Eelkoolipärimus_2014

Lasteaia- ja põhikooli esimese astme õpetajate eesti keele seminar

Hariv aed: Õuesõppest keele- ja kõneõppeni

6. oktoobril 2022. aastal veebikeskkonnas Teams

Seminari veebilink: Liitu seminariga!


Veebiseminari eesmärk on tutvustada õpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Seminari keskmes on eesti keel ja selle õpetamine ja omandamine lasteaias, sealhulgas kõnelemis- ja kirjutamisvalmiduse kujundamine erinevate õppetehnikate abil. Põhjalikumalt käsitletakse sel aastal keele- ja kõneõppe ning õuesõppe seoseid.

Iga-aastasel seminaril saavad traditsiooniliselt sõna teadlased, muuseumitöötajad, kirjanikud ja alushariduse praktikud. Ettekannetes on tähelepanu all ideed ja mõtted, kuidas laste igakülgset arengut, keeleoskust ja loovust harivalt toetada.

Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge eesmärgiga rikastada lapse sõnavara ja mõttemaailma, ühtlasi edendada eesti keele õpetamist ja lugemisoskust, laste suhtlemisoskuse ja eneseväljendamise arengut.

KAVA
    Videod   

10.00 Avamine, tervitussõnad
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson
Eesti Kirjandusmuuseumi direktori ülesannetes Merike Kiipus
10.15–11.00 Lehte Tuuling (Tartu Ülikooli Narva Kolledž): Õu annab sõnadele tähenduse
11.00–11.30 Astrid Tuisk (Eesti Kirjandusmuuseum): Külavainult 21. sajandisse - unustatud ja meeles peetud õuemängud
11.30–12.00 Imbi Pajula (Tallinna Liivamäe Lasteaed): 100 meetrit harivat aeda
12.00–12.30 Ene Kruzman (Kohtla-Järve Tarekese lasteaed): Õuesõppe ja keeleõppe kombineerimine lõimingu kontekstis – õuesõpe ja keeleõpe

12.30–13.30 Lõuna
13.30–14.30 Kristina Mägi, Liis Lee (Kohila lasteaed Sipsik): Tulevikuoskuste kujunemise toetamine lasteaias

14.30–14.45 Sirutuspaus

14.45–16.15 Töötoad

14.45–15.30 Aive Kaldra (Tarvastu Kool): Rollimängude õpituba
15.30–16.15 Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseum): Harivad aiad läbi aegade

16.15-16.45 Õppevahendite esitlus.
16.15–16.45 Pille Arnek (Kirjastus Avita): Kirjastus Avita digiõppevahenditest lasteaiaealistele

16.45–17.00 Seminari lõpetamine ja lõpuarutelu

Iseseisev ülesanne. Seminaril osalejal palume kirjalikult ette valmistada leheküljepikkune lugu oma õuesõppe kogemustest, kuidas olete õuesõpet sidunud kõne- ja keeleõppega. Võite meile saata mõne asjakohase mängukirjelduse. Kirjeldage palun, kui palju antakse lapsele loovalt aega mängimiseks, ka ise uusi mänge välja mõelda. Kuidas õuekeskkond inspireerib ja toetab õpet? Milliseid keelelisi ja meelelisi lähenemisviise võimaldab? Võimalusel palun lisage nt õuesõppe pilte või videosalvestusi.
Palume vormistada iseseisev töö arvutifailina, lisage juurde nimi ja lasteaed ning saatke märksõnaga "Kolleegilt kolleegile" 5. oktoobriks meiliaadressile maris@folklore.ee. Lood koondame anonüümselt ühte faili ja jagame pärast seminari kõigile osalejatele. Teie lahkel loal säilitame kirjapandud lood ja lisamaterjali pärast seminari Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivikogus.Varasemate õppepäevade kohta vt http://folklore.ee/kp/lp


Veebiseminaril osalemine ja elektroonilised seminarimaterjalid on tasuta. Seminari veebilink: Liitu seminariga!.

Palume soovijatel registreeruda veebivormi kaudu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2X5RRFGJpuN8Mnk5wgTxKKRt6WHlIISYxNCwwia1IlOQ6IQ/viewform. Registreerimisvorm on avatud kohtade täitumiseni.

Kohtade piiratud arvu tõttu on igast lasteaiast oodatud ainult üks õpetaja, soovitavalt praktik. Õppepäeva täisprogrammi (seminaril osalemine ja iseseisva töö esitamine 10 tundi) läbinud saavad tõendi.

Lisalinke:
Eesti Muuseumide Veebivärav: http://www.muis.ee; ERMi vaibakogu: http://vaibad.erm.ee

Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Toila Lasteaed Naerumeri. 
Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeeriumi Keeleprogramm 2018-2021 ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).


Info: Leena Tukkia, naerumeri@lasteaed.eu; Virve Tuubel, Virve.Tuubel@erm.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee


   EKM FO, cps