Kaadsi saab naise vara omanikuks Kaadsi esimene joomatuur

Noorikukodu külastamine
[8109-8311]

 
     Kulla elleq õks sis kolm üükeist,
8110 pääle paari pääväkeise.
   Taadsi tull´ õks sis kotost kostisõna,
Tuula puult tukõv jutt:
vana tull´ õks eis´ ese kutsmahe,
Tuul sõnna tuumahe,
8115    Tuul õks kuts´ ne kumard´,
pall´o näid painutõlli:
”Mi tulgõq õks ti poolõ puulpühäl,
saagõq sannapääväkesel!”
   Esi õks tä naard´ ne nal´at´,
8120 veerät´ sõnno viguriidse:
”Kuts´aq õks meil uutvaq kodotütärd,
Taksiq vaugvaq Taadsikõist -
jää-s õks meil söögi andjat,
lahe lakõ tegijät!
8125 Nä[i]dsik õks kõõ pinne nälütelles,
kuts´aq kogone kuiosõq.”
   Kaadsi õks ese kadsatõlli,
tark maama taat´
”Olkõq õks no terveh, kutsijani,
8130 au sõna andjani !
Kuus võta õks mi kodohoitjat,
viis viikandjat,
nelli õks lehmänüssjät,
katõsa õks küll kar´aravitsõjat.”
8135    Vanna hoijiq õks nääq lango lahehehe,
Taadsi esse tahehehe.
   Läts õks sis kodo minemähe,
lang kodo laskõmahe,
Taadsi sai õks sis esse saatmahe,
8140 läbesi lähätämmä.
   Esekene õks sis küsse ülä ello,
kallis tätä kasa-põlvõ.
   Taadsil õks jo ikk iih juusk´,
silmävesi vällä viirdö,
8145 lasõ-s õks joht ikul iih minnäq,
silmäviil vällä veertäq -
Taadsi taha-s õks joht esse ikõtada,
kull´a tätät kurvastada.
Esele õks tä kitt´ kimmähe,
8150 and´ arvo armahe.
   Ese läts õks sis kodo hüäl meelel,
kaldo kalle süämega.
   Esekene õks küll imele ütel´,
maamalõ manitsõlli:
8155 ”Saa-i õks mi tiidä Taadsi ello,
kasa-põlvõ kavatsõlli:
Taadsil lätsiq õks küll silmäq segämätsest,
silmä veereq vereväst,
ikko pidi õks tä kinni, illos lats,
8160 kaihomeele kalõstõlli -
esele õks tä taha-s ohto üldä,
umma kaiho kaibada!”
   Taadsit õks nuurt noorikõt,
tarka talo-imändät -
8165 kui õks sis tull´ puulpühä,
sai sannapääväkene,
rutto õks nääq sanna savvutõlliq,
varra viha vetütelliq,
käveq õks nääq ilosahe,
8170 kallehe kabistõlliq.
   Taadsi õks sis kuts´ imekeist,
hõigas´ tähe tätäkeist:
“Ehiq õks sa, ime ne ese,
valmeq olgõq õks, ülä ti vanõbaq!”
8175    Kaadsi ka õks ehe ilosahe,
nuur miiss nobõhõhõ.
Lätsiq õks sis kost´ma kull´akõsõq,
langu poolõ laadnahe.
   Ime tull´ õks jo ikuga vasta,
8180 lainameelel mano lask´.
Pääle õks vil iku ilotõlli,
pääle laina laulaskõlli:
”Teid jovva-s õks imp kuigi uutaq,
kaiaq kallist latsõkõist!
8185 No tull´ õks jo väü värehille,
languq laiõtõ mano -
no laskõq õks jo tarrõ, mu languq,
mingeq hüvvä härbänne!”
   Mito oll´ õks sääl vastavõtjat,
8190 räti pääst pästjät:
mano joosiq õks sääl teräväq tiindreq,
tulliq nägüsäq nä[i]dsigoq.
   Taadsi õks sis esse helläkeist,
vanna tätät, tähekeist -
8195 esi õks tä ütel´ ne naard´,
vigurihe veerätelli:
”N´ooq õks meil ommaq peräpütüq,
kulla vaadi-kummutusõq -
võidõq õks siin kosteq kuus päivä,
8200 viis päivä veerätellä!”
   Kadsat´ õks vasta Kaadsi ese,
vana lang laadit´ sõnno:
”Olõ õks mi üte üükese,
mi mõnõ minodakõsõ.
8205 Kotoh ommaq õks meil võõraq võõdõdoq,
ommaq pantoq palgaliseq,
kotoh olõ-i õks meil iih-minejät,
olõ-i takah-tulõjat:
võõras vidä õks sääl jalgo virilähe,
