Pulmadeks valmistumine. Sajapäev Hõimupäev

Vakapäev
[6782-7589]

 
     Taadsi õks sis imme helläkeist,
  Taadsi maamat mar´akõist -
  tull´ õks tä üles hummogulla,
6785 varra inne valgõt,
astõ õks tä Taadsi asõmõllõ,
kabokõnõ kat´mõllõ.
Olõ-s õks imp Taadsit asõmõl,
kabokõist kat´mõl -
6790 pad´aq olliq õks jo jäänüq pahatsõst,
linnu tekiq leinälitsest.
   Ime näkk´ õks sis päävä nõsõvat,
virve ao veretävät -
Taadsi mõtõl´ õks tä kodo tulõvat,
6795 arma tütre astvat,
Taadsikõnõ ka õks pälgäs´ kui päiv,
olli ausa kui ago!
   Ime õks sis lausi meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
6800 ”Õga tulõ-i õks imp kodo mu Taadsi,
kambrõhõ kallis lats -
Taadsikõnõ õks jo kaldo kavvõndõhõ,
pardsi pall´o maa taadõ.
Vaja minnäq õks meil umma ots´mahe,
6805 kallist perrä kaemahe -
agu om õks täl sääl ikäv elläq,
kammõlik kasvuda?”
   Imekene õks kõõ arvas´ andit,
köüt´ kimpo kindit,
6810 ime sääd´ õks kõõ parke paklit,
rõivakerri kirsto pand´.
   Imel saivaq õks kui andõq arvatost,
kindaq kimpo köüdetöst,
esekene õks jal sääd´ hobõsit,
6815 ravits´ ummi ratsokõise.
   Hobõsõq õks sis saivaq ehitedüst,
kaarasüüjäq kabistõdust,
ette naate õks jo säädmä hobõsit,
pandma padi ruunakõise.
6820 Kolm pante õks küll hobõst kirstu ette,
vidäjäq veerätediq -
kirst oll´ õks täl täüs kui kivi,
kimmähe kindit,
Taadsil oll´ õks küll siseh siidirõivas,
6825 ala kaanõ kalõvunõ.
   Ime ehe ka õks hinnäst ilosahe,
paks mamma parebehe.
Ime õks ehe, esi ikk´,
maama nuudsõ nobõhõhõ.
6830    Ese kostõ õks sõna kurval meelel,
haard´ hallõstõ üldäq:
”No haarat õks jo vaja, imekene,
kaihopõlvõ, kandjakõnõ -
kiäke tuu-i õks imp sullõ kuldakoste,
6835 mitond mesileeväkeist!”
   Vaka- saivaq õks sis -rahvas valmest,
kinäq kirstupoisikõsõq,
nõstiq õks nääq pääle kimmä kirstu,
vaodeq vasõnäolitse.
6840    Läts õks sis vakk valamahe,
kirst perrä kiir´mähe.
Ese jäi õks küll koto hoitmahe,
umma varra vaht´mahe.
   Sõidiq õks nääq, sõidiq tükü tiid,
6845 palakõsõ pall´o maad.
   Kiä tull´ õks sis vasta vakalõ,
keerät kirstu kottallõ?
Vasta õks sis tull´ vana miiss,
vana miiss, puhas poiss.
6850 Oll´ õks täl käeh kuldakepp,
oll´ vüül hõpõvüü,
umma õks tä keppe keerätelli,
kuldanuia kukutõlli.
Kolm jäi õks sis hobõst saismahe,
6855 viis kirstuverevät.
   Kepp õks sis lausi meelestäni,
nui meele poolõstani,
kepp õks sis ütel´: ”Kehv ime!”,
leelot´ maamat leinälisest:
6860 ”Innep viiq õks ar kodo kehvä kirst,
ikukast ese majja!
Kohe viit õks sa kalleq kalõvoq,
vagivahtsõq rõivaq?
Kaadsilõ õks sa viit viina pääle,
6865 oiutada ollõ pääle,
uma viit õks sa kirsto ikmahe,
kuldakaste kuukmahe!”
   Kiäke saa-s õks joht nätäq vanna miist,
vanna miist, puhast poissi,
6870 muudku kuuliq õks nääq timä helükeist,
vaga vere vaimukõist.
   Suur jäi õks kõik vakk vaht´mahe,
kalleq poisiq kaemahe:
”Kagoh om õks no imeh, mis mi näi,
6875 om kummõt´, mis mi kuuli,
kinni peetäs õks et kirstuhobõsit,
vaht´vaq vakaratsokõsõq!”
   Kirstu-õks-sis-veleq vitso anniq,
rutto näile ruuska näütseq.
6880 Ime tull´ õks jo mano ikkõh,
kandja mano kahitõh,
hobõsõq õks et pill'vaq pistö,
üles linnuq lindo lääväq.
