Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas
Saateks Andmebaas Lühendid Mõistestik Kasutajale  

Trükiallikad

ABDr (1892) = ABD-raamat. Tallinn; Paide, 1892.
Adamson Kal. (1911) = J. Adamsoni Riide, moodu, kangalõime ja pudukauba kaupluse Kalender 1911 aasta jaoks. Tartu, J. Adamsoni kirjast.
Adamson Kal. (1913) = J. Adamsoni Riide, moodu, kangalõime ja pudukauba kaupluse Kalender 1913 aasta jaoks. Tartu, J. Adamsoni kirjast.
Ahlqvist = Ahlqvist, A. Suomalainen murteiskirja tahi lukemisia viron, karjalan, vatjan, vepsän ja liivin kielillä suomalaisten sanastojen kanssa. Helsinki, 1869.
Ainelo III = Ainelo, J. Näiteid ja harjutusi eesti keele õigekirjutuse ja grammatika tegelikuks õppimiseks: 3. õppeaasta. Tartu, 1927.
Beitr. = [Rosenplänter, J. H.] Beiträge zur genauer Kenntniss der estnischen Sprache. XI. Pernau, 1818.
Borm Mr Kal. = Ma-rahva Kalender ehk Tähtraamat 1846 aasta peale [---] Pärnu, 1846.
E = Eisen, M. J. Eesti vanadsõnad. Trt., 1914
E2 = Eisen, M. J.Eesti vanasõnad. 2., täiend tr. Tartu, 1929
E EM = Eisen, M. J. Eesti rahva mõistatused. Tartu, 1890 [tiitellehel 1889].
E EM 2 = Eisen, M. J. Eesti mõistatused. 2., täiend. tr. Tartu, 1913.
E MVH = Eisen, M. J. Meie vanahõbe. Sarjatäis Eesti rahva endist tarkust, kõnekäänusid ja ütlusi. Tartu, 1913.
EKMS I = Saareste, A. Eesti keele mõisteline sõnaraamat I. Stockholm, 1958.
EKMS II = Saareste, A. Eesti keele mõisteline sõnaraamat II. Stockholm, 1959.
EKMS III = Saareste, A. Eesti keele mõisteline sõnaraamat III. Stockholm, 1962
EKMS IV = Saareste, A. Eesti keele mõisteline sõnaraamat IV. Stockholm, 1963.
EPost. Kal. = Eesti Postimehe Kalender ehk aastaraamat 1876 aasta peale. Tartu, 1876.
Er Perek. Kal. = Eeatirahva Perekonna Kalender 1898. Jurjev, 1897.
Gr. ELr II = Grenzstein, A. Eesti Lugemise-raamat. Teine jagu. Tartu, 1888
Gr. LS = Grenzstein, A. Laulud ja salmid. Tartu, 1888.
Gr. Ms = Grenzstein, A. Mõttesalmid. [Tartu, 1899].
Gr. RkÕrE II = Grenzstein, A. Riigikeele õpiraamat Eestlastele. II jagu. Tartu, 1888.
Gr. SKÕ I = Grenzstein, A. Saksa keele õpetaja Eesti kooli lastele. I kooli aasta. Tartu, 1877
Gr. SKÕ II = Grenzstein, A. Saksa keele õpetaja Eesti kooli lastele. II kooli aasta. Tartu, 1878
Gr. SKÕ III = Grenzstein, A. Der Deutsche Sprachlehrer für estnische Schulkinder. III Schuljahr. Dorpat, 1880
Gressel = Eesti-ma Rahva Kalender ehk Täht-raamat [1837, 1840, 1841, 1881] aasta peäle [- - -]. Tallinn, [1836, 1839, 1840, 1880].
Gös. = Göseken, H. Manuductio ad Linguam Oesthonicam. Anführung zur Öhstnischen Sprache [- - -]. Reval, 1660.
