Üld/Main. Varieerumise eri aspektid/Different aspects of variation

Varieerumise eri aspektid

Ootame ettekandeid, mis käsitlevad varieerumise eri aspekte, näiteks:

 • sünkroonne ja diakroonne varieerumine, varieeruvuse tasandid (individuaalne, lokaalne, regionaalne, ajalooline), variantide (allkeelte, žanrite) võrdlemine, varieerumist mõjutavad tegurid; varieerumise uurimise meetodid; varieerumine veebikeskkonnas;
 • keelelise varieerumise keelesisesed tegurid (nt süsteemi sund, keelemuutuste reeglipärasused);
 • keelelise varieerumise keelevälised tegurid (nt allkeele kontekst, kontaktid muude keeltega ja keelevariantidega, keelekorraldus);
 • rahvaluule keeleline varieerumine, kirjaniku väljendusvahendite varieerumine, murdekeel kirjanduses;
 • variatiivsus kui folkloori dünaamika põhialus; varieerumine kui tüpologiseerimise problemaatika;
 • müütide, motiivide variatsioonid, intertekstuaalsus; transmediaalsus;
 • varieerumine Balti areaali kultuuris, Baltimaade venekeelses kultuuris;
 • tüüp ja variant rahvamuusikas, traditsioonilise muusikalise mõtlemise variatiivne olemus;


Different aspects of variation

We expect presentations on different aspects of variation, for example:

 • Synchronic and diachronic variation, levels of variation (individual, local, regional, historical), comparison of variants (registers, dialects, genres), factors influencing variation; methods for studying variation; variation in web environments;
 • Intra-linguistic factors of linguistic variation (e.g. system constraints, regularities of linguistic changes);
 • Extra-linguistic factors of linguistic variation (e.g. extra-linguistic context of language varieties, contacts with other languages and language varieties, language planning);
 • Linguistic variations in folklore, variations in writer’s choices, usage of dialects in fiction;
 • Variation as the main basis of dynamics of folklore, variation as an issue of typologisation;
 • Variations of myths and motifs; intertextuality, transmediality;
 • Cultural variation in the Baltic area incl. the Russian-language culture of the Baltic states;
 • Type and variant in folk music, variational nature of traditional musical thinking.


P0