The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)

  

   Registreerimine   

      Eesti-uuringute Tippkeskus

     ENG   
Eesti-uuringute tippkeskuse aastakonverents ja 61. Kreutzwaldi päevade konverents
Varieerumine keeles, kirjanduses, folklooris ja muusikas
7.−8. detsembril 2017 Tartus Tartu Ülikoolis ja Eesti Kirjandusmuuseumis

Varieerumine on universaalne, nii keelt, kultuuri kui kogu maailmapilti läbiv ilming, nii ühendab see ka Eesti-uuringute tippkeskuse eri tegevusvaldkondi. Kutsume arutlema selle üle, mida on eriomast ja mida ühist varieerumisel keeles, kirjanduses, rahvaloomingus, muusikas; milliseid kokkupuutepunkte ja seoseid erilaadsete varieerumiste vahel leidub. Konverentsi kavas on ka ümarlaud, mis käsitleb varieerumise uurimise meetodeid ja andmete probleeme (suured ja väikesed andmekogumid, nn halvad andmed (bad data)). Oodatud on ettepanekud töötubadeks, eriti interdistsiplinaarset temaatikat käsitlevateks.

Ootame ettekandeid, mis käsitlevad varieerumise eri aspekte, näiteks:

  • sünkroonne ja diakroonne varieerumine, varieeruvuse tasandid (individuaalne, lokaalne, regionaalne, ajalooline), variantide (allkeelte, žanrite) võrdlemine, varieerumist mõjutavad tegurid; varieerumise uurimise meetodid; varieerumine veebikeskkonnas
  • keelelise varieerumise keelesisesed tegurid (nt süsteemi sund, keelemuutuste reeglipärasused)
  • keelelise varieerumise keelevälised tegurid (nt allkeele kontekst, kontaktid muude keeltega ja keelevariantidega, keelekorraldus)
  • rahvaluule keeleline varieerumine, kirjaniku väljendusvahendite varieerumine, murdekeel kirjanduses
  • variatiivsus kui folkloori dünaamika põhialus; varieerumine kui tüpologiseerimise problemaatika
  • müütide, motiivide variatsioonid, intertekstuaalsus; transmediaalsus
  • varieerumine Balti areaali kultuuris, Baltimaade venekeelses kultuuris
  • tüüp ja variant rahvamuusikas, traditsioonilise muusikalise mõtlemise variatiivne olemus

Konverentsi töökeeled eesti, inglise, vene ja saksa keel.

Palume esinejatel registreerida ja 20-minutilise ettekande pealkiri ja teesid (kuni 300 sõna) esitada konverentsi registreerimisvormi http://folklore.ee/CEES/regform.html vahendusel.

Konverentsi töö jaguneb töötubadeks/sektsioonideks registreerimisel palume märkida paneel, milles soovite osaleda.

P1

Historical Spelling Variation: The Role of External Variables/Historische Schreibvariation: Die Rolle externer Variablen

P2

Keeleline varieerumine ja kirjakeele standardiseerimine/Linguistic variation and language standardization

P3

Social and cognitive aspects of contact-induced language change/Keelekontaktidest johtuvate keelemuutuste sotsiaalsed ja kognitiivsed aspektid

P4

Variation in folksongs

P5

Modern variations and transformations of minor forms of folklore

P6

Tantsu varieerumise uurimine videopõhise tantsuanalüüsi ja taaskehastamise kaudu (praktiline töötuba, kõik on oodatud osalema)/Study into dance variation (practical workshop)

P0

Üldpaneel / Main section

Tähtsad kuupäevad:
13. aprill – töötubade ettepanekud
24. aprill – töötubade väljakuulutamine
25. mai – teeside esitamine (nii töötubadesse kui üldsektsiooni)
10. juuni – teeside vastuvõtmisest teatamine

Korraldajad: PUT 475 „Kirjakeele morfosüntaksi varieerumise integreeritud mudel: pilootuuring eesti keele näitel“ ning CEESi korpuspõhiste keele-, kirjanduse ja folklooriuuringute töörühm.

Konverentsi toimumist toetavad Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), Eesti Teadusagentuuri uurimisprojektid PUT 475 ja IUT 22-5.


Korraldustoimkond:
Helle Metslang, helle.metslang@ut.ee
Meelis Roll, meelis.roll@folklore.ee
Piret Voolaid, piret@folklore.ee
Mare Kõiva, mare@folklore.ee

PUT 475, IUT 22-5; EKKM14-344; CEES; EKM FO; © 'cps 17