Publikatsioonid

2016

Sihtväärtusega publikatsioonid

Aedmaa, Eleri (2016) Eesti keele ühendverbide kompositsionaalsuse määramine. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 12, 5–23. 1.1.
Annuk, Eve (2016). Haigused ja igatsused. Lilli Suburgi käänuline tee. Keel ja Kirjandus, 7, 539−552. 1.1
Annus, Epp (2016). Armastusest: tõerežiimid, kultuurilised kujutelmad ja kehaline ilmakogemus. Methis. Studia humaniora Estonica, võrdleva kirjandusteaduse erinumber, nr 17/18, lk. 124139. 1.2
Baran, Anneli (2016). Political rhetoric and publicity in the digital age. Traditiones 45: 3, 2016. 1.2
Belobrovtseva, Irina (2016). М. Булгаков и А. Ветлугин. Ed. Korosteljov, O.; Schruba, M. Псевдонимы русского зарубежья: Материалы и исследования (207−218). Moskva: Novoje Literaturnoje Obozrenije. 3.2.
Belobrovtseva, Irina (2016) Marie Under – Juri Živago luuletuste eestindaja. Keel ja Kirjandus, 10, 729−738. 1.1.
Bohl, Vivian (2016) No joint ownership! Shared emotions are social-relational emotions, Studia Philosophica Estonica. 1.1.
Hennoste, Tiit (2016) Filoloogia vabastamine Exceli käest. Kubofuturistliku uusfiloloogia programm, Keel ja Kirjandus 8–9, 611–626. 1.1.
Hennoste, Tiit; Metslang, Helle; Habicht, Külli; Jürine, Anni; Laanesoo, Kirsi; Ogren, David (2016) Üldküsimuse vorm ja funktsioonid läbi nelja sajandi ja kuue tekstiliigi. – Emakeele Seltsi aastaraamat 61, 80−109. 1.1.
Hiiemäe, Reet (2016). Introduction: belief narratives and their research. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 65, 7−10. 1.1.
Hiiemäe, Reet (2016). Nonverbal event as part of belief narrative. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 65, 38−56. 1.1.
Hiiemäe, Reet (2016). Teispoolsuskujutelmad pärimustekstides. Teekond sündmusest tekstiks. Keel ja Kirjandus, 5, 337−353, http://kjk.eki.ee/ee/issues/2016/5/785. 1.1.
Jonuks, Tõnno (2016). A Mesolithic human figurine from River Pärnu, South-West Estonia: a century old puzzle of idols, goddesses and ancestral symbols. Estonian Journal of Archaeology, 20 (1), 111−127, 10.3176/arch.2016.1. 1.1.
Jonuks, Tõnno; Oras, Ester; Best, Julia; Demarchi, Beatrice; Mänd, Raivo; Presslee, Samantha; Vahur, Signe (2016). Multi-method analysis of avian eggs as grave goods: revealing symbolism in Conversion period burials at Kukruse, NE Estonia. Environmental 2
Archaeology: The Journal of Human Palaeoecology, DOI 10.1080/14614103.2016.1263374. 1.1.
Järv, Risto (2016). The Singing Wolf to Meet His Kin Abroad. Web-based databases of the Estonian Folklore Archives. Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, No 5. 1.2.
Kaalep, Heiki-Jaan (2016) Kas Google on ühe-või kahesilbiline sõna?, Keel ja Kirjandus 1, 28−40, http://kjk.eki.ee/ee/issues/2016/1/729. 1.1.
Kalda, Mare (2016). Kolmkümmend kolm ettekannet tänapäevamuistenditest. Mäetagused, 65, 167–171, http://www.folklore.ee/tagused/nr65/u02.pdf. Kalda, Mare (2016). Conference of the International Society for Contemporary Legend Research, Tallinn, June 28 – July 2, 2016. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 66, 193–197, http://www.folklore.ee/folklore/vol66/n03.pdf.
Kalle, Raivo; Sõukand, Renata (2016). Current and remembered past uses of wild food plants in Saaremaa, Estonia: changes in the context of unlearning debt. Economic Botany, 70 (3), 235−253, 10.1007/s12231-016-9355-x. 1.1.
Kasterpalu, Riina; Hennoste, Tiit (2016) Estonian aa: A multifunctional change-of-state token, Journal of Pragmatics 104, 148−162. 1.1.
Kattago, Siobhan (2016) 'The Spirit of Hamburg' (book review article) of Dreamland of Humanists: Warburg, Cassirer, Panofsky, and the Hamburg School by Emily J. Levine, University of Chicago, The European Legacy 21. 1.2.
Kaur, Kairit (2016) Üks reis, kaks päevikut. Anna Sophie ja Gustav Adolf Stackelbergi Euroopa-reisist 1797-1799, Keel ja Kirjandus 10, 739−753.
Koit, Mare (2016) Osalejate arvamuste muutumine argumenteerimisdialoogis. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 12, 99−112. 1.1.
Koit, Mare; Õim, Haldur (2016) Suhtlusruum ja selle modelleerimine. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 12, 113−124. 1.1.
Korb, Anu (2016). Kirjad rahvuskaaslastelt Siberist. Sidemed Eestiga ja välitööde jätk. Keel ja Kirjandus, 11, 850-867. 1.1.
Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (2016). Giants in Transmedia. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64, 193−211, 10.7592/FEJF2016.64.giants. 1.1.
Kõvamees, Anneli (2016) Found in Translation: The Reception of Andrei Ivanov's Prose in Estonia. – Interlitteraria 21/1, lk 95-106. 1.1.
