Hüperajakiri Mäetagused

Eelretsenseeritav avatud (Open Access alates aastast 1996) akadeemiline ajakiri Mäetagused avaldab originaaluurimusi folkloristikast, võrdlevast usundiuurimisest, kultuuriantropoloogiast ja nendega seotud valdkondadest. Autorkond on rahvusvaheline, lisaks Eesti teadlaste eestikeelsetele kirjutistele avaldatakse ka välismaa teadlaste spetsiaalselt Mäetagustesse tõlkimiseks loovutatud kirjutisi. Valikuliselt avaldatakse ka muukeelsetes teadusajakirjades avaldatud tippuurimuste tõlkeid, mis on vajalik eestikeelse erialaterminoloogia arendamiseks. Ajakiri Mäetagused on veebis täistekstidena kättesaadav ja vastab kõikidele Open Access ja Creative Commons reeglitele.

Eraldi rubriigis avaldatakse erialaraamatute, helikandjate jne ülevaateid ja arvustusi, konverentside ja välitööde tutvustusi, ülevaateid erinevate maade uurimiskeskustest, ülevaateid kaitstud väitekirjadest jmt. Ajakiri ilmub paberkandjal ja Internetis (www.folklore.ee/tagused). Interneti-versioonile on lisatud video- ja helinäiteid.

Ajakirja eelretsenseerimise protseduure on kirjeldatud meie Publication Ethics and Publication Malpractice Statementis leheküljel 3.

Ajakiri avaldab temaatilisi erinumbreid, mida vajadusel koostab ja nõustab külalistoimetaja.

Ajakirja ilmumist toetavad Eesti Kultuurkapital (paberil), projektid EKKM09-168, EKKM14-344, IUT22-5


Toimetuskolleegium Bibliograafiline informatsioon Juhendid kaastööks Index


© Eesti Keele Instituudi USN (kuni nr12)
© Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi ja meedia töörühm, Andres Kuperjanov, Eesti Folkloori Instituut,
     vastavalt CC litsentsile BY-NC-ND 4.0

© cps '04