Seminarikutse

Eesti digitaalhumanitaaria 2014:
infotehnoloogiline innovatsioon humanitaarteadustes ja -hariduses

Digitaalhumanitaaria (digital humanities) on interdistsiplinaarne valdkond, mille keskmes on infotehnoloogia vahendite ja võimaluste kasutamine humanitaarvaldkonnas.  Digitaalhumanitaaria rakendusala on ääretu, hõlmates nii digitaalsete andmekogude loomist, haldamist ja esitlemist, uuenduslikke publitseerimisviise, visualiseerimisvõimalusi kui ka mitmesuguste arvutuslike meetodite rakendamist uurimistöös. Digitaalse maailma kirevust ja mitmekesisust püütakse ohjata rahvusvaheliste standardite väljatöötamise ja rakendamisega, mis tagaks digitaalse sisuainese masinloetavuse, säilivuse ja kättesaadavuse. Infotehnoloogia areng ja igapäevastumine on humanitaarias kaasa toonud mitmeid uusi uurimissuundi (nt. statistilised omapildi-uuringud, kauglugemine, kaasaja sündmuste sotsiaalvõrgustiku-põhised uuringud jms.).

Humanitaarharidusele pakub infotehnoloogia kahesugust väljakutset. Esiteks on tänapäeval võimalik luua interaktiivseid õpikeskkondi, kasutada humanitaarhariduses ära digitaalseid andmekogusid, mis osalt asendaksid traditsioonilist loengu- ja õpikupõhist õpet ning teeks hariduse kättesaadavaks ka mitteõppuritest internetikasutajatele. Teiseks väljakutseks on uue põlvkonna humanitaaride harimine, kes orienteeruksid infotehnoloogia pakutavates võimalustes ning oskaksid neid ära kasutada humanitaarse ainese kogumisel, esitlemisel, uurimisel, tutvustamisel ja õpetamisel.

Rahvusvahelisel teadusmaastikul on digitaalhumanitaaria kujunenud iseseisvaks distsipliiniks, mis toetab humanitaare digitaalajastu võimaluste rakendamisel ning võimaldab koondada sellealast infovahetust. Kuigi infotehnoloogiliste lahenduste kasutamine on ka Eesti humanitaarias üha iseenesestmõistetavam, on digitaalhumanitaaria valdkonnaülese distsipliinina suhteliselt vähetuntud. 2013. aastal korraldasime esimese digitaalhumanitaaria seminari, et saada ülevaadet valdkonna hetkeseisust Eestis. Kuna huvi teema vastu oli suur ja humanitaaria eri valdkondade teadlaste kohtumine ja infovahetus osutus inspireerivaks ja kasulikuks, siis otsustasime üritustesarja jätkata ning käesolevaga kutsumegi teid tutvustama oma digitaalhumanitaarseid uurimusi, projekte, loodavaid ja kasutatavaid rakendusi seminaril “Eesti digitaalhumanitaaria A° 2014”, mille ettekandepäev toimub esmaspäeval, 27. oktoobril Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis. Ootame teie ettekannete pealkirju ja lühitutvustusi (kuni 1800 tähemärki) 17. oktoobriks aadressil digitaalhumanitaaria@gmail.com.

Seminari teisel päeval, 28. oktoobril pakume humanitaaridele võimalust ennast täiendada kahes eri suunitlusega õpitoas (õpitubade tutvustus):
9.30
13.30 Tekstikorpused, nende analüüsivahendid ja -võimalused
14.0018.00 RTI fotograafia museaalide ja säilikute uurimiseks
Parema korralduse huvides palume õpitubades osalemiseks eelnevalt registreerida aadressil digitaalhumanitaaria@gmail.com. Oodatud on nii seminari esinejad kui ka teised huvilised.

Mari Sarv
Kaisa Kulasalu
Eesti Kirjandusmuuseum