Kulbok-Lattik, Egge (2016) Seltsi- ja rahvamajad – Eesti uus ruumiline kultuurimudel lääneliku moderniseerumise ning kujuneva kultuuripoliitika kontekstis, Acta Historica Tallinnensia 22, 41-66, http://www.kirj.ee/public/Acta_hist/2016/issue_1/acta-2016-22-41-66.pdf 3
Kurvet-Käosaar, Leena (2016). Euroopa-ihalusest taasiseseisvusperioodi autobiograafiates. Methis. Studia humaniora Estonica, võrdleva kirjandusteaduse erinumber, nr 17/18, lk 163179. 1.2.
Kõvamees, Anneli (2016) Johannes Barbaruse Venemaa. Ühe reisikirja juhtum. – Keel ja Kirjandus, nr 6, lk 447-459. 1.1.
Laak, Marin (2016). Unelõiv ja Saarepiiga: Jüri Talveti kirjanduslik Kalevipoeg. Methis. Studia humaniora Estonica, võrdleva kirjandusteaduse erinumber, nr 17/18, lk 124139. 1.2.
Laanesoo, Kirsi (2016) Targeting question's inappositeness: The Estonian kus 'where'-interrogative in the second position, Discourse Studies 18 (4), 393–408. 1.1.
Laineste, Liisi From joke tales to demotivators. A diachronic look at humorous discourse in folklore. Traditiones 45: 3, 2016. 1.1.
Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (2016). Laughing across borders: Intertextuality of Internet memes. European Journal of Humour Research, x−x [ilmumas]. 1.2.
Lindström, Liina (2016). Grammatikat lüpsmas, Keel ja Kirjandus 6, 482−484. 1.1.
Lukas, Liina (2016). Maailmakirjanduse mõõtmisest meil ja mujal, Methis 17/18, 21–39. 1.1.
Lõhkivi, E. (2016). Soostereotüübid ja episteemiline ebaõiglus, Ariadne Lõng: nais- ja meesuuringute ajakiri 15 (1/2), 7−20. 1.2.
Meimre, Aurika (2016). «Простачок»,"Е. СергеевНаблюдатель", "Питирим Моисеев" – они же Петр Моисеевич Пильский. Korosteljov, O.; Schruba, M.. Псевдонимы русского зарубежья: Материалы и исследования (207−218). Moskva: Novoje Literaturnoje Obozrenije. 3.2.
Meimre, Aurika (2016). Вадим Белов. «Опущенное забрало» - Korosteljov, O.; Schruba, M.. Псевдонимы русского зарубежья: Материалы и исследования (323−327). Moskva: Novoje Literaturnoje Obozrenije. 3.2.
Metste, Kristi (2016). Pärnu–Pariis–Amsterdam. Hella Talviku kirjad vanematele ja vendadele 1927–1940. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, nr 4, lk 102–126. 1.1.
Mihkelev, Anneli, Talivee, E.-M. (2016). Friedebert Tuglase sõnavõtt läti kirjanike päeval Riias Läti Seltsi saalis 31. mail 1940. Keel ja Kirjandus, 3, 212−219. 1.1.
Ojamaa, Triinu (2016). Aksel Mark ja Randar Hiir kultuurikontaktidest Helsingis 1962. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, nr 1, lk 118−125. 1.1.
Ojamaa, Triinu (2016). Kroonikaklipp kui kultuuriloo dokument: Hindåsi juhtum. Mäetagused, nr 63, lk 67−88. 1.2.
Pajupuu, Hille; Altrov, Rene; Pajupuu, Jaan (2016). Identifying polarity in different text types. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64, 25−42. 1.1. 4
Pappel, Kristel; Heinmaa, Heidi (2016). Kotzebue als Förderer der professionellen Bühne in Reval. − August von Kotzebue im estnisch-deutschen Dialog. Hrsg. von Klaus Gerlach, Harry Liivrand, Kristel Pappel. Hannover: Wehrhahn Verlag; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, (Berliner Klassik; 22), S. 25−45. 3.1
Parhomenko, Eduard (2015) Der Himmel als Stimmungsbogen des Denkens über Tartu im Februar 1808, Studia Philosophica Estonica 8 (2), 91-103. 1.2.
Piits, Liisi (2016). Man's gender and age as based on the collocations of the Estonian word mees 'man'. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 143−158. 1.1.
Pilter, Lauri (2016). Jüri Talvet maailmaluule tõlgendajana, Methis 17/18, 58–69. 1.2.
Pilvik, Maarja-Liisa (2016) olema + Vmine konstruktsioonid eesti murretes, Keel ja Kirjandus 6, 429−446. 1.1.
Posledova, Maria (2016). Особенности нарратива Чеслава Милоша и рецепция эссе «Порабощенный разум» . Studia Slavica, XIV: XVI, e-ajakiri, Tallinn, 1.2.
Ross, Kristiina (2016). Eesti filoloogia sünd ja kirikulaulude tõlked. – Keel ja Kirjandus, 8–9, 2016, 652–668. 1.1.
Ruutma, Mirjam; Kyröläinen, Aki-Juhani; Pilvik, Maarja-Liisa, Uiboaed, Kristel (2016) Ambipositsioonide morfosüntaktilise varieerumise kirjeldusi kvantitatiivsete profiilide abil, Keel ja Kirjandus 2, 92−113. 1.1.
Sahkai, Heete (2016). Expression of narrow focus in spontaneous Estonian dialogues. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7 (x), x-x. 1.1
Saluvere, Tiina (2016). Teater kultuurivaistu akumuleerimas. Vaino Vahingu ja Kuno Otsuse kirjavahetus. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 131−146.
Sõukand, R. (2016). Perceived reasons for changes in the use of wild food plants in Saaremaa, Estonia. Appetite, 107, 231-241, 10.1016/j.appet.2016.08.011. 1.1.