8210 kand kõrda kõvõrehe.”
   Sis õks nääq seiväq, sis jeiväq,
laadnahe laulo leiväq.
   Ime kuts´ õks sis Taadsit taadõ-tarrõ,
kallehe kambrõhõ.
8215 Esi õks tä kuts´ ne kuuk´,
and´ sõnna, ai jutto:
”Tulõq õks sa, Taadsi, sääq säng,
n´ooq kotiq kohendõllõq!”
   Ime õks sis nakas´ küsümähe,
8220 hillä sõnna hel´otamma.
Taadsi läts õks sis lahke kui kõdõr,
pardsi ikma paugahto:
”Ime-õks-sa-kene helläkene,
hüä maama, mar´akõnõ,
8225 üte tei õks ma kotusõ kur´astõ,
hani, otsani halvastõ:
s´oo olõ-i õks imp maja mino uma,
n´ooq tarõq Taadsi umaq!
Kaadsi oll´ õks kõõ pehme pet´mähe,
8230 kavval sõnno kallutamma -
kiräkese õks ma tei timä pääle,
tei timä nime pääle,
Kaadsil õks no om kats krunte,
mehel mito mõisat!”
8235    Ime õks sis ütel´: “Oe-oe,
mis no saa, mino tütär?”
   Ime õks eis´ ikula kõnõli,
silmäviil veerätelli:
”Sedä tohi-i õks mi esele üldäq,
8240 papalõ pajatõlla!”
Sis õks nääq rutto vällä lätsiq,
aivaq jutto julgõhõ.
   Heitä-s õks nääq, mar´aq, magamahe,
linnuq und lebämähe -
8245 languq aivaq õks küll jutto lahehet,
perüs hüvvä peremeheq.
   Kaadsi õks ese kahitsõlli,
umma kaiho kaibõlli:
”Ma tei õks ar Kaadsi peremehest,
8250 kulla kodokunigast.
Tiijä-i õks vil, lahe langukõnõ,
määnest naka õks ma ello elämähe,
määntsit päivi nägemähe -
agu saasõ õks vil vanal vaiva pall´o,
8255 elähünül suurt ikko?”
   Taadsi õks sis ese taat´ sõnno,
vana lang laadit´ jutto:
”Mul om ka õks küll hirm hiusseh,
haigusmiil halli siseh -
8260 mul om ka õks ar lubat tütrelle,
Taadsilõ taatõt.”
   Tälle naka-s õks vil laulma tuu lang,
naka-s kõkkõ kõnõlõmma,
Taadsi om õks et Kaadsilõ annoq,
8265 kasalõ kallutanu.
   Kaadsikõnõ õks kõõ marssõ maija piti,
kopsõ umma koto piti,
hüvvä kullõl´ õks kõõ jutto hüält puult,
kurjo sõnno kur´alt puult -
8270 Kaadsi õks kõik puistas´ umma punga,
kallut´ sõnno karmanehe.
   Taadsi õks sis esse helläkeist,
vanna tätät, tähekeist -
tuud õks tä langulõ kõnõli,
8275 lingulõ leelotõlli:
”Õga tulõ-i õks joht halvut mu Taadsist,
kavaluist kallest!
Muudku karistaq õks sa umma pujakõist,
keeläq kinnä Kaadsikõist,
8280 lasku-i õks sa Kaadsil kalgõ tetäq,
umah kotoh kuri ollaq -
Taadsi om õks mul üts üle hulga,
kalamaimi kanakõnõ!”
    Sis õks nääq kostõq, kodo lätsiq,
8285 viidiq aigo, astõq vällä.
Esi õks nääq naariq minneneni,
kadsatõlliq kaldunna:
”Minnäq õks meil kodo koorikillõ,
veertäq vadsa veerükillõ
8290 s´oosta õks hüästä elosta,
pehmilt piirakilt!”
   Taadsi õks läts ikkõh,
kabokõnõ kahitõh.
Kaadsi õks kõõ irve ikjät,
8295 kulla sõnakuukjat:
”Taadsi õks kas Alet armastõllõt,
tahtvaq silmäq seto poissi?”
   Ime õks sis ütel´ : “Mis sa irvit,
viskat sõlmilda sõnno?
8300 Eis´ ka õks ma saadi tütrit,
linahiusit liigutõlli -
kõik õks naaq ikvaq edimält,
kallehe kahitsõsõq:
edimält õks om hallõ näio ello,
8305 kallis kabo kasumist!”
   Sis õks nääq lätsi kulla kodo,
kulla kodo, mar´a majja.
Koste veiväq õks nääq kodohoitjillõ,
vatska vara vahtjillõ.
8310 Kotoh kitiq õks nääq umma kost´mist,
arma ao viit´mist.

Kaadsi saab naise vara omanikuks Kaadsi esimene joomatuur