 10-18, meilida mare@folklore.ee

Konkurss on lõppenud.


Nõuded andmebaasile 3

1. Andmebaas põhineb andmetabelis toodud infol (tekstid, lahendid, aja- ja kohaandmed, allikaviidad jne Word 7.0 formaadis).

2. Andmebaas luuakse kolmes variandis:
1) “lugemik” - 95 751 eesti mõistatusteksti; otsingud ainult brauseri vahendite abil (http://www.folklore.ee/moistatused/lugemik/index.php);
2) tavaversioon laiale kasutajate ringile, päringud ja tulemuste järjestamine mõistatuste tekstist ja lahendist pärit leksikaalsete elementide põhjal, mõistatuste kogumiskoha (kihelkond, maakond) ja -aja ning koguja nime järgi
3) täisversioon folkloristidele, võimaldab kirjete päringuid kõigi lähtetabeleis sisalduvate väljade ja nende konjunktsioonide põhjal

3. Kirjete eristamise võimalus (nt rahvaehtsad kirjed ilmuvad musta värvi kirjas, muud (dubletid, omalooming) teist värvi kirjas.)

4. Luuakse geograafilise leviku jälgimise võimalus, st levikuandmete jälgimise võimalus graafilises projektsioonis – arvandmete, nelinurksete ikoonide või hele-tumedamaks varjutatud värvipindadena vastavatel levikukartogrammidel. Kartografeerimismasin teeb kihelkondliku täpsusega levikukaarte.

5. Võimalused lisada abimaterjale (vähemtuntud murdesõnade seletusi, allikalühendeid, kohanimelühendite seletusi, tüübiloend ja -otsija, trükiversiooni e-variant jmt.

Tingimused otsija jaoks:
a) kirje Id-number või numbrite list;
b) trükiväljaande tüübinumber või numbrite list;
c) redaktsioon (st omavahel sarnaste tekstide rühm) vastavas tüübis;
d) kirje staatus (tsiteeritud / tsiteerimata / tiiteltekst);
e) mõistatuse tekstist ja lahendist pärit leksikaalsed elemendid (vabajärjenditena või täissõnadena);
f) päritolukoht (kahes variandis: kihelkonna- või maakonnalühendite järgi ja rippmenüüst valitavate maakondlike vm suuremate territoriaalüksuste kaupa);
g) üleskirjutamise aasta(d) (täpselt või vahemikena või post quem või ante quem);
h) koguja(te) ~ üleskirjutaja(te) nimed (vabajärjenditena või täissõnadena); allikaviidad (vabajärjenditena või täissõnadena);
i) kontaminatsioonilised tekstid (st kahe või enama tüübialgme liited);
j) võrdlused sarnasust või sugulust ilmutavate tüüpide vahel.

Täisversiooni otsing mõõdab päringuvastuse suuruse: loendab selles esinduvate kirjete hulga (või rahvaehtsate kirjapanekute hulga, kui geograafilise päritoluta kirjed on otsingust välja lülitatud), mõistatustüüpide hulga ning tüübinumbrite loendi (vt “Arvandmed tabelina: Tüübiloend”).

Konkurss on lõppenud.


Nõuded andmebaasile 2 - lõppenud

Nõuded andmebaasi „Euroopa loitsud“ jaoks.

1. Andmebaas luuaks 1+n rahva tekstide ja nende juurde kuuluvate rituaalide jaoks. (Eristuv info: tekstid, rituaalid, tiitel, tüüp, koguja, esitaja, koha- ja ajaandmed, allikaviidad jt txt-vormingus.

2. Tekstid võivad esineda värssidena/vabavärssidena, pikemate proosatekstidena, valemite, tähtpiltide jm vormingutes. Tekst võib olla keeruka graafilise ülesehituse või graafiliste lisaelementidega jm.

3. Andmebaas luuakse kolmes variandis:
1) antoloogia - 5000 loitsu, usundilised üldkommentaarid; otsingud brauseri vahendite abil.
2) tavaversioon - ca +25 000 teksti, spetsiifilised loitsu(tüübi)kommentaarid.
Võimalus liikuda kõikide tekstide vahel või liikuda edasi ingliskeelsete tõlgete juurde või kuvada emakeelne tekst koos tõlkega. Päringud üksnes loitsutekstist (leksikaalsed elemendid, elementaarsed metaandmed (topograafia, koguja, esitaja, kogumisaeg; üldtüüp).
3) täisversioon võimaldab pärida spetsiifilisi andmeid teksti, sümbolite, jooniste jm kohta, sisaldab kirjete päringuid kõigi andmete kohta ning paroolide vahendusel jõuda täpsemate tekstianalüütiliste või rituaalianalüütiliste andmeteni.
4) Võimalus liikuda sarnaste elementide korral mitme rahva sarnaste andmete vahel.
5) Mitte-eestikeelsest ainestikust luuakse esmalahendusena tavaversioon.