Sõukand, Renata; Kalle, Raivo (2016). Perceiving the biodiversity of food at chest-height: use of the fleshy fruits of wild trees and shrubs in Saaremaa, Estonia. Human Ecology, 44 (2), 265−272, 10.1007/s10745-016-9818-9. 1.1.
Sõukand, Renata; Pieroni, Andrea (2016). The importance of a border: medical, veterinary, and wild food ethnobotany of the Hutsuls living on the Romanian and Ukrainian sides of Bukovina. Journal of Ethnopharmacology, 85, 17−40, 10.1016/j.jep.2016.03.009. 1.1.
Sütiste, Elin; Lotman, Maria-Kristiina (2016) "The translator must...": On the Estonian translation poetics of the 20th c, Interlitteraria 21, 17–34. 5
Talvet, Jüri (2016) Üks eriline häälelaad tänapäeva Hiinast – Jidi Majia ülemlaul yi rahvale. – Jidi Majia. Aeg. (A selection of poetry. Bilingüal Chinese- Estonian edition), 5–11. Tallinn, Ars Orientalis. 3.2.
Talviste, Katre (2016) Diderot in Estonian, Search of a Dialogue, Interlitteraria 21 (2).
Toomeos-Orglaan, Kärri (2016). Mis värvi on muinasjutt? – Mäetagused, nr 64, lk 35−56, http://folklore.ee/tagused/nr64/toomeos-orglaan.pdf. 1.2.
Tooming, Uku (2016) Beliefs and Desires: From Attribution to Evaluation, Philosophia. Philosophical Quarterly of Israel, Online First, 1−11. 1.1.
Veismann, Ann; Sahkai, Heete (2016). Ühendverbidest läbi prosoodia prisma. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 12, 269−285. 1.1.
Volmer, D.; Raal, A.; Kalle, R.; Sõukand, R. (2016). The use of Panax ginseng and its analogues among pharmacy customers in Estonia: a cross-sectional study. Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research, 73 (3), 795−802. 1.1.
Voolaid, Piret (2016). Children's Funny Remarks in the Field of Linguistic Humour Theory. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64, 159−180, 10.7592/FEJF2016.64.voolaid. 1.1.
Voolaid, Piret (2016). Värvisõnad ja värvisümbolid eesti mõistatuste alaliikides. Mäetagused, 2, 69−98, 10.7592/MT2016.64.voolaid. 1.2.
Voolaid, Piret; Ross, Johanna (2016). Eesti Kirjandusmuuseumi juhtimisel alustas tööd Eesti-uuringute Tippkeskus. Keel ja Kirjandus 8-9 (727−729). 1.1.
Õim, Haldur (2016) GGG ja eesti keele semantika ja pragmaatika ning teoreetiline keeleteadus. – Emakeele Seltsi aastaraamat 61, 281–294. 1.1.

Ajakirja erinumbrid

Danilevski, Aleksandr (toimetamine) (2016). Русская культура в Европе = Russian Culture in Europe. Vol. 13. Frankfurt/Main: Peter Lang GMBH. 4.1.
Jakapi, R.; Parhomenko, E. (2015) Special Issue: History of Philosophy in Estonia, Studia Philosophica Estonica 8 (2), 1−227. 4.1.
Kõiva, Mare;Kuperjanov, Andres (editors); Ventsel, Aimar (guest editor) (2016). Folklore. Electronic Journal of Folklore, 63, 1−158, FEJF2016.64. http://www.folklore.ee/folklore/vol63/ 4.1.
Kõiva, Mare;Kuperjanov, Andres (editors); Pajupuu, Hille;Pajusalu, Renate; Uusküla, Mari (guest editors) (2016). Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64, 1−215, FEJF2016.64. http://www.folklore.ee/folklore/vol64/ 4.1.
Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (editors) Hiiemäe, Reet (guest editor). (2016) Folklore. Electronic Journal of Folklore, 65. http://www.folklore.ee/folklore/vol65/ 4.1. 6
Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (eEditors) (2016). Folklore. Electronic Journal of Folklore, 66. http://www.folklore.ee/folklore/vol66/ 4.1.
Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (toim); Zajedova, Iivi (külalistoim.) (2016). Mäetagused 63. Suurpeod. Tartu: EKM Folkloristika Osakond. http://www.folklore.ee/tagused/nr63/ 4.1.
Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (toim); Voolaid, Piret (külalistoim.) (2016). Mäetagused 64. Värviline maailm. Tartu: EKM Folkloristika Osakond. http://www.folklore.ee/tagused/nr64/ 4.1.
Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (toim); Jaago, Tiiu (külalistoim.) (2016). Mäetagused 65: Piirid ja interdistsiplinaarsus. Tartu: EKM Folkloristika Osakond. http://www.folklore.ee/tagused/nr65/ 4.1.
Lukas, Liina, Leena Kurvet-Käosaar (2016). Methis. Studia humaniora Estonica, võrdleva kirjandusteaduse erinumber, nr 1718. Toim Kanni Labi. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. DOI: 10.7592/METHIS.V14I17/18 4.1.
Metslang, Helle; Langemets, Margit; Sepper, Maria-Maren (toim) (2016) Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 12 = Estonian Papers in Applied Linguistics 12. Tallinn, Eesti Rakenduslingvistika Ühing. 4.1.

Kogumikud ja monograafiad

A Composition as a Problem VII. 2016. Proceeding of the Seventh International Conference on Music Theory (Tallinn, Pärnu, Jaanuar 8–11, 2014). Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.
Gerlach, Klaus; Liivrand, Harry; Pappel, Kristel (Editors) (2016). August von Kotzebue im estnisch-deutschen Dialog. Hannover: Wehrhahn Verlag; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. 4.1.
Kuznetsov, Nikolay (2016). Фольклористика Коми. Sator 17. EKM Teaduskirjastus.
