Uurimisrühmad

Eesti Keele Instituudi uurimisrühmad

PUT550 1.01.2014−31.12.2017
Kultuurinihe eesti keeles 17./18. sajandil
The Cultural Shift in Estonian in the 17th and 18th century

Vastutav täitja:

Kristiina Ross

vanemteadur

Täitja:

Ahti Lohk

assistent

 

IUT351 1.01.2015−31.12.2020
Kõnestiilid, lauseprosoodia ja fonoloogiline varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine
Speech styles, sentence prosody, phonological variation: description, theory and modelling

Vastutav täitja:

Meelis Mihkla

vanemteadur

Põhitäitjad:

Rene Altrov

teadur

Mari-Liis Kalvik

 

Hille Pajupuu

vanemteadur

Liisi Piits

teadur

Heete Sahkai

teadur

Täitjad:

Liis Ermus

arhiivihaldur-helitehnik

Indrek Kiissel

tarkvaraarendaja

Kairi Tamuri

doktorant

Eesti Kirjandusmuusemi uurimisrühmad

IUT22-5 1.01.2014−31.12.2019
Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid
Narrative and belief aspects of folklore studies

Vastutav täitja:

Mare Kõiva

juhtivteadur

Põhitäitjad:

Anneli Baran

vanemteadur

Tõnno Jonuks

vanemteadur

Mare Kalda

vanemteadur

Liisi Laineste

vanemteadur

Piret Voolaid

vanemteadur

Täitjad:

Reet Hiiemäe

teadur

Diana Kahre

multimedia toimetaja

Salle Kajak

assistant

Eda Kalmre

vanmeteadur

Katre Kikas

teadur

Andres Kuperjanov

teadur

Nikolai Kuznetsov

teadur

Eva-Kait Kärblane

assistant

Tiina Mällo

tõlk-toimetaja

Asta Niinemets

jätkväljaannete toimetaja

Anne Ostrak

projektijuht

Liisa Vesik

jätkväljaannete toimetaja

Karl Jaago

Nikolay Anisimov

 

IUT22-2 1.01.2014−31.12.2019
Kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud kultuuriloo allikate põhjal
Formal and Informal Networks of Literature, Based on Sources of Cultural History

Vastutav täitja:

 

Marin Laak

vanemteadur

Põhitäitjad:

Eve Annuk

vanemteadur

Epp Annus

vanemteadur

Rutt Hinrikus

teadur

Maarja Hollo

teadur

Leena Kurvet-Käosaar

vanemteadur

Triinu Ojamaa

vanemteadur

Aija Sakova

vanemteadur

Täitjad:

Külliki Kuusk

teadur

Brita Melts

doktorant

Kristi Metste

doktorant

Marju Mikkel

assistent

Johanna Ross

doktorant

 

IUT22-4 1.01.2014−31.12.2019
Folkloor kultuurilise kommunikatsiooni protsessis: ideoloogiad ja kogukonnad
Folklore in the Process of Cultural Communication: Ideologies and Communities

Vastutav täitja:

Mari Sarv

vanemteadur

 

Põhitäitjad:

Ave Goršič

teadur

Mall Hiiemäe

vanemteadur

Risto Järv

Vanemteadur, ERA juhataja

Anu Korb

vanemteadur

Aado Lintrop

vanemteadur

Täitjad:

Andreas Kalkun

teadur

Kaisa Kulasalu

doktorant (kuni 2016. aastani)

Helen Kõmmus

teadur

Janika Oras

vanemteadur

Mari-Ann Remmel

teadur

Ingrid Rüütel

vanemteadur

Liina Saarlo

teadur

Taive Särg

vanemteadur

Kärri Toomeos-Orglaan

Assistent (al. 2017)

Astrid Tuisk

teadur

 

Tartu Ülikooli uurimisrühmad

 

PUT192, 01.01.2013–31.12.2016
Esilduvad lood: jutustamine ja ühine tähendusloome narratiivses keskkonnas
Emergent Stories: Storytelling and Joint Sensemaking in Narrative Environments

Vastutav täitja:

Marina Grišakova

kirjandusteooria professor

Põhitäitjad:

Raili Marling

amerikanistika dotsent

Anneli Saro

teatriteaduse professor

Täitjad:

Katrin Kangur

teadus- ja arendustöö projektide peaspetsialist

Riina Oruaas

teatriteaduse lektor

Kairi Jets
Oleg Sobchuk
Siim Sorokin
Hedi-Liis Toome

doktorant
doktorant
doktorant

 

IUT20-56, 01.01.2014–31.12.2019
Eesti keele arvutimudelid
Computational models for Estonian

Vastutav täitja:

Heiki-Jaan Kaalep

keeletehnoloogia vanemteadur

Põhitäitjad:

Päivi Kristiina Jokinen

külalisprofessor

Mare Koit

emeriitprofessor
keeletehnoloogia spetsialist

Erkki Luuk

keeletehnoloogia vanemteadur

Kadri Muischnek

arvutilingvistika dotsent
keeletehnoloogia vanemteadur

Täitjad:

Mark Fišel

õppetooli juhataja, keeletehnoloogia dotsent

Kaarel Kaljurand

 

Kaili Müürisep

keeletehnoloogia teadur

Tiina Puolakainen

eesti keele automaatanalüüsi spetsialist

Margus Treumuth

keeleressursside analüütik

Haldur Õim

emeriitprofessor, arvutilingvistika vanemteadur

 

PUT90, 01.01.2013–31.12.2016
Eesti murrete süntaks
Estonian Dialect Syntax

Vastutav täitja:

Liina Lindström

eesti keele dotsent
eesti keele vanemteadur

Põhitäitjad:

Helen Plado

eesti keele teadur

Kristel Uiboaed

eesti murrete teadur

Täitjad:

Maarja-Liisa Pilvik

doktorant

Mirjam Ruutma

magistrant

 

PUT475, 01.01.2014–31.12.2017
Kirjakeele morfosüntaksi varieerumise integreeritud mudel: pilootuuring eesti keele näitel
Integrated model of morphosyntactic variation in written Estonian: a pilot study

Vastutav täitja:

Helle Metslang

tänapäeva eesti keele professor

Põhitäitjad:

Tiit Hennoste

eesti keele vanemteadur

Külli Habicht

eesti keele dotsent
eesti vana kirjakeele vanemteadur

Täitjad:

Anni Jürine

spetsialist-assistent

Kirsi Laanesoo

doktorant

David Paul Ogren

doktorant

Lisaliige:

Tiia Margus

koordinaator

 

PUT701, 01.01.2015–31.12.2018
Referentsiaalsed vahendid eesti ja naaberkeeltes: eksperimentaalne lähenemine
Referential devices in Estonian and adjacent languages: experimental approach

Vastutav täitja:

Renate Pajusalu

üldkeeleteaduse professor

Täitjad:

Helen Hint

doktorant

Ninni Maria Jalli

doktorant

Maria Reile

doktorant

Piia Taremaa

doktorant

Roger Michael Alan Yallop

doktorant

 

IUT20-5, 01.01.2014–31.12.2019 
Lahkarvamuste filosoofiline analüüs
Disagreements: Philosophical Analysis

Vastutav täitja:

Margit Sutrop

praktilise filosoofia professor

Põhitäitjad:

Vivian Bohl

teoreetilise filosoofia teadur

Roomet Jakapi

filosoofia ajaloo vanemteadur

Siobhan Ann Kattago

praktilise filosoofia vanemteadur

Bruno Mölder

teoreetilise filosoofia dotsent

Kadri Simm

praktilise filosoofia dotsent (tööleping peatatud)

Täitjad:

