ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

Materjalivalik ja -esitus

Sõnastikus käsitatakse fraseologismina leppekohast sõnaühendit, mille mõistmiseks ei piisa ainult keele grammatikareeglite ja sõnavara tundmisest.

Sõnastiku alusandmed (fraseologismid, nende leviku ala, kasutusnäited) pärinevad Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasist, mis rajaneb Eesti Rahvaluule Arhiivi kõnekäänukartoteegi keelematerjalil. See on kogutud põhiliselt 20. sajandi esimesel poolel, uusimad andmed piirduvad 1980ndate aastatega.

Nimetatud andmebaasis on ligikaudu 35000 tüpoloogilist üksust. Viimaste hulgas on nii fraseologisme kui ka väljend- ja ühendver­be, mitteidiomaatilisi ja/või mittekinnistunud keelendeid ning kujundkõne ainukasutusjuhtumeid.

Mõistepuu. Sõnastik järgib ühtset ontoloogilist mõistehierarhiat.
Mõistetevaheliste semantiliste seoste esiletoomiseks oli sõnastiku koostamise käigus otstarbekas eristada mõistekategooriaid, mõisteklasse, üldmõisteid ja mõisteid. Mida üldistatum on mõiste, seda hõlpsam on kasutajal otsitavat fraseologismi sellega seostada ja jõuda niimoodi fraseologismide konkreetse valikuni.
Mõisteüldistused on tehtud olemasoleva materjali põhjal. Võimalik, et teistlaadse materjali korral oleksid just üldmõisted ja mõisted sõnastatud ning täidetud pisut teisiti.

Mõistekategooriate hulgas on erandlik funktsionaalsete väljendite rühm, kuhu on paigutatud muudest fraseologismidest täpsema ja piiratud pragmaatilise orientatsiooniga fraseologismid.

Mõisteartikkel on sõnastiku põhiüksus.
Sõnastik sisaldab 1893 mõisteartiklit, mille koostamisel on lähtutud Eesti kõne­käändude ja fraseologismide mõistestikus eristatud mõistetest. Viimaseid on olulisel määral konkretiseeritud ja toimetatud.

Mõisted kajastavad olendeid, esemeid ja nähtusi nende iseloomulike ning oluliste eritunnuste, seoste ja suhete kau­du.

Mõisteartikli keskmes on vastava mõistega seotud ja seega suhteliselt lähedase tähendusega fraseologismid, mis on järjestatud süntaktilise struktuuri ja vormistiku järgi.

Polüseemilised või homonüümsed fraseologismid, mida on 6078, kuuluvad mitmesse mõisteartiklisse. Seega on sõnastikus kokku 26813 tähendusüksust.

Tagasi algusesse
fraseologism:

näited:

levikuala:

vanasõnaseosed:
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0