The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)

Eesti Kirjandusmuuseumi korraldatavad
doktorikooli üritused

   Üritused   

   Sügiskool 2020   

   Sügiskool 2021   

   Sügiskool 2022   

   Kontakt   

   English   

Eesti Kirjandusmuuseum on keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli (KFSDK) (https://sisu.ut.ee/doktorikool.humanitaarteadused/keeleteaduse-filosoofia-ja-semiootika-doktorikool) partnerinstitutsioon. Eesti Kirjandusmuuseum annab oma ASTRA projekti EKMDHUM raames korraldatavate doktorikooli üritustega panuse kraadiõppe edendamisse, aitab integreerida doktorante praktilisse teadusellu ja loob seega olulise baasi keele-, kultuuri- ja kommunikatsiooniteaduste järjepidevusele. Projekti eesmärgiks on:

  • anda keele-, kultuuri- ja kommunikatsiooniteaduste doktoriõppele Eestis koostöö kaudu tegevteadlastega praktiline mõõde;
  • tõsta valdkondi lähendavate ja integreerivate lähenemiste kaudu doktoriõppe teoreetilist taset, muuta see interdistsiplinaarsemaks ning luua valdkonna doktorantide tööle laiem kontekst;
  • ühendada seni institutsionaalselt ja administratiivselt eraldiseisnud uurijaid ning kaasata aktiivsemalt kraadiõppesse õppetööga mitteseotud uurimisasutusi (arhiivid, muuseumid jms);
  • tõsta kraadiõppurite juhendamise kvaliteeti.

Projekti tulemuseks on humanitaarteaduste integreeritum ja interdistsiplinaarsem tase, ülikoolide ja muude teadusasutuste vahelise koostöö paranemine (ühised ainekursused, praktikavõimalused, kraadiõppurite mobiilsus), teadus- ja õppetöö tugevam side, üldine teaduskompetentsi kasv. Projekt toetab teadlasjärelkasvu laiapõhjalist ettevalmistamist, suurendades nende orienteerumis- ja konkurentsivõimet nii Eesti-sisesel kui rahvusvahelisel teadusareenil, kuid ka üldisemalt ühiskonnaelus.

IUT 22-5; EKKM14-344; CEES; EKM FO; © 'cps 16