Noorikukodu külastamine Veskilkäigu asemel kõrtsi

Kaadsi esimene joomatuur
[8312-8594]

 
     Kotoh elleq õks sis mõnõ nädälekese,
  kulla mõnõ kuukõsõ.
  Sis tull´ õks jo majja massukiri,
8315 maa- naate õks jo -palka pallõmma,
krundi raha korjamma.
   Kaadsi pand´ õks sis ette hobõsõ,
pareba paadi ruuna,
sis läts õks jo Kaadsi kantorahe,
8320 valistõ vallamajja.
Kaadsi mass´ õks sis võla võõrillõ,
maamassu mahutõlli.
   Üle jäi õks täl veidü viinaraha,
osa peräst ollõrahha.
8325 Kaadsi läts õks sis kõrtse, ne kõpsahto,
läts turgo, ne tolmahto,
ost´ õks tä viina verevät,
ost´ mamma magusat,
jei õks tä topsi, kai kats,
8330 kolmandat kummutõlli.
Sis tull´ õks täl turust pall´o truukõ,
liinast pall´o ligimäidse.
Sis joodiq õks nääq Kaadsi juubnust,
uma truuga turilast.
8335    Liina tälle õks kõik veleq veerätelliq,
passatskeq pajatõlliq:
”Kaadsil om õks sul kotoh kolm hobõst,
om viis verevät -
üte võidõ õks ar müvväq ütsä seest,
8340 linalaka liina jättäq!”
   Timmä õks kõik petiq, timmä kitiq,
viinal aivaq õks nääq meele viriläst,
ollõl ullist pääkese -
Kaadsi möi õks sis iist hiiro ruuna,
8345 jätt´ liina linalaka.
Kallist mõista-s õks rahha tä kaubõlda,
suurt hinda hel´otõlla -
hiiro möi õks tä poolõ hinna iist,
odava raha iist.
8350    Linnu naksiq õks sis liiko juumahe,
laugi olut ostmahe.
Liigaq õks vil teiväq liia meele,
aivaq otsani ullist -
pääle möi õks vil rattaq ravvadsõq,
8355 vedrovankri veerätelli.
Sis jeiväq õks jal vahtsit vankre liiko,
ratta viina raisksivaq.
   Nii õks sis jei kavval Kaadsi,
tugõvahe Toomõ poig:
8360 kõik õks sis lavvaq lainõtivaq,
linnu pingiq leemetiväq;
kiä õks sis tull´, toolõ and´,
karas´ mano, kallut´ viina.
   Jei õks tä kulla kolm päivä,
8365 viis päivä viina ost´.
Inne õks tä kõrdsist kodo lää-s,
kallu-s kodo kaubakost.
   Ese õks ai perrä Taadsikõist,
ai puhast provvakõist.
8370 Taadsi õks kõõ ikk´ tagatarõh,
kallis provva kahitsõlli.
   Taadsi õks ikula kõnõli,
provva murrõl murõhtõlli:
”Mineq õks sa, ese, kutsuq esi,
8375 umma kanna karistõllõq!
No õks imp olõ-i asi höste,
olõ-i kõrd kõrraline,
no om õks jo tikõ tii pääl,
tund tundileemekeist!”
8380    Ese õks sis ütel´: ”Ikku-i, Taadsi,
kahiku-i, kallis latsõkõnõ -
õga õks mi kurja kodo tiijä-i,
saa-i tiidäq tigõhõt!
Tütär, ikku-i õks sa silme sinitsest,
8385 silmä viire vereväst!
Ma panõ õks küll ette hobõsõ,
kalle ratso kallutõllõ,
kallu õks mi perrä katõkeske,
veerä viielä sõrmõla.”
8390    Taadsi õks sis ikk´, esi ütel´,
visas´ peoga vett:
”Tihka-i õks ma minnäq, esekene,
minnäq, tähe tätäkene!
Mul õks kõõ ikk iih lätt,
8395 silmävesi takah viird -
agu minno õks sääl irv´väq suurõq säksaq,
tsusk´vaq kolga kosilasõq,
sis tulõ õks mul silme tulõkõnõ,
saasõ silmä saukõnõ.
8400 Innep ikõ õks ma kotoh kõõ iku,
lasõ tarõh kõõ laina!
Mul ommaq õks vil iih ikupääväq,
laina-eloq idäneseq -
hüäl olõ-i õks ma tunnil ilma saanu,
8405 maama toonu maa pääle.”
