ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

Koostanud Asta Õim, Katre Õim riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)" rahastusel 2008.-2010. a.

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik on mõisteline sõnaraamat, kus fraseologismid on korraldatud mõisteseoste järgi.

Sõnastik kui semantilis-leksikaalne keeletehnoloogiline ressurss sisaldab 20749 eesti fraseologismi, mida on analüüsitud kognitiivse keeleteaduse põhimõtetel.

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik on algupärane mõisteline fraseoloogia alussõnaraamat, mille sarnased varasemad sõnaraamatud eesti keeles puuduvad. Sõnastikus antav eesti fraseologismide terviklik semantiline, süntaktiline ja morfoloogiline kirjeldus võib olla lähtealuseks järgnevatele samasisulistele või muudele fraseologisme käsitlevatele sõnaraamatutele.

Fraseologisme on sõnastikust lihtne leida ka siis, kui kasutaja ei tea, millist konkreetset sõnaühendit või selle vormi otsida, kuid suudab otsitavat seostada mõne mõistekategooriaga. Mõistekategooriad jagunevad hierarhiliselt mõisteklassideks, üldmõisteteks ja mõisteteks:

MAAILM JA LOODUS
INIMENE
ÜLELOOMULIKUD NÄHTUSED
KVALITEET
HULK JA MÄÄR
AEG
FUNKTSIONAALSED VÄLJENDID
fraseologism:

näited:

levikuala:

vanasõnaseosed:
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0