Kurvet-Käosaar, Leena, Marin Laak (2016). Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. Toim Katrin Raid. (Studia Litteraria Estonica, 18). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 4.1.
Lintrop, Aado (2016). Loomisaja laulud. Uurimusi eesti rahvaluulest. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 35. Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastus, Tartu. 2.1.
Lotman, Mihhail; Pilshchikov, Igor; Lotman, Maria-Kristiina (toim) (2016) Studia Metrica et Poetica. 3.1.
Meimre, Aurika (2016). A.Tshernjavski i ego roman "Sem lun blazhennoi Brigittõ". Kommentarii. Moskva: Nauka. 2.1 7
Metste, Kristi (2016). Vello Paatsi, Rännates Gutenbergi galaktikas. Kultuuriloolisi uurimusi aastatest 1993–2015. Tartu: Ilmamaa. 4.2.
Mölder, B., Arstila, V., Øhrstrøm, P. (eds) (2016) Philosophy and Psychology of Time. Springer International Publishing. 4.1.
Opitz, Martin (2016) Raamat saksa luulekunstist. Tõlkinud Kai Tafenau, Maria-Kristiina Lotman. Toimetanud Külli Habicht. Tallinn, Tallinna Ülikooli Kirjastus.
Paatsi, Vello, Kristi Metste (2016). Kas keelata või lubada? Tsensuur Rootsi ajast Eesti taasiseseisvumiseni. Tartu: EKM Teaduskirjastus. 4.1.
Rüütel, Ingrid (2016). Muhumaa laule ja lugusid. EKM Teaduskirjastus. 3.3.
Sõukand, Renata; Kalle, Raivo (2016). Changes in the Use of Wild Food Plants in Estonia. 18th - 21st Century. Springer. 2.1.
Talvet, Jüri; Talviste, Katre (toim) (2016) Belletristic Translation: a Means of Cultural-Spiritual Dialogue or a Tool of Acculturation? / Miscellanea. Interlitteraria 21 (1). Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu.
Talvet, Jüri; Pilter, Lauri (2016) Cervantese "Näitlike novellide" akadeemilise väljaande koostamine (tõlkimine, toimetamine, kommenteerimine). Tartu Ülikooli Kirjastus.
Tool, Aare (2016). Piiratud transponeeritavusega heliread ja vorm Eduard Oja muusikas. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. 2.3.
Vurma, Allan (2016). Мати Пальм slancio della voce. Санкт-Петербург: Композитор. 2.1.

Doktoriväitekirjad

Christian Fischer (2016). Musical Motion Graphics: a Tool to Improve Live Electronic Music Practice, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. (juhendaja Kerri Kotta)
Davidjants, Brigitta (2016). Armenian national identity construction: from diaspora to music. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (juhendaja Jaan Ross).
Eigi, Jaana (2016). The social organisation of science as a question for philosophy of science. Doktoritöö. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus. 2.3.
Hiiemäe, Reet (2016). Folkloor kui mentaalse enesekaitse vahend: usundilise pärimuse pragmaatikast. Dissertationes Folkloristicae Universitatis Tartuensis 25. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (juhendaja Ülo Valk). 2.3.
Hollo, Maarja (2016). "Romantiline subjekt, mälu ja trauma Bernard Kangro sõjajärgses loomingus". Doktoritöö. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus (juhendaja Tiina Kirss)
Jürine, Anni (2016). The Development of Complex Postpositions in Estonian: A Case of Grammaticalization via Lexicalization. Doktoritöö. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus. 2.3. 8
Martinez Sanchez, Francisco (2016). 'Wasted Legacies?'. Doktoritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool. (juhendaja Siobhan Kattago, kaasjuhendaja Patrick Laviolette)
Pärkson, Siiri (2016). Dialoogist dialoogsüsteemini: partneri algatatud parandused. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (juhendajad Mare Koit, Renate Pajusalu)
Tool, Aare (2016). Piiratud transponeeritavusega heliread ja vorm Eduard Oja muusikas. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (juhendaja Mart Humal)

Muud eelretsenseeritavates rahvusvahelise kolleegiumiga väljaannetes ilmunud publikatsioonid

Aller, Sven; Meister, Einar (2016). Perception of audiovisual speech produced by human and virtual speaker. Human Language Technologies - the Baltic Perspective : Proceedings of the Seventh International Conference, Baltic HLT 2016. Ed. Skadina, Inguna; Rozis, Roberts. Amsterdam: IOS Press, 31−38. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; 289). 3.1
Alumäe, Tanel; Tilk, Ottokar (2016). Automatic speech recognition system for Lithuanian broadcast audio. Human Language Technologies - the Baltic Perspective : Proceedings of the Seventh International Conference, Baltic HLT 2016. Ed. Skadina, Inguna; Rozis, Roberts. Amsterdam: IOS Press, 39−45. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; 289) 3.1
Annuk, Eve (2016). Kellele on foto adresseeritud? Fotod biograafilise uurimise kontekstis. Leena Kurvet-Käosaar, Marin Laak (Toim.), Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 112–129. 3.2.
Asu, Eva Liina; Lippus, Pärtel; Salveste, Nele; Sahkai, Heete; (2016). F0 declination in spontaneous Estonian: Implications for pitch-related preplanning in speech production. – Speech Prosody 2016. Boston MA: Boston University, 1139−1142. 3.1
Baran, Anneli (2016). Termini 'kõnekäänd' kujunemisest. Oma Keel, 1, 22−29. 1.3.
Belobrovtseva, Irina (2016). Стихотворение Марины Цветаевой 'Ахматовой' ("Кем полосынька твоя..."): орнитологический мотив, и не только. Ed. Ben Dhooge, Michel De Dobbeleer . Услышать ось земную. Festschrift for Thomas Langerak (21−31). Amsterdam: Pegasus. (Pegasus Oost-Europese Studies ; 26). 3.2.
