Mõistega kiiresti seotud eesti võrdluste sünonüümiasuhetest

Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseum

Mõiste kiiresti figureerib suhteliselt paljude võrdluste tähendus(t)es, kuuludes kümne sagedamini esineva tähenduskomponendi hulka. Vastavatel väljenditel on suur hulk sarnaseid semantilisi tunnuseid - enamikuga neist iseloomustatakse dünaamilisi kestvaid või mittekestvaid situatsioone. Võrdlustes väljenduv suhe situatsiooni kulgemise ja vaatluspunkti vahel võib olla nii piiritletud kui ka piiritlemata. Staatilisi situatsioone kirjeldavate kiiresti-võrdlustega peetakse silmas inimesele iseloomulikke, loomuomaseid tunnuseid. Väga sageli väljendatakse võrdlustega, et keegi liigub/tegutseb või miski liigub/toimub liiga kiiresti - kõneleja suhtub kirjeldatavasse selgelt negatiivselt.

Ettekandes kirjeldatav analüüs hõlmab 158 võrdlust, mis vastavalt omavahelistele sünonüümiasuhetele jagunevad viide rühma; 26 võrdluse tähendus hõlmab rohkem kui üht kiiresti-mõiste sisuaspekti. Kahtlemata on siinkohal tegemist pigem osa- kui täissünonüümidega, kuigi harvad pole juhud, kus täissünonüümsed võrdlused langevad kokku nii semantilisel, grammatilisel kui ka süntaktilisel tasandil.

Võrdluste mõistmisel domineerivad metafoorsed ülekanded, ent võrdlusvahendit võidakse sageli mõista ka metonüümilis(t)e projektsiooni(de) kaudu. Ootuspäraselt vastandub metafoori (reeglina inimesekesksele) sihtdomeenile allikdomeenina kõige sagedamini loom, tunnuslikult kiiresti aset leidev loodusnähtus vm. liikuv objekt. Eeskätt kajastavadki loetletud sünonüümiread erinevaid võimalusi sarnaste situatsioonide kirjeldamiseks/iseloomustamiseks. Samas tõstab iga allikdomeen esile ühe või piiratud hulga sihtdomeeni aspektidest - iga allikdomeen on nende sihtdomeenide iseloomustamisel, mille puhul seda rakendatakse, määratud mängima spetsiifilist rolli. Nii kuulub sünonüümiridadesse võrdlusi, mille puhul on metafoori allikdomeeniks tuul, lõhn, heli vms. ja millega kirjeldatakse nii füüsilist liikumist/tegutsemist kui ka mentaalseid protsesse, kõnet jm. Kõiki neid kontseptuaalseid metafoore ühendab see, et allikdomeeni all peetakse silmas õhku, eelkõige on oluline selle liikumiskiirus, aga ka muud omadused. Zoltán Kövecsesi järgi iseloomustabki enamik tüüpilistest allikdomeenidest rohkem kui üht sihtdomeeni, nt. mõistet building ei rakendata mitte ainult teooriate, vaid ka suhete, karjääri, firmade, majandussüsteemide, sotsiaalsete rühmade, elu puhul. Kõik need sihtdomeenid sarnanevad millegi poolest üksteisega, kõik nad on ühel või teisel viisil komplekssed abstraktsed süsteemid. Niinimetatud metafoorseid alljuhte teooriad on ehitised, suhted on ehitised, karjäär on ehitis jne. hõlmab üldtasandi metafoor komplekssed abstraktsed süsteemid (s.o. mittemateriaalne domeen, millel on rohkesti vastastikku kompleksselt mõjuvaid osasid) on ehitised. Nimetatud õhu-metafoore ühendab ehk üldtasandi metafoor dünaamiline situatsioon on õhu liikumine. Kõik nad on seotud dünaamilise situatsiooni piiratud hulga tunnustega, milleks on dünaamilisus ja liikumis- või toimumiskiirus ? neil on sarnane põhiline tähendusfookus, mis on üle kantud sihtdomeenile. Iga allikdomeen on seotud spetsiifilis(t)e tähendusfookus(t)ega, mille aluseks on keelekogukonnas teatud entiteedi või sündmuse juurde kuuluv keskne teadmine. See tähendab, et allikdomeen ei aita kaasa mitte juhuslikult valitud, vaid ettemääratud ja keelekogukonna poolt heaks kiidetud mõistelistele materjalidele, mis kohalduvad rea sihtdomeenide puhul. Metafoori dünaamiline situatsioon on õhu liikumine põhilist tähendusfookust, s.o. situatsiooni intensiivsust, aitavad tabada erinevad allmetafoorid: inimene on õhk; inimese liikumise kiirus on õhu liikumise kiirus; inimene või asi on lõhn; liikumise intensiivsus on (lõhna) levimise kiirus või intensiivsus; tegutsemise kiirus on (õhu) liikumise kiirus; edenemise kiirus on (lõhna) levimise kiirus või intensiivsus; lahkumise või lõppemise kiirus on (lõhna) hajumise kiirus; inimene või teade on heli; situatsiooni intensiivsus on heli intensiivsus; situatsiooni intensiivsus on õhu liikumise intensiivsus jne. Viimast metafoori, mille käigus projitseeritakse allikdomeeni põhiline tähendusfookus sihtdomeenile: õhu liikumise intensiivsus > situatsiooni intensiivsus, tuleks pidada keskseks projitseerimiseks, millel rajaneb enamik nimetatud metafoorsetest järeldustest.