Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverents 27.-28. jaanuaril 2005 Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise 42, Tartu

2001. aastal loodud Eesti esimese humanitaartippkeskuse korraline aastakonverents, kus tutvustatakse uurimistulemusi ja -projekte.

Kava:

Neljapäeval, 27. jaanuaril 2005

Kell 11.00

Rahvausund ja rahvajutud

Moderaator Mare Kõiva

 1. Kristi Salve, Vihhas Ivvan ja Pühä Maarja. Usk ja identiteet setu juttudes.
 2. Eda Kalmre, Rahvajutul põhinevad reaalsuse konstruktsioonid Teise maailmasõja järgsetes meenutustes Tartust.
 3. Mare Kõiva, Konflikt ja kokkulepe. Kahe Tartu rühmituse näitel.

Kohvipaus

 1. Ergo-Hart Västrik, Ilmutuse teel saadud laulud: Ingeri-soome (hyppy)seuralaiset-liikumisest sajandivahetuse seisuga.
 2. Karin Maria Rooleid, Projektitutvustus. IVB ehk Internationale Volkskundliche Bibliographie.

Tippkeskuse projekte tutvustavad posterid

Kell 15.00

Nõukogude aja kultuurilooline kontekst

Moderaator Sirje Olesk

 1. Eve Annuk, Mis on stalinismi kulisside taga? Kultuuriloolise uurimise keerdkäigud.
 2. Rein Veidemann, Järel-Eesti järelvirvendusi.
 3. Rutt Hinrikus, Eesti elulugu nõukogude aja perspektiivis.

Kohvipaus

 1. Hasso Krull, Üdi ja hiinamoodi mõistukõne.
 2. Virve Sarapik, Võimalik ja võimatu vale. Määratlemise katse.

Reedel, 28. jaanuaril 2005

Kell 10.00

Retoorika ja fraseoloogia teooria

Moderaator Arvo Krikmann

 1. Asta Õim, Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasist.
 2. Katre Õim, Fraseologism versus kõnekäänd.
 3. Liisi Laineste, Eesti kaasaegsete anekdootide kategoriseerimisest.
 4. Rein Undusk, Joone ja värvi retoorikast.

Kell 14.00

Poeetiline ja muusikaline folkloor

Moderaator Triinu Ojamaa

 1. Jaan Ross ja Allan Vurma, Lauljate intonatsioonitäpsusest. Kas esinejate ja kuulajate hinnangus sellele leidub erinevusi?
 2. Taive Särg, Kõne ja muusika piiril: ahellaulu akustiline analüüs.

Kohvipaus

 1. Anu Vissel, Eesti karjasehelletuste ja Loode-Venemaa huigete vastastikest seostest.
 2. Ingrid Rüütel, Eesti regivärsiliste rahvalaulude muusikaline tüpoloogia: meetod ja tulemused.
 3. Liina Saarlo, Stereotüüpia folkloristide keelel ja meelel.

Posterid:

Fraseoloogiaandmebaas - Anneli Baran
Mõistatuste perifeeria - Piret Voolaid
BERTA - Liisa Vesik
RADAR - Tõnno Jonuks, Priit Lätti
Tänapäeva folkloor - Mare Kõiva
Eesti diasporaa - Anu Korb