Danilevski, Aleksandr (2016) Из комментариев к «Любви Сеньки Пупсика» Юрия Анненкова - Культура русской диаспоры: судьбы и тексты эмиграции / Ed. А. Danilevski, S. Dotsenko, F. Poljakov / Русская культура в Европе = Russian Culture in Europe. Vol. 13. Frankfurt/Main: Peter Lang GMBH, 33-44. 3.1.
Danilevski, Aleksandr (2016) Очерк Бориса Дикого (Б. В. Вильде) «Ливы» (1930) <Предисловие к публ.>; Дикой Б. Ливы <Публикация> // Парадигма: Философско-культурологический альманах. СПб., Вып. 24. С. 213-216, 219-220; 216-218. 1.2. 9
Goršič, Ave (2016). Honoring and Losing Knowledge: Folk Medicine Collection of the Estonian Museum of Hygiene in the Early 20th Century. In: Juris Salaks, Janis Stradinš (Ed) (Ed.). Acta Medico-Historica Rigensia (301−322). Riga: Rīgas Stradiņa universitāte. 1.3.
Hiiemäe, Reet (2016). От небесен пътеводител до комерсиален вестител: за стереотипите на ангелския образ в потребителските реклами. БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР, 1, 78−88. 1.1.
Hinrikus, Rutt (2016). Elin Toona loomingu autobiograafi lisus. Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. (Studia litteraria Estonica, 18). Tartu: TÜ Kirjastus, lk 190201. 3.2.
Järv, Risto (2016). Vanarahva muinasjutud reklaamikunstis. – Transmeedialised siirded. Paar sammukest XXIX. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2013. 1.2.
Kalkun, Andreas (2016) "Feodor Vanahundi ropud naljad. Erootiline imperatiiv, poeesia ja tabustatud seksuaalkäitumise viisid" Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat XV–XVI, Setumaa kogumik 7. Pühendusteos Paul Hagule 3.2.
Kattago, Siobhan (2016) 'Imagined Community or Grand Illusion: Towards a Common European Past and Future'. Jordi Guixé i Coromines (ed) Past and Power. Public policies on Memory. Debates, from Global to Local. University of Barcelona Press.
Kikas, Katre (2016). Rahvajutust ajalugu otsimas. Muinasjutt Rahurikkujast, Siniussist ja Truuvaarist 1890. aasta ajakirjanduses. Labi, Kanni jt (Toim.). Paar Sammukes XXIX. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2012–2013 (15−42). Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus.
Kirss, Tiina (2016) ."Suhtlejad ja võitlejad: Eestluse tuleviku problemaatika 1976. aasta Pocono seminari näitel." Adressaadi dünaamika, kirjanduse pingeväljad. – Studia litteraria Estonica.
Kirss, Tiina (2016) Oma ja võõra mõistest välis-Eesti mõtteloos. – Leppik, L. (toim) Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi 44.
Koit, Mare (2016) Developing a Formal Model of Argumentation-based Dialogue. – Jaap van den Herik; Joaquim Filipe (eds) Proceedings of the 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence 2: 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART), Rome - Italy, February 24–26, 2016., 258−263. Portugal: SciTEC Publications Ltd. 3.1.
Koit, Mare (2016). Developing a Model of Agreement Negotiation Dialogue. – Ana Fred, Jan Dietz, David Aveiro, Kecheng Liu, Jorge Bernardino and Joaquim Filipe (eds) IC3K 2016: Proceedings of the 8th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, 2: 8th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Portugal, Porto, 9-11 November 2016, 157−162. SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. 3.1.
Koit, Mare (2016). Influencing the Beliefs of a Dialogue Partner. – Christo Dichev, Gennady Agre (eds) Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications. Lecture Notes in 10
Computer Science: 17th International Conference, AIMSA 2016, Varna, Bulgaria, September 7-10, 2016, 216−225. Springer International Publishing. 3.1.
Kulbok-Lattik, Egge (2016) Eesti modernse rahvusliku innovatsioonisüsteemi kujunemisest rahvahariduse ja rahvamajade toel, Riigikogu toimetised 3, 1-22. 1.2.
Kotta, Kerri (2016). Form and Voice-Leading in Shostakovich's Second Symphony. In: A Composition as a Problem (110−116). Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. 3.2.
Kulbok-Lattik, Egge (2016) About the Sovietization of Estonian Community Houses. - Läti Kultuuriakadeemia võrguajakiri. http://www.culturecrossroads.lv/ Kultūras krustpunkti, http://www.culturecrossroads.lv/search?authors=&title=&keywords=&fulltext=&by_author=PhD+Egge+Kulbok-Lattik&search_type=by_author. 1.1.
Kurvet-Käosaar, Leena (2016). Enese ilmnemine/ilmutamine Viivi Luige romaanis "Varjuteater". Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. (Studia litteraria Estonica, 18). Tartu: TÜ Kirjastus, lk 3455. 3.2.
Kurvet-Käosaar, Leena (2016). Not Much Love Lost Between Me and My Husband: Love in Estonian Women's Life-Stories of the Soviet Period. Ilic, Melanie and Dalia Leinarte (Ed.). The Soviet Past in the Post-Socialist Present: Methodology and Ethics in Russian, Baltic and Central European Oral History and Memory Studies. (Routledge approaches to history, 14) New York, London: Routledge, pp. 110−128. 3.1.
Kuusk, Külliki (2016). Lumesadu kinolinal. Autobiograafi lisus ja naisekuju poeetika
Karl Ristikivi ja Uku Masingu fi lmiainelises lüürikas. Leena Kurvet-Käosaar, Marin Laak (Toim.), Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 67–96. 3.2.
