Panel 2. Keeleline varieerumine ja kirjakeele standardiseerimine/Linguistic variation and language standardization

Korraldajad/Convenors: Helle Metslang, Tartu Ülikool, helle.metslang@ut.ee, Külli Habicht, Tartu Ülikool, kulli.habicht@ut.ee, Tiit Hennoste, Tartu Ülikool, tiit.hennoste@ut.ee

Keeleline varieerumine ja kirjakeele standardiseerimine

Kirjakeele loomine, arendamine ja korraldamine võib mitmeti suhestuda keele varieerumise ja dünaamikaga. Standardiseerimine on paratamatult rohkem või vähem subjektiivne, valiv ja suunav – keeles toimuvaid muutusi ja varieerumist võidakse kirjakeeles järgida, pidada ebasoovitavaks või sobivaks üksnes mingites registrites. Teiselt poolt on standardi mõju tegelikule keelekasutusele eri aegadel, oludes, registrites erinev. Ootame ettekandeid, mis arutleksid teemadel nagu

 • kirjakeele muutumine eri aegadel,
 • kirjaliku ja suulise keelekuju suhted,
 • kirjakeele muutumise ja eri registrite muutumise seosed ja mõjurid,
 • keele standardiseerimise ja keelemuutuste suhted läbi kirjakeele arenguloo,
 • keele standardiseerimine/keelekorraldus kui keelemuutuste toetaja või takistaja,
 • eri keelekorraldusideoloogiate suhtumine keelekasutuses ilmnevasse varieerumisse ja muutumisse
 • keelearendajate toodud innovatsioonid ja nende omaksvõtmine keelekasutuses.


Linguistic variation and language standardization

The creation, development and regulation of standard language may relate in different ways to language variation and change. Standardization is inevitably subjective, arbitrary and guiding – changes and variation in language use may be followed, deprecated or deemed acceptable in only certain registers. On the other hand, the influence of the standard on actual language use differs across time periods, registers, and historical circumstances. We await presentations on topics such as:

 • Changes in standard language in different time periods
 • Relationships between spoken and written language forms
 • Relationships and influences between the changes in standard language and changes in different language registers
 • Relationships between language standardization and language change throughout the history of the written language
 • Language standardization/planning as a facilitator of or obstacle to language change
 • The attitude of different language planning ideologies toward the variation and change observed in actual language usage
 • Innovations of language developers and their adoption in actual usage.


Kirjandust/Background reading

Metslang, Helle 2016. Can a language be forced? The case of Estonian. − Hubert Cuyckens, Lobke Ghesquière, Daniël Van Olmen (eds.). Aspects of Grammaticalization (Inter)Subjectification and Directionality. (Trends in Linguistics. Studies and Monographs; 305). Berlin: De Gruyter, 281−309.
Millar, Robert McColl 2014. Social History and the Sociology of Language. – The Handbook of Historical Linguistics. Ed by Juan M. Hernández-Campoy and J. Camilo Conde-Silvestre. Wiley Blackwell.
Milroy, James, Milroy, Lesley 2012. Authority in Language: Investigating Standard English. London: Routledge.

P2