Eesti Rahvaluule Arhiivi töötajad


ERA koosseisus on praegusel hetkel täidetud 21,45 töökohta, neist 12,25 teadustöötajat ja 3,75 arhivaari.

Lisaks koosseisulistele töötajatele kasutab ERA ka ajutist tööjõudu – nii tehnilist abipersonali kui ka teaduslikke töötajaid –, kellest mõned on ERAga juba mitmeid aastaid seotud.

e-postiaadressi nimi[ät]folklore.ee tuleks lugeda nimi@folklore.eeAve

AVE GORŠIČ

e-post: ave.gorsic[ät]folklore.ee
tel: 7377 737

PhD 2009, Käsitlusi rahvameditsiinist: mõiste kujunemine, kogumis- ja uurimistöö kulg Eestis 20. sajandil.

Teadur.
Konverentsi HUNTs peakorraldaja. (lapsehoolduspuhkusel)

Ave on ka SIEFi arhiivide töörühma sekretär ja Rahvusvahelise Rahvajutu-uurimise Seltsi ISNFR laekur.

Uurimissuunad, E-publikatsioone

Rahvameditsiin ja selle ajalugu, rahvausund, folkloristika ajalugu.
üles

Mall

MALL HIIEMÄE

e-post: mall.hiiemae[ät]folklore.ee
tel: 7377 739

fil. dr. 1998, Der estnische Volkskalender.

Vanemteadur (0,2).

Uurimissuunad, E-publikatsioone

Inimese ja looduse suhte ökoloogiline aspekt rahvausundis; rahvajuttude kujunemine ja jutustamine; folkloristika ajalugu; usund ja kombestik (eriti rahvakalender); tänapäeva folkloor.


üles

Olga

Olga Ivaškevitš

e-post: olga.ivaskevits[ät]folklore.ee
tel: 7377 730

Digitaalarhivaar; audio- ja videokogu hoidja; ERA andmebaasid; uurijate teenindamine.


üles

Risto Järv

RISTO JÄRV

e-post: risto.jarv[ät]folklore.ee
tel: 7377 732, 51 904 371

PhD 2005, Eesti imemuinasjuttude tekstid ja tekstuur. Arhiivikeskne vaatlus.

Arhiivijuhataja-vanemteadur.
ERA/TÜ muinasjuttude töörühma juht.
Risto on ka kaasprofessor Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste Instituudi Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas.

Uurimissuunad, E-publikatsioone

Muinasjututeooria, kaasaja jutustamistraditsioon, rahvaluule historiograafia, turism ja folkloor.


üles

MAIRI

MAIRI KAASIK

e-post: mairi.kaasik[ät]folklore.ee
tel: 7377 733

MA 2008, Aja kategooria eesti imemuinasjuttudes.

Toimetaja (0,8; projekti "Eesti muinasjuttude teaduslikud väljaanded" täitja).

Uurimissuunad, E-publikatsioone

eesti muinasjutud ja rahvausund, rahvajuttude tüpoloogia, folkloori žanriprobleemidüles

Andreas

ANDREAS KALKUN

e-post: andreas.kalkun[ät]folklore.ee
tel: 7377 736, 56 984 077

PhD 2011, „Seto laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi representatsiooniloole”.

Vanemteadur (0,95; Eesti-uuringute Tippkeskus).


Uurimissuunad, E-publikatsioone

Anne Vabarna eepilised improvisatsioonid; Anne Vabarna vaimulikud värsid ja palved; Seto naiste eluloolised improvisatsioonid; Karula regilaulud.


üles

Tiit

TIIT KONSAND

e-post: tiit.konsand[ät]folklore.ee
tel: 7377 735

Digiteerija (0,75).
üles

Anu

ANU KORB

e-post: korb[ät]folklore.ee
tel: 7377 739

PhD 2007, Siberi eesti kogukonnad folkloristliku uurimisallikana.

Vanemteadur (0,5)
Väliseesti arhiivide töörühma liige; MTÜ Baltic Heritage Network liige

Uurimissuunad, E-publikatsioone

Venemaa, eriti Siberi eestlaste suuline pärimus, folkloristliku välitöö teooria.
Alates 1991. aastast kogunud ja uurinud Siberi eestlaste suulist pärimust. Koostanud kommenteeritud tekstiantoloogia "Eesti asundused" I–VIII (1995–2017) ja plaadiantoloogia "Siberi eestlaste laulud" (2005) ning "Siberi setode laulud" (koos A. Kalkuniga). Avaldanud monograafiad "Venemaal rahvuskaaslasi küsitlemas. Folkloristliku välitöö metoodilisi aspekte" (2005) ja "Rõžkovo virulased pärimuskultuuri kandjaina" (2007). Internetilehekülje Siberi ja Volgamaa eestlased koostaja


üles

Helen

HELEN KÕMMUS

e-post: helen.kommus[ät]folklore.ee
tel: 7377 750

MA 2006, Meloodia varieerimine Cyrillus Kreegi 1921. aastal salvestatud rahvakoraalides.

