Anneli Baran, PhD

13.06.1970

Anneli Baran

Folkloristika osakonna vanemteadur
Tel: 737 7743
E-post: anneli@folklore.ee

Peamised uurimisteemad

Fraseoloogia üldprobleemid, eesti fraseoloogia ja kõnekäänud, fraseoloogia-alane teadmus koolinoorte seas, kujundlik keelekasutus meedias

Kaitstud kraaditööd

Doktoritöö "Fraseologismide semantika uurimisvõimalused". Juhendaja prof. A. Krikmann. Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, 2011

Magistritöö "Eesti keele fraseoloogia põhijoontest ja struktuurist". Juhendaja prof. A. Krikmann. Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, 1999

Projektid

2008–2013 Sihtfinantseeritav teema nr 0030181s08 "Folkloori narratiivsed aspektid. Võim, isiksus ja globaliseerumine" (Eesti Kirjandusmuuseum, M.Kõiva)

2009–2013 Riikliku programmi "Eesti keel ja kultuurimälu" projekt, teema "Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas ja fraseologismide allikpublikatsioon "Monumenta Estoniae Antiquae" sarjas" (Eesti Kirjandusmuuseum, A.Baran)

2008–2009 Riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi" projekt, teema "Eesti fraseologismide elektroonilise alussõnastiku loomine" (Eesti Kirjandusmuuseum, K.Õim)

2003–2007 Sihtfinantseeritav teema nr 0032472s03 "Eesti ja teiste rahvaste folkloor: pärimus, identiteet ja globaliseerumine" (Eesti Kirjandusmuuseum, M.Kõiva)

2001–2004 ETF grant nr 458 "Fraseologism versus kõnekäänd versus troop" (Eesti Kirjandusmuuseum, A.Õim)

1997–2000 ETF grant nr 2750 "Eesti kõnekäändude tüpoloogia ja süstemaatika" (Eesti Kirjandusmuuseum, A.Krikmann)

1994–1996 ETF grant nr 458 "Eesti kõnekäändude tüpoloogia ja süstemaatika" (Eesti Kirjandusmuuseum, A.Krikmann)

Kuuluvus erialaühingutesse

Organisatsiooni Europäische Gesellschaft für Phraseologie / European Society of Phraseology / Société Européenne de Phraséologi liige

CV ja teadustööde loend Eesti Teadusinfosüsteemis

Olulisemad publikatsioonid

I Artiklid

Fraseoloogilistest liitnimisõnadest. Mäetagused 27. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2004, lk 157-166. - http://www.folklore.ee/tagused/nr27/baran.pdf

Fraseoloogilise materjali analüüsivõimalustest. Reetor I. Uurimusi folkloori lühivormidest. Toim. A. Krikmann. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2003, lk 9-51

Compilation of the Database of Estonian Phrases. (With K. Õim, A. Õim, & A. Hussar.) Folklore: An Electronical Journal of Folklore 25. Tartu : Estonian Literary Museum, 2003, pp 35-72. - http://www.folklore.ee/folklore/vol25/phrases.pdf

Kõnekäändude kartoteek andmebaasiks. (Kaasautorid A. Hussar, A. Õim, K. Õim.) Keel ja Kirjandus 1. Tallinn, 2003, lk 4-23

Valetab kui vana valge hobune. Loomkujundist kõnekäändudes valge hobuse näitel. Oma Keel 2. Tallinn : Emakeele Selts, 2002, lk 36-41: ill.

Fraseologismi süntaktilisest struktuurist. Lemmeleht. Pro folkloristica IX. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2002, lk 5-16

Kõnekäänud ja fraseoloogia - distinktsiooni võimalikkusest/vajalikkusest. Lohetapja. Pro folkloristica VI. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 1998, lk 20-24

Tõrjevormelid e reparteed e naljakad vastused. Maa ja ilm. Pro folkloristica V. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 1997, lk 12-16

Eesti kõnekäändude süstematiseerimisega seonduvast. Vaga vares. Pro folkloristica IV. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 1996, lk 14-19

Eesti kõnekäändude korraldamisest. Eksitaja. Pro folkloristica III. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 1995, lk 3-7

II Populaarteaduslikud kogumikud

A.Baran (koost.), K. Õim (toim.). Mis sa soiud, võta soodat! Sajatusi, osatusi. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2002. 79 lk

A.Baran (koost.), A. Õim (toim.). Aja või konnale püksid jalga. nii et-väljendeid. Tallinn : Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 58 lk

III E-andmebaasid

A. Baran, A. Hussar, A. Õim, K. Õim (koost.). Eesti kõnekäänud ja fraseologismid. http://www.folklore.ee/justkui (ISBN 9985-867-97-1)

Ettekanded seminaridel ja konverentsidel

'You Are So Stupid That Even the Sun Stops Shining on You!'. On Hyperbole in Estonian Phrases. - Rahvusvahelisel huumorisümpoosionil "Humor and Linguistics/Folklore" Ungaris, Szekszardis (Illyés Gyula College of Education, University of Pécs) 14.-16.09.2007

Gümnaasiumiõpilaste kõnekäändude-alasest teadmusest küsitluse põhjal. - Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna seminaril „Keelest meeleni“ Vormsil 26.-28.06.2006

About German influences on Estonian phraseology. - Rahvusvahelise fraseoloogiauurijate ühenduse Europhras konverentsil "Phraseologie disziplinär und interdisziplinär"/"Disciplinary and Interdisciplinary Phraseology" Veszprémis, Ungaris 11.06.2006

Kiel on kõige kurjem liige ehk kõnelemisest kõnekäändudes. - Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna väljasõiduseminaril Nõunis Mesilinnu Saloonis 24.05.2005

How Long are Sayings? Database of Estonian Phrases. - ISFNR-i 14. kongressil "Folk Narrative Theories and Contemporary Practices" Tartus 30.07.2005

Fraseoloogiliste liitnimisõnade kujundileksikast. - Fraseoloogia konverentsil Eesti Kirjandusmuuseumis 24.11.2003

Fraseologismi süntaktilisest struktuurist. - Noorte folkloristide konverentsil Eesti Kirjandusmuuseumis, 26.04.2001

Kõnekäänud ja fraseoloogia - distinktsiooni võimalikkusest/vajalikkusest. - Noorte folkloristide konverentsil Eesti Kirjandusmuuseumis, 15.04.1998

Tõrjevormelid e reparteed e naljakad vastused. - Noorte folkloristide konverentsil Eesti Kirjandusmuuseumis, 23.04.1997

Eesti kõnekäändude süstematiseerimisega seonduvast. - Noorte folkloristide konverentsil Eesti Kirjandusmuuseumis, 22.04.1996

Eesti kõnekäändude korraldamisest. - Noorte folkloristide konverentsil Eesti Kirjandusmuuseumis, 25.04.1995

Viimati muudetud:25.09.2014