Alexander Stewart Davies

teoreetilise filosoofia teadur

Jaana Eigi

referent

Juhan Hellerma

doktorant

Külli Keerus

praktilise filosoofia teadur

Tiina Ann Kirss

eesti mõtteloo külalisprofessor

Eve Kitsik

doktorant

Anne Kokkov

doktorant

Kristin Kokkov

doktorant

Egge Kulbok-Lattik

eesti mõtteloo teadur

Riin Kõiv

doktorant

Taavi Laanpere

doktorant

Katrin Laas-Mikko

doktorant

Lilian Langsepp

doktorant

Toomas Lott

filosoofia ajaloo teadur

Endla Lõhkivi

teadusfilosoofia dotsent

Kristi Lõuk

projektijuht, doktorant

Ülo Matjus

eesti filosoofia ajaloo professor

Heidy Meriste

doktorant

Ave Mets

teadusfilosoofia teadur

Francesco Orsi

praktilise filosoofia vanemteadur

Karel Pajus

doktorant

Eduard Parhomenko

filosoofia ajaloo lektor

Jaanus Sooväli

eesti mõtteloo teadur

Henrik Sova

doktorant

Edit Talpsepp

teadusfilosoofia teadur

Andrus Tool

filosoofia ajaloo lektor

Uku Tooming

filosoofia teadur

Katrin Velbaum

projektijuht (tööleping peatatud), doktorant

Mats Volberg

praktilise filosoofia teadur

Marek Volt

praktilise filosoofia teadur

Aaron James Wendland

filosoofia teadur

 

IUT20-1, 01.01.2014–31.12.2019
Eesti kirjandus võrdleva kirjandusuurimise paradigmas
Estonian Literature in the Paradigm of Comparative Literary Research

Vastutav täitja:

Jüri Talvet

maailmakirjanduse professor

Põhitäitjad:

Maria-Kristiina Lotman

klassikalise filoloogia dotsent

Liina Lukas

maailmakirjanduse dotsent

Arne Merilai

eesti kirjanduse professor

Lauri Pilter

maailmakirjanduse vanemteadur

Katre Talviste

maailmakirjanduse vanemteadur

Täitjad:


Vahur Aabrams

projektijuht

Kairit Kaur

maailmakirjanduse teadur

Michelle Theresa Mueller

projekti assistent

Kadri Novikov

klassikalise filoloogia lektor

Inga Sapunjan

doktorant

Ele Süvalep

 

Jaak Tomberg

eesti kirjanduse teadur

Kadri Tüür

eesti kirjanduse teadur

Sven-Hannes Vabar

referent

Eesti Muusika-ja Teatri Akadeemia uurimisrühm

UT12-1 1.01.2013−31.12.2018
Muusika performatiivsed aspektid
Performative aspects of music

Vastutav täitja:

Jaan Ross

juhtivteadur

 

Põhitäitjad:

Kerri Kotta

muusikateooria professor

Kristel Pappel

professor, doktoriõppe juhataja

Žanna Pärtlas

vanemteadur

Toomas Siitan

professor, muusikateaduse osakonna juhataja

Allan Vurma

 vanemteadur

                       

Täitjad:

Aleksandra Dolgopolova

doktorant

Mart Humal

professor

Eerik Jõks

teadur

Anu Kõlar

dotsent

Kaire Maimets-Volt

teadur

Margus Pärtlas

professor

Anu Schaper

erakorraline teadur

Brigitta Davidjants 

doktorant

Heidi  Heinmaa

doktorant

Tuulike Kivestu

doktorant

Ene  Oltre

doktorant

Geiu Rämmer  

doktorant

Kadri  Steinbach

doktorant

Aare  Tool

doktorant

Hannaliisa  Uusma

doktorant

Anu Veenre

doktorant

 

Tallinna Ülikooli uurimisrühmad

IUT18-4 1.01.2014−31.12.2019
Eesti Ida ja Lääne vahel: "oma", "teise", "võõra", "vaenlase" kujundite paradigma XX sajandi Eesti kultuurides
Estonia between East and West: The Paradigm of the Images of “Own”, “Other”, “Strange”, “Enemy” in Estonian Cultures in the 20th Century

Vastutav täitja:

           


Irina Belobrovtseva

vene kirjanduse professor, vanemteadur

 

Põhitäitjad:

Aleksandr Danilevski

vanemteadur

Anneli Kõvamees

vanemteadur

Aurika Meimre

vanemteadur

Anneli Mihkelev

vanemteadur

Galina Ponomarjova

vanemteadur

 

Täitjad:

Antonia Nael  

doktorant

Maria Posledova

doktorant

 

           

Tallinna Tehnikaülikooli uurimisrühm

EKT70 1.01.2015−31.12.2017
Kõnekorpuste arendus

Vastutav täitja:

Einar Meister

vanemteadur

 

Põhitäitjad:

 

Tanel Alumäe

vanemteadur

Lya Meister

teadur

 

 

Täitjad:

Ottokar Tilk

doktorant, insener