The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)

      Eesti Kirjandusmuuseumi korraldatavad
      doktorikooli üritused

   Üritused   

   Sügiskool 2020   

   Sügiskool 2021   

   Kontakt   

   English   

Eesti Kirjandusmuuseum on keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli (KFSDK) (https://sisu.ut.ee/doktorikool.humanitaarteadused/keeleteaduse-filosoofia-ja-semiootika-doktorikool) partnerinstitutsioon. Eesti Kirjandusmuuseum annab oma ASTRA projekti EKMDHUM raames korraldatavate doktorikooli üritustega panuse kraadiõppe edendamisse, aitab integreerida doktorante praktilisse teadusellu ja loob seega olulise baasi keele-, kultuuri- ja kommunikatsiooniteaduste järjepidevusele. Projekti eesmärgiks on:

  • anda keele-, kultuuri- ja kommunikatsiooniteaduste doktoriõppele Eestis koostöö kaudu tegevteadlastega praktiline mõõde;
  • tõsta valdkondi lähendavate ja integreerivate lähenemiste kaudu doktoriõppe teoreetilist taset, muuta see interdistsiplinaarsemaks ning luua valdkonna doktorantide tööle laiem kontekst;
  • ühendada seni institutsionaalselt ja administratiivselt eraldiseisnud uurijaid ning kaasata aktiivsemalt kraadiõppesse õppetööga mitteseotud uurimisasutusi (arhiivid, muuseumid jms);
  • tõsta kraadiõppurite juhendamise kvaliteeti.

Projekti tulemuseks on humanitaarteaduste integreeritum ja interdistsiplinaarsem tase, ülikoolide ja muude teadusasutuste vahelise koostöö paranemine (ühised ainekursused, praktikavõimalused, kraadiõppurite mobiilsus), teadus- ja õppetöö tugevam side, üldine teaduskompetentsi kasv. Projekt toetab teadlasjärelkasvu laiapõhjalist ettevalmistamist, suurendades nende orienteerumis- ja konkurentsivõimet nii Eesti-sisesel kui rahvusvahelisel teadusareenil, kuid ka üldisemalt ühiskonnaelus.

IUT 22-5; EKKM14-344; CEES; EKM FO; © 'cps 16