Etnomusikoloogia teadur, etnomusikoloogia töörühma põhitäitja.

Helen on ka doktorant Tampere Ülikoolis.

Uurimissuunad, E-publikatsioone

Traditsionaalne muusika tänapäeva ühiskonnas, vaimulik rahvamuusika, Eesti paikkondliku rahvakultuuri kogumine ja uurimine (Hiiumaa).üles

Aado


AADO LINTROP

e-post: aado.lintrop[ät]folklore.ee

tel: 53 419 770

PhD 2000, Udmurdi usundi peamised tunnusjooned 19. ja 20. sajandil.

Vanemteadur (0,2).


Uurimissuunad, E-publikatsioone

Siberi šamanism; idapoolsete soome-ugri rahvaste (eriti manside, hantide ja udmurtide) usundid; regilaulu mütoloogilised motiivid.


üles

Jyri

JÜRI METSSALU

e-post: juri.metssalu[ät]folklore.ee
tel: 53 405 189

Kohapärimuse töörühma projektijuht (0,4).


Uurimissuunad, E-publikatsioone

Kohapärimus; püha- ja matusepaigad ajaloolisel Lõuna-Harjumaal.
üles

Janika

JANIKA ORAS

e-post: janika.oras[ät]folklore.ee
tel: 7377 736, 58 116 793

PhD 2008, Viie 20. sajandi naise regilaulumaailm. Arhiivitekstid, kogemused ja mälestused.

Vanemteadur (Eesti-uuringute Tippkeskus), ERA uurimisprojekti "Folkloor ja selle individuaalsed, kogukondlikud ja institutsionaalsed edasiandmise mehhanismid" juht; regilaulude töörühma juht. Rahvalaulualaste väljaannete toimetamine.

Janika on ka lektor Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.

Uurimissuunad, E-publikatsioone

Eesti rahvaluule kogumislugu, ERA heliarhiivi kujunemine; rahvaluulekogujad, laulikud; regilauluviisid ja esitus.


üles

Tuuli

TUULI OTSUS

e-post: tuuli.otsus[ät]folklore.ee
tel: 7377 737

Digiteerija; käsikirjade digiteerimine.


üles

Lona

LONA PÄLL

e-post: lona.pall[ät]folklore.ee
tel: 7377 738

MA 2016, Ökosemiootiline vaade keskkonna modelleerimisele eesti kohapärimuses Kakerdaja rabaga seotud pärimuse näitel.

Nooremteadur (0,25).

Lona on ka TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant.

Uurimissuunad, E-publikatsioone


Publikatsioonid ETISes

üles

Mariann

MARI-ANN REMMEL

e-post: mari-ann.remmel[ät]folklore.ee
tel: 7377 738

MA 2001, Eesti kohapärimus folkloristliku uurimisainena.

Teadur (0,8), kohapärimuse töörühma juht; kohapärimuse andmebaasi täiendamine.

Tegelenud mitmesuguste kujundustöödega (raamatute kaane- ja üldkujundused, illustratsioonid, näituste plakatid).
Koostanud näitused "Eesti külad Siberis"(1997) ning "Piiri takah. Pilte Ida-Setomaalt" (2000).

Uurimissuunad, E-publikatsioone

Kohapärimus: terminoloogilised ja žanrilised küsimused, traditsioonikandja suhe nii koha kui pärimusega, kohapärimuse piirkondlikud iseärasused, pühapaikadega seonduv rahvatraditsioon ja diakroonilised muutused pärimuses, tegelaste liminaalse staatuse kajastumine kohapärimuses; etniline folkloor paikse kogukonnaidentiteedi väljendajana; ekspeditsioonipäevikud kui rahvaluule kogumisajaloo ja ühiskonnamuutuste peegeldajad; mõisad ja pühapaigad rahvapärimuses.


üles

Ingrid


INGRID RÜÜTEL

e-post: ingrid.ruutel[ät]folklore.ee

PhD 1996, Eesti rahvalaulu ajaloolised kihistused etniliste suhete kontekstis.

Etnomusikoloogia vanemteadur (0,2).

Uurimissuunad, E-publikatsioone

pärimusmuusika tänapäevakultuuris; soorollid pärimusmuusikas; arhailiste rahvaviiside tüpoloogia


üles


Liina

LIINA SAARLO

e-post: liina.saarlo[ät]folklore.ee
tel: 7377 731

PhD 2005, Eesti regilaulude stereotüüpiast. Teooria, meetod ja tähendus.

Teadur, regilaulude töörühma projekti põhitäitja.