Kõiva, Mare. (2016). Поклонничеството в секуларизираното общество – възраждане и особености. Български фолклор, XLII (1), 64−77.
Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres. (2016). Transmeedia-protsessid hiiunarratiivuide näitel. Labi, Kanni (Toim.). Transmeedialised siirded: Paar sammukest XXIX (81−100). Tartu: EKM Teaduskirjastus.
Kõvamees, Anneli (2016) Эстонцы в Poccии: пyтeшествия вo вpeмeни и пpoстpaнcтвe. - Культура русской диаспоры: судьбы и тексты эмиграции. Russian Culture in Europe Vol.13. Ed. Fedor B. Poljakov, Aleksandr Danilevskij and Sergej Dotsenko. Frankfurt am Main: Peter Lang, lk 167-176. 3.1.
Kõvamees, Anneli (2016) Found in Translation: The Reception of Andrei Ivanov's Prose in Estonia. – Interlitteraria 21/1, lk 95-106. 1.1. Kõvamees, Anneli (2016) Johannes Barbaruse Venemaa. Ühe reisikirja juhtum. – Keel ja Kirjandus, nr 6, lk 447-459. 1.1
Laak, Marin (2016). Laulu algus eesti kirjanduse sillal. Veel kord luuleuuendusest 1960. aastatel. Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. (Studia litteraria Estonica, 18). Tartu: TÜ Kirjastus, lk 290309. 3.2. 11
Lotman, Maria-Kristiina (2016) Martin Opitz ja eesti luule: katkestamatuse kultuur. Martin Opitz. Raamat saksa luulekunstist, 221-239.
Maimets, Kaire (2016, forthcoming). Estonian Singing Revolution: Musematic insights into culture and society. In: Ivana Perković (ed.), Musical Identities and European Perspective: An Interdisciplinary Approach. Bern: Peter Lang Verlag. 3.1.
Meimre, Aurika (2016). "Druzhina" Germana Kromela i "Jastreba" Aleksandra Tshernjavskogo-Tshernigovskogo. Ed. A.Danilevski, S.Dotsenko, F.Polyakov. Kultura russkoi diaspori: sudbi i teksti emigracii (125−144). Vienna: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften. (Russian Culture in Europe; 13). 3.1.
Metste, Kristi (2016). Õpetatud Eesti Selts hädas tsensor G. F. E. von Sahmeniga: F. R. Faehlmanni kaks kirja Liivimaa Provintsiaalkonsistooriumile. – Kas keelata või lubada. Tsensuur Rootsi ajast Eesti taasiseseisvumiseni: Seminar Eesti Kirjandusmuuseumis 26. novembril 2015. Toim. Paatsi, Vello; Metste, Kristi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 23−28, 3.5.
Metste, Kristi (2016). Vello Paatsi teedest ja töödest. – Metste, Kristi (koost). Paatsi, Vello. Rännates Gutenbergi galaktikas. Tartu: Ilmamaa, lk 517−527. 3.2.
Metste, Kristi (2016). Faehlmanni eluloo uurimise probleeme. – Elust elulooks, eluloost kultuurilooks. Teesid: Elust elulooks, eluloost kultuurilooks. Kevadkonverents 5. ja 6. mail 2016 Eesti Kirjandusmuuseumis. Toim. Kuusk, Külliki. Tartu: EKM Teaduskirjastus, lk 18. 5.2.
Mölder, B., Arstila, V. (2016) Introduction: Time in Philosophy and Psychology. – Mölder, B., Arstila, V., Øhrstrøm, P. (ed) Philosophy and Psychology of Time (1−6). Springer International Publishing. (Studies in Brain and Mind; 9). 3.1.
Mölder, Bruno (2016) Marksistlik vaimufilosoofia Nõukogude Eestis. – Matjus, Ü.; Sooväli, J. (toim) Tagasi mõteldes. Töid filosoofia ajaloost Eestis (330−360). Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu. 3.1.
Mölder, B. (2016) Time in Intersubjectivity: Some Tools for Analysis. – Mölder, B., Arstila, V., Øhrstrøm, P. (ed) Philosophy and Psychology of Time. Studies in Brain and Mind 9 205−224. Springer International Publishing. 3.1.
Ojamaa, Triinu (2016). Lõimumisest paguluses Juhan Aaviku mälestuste põhjal. Akadeemia, nr 6, lk 968–996. 1.2.
Ojamaa, Triinu (2016). Eesti lugu plaadiraamatutes: Harri Kiisa annotatsioonid Eduard Tubina muusikateostele. Leena Kurvet-Käosaar, Marin Laak (koost.), Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. (Studia litteraria Estonica, 18). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 247-259. 3.2.
Олеск, Сирье, Марин Лаак (2016). Парадоксы эстонской эмиграции: центр, периферия и отношения с родиной. – Культура русской диаспоры: судьбы и тексты эмиграции. (Europäischer Verlag der Wissenschaften, 13). − Vienna: Peter Lang, 155−166. (3.1) (Artiklil ei ole viidet tippkeskusele, ilmus enne). 12
Oras, Janika (2016). Ürgne, värviline, pöörane, hüpnootiline. Seto vana helilaadi taaselustamise kogemusi. Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat XV–XVI, Setumaa kogumik 7. Pühendusteos Paul Hagule 3.2.
Orasmaa, Siim; Petmanson, Timo; Tkatšenko, Aleksandr; Laur, Sven; Kaalep, Heiki-Jaan; (2016). EstNLTK – NLP Toolkit for Estonian. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016): The International Conference on Language Resources and Evaluation; Portorož, Slovenia; 2016. Ed. Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Marko Grobelnik and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Portorož, Slovenia: ELRA, 2460−2466. 3.4.
