Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas
Saateks Andmebaas Lühendid Mõistestik Kasutajale


Mida Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasist otsida?

Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasist (EKFA) leiad EKFA-s kirjeldatakse nii väljendite tähendust kui ka ehitust. Iga andmebaasikirje on varustatud kolmeosalise sisulis-vormilise märgendiga, kus: Väljendeid on lihtsam leida, kui kasutad kõnekäändude ja fraseologismide mõistestikku. Mõistestiku koostamisel on lähtutud Asta Õimu „Väljendiraamatust“ (2008).
Mõistestik hõlmab kõiki põhi- ja alamtasandi tähendusi (1–998), mida andmebaasi väljendid kannavad, näiteks:
kaitsma meelitama Väljendite morfosüntaktilise ehituse kirjeldamisel arvestatakse EKFA-s põhiliselt seda, millise sõnaliigiga on väljend lauses vastavuses:
EKFA-s jagunevad väljendid üldiste mõistevaldkondade ja konkreetsemate mõistete vahel äärmiselt ebaühtlaselt. Mida olulisem on mõiste keele- ja/või kultuurikandjate jaoks, seda tihedam, üksikasjalikum, ilmekam on seda kattev sõnavara, s.h fraseoloogia. Oma jälje on kõnekäändude ja fraseologismide mõistestikule jätnud see, et EKFA materjal on kohati väga lünklik. Eeskätt puudub EKFA-st tänapäevane fraseoloogia (vt järgmine joonis).EKFA-st leiab rohkesti väljendeid, mis on seotud inimese igapäevase elu-olu ja tema füüsiliste omadustega, harvem tähistavad fraseologismid inimese vaimseid omadusi. Laialt levinud liitsõnad kirjeldavad inimest tema tegevustes, talu- ja maaeluga seotud nähtusi ning esemeid, loodusnähtusi, bioloogia ja zooloogia valdkonda kuuluvat jm. Ootuspäraselt on negatiivne keelel rohkem kui positiivne: EKFA-s on silmatorkavalt palju väljendeid laiskusest, laisast inimesest, saamatusest, lohakusest, lohakalt tehtud tööst, lohakast ja saamatust inimesest (eriti saamatust mehest), ihnsusest ja ahnusest, petmisest, vaesusest, raskest elust, töörügamisest, ebamoraalsusest, ka ehalkäimisest ja ehalkäijast, purjutamisest ja purjutajast. Samuti väljendatakse fraseologismidega halvakspanu vallaslapse, lapsega tüdruku ja vallaslapse isa suhtes.

©2008 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika Osakond
ISBN 978-9949-446-10-0