Kirjandust

 • Asplund, Anneli 1994. Balladeja ja arkkiveisuja: Suomalaisia kertomalauluja (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 563). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Frog 2019. The Finnic Tetrameter – A Creolization of Poetic Form? Studia Metrica et Poetica, 6 (1), 20–78, https://ojs.utlib.ee/index.php/smp/article/view/smp.2019.6.1.02/10407
 • Grünthal & Sarhimaa 2004. Itämerensuomalaiset kielet ja niiden päämurteet. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, https://www.sgr.fi/muutjulkaisut/ItamerensuomalaisetKieletMurteet2012.pdf
 • Korhonen, Mikko 1994. The Early History of the Kalevala Metre. Siikala, Anna-Leena; Vakimo, Sinikka (eds.), Songs Beyond the Kalevala. Transformations of Oral Poetry (Studia Fennica Folkloristica 2). Helsinki: Finnish Literature Society, 75–87. Eesti keeles / In Estonian: http://www.folklore.ee/tagused/nr10/wkorhone.htm
 • Kuusi, Matti 1963. Suomen kirjallisuus I. Kirjoittamaton kirjallisuus. Helsinki: SKS & Otava.
 • Lang, Valter 2018. Läänemeresoome tulemised. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.
 • Metsvahi, Merili 2015. Venna ja õe abielu tagajärjel tekkinud järve muistend. Perekonnaajaloolisi tõlgendusi. Keel ja Kirjandus, 573−588.
 • Pärtlas, Žanna 2005. К вопросу о сходствах в сетуской, мордовской и южнорусской песенных традициях. Setumaa kogumik 3. Uurimusi Setumaa loodusest, ajaloost ja folkloristikast. Mare Aun, Ülle Tamla. Tallinn: Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, 196−237.
 • Rüütel, Ingrid 1998. Estonian Folk Music Layers in the Context of Ethnic Relations. Folklore 6, http://haldjas.folklore.ee/folklore/vol6/ruutel.htm
 • Rüütel, Ingrid 2010. Muutudes endaks jääda. Valik meenutusi, artikleid, uurimusi. Tallinn: TEA Kirjastus.
 • Saag et al. 2019. The Arrival of Siberian Ancestry Connecting the Eastern Baltic to Uralic Speakers further East. Current Biology, https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.04.026
 • Sarv, Mari 2000. Regilaul kui poeetiline süsteem. Paar sammukest XVII. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.
 • Sarv, Mari 2009. Stichic and Stanzaic Poetic Form in Estonian tradition and in Europe. Traditiones, 38 (1), 161−171, https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1059
 • Tampere, Herbert 1956. Mõningaid eestlaste etnilise ajaloo küsimusi suulise rahvaloomingu valgusel. Eesti rahva etnilisest ajaloost. Artiklite kogumik. Toim. H. Moora. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 255–277.
 • Tampere, Herbert 1961. Eesti lüro-eepiliste rahvalaulude muusikalistest stiilidest. Paar sammukest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja materjale II. Tartu: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Fr. R. Kreutzwaldi nimeline Kirjandusmuuseum, 235–261.