   Ese naka-s õks väega vaidlõmma,
Taadsit sinnä tahtmahe,
esel läts ka õks Taadsist halõhõst,
minijä miilt meelütelli.
8410    Läts õks sis ese minemähe,
kallis tätä kallumahe.
   Miä õks tull´ tsirko, tuu tsirisi,
miä lõivo, tuu lõõride:
”Kohe läät õks sa, ese ikuline,
8415 suur papa pahaline?
Õga saa-i õks imp nätäq umma hobõst,
tunnõ-i ruuna Toomõ herr -
hopõn om õks jo tuuh huulitsah,
last tuuhtõ laatrehe,
8420 koh ommaq õks naaq aiaq Looja luudoq,
väräq ette eis´ kasunoq,
saaridsõq õks koh ommaq saibapaariq,
vasidsõq värehte varvaq.
Sinnä õks joodigõq möiväq,
8425 sinnä passatskeq pannivaq.”
   Tuud õks jal tsirist´ tsirgukõnõ,
tuud lõivoq lõõrideq:
”Hot´ oll´ õks taa kavval su Kaadsi,
tuli-vikur´ Toomõ poig,
8430 liina olliq õks viil veleq vigurepaq,
turu-Kaadsiq kavalapaq -
petiq õks su pikä pujakõsõ,
joodiq ullist uhkõ mehe.”
   Inne õks vil ese usust võta-s,
8435 panõ-s tõõst papakõnõ,
ese läts õks kui kõrdsi kottallõ,
ai poodi aia mano.
Ese õks sis kullõl´ kuusi poodi,
visas´ silme viisi poodi -
8440 kuulõ-s õks imp hiiro hirnvat,
suurt täkko tännitävät,
(hiiro hirnõ õks kõõ ummi hobõsit,
veerät´ umma verevät).
   Sis nakas´ õks jo ese ikmahe,
8445 läts tuimast vana Tuum:
”No ommaq õks naaq õigõq tsirgu jutuq,
liia õigõq linnu meeleq!”
   Selle õks tuu ikk´ vana ese,
süä tuksõ vanal Toomõl -
8450 esi õks tä ikk´ ne ütel´,
kaihosõnno kadsatõlli:
”Minno vii-i õks imp liiva tuu verrev,
kanna-i mulda kallis hopõn!
Lihte suie õks kõõ liiva viimäst,
8455 kasvatõlli õks ma kalmu katmast -
hobõst hoiji õks no liina hundsakillõ,
padi ruuna passatskille.”
   Kinni köüt´ õks sis uma tä hobõsõ,
tulba külge toetõlli,
8460 sis läts õks kõrtse esekene,
toet´ sisse vana Tuum.
   Kaadsi õks sis istõ kui esänd,
tooli pääl kui truus´ka:
liitnöq olliq õks kõik liina ristesäq,
8465 tulnoq suurõq turu-unoq,
sälä saisi õks vil takah sada sõpra,
tooli veereh pall´o truukõ.
   Sõbraq naksiq õks kõik sõrme murdlõmma,
küüdseotsõq ots´mahe:
8470 häbü oll´ õks näil suurõsta herrästä,
ilodo Kaadsi esest.
Mõni tull´ õks jo ülest tooli päält,
lask´ pistö lavva takah -
tuu tundsõ õks jo häpü veid´okõsõ,
8475 imekana ilotot.
   Oll´ õks ta tark Kaadsi ese,
olõ-s torrõ vana Tuum -
kuts´ õks tä kull´a pujakõsõst,
hellä nimelt hel´otõlli:
8480 ”Koh om õks sul, Kaadsil, hüä hopõn,
pujal puhas ruunakõnõ?
Taba om õks vaest taadõ taatõt,
loet suurõ luku mano?”
   Kaadsi sai õks sis arvo as´ast,
8485 nakas´ haardma halõnduist.
Kuts´ õks tä kull´a esekesest:
”Mino pardsi papakõnõ,
juuq õks no viina, mu ese,
kulla kodokutsjani,
8490 ese-õks-sa-kene helläkene,
tätäkene, tähekene!”
   Kaadsi õks eis´ hiussit hel´otõlli,
kõrvajuuri kõhvitsõlli:
“Ese, annaq õks no mullõ andest,
8495 pallõ pall´o uskvast -
viin käsk´ õks mul verevä müvväq,
olu liitaq linalaka!
S´oo õks taa tekk´ vilets viin,
liia kõva suur liker,
8500 liker õks mul meele mut´utõlli,
kallis viin meele kaot´.”
