EESTI MÕISTATUSTE ANDMEBAAS

Eesti mõistatuste andmebaas on rajatud Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas. Baasi aluseks oli 2800 Word 7.0 formaadis andmetabelit, mille põhjal toodeti akadeemilise väljaande "Eesti mõistatused" (edaspidi: EM) põhiköidete I (2001) ja II (2002) käsikiri.

Andmebaas on kasutatav kolmes variandis:

Täisotsing võimaldab ID-üksuste päringuid kõigi lähtetabeleis sisalduvate väljade ja nende konjunktsioonide põhjal:

Mitmetelt väljadelt on võimalik teha päringuid konjunktiivselt ("see JA too") või disjunktiivselt ("see VÕI too"), näiteks:

Sellest keerukamat otsinguloogikat andmebaas ei võimalda.

Päringutulemusi on võimalik järjestada kahel tasandil enamiku otsinguväljade järgi (ID- ja tüübinumbrid, tekst, lahend, kohalühend, aasta(d), koguja, allikaviit).

Lahendi-, koha- ja kogujarea päringuoptsioonide hulgas on veerg "Välista tühjad" – see võimaldab välistada päringust ilma lahendita kirjapanekud ja/või dubletseid ja omaloomingulisi tekste esitavad kirjed ja/või mõned liigid tüübiliidetest või võrdlustest.

Rahvaehtsad kirjed ilmuvad päringutulemustesse mustas kirjas, tekstoloogilistel põhjustel toodud dubletid ja omalooming helesinises kirjas, EM-tüübitiitlite kirjed vastavalt mustas või helesinises bold-kirjas.

Teksti- ja lahendivälja otsijärjendid on päringutulemustes kollase värviga esile tõstetud.

Päringusüsteem on läbinisti tõstutundetu.

Täisversioon mõõdab päringuvastuse suuruse: loendab selles esinduvate kirjete hulga (või rahvaehtsate kirjapanekute hulga, kui geograafilise päritoluta kirjed on otsingust välja lülitatud), mõistatustüüpide hulga ning tüübinumbrite loendi (vt "Arvandmed tabelina: Tüübiloend").

Vastuse teksti- ja tüübistatistika on seotud ka geograafilise (kihelkondliku) leviku andmetega (vt "Arvandmed tabelina: Tekstihulk" ja "Arvandmed tabelina: Tüübihulk").

Samuti on neid levikuandmeid võimalik vaadelda graafilises projektsioonis – arvandmete, nelinurksete ikoonide või hele-tumedamaks varjutatud värvipindadena vastuskirjete geograafilist päritolu näitavail levikukartogrammidel.

Andmebaasi juurde kuulub veel rida abimaterjale:

Nimetatud kaardistaja toodab kihelkondliku täpsusega levikukaarte mistahes folkloorsete, etnograafiliste, dialektoloogiliste vm nähtuste kohta ning võimaldab: