Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas
Saateks Andmebaas Lühendid Mõistestik Kasutajale  

Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas on loodud sihtfinantseeritava teema “Eesti ja sugulasrahvaste folkloor: pärimus, identiteet ja globaliseerumine” ning Eesti Teadusfondi grantide nr 2750 ja 4945 raames. Andmebaasi tegemist on toetanud Eesti Kultuurkapital.
Seisuga september 2004 on käesolev andmekogum korrigeerimisjärgus.

Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasis leiduv informatsioon on tasuta kasutamiseks, kuid andmete reprodutseerimine ja levitamine on lubatud üksnes autorite nġusolekul, ka andmebaasi edasilinkimisel leppige see kokku ja varustage algaadressiga. Andmete kasutamisel uurimistöödes viidake esilehe aadressile.

Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas ja fraseologismide allikpublikatsioon "Monumenta Estoniae Antiquae" sarjas (EKKM09-150).

Koostajad: Anneli Baran, Anne Hussar, Asta Õim, Katre Õim. Murdekeelt on toimetanud Mari Must.
Tarkvara autor ja tehniline teostus: Indrek Kiissel.

©1998-2005 autorid, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika Osakond
ISBN 9985-867-97-1