   Ese õks sis kuts´ hill´okõtsi,
tätä kõrva kõnõli:
”Taadsikõnõ õks ar tahtsõ kodo minnäq,
8505 pardsi majast ar paedaq!”
   Selle tohi-s õks ese imp tõrõlda,
kasvataja karistõlla:
krundi olli õks jo kaart Kaadsi käeh,
peledäq timä peoh.
8510    Ese joudsõ õks ar timä kodo kutsoq,
pardsi majja pallõlda:
”Jälke om õks meil kotoh kolm hobõst,
om viis verevät.”
   Sis läts õks ka Kaadsi minemähe,
8515 lavva takast laskmahe.
Perrä jäiväq õks viinaklaasiq,
perrä takanahe tahheq ollõq.
Ese õks iih vällä läts,
Kaadsi jäi õks vil taadõ saismahe,
8520 läve viirde veerätämmä:
Kaadsi õks vil tagase kai,
üle ola umma ollut.
   Esi õks tä kai ne kadsat´,
jorotõlli joodikillõ:
8525 “Joogõq õks ti perä, kõrdsiveleq,
kulla truugaq kummutagõq!
Vanna taha-i õks ma esse ikõtõlla,
memme miilt pahandõlla,
küll tulõ õks ma siiä tõõsõ kõrra,
8530 nelä-viie päävä peräst.”
   Ese õks jal tull´ hõikamma,
umma poiga ots´mahe.
Kaadsi läts õks sis vällä, ne kapõrd´,
huulitsat piti, ne hurisi.
8535    Takah naariq õks kõik Kaadsit kõrdsinaaseq,
puhveti provvakõsõq:
“Ese veese õks no kodo kuku päävä,
muudsa muna moro pääle:
musta veese õks no muna moro pääle,
8540 haigõ meele haina pääle.
Ese veese õks no provvalõ puulka,
nopõ saia noorikõllõ!”
   Esekene õks kõõ pett´ minneneni,
kost´ kulla sõnakõisi,
8545 koni õks tä kulla kodo sai,
kulla kodo, mar´a majja.
   Taadsi tull´ õks jo vasta värehille,
oido mano uss-aiah –
üllä tull´ õks tä tarrõ tuumahe,
8550 kambrõhõ kallutamma.
Üläkene õks jo tükke tüün´mähe,
näüdäs´, pääs´o, umma päkkä.
   Ese õks sis kiild´ kimmähe,
tätä höste häälütselli:
8555 “Õga õks taa Taadsi kõvvõr olõ-i,
süü-i sino süämekeist!
Taadsi õks sul käse-s hobõst müvväq,
liina viiäq linalakka!”
   Ese õks sis ütel´: “Minijäkene,
8560 mino puhas pujanaane,
joosõq õks ar joodigõ mant,
viinavõtja veerest!
Joodik olõ-i õks taa latsõst häälitsellä,
till´okõsõst teegatõlla.”
8565    Ese kost´ õks vil sõna kurval meelel,
papa paha süämega:
“Taadsi, panõq õks sa hällö ne hällüdäq,
teega sisse, teegatõllõq!”
   Ese õks jal lausi meelestäni,
8570 meelest, meele poolõstani:
”Häpe saasõ õks küll man hällüteh,
tikõ man teegatõh -
jalaq jääväq õks üle täl jalodse,
pää üle täl pähüdse.”
8575    Kaadsi läts õks sis sängö, kapõrdõlli,
koti pääle, kupõrdõlli.
Õga taha-s imp minnäq Taadsi sängö,
minnäq puhta provva mano:
koh õks tä sais´, sinnä sattõ,
8580 kohe kaldo, kapõrdõlli.
   Tull´ õks sis ülest hummogol,
varra inne valgõt.
Taadsi vei õks jal vii suu mõskõq,
vii unõ virotõlla.
8585 Käeh oll´ õks täl valgõ käerätt,
tett hüä tiranik.
   Kaadsi õks imp taha-s Taadsi vett,
võta-s kätte käerätte,
kõõ kai õks jo virve virilähe,
8590 vahtõ kogone kur´astõ -
Kur´akõnõ õks kõõ takast koputõlli,
Vilets ütel´: ”Olõq vihhas´!”
Taadsi läts õks sis mant, ne ikk´,
kottalt, ne kuuk´.

Noorikukodu külastamine Veskilkäigu asemel kõrtsi