Korraldanud noorte folkloristide ja etnoloogide konverentsi "Noorte hääled 2007" ning toimetatud Pro Folkloristica sarja.

Koostanud näituse "Ootamatu ERA".

Uurimissuunad, E-publikatsioone

Regilaulude stereotüüpia; Kodavere regilaulud ja regilaulikud.


üles

Mari

MARI SARV

e-post: mari.sarv[ät]folklore.ee
tel: 7377 731, 56 456 699

PhD 2008, Loomiseks loodud: regivärsimõõt traditsiooniprotsessis.

Vanemteadur, ETAGi projekti "Folkloorse varieeruvuse korpuspõhine käsitlus: regilaulutraditsiooni piirkondlikud stiilid, teemavõrgustikud ja suhtlusviisid" juht, riikliku programmi "Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027" projekti "Kuidas allikatest saab kultuur: eesti aines Eesti Kirjandusmuuseumi kogudes ja andmebaasides" juht; Kullamaa khk "Vana Kannel".

Alates 1996. aastast on korraldanud ja juhendanud rahvaluule kogumist Kullamaa kihelkonnas.

Korraldanud konverentsid Regilaulu keel ja poeetika (29.–30. novembril 2000) koostöös TÜ rahvaluule osakonnaga, Regilaul – loodud või saadud (27.–28. novembril 2002).

Uurimissuunad, E-publikatsioone

Regilaulud, folkloori poeetika.


üles

Janno

JANNO SIMM

e-post: janno.simm[ät]folklore.ee
tel: 7377 735

Assistent (0,5), video- ja fotokogu.
üles

Taive

TAIVE SÄRG

e-post: taive[ät]folklore.ee
tel: 7377 751

PhD 2005, Eesti keele prosoodia ning teksti ja viisi seosed regilaulus.

Etnomusikoloogia vanemteadur, etnomusikoloogia töörühma juht.


Uurimissuunad, E-publikatsioone

Muusika seos keele ja rühmaidentiteediga, Eesti etnomusikoloogia ajalugu.


üles

Jaan

JAAN TAMM

e-post: jaan.tamm[ät]folklore.ee
tel: 7377 735

Heliinsener; helisalvestuste konserveerimine ja digitaliseerimine.


üles

Kadri

KADRI TAMM

e-post: kadri.tamm[ät]folklore.ee
tel: 7377 730

Vanemarhivaar, käsikirjakogu hoidja; uurijate teenindamine; väljaannete keeletoimetamine.

E-publikatsioone


üles

Enn

Enn Kalev Tarto

e-post: enn.tarto[ät]folklore.ee
tel: 7377 730

Fotoarhivaar; fotokogu hoidja; uurijate teenindamine.


üles

Kärri

KÄRRI TOOMEOS-ORGLAAN

e-post: karri.toomeos-orglaan[ät]folklore.ee
tel: 7377 733

MA 2008, Eesti jutupärimuse ja trükiste vastasmõjust imemuinasjuttudes.

Nooremteadur (projekti "Eesti muinasjuttude teaduslikud väljaanded" täitja).

Uurimissuunad, E-publikatsioone

sekundaartraditsioon, trükiste mõju suulisele pärimusele, autentsusproblemaatika.üles

Astrid

ASTRID TUISK

e-post: astrid.tuisk[ät]folklore.ee
tel: 7377 730

MA 2001, Oma ja võõra rühma piirid Siberi eestlaste rahvaluule põhjal.

Teadur; tänapäeva ja lastefolkloori mängude töörühma juht.

Astrid on ka TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant.

Uurimissuunad, E-publikatsioone

Siberi eestlaste rahvaluule: traditsiooni kohanemine, etnobotaanika, kujutlused võõrastest rahvastest, kohapärimus, tänapäeva lastepärimus: kolme rahva anekdoodid.


üles

Pille

PILLE VAHTMÄE

e-post: pille.vahtmae[ät]folklore.ee

Kohapärimuse töörühma assistent.
(lapsehoolduspuhkusel)


üles

Valper

VALDO VALPER

e-post: valdo.valper[ät]folklore.ee
tel: 7377 738

Arhivaar, kohapärimuse töörühm (0,75).

E-publikatsiooneüles

Kaarel

KAAREL VESKIS

e-post: kaarel.veskis[ät]kirmus.ee

MA 2007, Paralleelkorpused arvutilingvistikas: leksikonide genereerimine ja korpuste võrdlemine.

Nooremteadur (0,8; projekti "Folkloorse varieeruvuse korpuspõhine käsitlus: regilaulutraditsiooni piirkondlikud stiilid, teemavõrgustikud ja suhtlusviisid" täitja).

Kaarel on ka TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant.

Uurimissuunad, E-publikatsioone


Publikatsioonid ETISes

Lepingulised töötajad 2021üles
ERA
HALDJAS
KIRMUS