Paatsi, Vello, Kristi Metste (2016). Pisut tsensuurist ja selle ajaloost. – Kas keelata või lubada? Tsensuur Rootsi ajast Eesti taasiseseisvumiseni. Tartu: EKM Teaduskirjastus, lk 810. 3.4.
Parhomenko, Eduard (2016) Taevast kui mõtlemise häälestuskaarest Tartu üle 1808. aasta veebruaris. - Matjus, Ü.; Sooväli, J. (toim) Tagasi mõteldes : Töid filosoofia ajaloost Eestis, 87-110. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu. 3.1.
Parhomenko, Eduard (2016) Võõra sõna järeleküpsemine, pärisoma sünnivalu: Martin Heideggeri ümberpanust. – Matjus, Ü.; Parhomenko, E. (toim) Tagasi mõteldes: Töid filosoofia ajaloost Eestis, 259–266. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu. 3.1.
Parhomenko, Eduard (2015) Der Himmel als Stimmungsbogen des Denkens über Tartu im Februar 1808, Studia Philosophica Estonica 8 (2), 91-103. 1.2.
Ponomarjova, Galina (2016). Новые книги. Ю.М.Лотман-Б.А.Успенский. Переписка. 1964-1993. Сост, подгот. текста и коммент. О.Я. Кельберг и М.В.Трунина. Под общ. ред. Б.А.Успенского. Тлн, 2016 (Biblioteca Lotmaniana). //Новoе литературное обозрение. №2, 392-393. 1.1.
Ponomarjova, Galina (2016). К биографии гражданской жены Игоря Северянина В.Б.Коренди - Ed. А. Danilevski, S. Dotsenko, F. Poljakov / Русская культура в Европе = Russian Culture in Europe. Vol. 13. Frankfurt/Main: Peter Lang GMBH, 77-88. 3.1.
Ponomarjova, Galina (2016). С.Г.Исаков-исследователь биографий русских писателей 1920-1930-х годов - Острова любви БорФеда. Сборник в честь 90-летия Б.Ф.Егорова. S.-Peterburi, 718-725. 3.2.
Ross, Kristiina (2016). Kirikulaulu osast eesti keele kirjalikustumisel. – Raamatus: Konfessioon ja kirjakultuur. Confession and the Literary Culture. (Raamat ja aeg. Libri et memoria. 15.) Koostanud Piret Lotman. Eesti Rahvusraamatukogu: Tallinn, 41–54. 3.2.
Ross, Johanna (2016). (Nõukogude) Eesti ja Euroopa Viivi Luige romaanides. Loetelud ja vastandused. Leena Kurvet-Käosaar, Marin Laak (koost.), Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. (Studia litteraria Estonica, 18). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 163189. 3.2. 13
Sutrop, M. (2016) Eesti filosoofia või filosoofia Eestis? – Matjus, Ü.; Sooväli, J. (toim) Tagasi mõteldes. Töid filosoofia ajaloost Eestis, 21−83. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu.
Sutrop, M (2016) What Role Do Emotions Play in Moral Disagreements? – Airaksinen, T.; Gasparski, W.W. (ed) Desire: The Concept and its Practical Context, 183−199. Transaction Publishers. 2.4.
Särg, Taive (2016). Nonviolence Loves Freedom. - Folklore. Electronic Journal of Folklore, Vol 61 (127−136), doi:10.7592/FEJF2016.63.review_essay. 6.9.
Talivee, E.-M., Mihkelev, Anneli (2016). Fridebert Tuglase sõnavõtt läti kirjanike päeval Riia Läti Seltsi saalis 31. Mail 1940. Keel ja Kirjandus, 3, 212-213. 1.1.
Talvet, Jüri (2016) Minority Language Writers in the Era of Globalization: Officialism, Fashion and Resistance, Forum for World Literature Studies 8 (2), 252–262. 1.2.
Talvet, Jüri (2016) Thinking of Mohit K. Ray. – Rama Kundu (ed) The Traveller. Uncollected Works of Mohit K. Ray. New Dehli. Sarup Book Publishers. 3.2.
Tilk, Ottokar; Alumäe, Tanel (2016). Bidirectional recurrent neural network with attention mechanism for punctuation restoration. Interspeech 2016 : Understanding Speech Processing in Human and Machines, September 8-12, 2016, San Francisco, California, Proceedings. Ed. Morgan, Nelson. San Francisco: International Speech Communication Association, 3047−3051. 3.1.
Tooming, Uku – Mellor, Hugh (2016) Kunstnikud ja insenerid, Akadeemia 2, 195–208. 6.7.
Tooming, Uku (2016) Kuidas liigitada vaimuseisundeid?, Akadeemia 7, 1215−1242. 1.3.
Volberg, Mats (2016) Rawlsi vigade parandus, ilma vigu parandamata, Akadeemia 28 (10), 1872−1883.

Populaarpublikatsioonid

Annus, Epp (2016). Dialoogitusest. Sirp. 15. jaanuar.
Altrov, Rene (2016). Keelekool: emotsioonid keeleteaduses. Postimees, 04.11.2016.
Baran, Anneli (2016). Termini 'kõnekäänd' kujunemisest. Oma Keel, 1, 22−29.
Belobrovtseva, Irina (2016). Книга о трудном выборе, err.ee 07.03.
Belobrovtseva, Irina (2016). Новая книга о Таллине. Или о Ревеле? err.ee 25.11
Habicht, Külli (2016) Mis seal vanas kirjakeeles veel uurida on? – ERR Novaator, 02.03.2016.