4. Tekstides eristatakse loits ja rituaal erineva värviga, samuti koguja poolt lisatud liigitused, pealkirjad, kommentaarid.

5. Luuakse tüpoloogia jälgimise võimalused (kuvamine arvandmetena, või arvandmed topograafilise seose alusel.

6. Luuakse abimaterjalide lisamise võimalused´(skaneeritud vm kujulised e-raamatud ja uurimused; vähetuntud või spetsiifiliste sõnade seletused jnt – täpsustatakse töö käigus).

Eraldi testkoosolekutel arutatakse teiste rahvaste ainestiku liitmise küsimusi, samuti mitmesuguste andmekorpuste üleseid otsinguvõimalusi.

Konkurss on lõppenud.


Nõuded andmebaasile 1

Märkused andmebaasisüsteemi "Euroopa kalendripärimus"(EU-Kal) koostamiseks

Püstitatud nõuded:
1. Toimetulek rituaalse aasta Euroopa materjalide kuvamisega (andmemahud moodustuvad üksikartiklitest, prognoositav maht kümned kuni sajad tuhanded alakirjed).
2. Lihtsad võimalused lehekülgede, erinevate teemade, riikide vahel navigeerimiseks.
3. Luuakse tasuta tarkvara, mis võimaldaks hoida maksumuse võimalikult madalal.
4. Andmete hoidmine, autoriseerimine, laadimine parooliga kaitstud (vähemalt esimeses etapis).
5. Peab olema ühilduv seniste rahvakalendri põhjal rajatud andmebaaside ja keskkondadega.
6. Tekstuaalse materjali kõrval tuleb luua audio-visuaalsete materjalide lisamise võimalused.

Konkurss on lõppenud.


EKM FO mitmekeelsed andmebaasid – kuni 5. 11.2011

EKM FO mitmekeelsete (Euroopa andmestikku hõlmavate) andmesüsteemide/andmebaaside nõudmised:

Pakkumisi oodatakse järgmistest allikakorpustest andmebaasi vormistamiseks:
a) Euroopa loitsud (katsetatakse eesti ja hollandi ainestikuga);
b) eesti, läänemeresoome jt rahvaste mõistatused (soovitavalt koos statistika- ja kaardistamismooduliga);
c) Euroopa kalendrikombestik (vähemalt 2-4 rahva andmete kuvamiseks).

Eeltingimused:
1. Toimetulek konkreetse keele trüki- ja käsikirjalise ainestiku (põhiandmestik), vajadusel samas keskkonnas ka audiovisuaalsete lisaandmete/allikmaterjalide esitamiseks sobiva andmebaasi ettevalmistamiseks.
2. Andmebaas peab tulema toime suhteliselt suurte andmemahtudega (miljonid tekstid koos metaandmestikuga). Ainestik esitatakse kakskeelsena (st koos tõlke/tõlgetega, kasutusel on erineva tähestikuga keeled).
3. Põhikeskkonda/andmebaasi pääseb parooliga ainestikku lisama suvalisest EU riigist (või mujalt).
4. Andmebaas hakkab jooksma PostgreSQL-keskkonnaga serveris.
5. Andmebaasi(de)ga kaasnevad otsimisvõimalused, statistika- ja kaardistamismoodul, mis luuakse vähemalt ühe lahenduse jaoks, samuti tekib võimalus avada samas muid liidestatud mooduleid (e-raamatuid, lugemikke vmt lisaväljundeid).
6. Eeldab, et projekti osapooled valmistavad ette esmaetapi andmebaasi ja teeninduse orienteeruvalt 5000-8000 EU maksumuses. Konkreetse andmebaasi edasiarendamist jätkatakse pärast konkreetse projekti lõppu, uue taotluse raames (nt motiivi-, keele-, sõnastiku- vm analüsaatori lisamiseks jne). Esmaetapi andmebaas peab olema avatav ja avalikult kasutatav hiljemalt 2013 alguses.

Arendamistöö algab 2011. a. novembris-detsembris (EKM FO ettevalmistavad andmed, metaandmete jm kirjeldus), kuid konkreetse ülesande tehniline arendamine algab lepingu sõlmimisega 2012. aasta alguses.

Oma soovist osaleda teatage 5. novembriks 2011 aadressil mare@folklore.ee või telefonil 7377740.

Mare Kõiva,
EKM FO,
Projektijuht
2011. 12.10

Konkurss on lõppenud.