Gös. Animadv. = Lisa "Animadversiones ..." H. Gösekeni grammatikale – vt. Gös.
Helle = [Thor Helle, A.] Kurtzgefasste Anweisung zur Ehstnischen Sprache [- - -]. [Halle, 1732.]
Hupel = Hupel, A. W. Ehstnische Sprachlehre für beide Hauptdialekte [- - -]. Riga und Leipzig, 1780. Hupel2 = Hupel, A. W. Ehstnische Sprachlehre für beyden Hauptdialekte [- - -]. Zweyte durchgängig verbesserte und vermehrte Auflage. Mitau, 1818.
Huvit. I = Tamman, V., Rull, A. Huvitaja. I jagu. Aabits ja alglugemik I. Õppeaasta jaoks. Tartu, 1921
Huvit. II3 = Tamman, V., Rull, A. Huvitaja. II jagu. Lugemik II õppeaasta jaoks. Tartu, 1923.
Huvit. V Lisa = Tamman, V. Huvitaja V lisa. Tartu, 1935.
Is. Kal. = Isamaa Kalender 1904 aastaks. Jurjev, 1903.
Jänes- Parlo = Jänes, H., Parlo, O. Eesti keele grammatika IV. Lause ja kirjavahemärkideõpetus. Keskkooli IV ja kutsekooli II klassile. Tartu, 1936.
Jänes- Parlo EKG IV = Jänes, H., Parlo, O. Eesti keele grammatika ja harjutustik koolidele IV. Lause- ja kirjavahemärkideõpetus. Tartu, 1936.
Jürima = Eesti vanasõnad. Koost. Ü. Jürima. Toronto, 1972.
Jürjens = ... , 1912.
KAH EKAl = Hermann, K. A. Eesti kirjanduse ajalugu esimesest algusest meie ajani. Tartu, 1898.
Kahk = Kahk, J. Rahutused ja reformid. Talupoegade klassivõitlus ja mõisnike agraarpoliitika Eestis XVIII ja XIX sajandi vahetusel (1790-1810). Tallinn, 1961.
Kaldma-Rebane2 = Kaldma, K., Rebane, E. Eesti keele õpik VII klassile. 2., parandatud trükk. Tallinn, 1988.
Kapp = -p [Kapp, J]. Vana sõna. – Rmt. Eesti Kirjameeste Aastaraamat 1873. Tartu, 1873., lk. 35-43.
Kask- Puusepp- Vaigla = Kask, A., Puusepp, P., Vaigla, A. Emakeele-õpik koolidele, 5. õppeaasta. Tartu, 1939
Kask- Vaigla- Veski I Hõ = Kask, A., Vaigla, A., Veski, J. V. Eesti keeleõpetus ja harjutustik keskkooli I klassile: V õppeaasta. Häälikuõpetus. Tartu, 1934. (Keel ja Kirjandus; 4)
Kask- Vaigla- Veski III Võ = Kask, A., Vaigla, A., Veski, J. V. Eesti keeleõpetus ja harjutustik keskkooli III klassile (VII õppeaasta). Vormiõpetus. Tartu, 1936. Kask- Vaigla- Veski Lõ = Kask, A., Vaigla, A., Veski, J. V. Eesti keeleõpetus ja harjutustik: Keskkooli IV klassile. Lauseõpetus. Tartu, 1936. (Keel ja Kirjandus; 39)
Kivi-Roosleht I
= Kivi, L., Roosleht, M. Lugemik: I klassile. Tallinn, 1985.
Klemmer Elusal. Kal. = Lõbus Elusaladuste Kalender ehk Krokotilli Tähtraamat ja Vändra-Matsi poolvenda. Aasta 1904 jäuks. Kokku seadnud G. Klemmer. Tallinn, 1904.
KMr = Kallas, O. Kraasna maarahvas. Helsingi, 1903.
Kmpm. EL II 8 = Kampmann, M. Eesti lugemik. Teine jagu. 8. ümbertööt. tr. Tallinn, 1922.
Kmpm. EL III 10 = Kampmann, M. Eesti lugemik. Algkooli III õppeaasta. 10. tr. Tartu, 1932.
Kmpm. EL IV = Kampmann, M. Eesti lugemik. Tegelik kirjanduse-õpetus algkoolidele. IV jagu. Tallinn, 1925.
Kmpm. EL IV2 = Kampmann, M. Eesti lugemik. Tegelik kirjanduse-õpetus algkoolidele. IV jagu. 2. trükk. Tallinn, 1928.
Kmpm. KH = Kampmann, M. Kirjalikud harjutused Eesti keele õppimiseks. Viljandi, 1902.
Kmpm. KH2 = Kampmann, M. Kirjalikud harjutused Eesti keele õppimiseks. 2. trükk. Viljandi, 1902.
Kmpm. KLr = Kampmann, M. Kooli Lugemiseraamat: I-III kooliaasta. Tallinn, 1905.
Kmpm. KLr I 4 = Kampmann, M. Kooli Lugemiseraamat. Esimene jagu. 4. täiend. tr. Tallinn, 1910.
Kmpm. KLr II3 = Kampmann, M. Kooli Lugemiseraamat. Teine jagu. 3. täiend.tr. Tallinn, 1913.
Kmpm. KLr II 6 = Kampmann, M. Kooli Lugemiseraamat. Teine jagu. 6. täiend. tr. Tallinn, 1916.
Kmpm. KLr II 7 = Kampmann, M. Kooli Lugemiseraamat. Teine jagu. 7. täiend. tr. Tallinn; Tartu, 1920.
Kod. Kal. = Kodumaa Kalender 1882 aasta peale. Tartu, [1881].
Kreutzb. Kal. = Johann Kreutzberg’I Riide kaupluse Kalender 1906 aasta jaoks. Tartu, [1905].
Kurrik = Kurrik, J. Kirjutamise õpetus. Laste õpetajatele ja peastkirja õppijatele juhatuseks [---] Tartu, 1882.
Kuusik KT = Kuusik, T. Keeletark. Eestlastele Venekeele õppimiseks ja pruukimiseks igapäevases elus. Revel, 1899.
Kuusik KT2 = Kuusik, T. Keeletark : eestlastele venekeele õppimiseks ja pruukimiseks igapäevases elus. 2., täiendatud trükk. [Revel], 1910.
Körber Uus ABDr = Körber, K. Uus ABD-Ramat ehk esimenne lapse ramat. Tartu, 1872.
Körber VKMK = Körber , K. Vanna rahva moistusse könned ja targad sannad. Tartu, 1869.
Kündja = Kündja. [1883,1884]
Laugaste-Teder = Kask, A., Koff, E., Kure, K., Laugaste, G., Teder, M., Valgma, J. Eesti keele grammatika VIII klassile. Teine, parandatud trükk. Tallinn 1952
Lindenberg ATT = Lindenberg, M. Laste Lugemise raamat ning Asjade Tundmus ja teadmus. Tallinn, 1876.
Lindf. = Eesti-maa-rahva Kalender ehk Täht Raamat [1856, 1879].aasta peale [- - -]. Tallinn, [1855, 1878].
Loorits EEEO = Loorits, O. Endis-Eesti elu-olu I. Tartu, 1939.
Loorits VrP = Loorits, O. Vanarahva pärimusi. Tartu, 1934. (Keel ja Kirjandus; 2A.)
Markv. Mr Kal. = Marahva Kalender ehk Täht-ramat 1823 aasta peäle pärrast Jesuse Kristuse sündimist tehtud. Pärnu.
Meelej. = Meelejahutaja. [1885, 1887]
Meos III-IV = Meos, M. Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks: III ja IV õppeaasta. Tartu, 1930.
Meves = Meves, D. Üks juhhataja wenne kele essimesseks õppetusseks. Eesti rahva kolides Paltimaal. Riia, 1870
Mihkla = Mihkla, K. Lühike eesti kirjanduslugu kutsekoolidele I: Õpperaamat kutsekooli I klassile. Tartu, 1934.
MM Tähtr. = Meie Matsi täht-raamat 1914. Tallinn, 1913.
Muuk-Mihkla-Tedre IV = Muuk, E., Mihkla, K., Tedre, M. Eesti keskkooli-grammatika ühes harjutustikuga IV: Lauseõpetus. Keskkooli IV klassile. Tartu, 1936.
Muuk-Mihkla I = Muuk, E., Mihkla, K. Eesti keskkooli-grammatika ühes harjutustikuga I: Keskkooli I klassile. Tartu, 1935.
Muuk-Mihkla II = Muuk, E., Mihkla, K. Eesti keskkooli-grammatika ühes harjutustikuga II: Keskkooli II klassile. Tartu, 1935.
Muuk-Mihkla-Tedre IV = Muuk, E., Mihkla, K., Tedre, M. Eesti keskkooli-grammatika ühes harjutustikuga IV: Lauseõpetus. Keskkooli IV klassile. Tartu, 1936.
Muuk-Mihkla-Tedre IV2 = Muuk, E., Mihkla, K., Tedre, M. Eesti keskkooli-grammatika ühes harjutustikuga IV: Lauseõpetus. Keskkooli IV klassile. Teine trükk. Tartu, 1941.
Muuk-Mihkla V = Muuk, E., Mihkla, K., Eesti keskkooli-grammatika ühes harjutustikuga V. Tuletusõpetus. Keskkooli V klassile. Tartu, 1936.
Mäger XII = Mäger, M. Eesti keele töövihik XII klassile. Tallinn, 1989.
N. D. UA = N. D. Uus Aabits. Jurjev, 1895.
Neus = Neus, H. Ehstnische Volkslieder. Dritte Abteilung. Reval, 1852.
Niggol VKÕR 5 = Niggol, C. H. Vene keele õppimiseraamat. 5., parand. ja täiend. tr. Tartu, 1887. (Eesti Kirjameeste Seltsi Toimetused; 2.)
Norm. = Normann, E. Valimik eesti vanasõnu. Tallinn, 1955.
NP = Naljakad pildid ja lustilised lood lastele. Viljandi, 1913.
Nurmik I = Nurmik, M. Eesti kooli Esimene Lugemik. Tallinn, 1920.
Nurmik I 2 = Nurmik, M. Esimene Lugemik. 2. tr. Tallinn, 1921.
Nurmik I 3 = Nurmik, M. Esimene Lugemik. 3. tr. Tallinn, 1923.
Nurmik II = Nurmik, M. Teine lugemik. Tallinn, 1921.
Nurmik II 2 = Nurmik, M. Teine lugemik. 2. tr. Tallinn, 1923.
Nurmik II 3 = Nurmik, M. Teine lugemik: Algkooli III õppeaasta. 3. tr. Tallinn, 1929.
Nurmik III = Nurmik, M. Kolmas lugemik. Tallinn, 1923.
Ol. Lisa = Oleviku Lisa .[1888].
OM = Oma Maa. [1890]
Org = Org, P. Väike kirjaõpilane: Aabits. Rääkimise, kirjutamise ja lugemise juhatus. Tartu, 1886.
Oro-Nurmik = Oro, I., Nurmik, M. Aabits. Tallinn 1924.
Pet. Ah = Peterson, E. Algharjutused Eesti keele õigekirjutuse ja kirjaseadmise õppimiseks. Tallinn, 1906.
Pet. Ah 3 = Peterson, E. Algharjutused eesti keele õigekirjutuse ka kirjaseadmise õppimiseks. 3. tr. Tallinn, 1910.
Pet. EKLr I = Peterson, E. Eesti Kooli Lugemiseraamat. 1. jagu. Tallinn, 1914.
Pet. ELA2 - Peterson, E. Eesti laste Aabits. Kodu ja kooli jaoks. 2. trükk. Tallinn, 1910.
Pioneer = Pioneer. [1956]
Poromenski EGr. = Г. Пороменский, Эстская грамматика ревельскаго нареч i я. Часть вторая, третья и четвертая. Рига, печ. в тирографий Гартунга, 1858.
Poromenski 2 = [Poromenski , J .] Wenne keele Abitse ramat . [2., parandatud ja täiendatud trükk] Tartu, 1865
Post. = Postimees [1887].
PPost. = Perno Postimees ehk Näddalileht. [1858]
Meie elu = Meie elu. [1909]
Puus. EKGr = Puusepp, Fr. Eesti keele grammatika koolidele: Hääliku-, vormi-, tuletus-, lause- ja kirjavahemärkide-õpetus harjutiste, võtme ja sõnastikuga. Tartu, 1929.
Puus. Eü I = Puusepp, P. Etteütlusi I algkooli noorematele klassidele. Tartu, 1936.
Puus. KA I-II3 = Puusepp, Fr. Kirjakeele algmeid (uus harjutustik) õigekirja ja grammatika tegelikuks õppimiseks, sõnavara rikastamiseks ja kirjandite koostamiseks: 1.-2. õppeaasta. 3. trükk. Tartu, 1933
Puus. KA V-VI = Puusepp, Fr. Kirjakeele algmeid (uus harjutustik) õigekirja ja grammatika tegelikuks õppimiseks, sõnavara rikastamiseks ja kirjandite koostamiseks. 5.-6. õppeaasta. Tartu, 1932.
Puus. KH II 11 = Puusepp, Fr. Keelelisi harjutusi õigekirja õppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele. II jagu. 3.-4. õppeaasta. 11., ümbertööt. ja täiend. tr. Tartu, 1932.
Puus. KKH I7
= Puusepp, Fr. Keelelisi ja kirjaseadmise harjutusi õigekirja õppimiseks koolidele. 1. jagu. 1.-2. õppeaasta. 7. trükk. Tartu, 1932
Põld = Põld, H. Eesti keeleõpetus II jagu. Lauseõpetus. Tallinn, 1922.
Päss = Päss, E. Lutsi eestlaste vanasõnadest. – Eesti Kirjandus 1926, nr. 3, lk. 175-178.
Päss PJs = Päss, E. Päästke joomasõnu! – Eesti Kirjandus 1925, nr. 12, lk. 557-565.
Raud KL I = Raud, A. Kirjanduslooline lugemik. 1. jagu. Tartu, 1921.
Raud KL I2 = Raud, A. Kirjanduslooline lugemik. 1. jagu. 2. trükk. Tartu, 1923.
Raud VMj = Raud, A. Valik muinasjutte: Keskkooli III klassile. Seitsmes õppeaasta. Tartu, 1934.
Reiman KTr V = Reiman, R. Kirja tööraamat 5. õppeaastale. Tartu, 1933.
Rl ja Kalevala = Aavik, J., Mihkla, K., Parlo, O., Põdras, L. Rahvaluule ja “Kalevala” keskkoolidele. Tartu, 1935.
RpK = Rahvapärimuste Koguja. Nr. 2 (1961)
Saarl. Uus Kal. = Saarlaste Uus Kalender ehk Täht-raamat 1886 aasta pääle. Kuressaare, [1885].
Sannumetoja I (1848) = [Jannsen, J. V.], Sannumetoja [---]. Tartu, 1848.
Sannumetoja II (1849) = Jannsen, J. V. Teine Sannumetoja [---]. Tartu, 1849.
Sannumetoja III (1850) = Jannsen, J. V. Kolmas Sannumetoja [---]. Tartu, 1850.
Sannumetoja IV (1851) = Jannsen, J. V. Neljas Sannumetoja [---]. Tartu, 1851.
Sannumetoja V (1856) = Jannsen, J. V. Wies Sannumetoja [---]. Tartu, 1856.
Sannumetoja VI (1857) = Jannsen, J. V. Kues Sannumetoja [---]. Tartu, 1857.
Sannumetoja VII (1860) = Jannsen, J. V. Seitsmes Sannumetoja [---]. Tartu, 1860.
Schneider Elusal. Kal. = Schneider, G. Naljasisuline Lõbus Elusaladuste Kalender ehk Vändra-Matsi Tähtraamatu poolvenda 1905. Tallinn, 1904.
Selmet V (1949) = Selmet, A. Emakeele lugemik: V klassile. Tallinn, 1949.
Selmet V (1951) = Selmet, A. Emakeele lugemik: V klassile. Tallinn, 1951.
Stein = Stein, V. J. Üks kubu Vanu-sõnu ja vanu könekombeid. Tartu, 1875
Säde = Säde [1955, 1969]
Sööt IX = Sööt, B. Eesti keele grammatika: Keskkooli IX klassile. 2. kd. Tartu, 1945.
Sööt X = Sööt, B. Eesti keele grammatika: Keskkooli X klassile. 3. kd. Tartu, 1945.
Tlsp. = Tõllasepp, A. Vanasõnad ilmadest. Tallinn, [1920].
Tõn. LLr = Tõnisson, M. Laste Lugemise raamat. Kodus ja koolis õppijatele. [Tartu, 1892].
Tõn. R Tähtr. = Tõnisson, M. Rahva Täht-raamat 1882 aasta jaoks [- - -]. Viljandi, [1881].
Tõn. RP = [Tõnisson, M.] Rahva piibel, mis on kogutud vanasõnadest, rahvalauludest, mõtteteradest ja riimitud salmidest. Paide, 1910
Tõn. RP2 = [Tõnisson, M.] Rahva piibel, mis on kogutud vanasõnadest, rahvalauludest, mõtteteradest ja riimitud salmidest. 2. trükk. Tallinn, [1912]
Tõn. Tln. Tähtr. = Tallinna Täht-raamat ehk Kalender 1886 aasta jauks [---] [Välja andnud M. Tõnisson].Tallinn [1885].
Tõn. Tähtr. = Tõnisson’I Täht-raamat [---].[1901, 1911, 1914]
Uus As. Kal. = Uus aastasada kalender 1902 aastaks. Tartu, 1902.
Valtner = Valtner, J. Tõlk, eestikeele tähtiga wennekeeli väljakönne. Dorpat, 1869.
Vih. (1951) = Vihalem, L. Eesti kirjandus VIII klassile. Tallinn, 1951.
Vih. (1952) = Vihalem, L. Eesti kirjandus VIII klassile. Tallinn, 1952.
Vih. (1954) = Vihalem, L. Eesti kirjandus. Lugemik VIII klassile. Tallinn, 1954.
Vih. (1957) = Vihalem, L. Eesti kirjandus. Lugemik VIII klassile. Tallinn, 1957.
Vih. VER = Vihalem, L. Valimik eesti rahvaluulet keskkoolile. Tallinn, 1958.
Vl = Viljandimaa: Maateaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. Tartu, 1939.
Vlg. Lisal. = Valguse Lisaleht. [1890, 1891].
W. Norm. UvkÕr = N[ormann], W. Uus Wennekele Õppimise-ramat. Tartu, 1873
Wied. = Wiedemann, F. J. Aus dem inneren und ausseren Leben der Ehsten. St. Peterburg, 1876.
Wied. ESSr = Wiedemann, F. J. Eesti-Saksa Sõnaraamat. 3. trükk. Tartu. 1923.
Willmann = Willmann, Fr. W. Juttud ja Teggud kui ka Monningad Öppetussed mis maia-piddamisse pärrast tarwis lähtwad. Tallinn, 1782. (Loomingu Raamatukogu 1975 nr. 47-52)

 

Käsikirjalised arhiivifondid
Eesti kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule arhiiv

A - W. Andersoni käsikirjaline rahvaluulekogu
ALS - Akadeemilise Loomaarstiteadusliku Seltsi rahvameditsiini kogu
ARS - Akadeemilise Rahvaluule Seltsi rahvaluulekogu
E - M. J. Eiseni käsikirjaline rahvaluulekogu
EKnS - Eesti Kirjanduse Seltsi käsikirjaline rahvalulekogu
EKRK - Tartu (Riikliku) Ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri käsikirjaline rahvaluulekogu
EKS - Eesti Kirjameeste Seltsi käsikirjaline rahvaluulekogu
ERA - Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjaline rahvaluulekogu
E, StK - M. J. Eiseni stipendiaatide käsikirjaline rahvaluulekogu
EÜS - Eesti Üliõpilaste Seltsi käsikirjaline rahvaluulekogu
H - J. Hurda käsikirjaline rahvaluulekogu
KKI - TA Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluule sektori rahvaluulekogu
Leoke - H. ja J. Leokese käsikirjaline rahvaluulekogu
RKM - Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna käsikirjaline rahvaluulekogu
S - S. Sommeri rahvaluule kogu
SKS, Niemi - A. Niemi eesti rahvaluule kogu
SKS, Eisen - M. J. Eiseni mõistatuste kogu
TEM - Tallinna Eesti Muuseumi käsikirjaline rahvaluulekogu
Veske - M. Veske käsikirjaline rahvaluulekogu
Vilbaste - G. Vilbaste käsikirjaline rahvaluulekogu
EKM Eesti Kultuurilooline Arhiiv (KM EKLA)
ÕES - mitmesugused Õpetatud Eesti Seltsi materjalid

Eesti Rahva Muuseum

ERM - Eesti Rahva Muuseumi materjalid (Kirjasaatjate vastused)

Eesti murdearhiivi materjalid: Eesti Keele Instituut ja Emakeele Selts

ES MT - Emakeele Seltsi murdetekstide kogu
AES - Emakeele Seltsi murdetekstide kogu
KKI WS - F. J. Wiedemanni “Eesti-saksa sõnaraamatu” järgi kogutud sõnavara
KKI MS - Mõisteline murdesõnavarakogu
KKI KS - Emakeele Seltsi murdekorrespondentide sõnavarakogu
KKI KT - Emakeele Seltsi murdekorrespondentide tekstid
KKI TS - täiendav (järelkogumisel laekunud) murdesõnavarakogu
KKI MT - KKI murdetekstid

Soome Kirjanduse Selts

Ojansuu, Estonica – H. Ojansuu eesti rahvaluule kogu

 

Kohanimelühendid

Alu = Alutaguse
Amb = Ambla
Amb v. JMd = Ambla või Järva-Madise
Ann = Anna
Ans = Anseküla
Ans v. Jäm = Anseküla või Jämaja
As = Asundused
Aud = Audru
eL = Lõuna-Eesti
Elv = Elva linn
Emm = Emmaste
eP = Põhja-Eesti
Ha = Harjumaa
Hag = Hageri
Han = Hanila
Har = Hargla
Hel = Helme
Hii = Hiiumaa
HJn = Harju-Jaani
Hlj = Haljala
Hlj v. Kad = Haljala või Kadrina
Hls = Halliste
Hls v. Krk = Halliste või Karksi
Hls v. Pst = Halliste või Paistu
HMd = Harju-Madise
HMd v. Ris = Harju-Madise või Risti
Hps = Haapsalu linn
Hää = Häädemeeste
Iis = Iisaku
Jaa = Jaani
JJn = Järva-Jaani
JJn v. Koe = Järva-Jaani või Koeru
JMd = Järva-Madise
Juu = Juuru
Juu v. Vän = Juuru või Vändra
Jõe = Jõelähtme
Jõh = Jõhvi
Jõh v. Iis = Jõhvi või Iisaku
Jä = Järvamaa
Jäm = Jämaja
Jür = Jüri
Kaa = Kaarma
Kad = Kadrina
Kam = Kambja
Kam v. Rõn = Kambja või Rõngu
Kan = Kanepi
Kei = Keila
Khk = Kihelkonna
Khn = Kihnu
Kir = Kirbla
KJn = Kolga-Jaani
Kod = Kodavere
Koe = Koeru
Kos = Kose
Kra = Kraasna keelesaar
Kre = Kuressaare linn
Krj = Karja
Krj v. Mus = Karja või Mustjala
Krk = Karksi
Krl = Karula
Kse = Karuse
Ksi = Kursi
Kul = Kullamaa
Kuu = Kuusalu
Kõp = Kõpu
Käi = Käina
Kär = Kärla
Lai = Laiuse
Lei = Leivu keelesaar
Lih = Lihula
Lih v. Mar = Lihula või Martna
LNg = Lääne-Nigula
Lut = Lutsi keelesaar
Lä = Läänemaa
Lüg = Lüganuse
Mar = Martna
Mih = Mihkli
MMg = Maarja-Magdaleena
MMg v. Äks = Maarja-Magdaleena või Äksi
Muh = Muhu
Mus = Mustjala
Mär = Märjamaa
Nis = Nissi
Noa = Noarootsi
Noa v. Hii = Noarootsi või Hiiumaa
Nrv = Narva linn
Nõo = Nõo
Nõo v. Ote = Nõo või Otepää
Ote = Otepää
Pai = Paide
Pai v. Tür = Paide või Türi
Pal = Palamuse
Pal v. Trm = Palamuse või Torma
Pde = Paide linn
Pee = Peetri
Pha = Püha
Phl = Pühalepa
Pil = Pilistvere
PJg = Pärnu-Jaagupi
Pld = Paldiski linn
Plt = Põltsamaa
Plv = Põlva
Prn = Pärnu linn
Pst = Paistu
Pst v. Pil = Paistu või Pilistvere
Puh = Puhja
Pä = Pärnumaa
Pär = Pärnu
Pöi = Pöide
Rak = Rakvere
Rak v. Sim = Rakvere või Simuna
Ran = Rannu
Rap = Rapla
Rap v. Mär = Rapla või Märjamaa
Rei = Reigi
Rid = Ridala
Ris = Risti
Rkv = Rakvere linn
Rõn = Rõngu
Rõn v. San = Rõngu või Sangaste
Rõu = Rõuge
Räp = Räpina
Sa = Saaremaa
Saa = Saarde
Saa v. Hls = Saarde või Halliste
San = Sangaste
San v. Urv = Sangaste või Urvaste
Se = Setumaa
Sim = Simuna
Sim v. Koe = Simuna või Koeru
Sim v. VMr = Simuna või Väike-Maarja
SJn = Suure-Jaani
SJn v. Ote = Suure-Jaani või Otepää
SJn v. Pil = Suure-Jaani või Pilistvere
Ta = Tartumaa
Tln = Tallinna linn
Tln v. Mär = Tallinn või Märjamaa
Tln v. Trt = Tallinna või Tartu linn
TMr = Tartu-Maarja
Tor = Tori
Tor v. SJn = Tori või Suure-Jaani
Trm = Torma
Trt = Tartu linn
Trv = Tarvastu
Trv v. Rõu = Tarvastu või Rõuge
Tt = Päritolu teadmata
Tõs = Tõstamaa
Tür = Türi
Tür v. Juu = Türi või Juuru
Urv = Urvaste
Urv v. Krl = Urvaste või Karula
Vai = Vaivara
Var = Varbla
Vas = Vastseliina
Vas v. Se = Vastseliina või Setumaa
Vi = Virumaa
Vig = Vigala
Vil = Viljandi
VJg = Viru-Jaagupi
Vl = Viljandimaa
Vlg = Valga linn
VLk = Valga-Luke
VlL = Lõuna-Viljandimaa
Vll = Valjala
Vln = Viljandi linn
VMr = Väike-Maarja
VNg = Viru-Nigula
Vor = Vormsi
Vru = Võru linn
Võ = Võrumaa
Võn = Võnnu
Võ-Se = Võru- ja Setumaa
Vän = Vändra
Vän v. Trt = Vändra või Tartu linn
Vän v. Vlg = Vändra või Valga
Äks = Äksi

©1998-2005 autorid, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika Osakond
ISBN 9985-867-97-1