Habicht, Külli (2016) Mis on lüümus ja kust see tuleb? – ERR Novaator, 22.08.2016. 14
Hiiemäe, Reet (2016). Trump, Nostradamus ning narratiivita Rõivas, Linnaleht, 17.11.2016, http://www.linnaleht.ee/771337/trump-nostradamus-ning-narratiivita-roivas
Hiiemäe, Reet (2016). Muutuvad jõulkombed. Linnaleht, 21.12.2016. http://www.linnaleht.ee/777802/muutuvad-joulukombed
Iva, Sulev; Plado, Helen (2016) Kas võro kiil vai Võro murrõq? Vai hoobis lõunõeesti kiil?. – ERR Novaator.
Jürine, Anni (2016) Sõnast kasvab grammatika. – ERR Novaator, 06.05.2016.
Jürine, Anni (2016) Tähendusmuutuse roll grammatika tekkimise protsessis, Oma Keel 2. (6.3.)
Kalkun, Andreas 2016. Kaetud pead. - sugu: N, nr 2, lk 52-63
Kalle, Raivo; Sõukand, Renata (2016). Looduspärimus ja selle kajastamine põliste saarlaste juttudes. Metsamees, 2 (127), 45−47. 6.3.
Kotta, Kerri (2016). Esitusliku silla ehitamine. Sirp. Eesti Kultuurileht, 17.06.2016, 26. (6.6)
Kotta, Kerri (2016). Laulu uus tulemine: mõtlemise arhetüübist Tõnu Kõrvitsa loomingus. Teater. Muusika. Kino, 9, 65−70. (6.6)
Kotta, Kerri (2016). Meie tarbimisihade peegel. Sirp. Eesti Kultuurileht, 09.02.2016, 3. (6.6)
Kotta, Kerri (2016). Muusikaline hülgamisakt. Sirp. Eesti Kultuurileht, 14.10.2016, 8. (6.6)
Kotta, Kerri (2016). Toivo Tulevi elliptiline sümfonism. Sirp. Eesti Kultuurileht, 12.08.2016, 22. (6.6)
Kotta, Kerri (2016). Voogedastus ja muusikaline vorm. Sirp. Eesti Kultuurileht, 15.04.2016, 10. (6.6)
Kotta, Kerri (2016). Äkki liiga kõva pähkel? Sirp. Eesti Kultuurileht, 25.11.2016, 17. (6.6)
Kurvet-Käosaar, Leena (2016). Lapse mäletamine. Sirp, 02. sept.
Laineste, Liisi (2016). Naljandist YouTube'ini. Viimane aastasada eesti etnilises ja poliitilises huumoris. Horisont nr 4, 36–45.
Lindström, Liina (2016) Kuhu lähed, (eesti) keeleteadus? – ERR Novaator.
Maimets, Kaire (2016, ilmumas). Boolerost "Koiduni". Teater. Muusika. Kino, nr 12. (6.3)
Metste, Kristi (2016). Võitluskaaslane teaduse väljadel [In memoriam Vello Paatsi]. Järvet, Arvo (Toim.). Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat (214−219). Tallinn: Eesti Geograafia Selts (6.8).
Mihkla, Meelis (2016). Keelekool: raamat sünnib kuulata. – Postimees, 26.11.2016. 15
Remmel, Mari-Ann 2016. Ilmjärvest Pühajärveni. Vaateid pärimusmaastikule. – Imeline Ilmjärve. Tartu-Ilmjärve, lk 57-91.
Ross, Kristiina (2016). Keelekool: eesti keele piiblipilk. – Postimees, 27.08.2016.
Ross, Kristiina (2016). Boheemlasliku töömeetodiga filoloog. Udo Uibo 60. (Kiriusutelu.) Keel ja Kirjandus 5, 378–382.
Ross, Kristiina (2016) Kangelased, lamed-vovnik'ud ja teised. [Tutvustus: Thomas Carlyle. Kangelastest, nende kummardamisest ja heroismist ajaloos. Tõlkinud Simo Runnel. (Avatud Eesti Raamat.) Ilmamaa, 2015.] Sirp 20.05.2016.
Sapunjan, Inga (2016) Maailmakirjanduse paabel kutsub teisi keeli kuulama ICLA konverents Viinis, 21.07–27.07.2016, Methis 17/18.
Saro, Anneli (2016) Teatritegijad, minge tänavale, koolidesse, vanglatesse. Intervjuu ASAPi sümpoosioni "Alternatives to the Present" peaesineja prof. James Thompsoniga, Sirp, 14.10, 28−29.
Sarv, Mari (2016). Digitaalhumanitaariast. Horisont, 50 (6), 10.
Sarv, Mari; Laineste, Liisi (2016). E-Eesti humanitaarteadustes: Digitaalhumanitaaria käekäik ja väljavaated. Sirp. Eesti Kultuurileht, nr. 40 (3610), 7. oktoober 2016, 9.
Talviste, Katre; Rannaste, Kirsi (2016) Sõnakunsti jäljed. Kirjanduse õpik gümnaasiumile. Tallinn, Avita. (6.2.)
Talviste, Katre (2016) Kuidas mõista eetilist kirjanduskriitikat?, Sirp, 04.11.2016.
Digiportaalis Geenius.ee ilmus neli artiklit TTÜ Küberneetika Instituudi kõnetehnoloogia uuringutest ja rakendustest:
http://geenius.ee/uudis/millal-ometi-saame-me-arvutiga-eesti-keeles-raakida
http://geenius.ee/uudis/arvuti-saab-eesti-meedias-koige-paremini-aru-rohke-debelakist
http://geenius.ee/uudis/radioloogid-juba-raagivad-arvutiga-ja-see-moistab-neid-koigi-raskuste-kiuste
http://geenius.ee/uudis/usa-luureagentuuri-projektis-tootav-eesti-teadlane-tulevikus-voiks-arvuti-ka-inimeste-kone