   Vana õks jal miiss, puhas poiss
6885 umma õks jal keppe kergütelli,
kuldanuia kukutõlli.
Kepp õks jal ütel´: ”Naakõq kiirdmä,
vereväq vidämähe!”
   Nii õks sis lätsiq minemähe,
6890 tulitsõhõ tulõmahe:
kuhvreq
kast pääl sääl kahisi.
Tahtsõq õks ar kaste kaotõlla,
kirsto jättäq kivestikku.
6895 Peiväq õks sis kinni mitmõkeske,
tulliq külge kümnekese.
   Sis sõidiq õks nääq läbi suurõ mõtsa,
läbi vahadsõ varigo.
Sääl õks jal lauliq kummõq kuusõq,
6900 laanõ ladvolda pedäjäq,
lepäq õks kõik näile leelotivaq,
hüäq puuq hähksiväq:
   ”Ime-õks-sa-kene helläkene,
Taadsi maama, mar´akõnõ,
6905 innep viiq õks ar kirst kivestikko,
annivakk varikohe,
innep jaaq õks sa hammõq jänesille,
oiutõllõq oravillõ!
Repän om õks küll näide ristesä,
6910 mõtskits kitupoiss,
repän ka õks taht andit,
mõtskits kindit!”
   Imekene õks joht kullõ-s näide jutto,
laanõ ladva laulmist.
6915 Ime õks sis lausi meelestäni,
memme meele poolõstani:
”Jäägeq õks ti, mõts, umma paika,
kuusõq umma kottallõ!
Meil õks om vaja sinnä minnäq,
6920 vakal rutto vallaq -
sinnä õks mul uut tütrekene,
kaes imme kanakõnõ,
uut õks jo imme huulitsal,
vaht´ maamat vanijal!”
6925    Õga õks imp lää-s pall´ond aigo,
tuvi, mitond tunnikõist -
kulla saivaq õks jo krundi kottallõ,
mar´a Kaadsi maa pääle.
   Nuuq õks kõik kiviq kõnõlivaq,
6930 mullatüküq murõhtivaq:
”Ime-õks-jal-kene helläkene,
kaiholine kandjakõnõ,
kohe õks sa kirstu keerätellet,
annivaka vaotõllõt?
6935 Innep tuuq õks ar kirst kivi mano,
muudsaq hammõq mulla sisse -
s´oo om õks taa kivi Taadsi tarõ,
mullapala murõhtaja!”
   Kivi õks sis lausi meelestäni,
6940 muld meele poolõstani:
”Peio nakas õks kui Taadsit pess´mähe,
kasa karri andmahe,
kivi pakõ õks sis kirivä külele,
kannu valgõ var´olõ!
6945 Sis saasõ õks taa kivi Taadsi tarõ,
kand leinäkambrõkõnõ!”
   Imekene õks sis pall´o jo pahase,
maama viländ ar vihase.
Esi õks tä keelilä kõnõli,
6950 umal suul sorahõlli:
”Kas om õks no õigõ vai võlss,
koor´alitseq kummõdekõsõq?
Kui ma õks küll elä, sis ma näe,
taha kaiaq naid kaiha -
6955 kaiho- saa-i õks ma -kapla lõigada,
oho-uhjo arotõlla!”
   Imel sai õks tuu jutt aetost,
kehvä sõna keerätedüst,
ime kai õks sis silmil selgil,
6960 silmäkolmal korgil -
kirstu- naksiq õks jo -poisiq kiuhkmahe,
kastiveleq kargamma.
Kaadsi sõidiq õks jo kotost naaq kasagoq,
naaseq, tennöq nal´amehist:
6965 sälgä olliq õks näil aedoq moodorõivaq,
kummõdeq kuubakõsõq,
viina- olli õks näil -putel puusa pääl,
kalleq ollõq karmaneh.
   Inne anniq õks nääq viina imele,
6970 kallist olut kandjallõ,
sis keereq õks nääq Taadsi kirstu mano,
astõq annivaka mano,
viina anniq õks sis kirstu kitjille,
auvaka valajillõ.
6975 Pääle kõrrast õks kõigilõ annivaq,
olut näile oiutivaq.
   Sis miildö õks taa ime meelekene,
süttö maama süämekene,
imel lätsiq õks ar meelest kivi jutuq,
6980 mulla murrõsõnakõsõq.
   Kasagoq õks kõik ümbre kalduvaq,
ümbre vaka nääq valivaq.
Kasagoq õks jal iih kalduvaq,
veereq iih viina-andjaq,
6985 vakk läts õks kõik takah naardõh,
kirstupoisiq kiuhkoh.
   Kaadsilõ õks kõik naaseq kadsatõlliq,
sõsarõq sõiratõlliq:
”Kaadsi õks, sa veerüs velekene,
6990 mi korgõ kosilanõ,
no sääq õks sa höste särgisiiloq,
panõq höste palt´o-nulgaq!
Sisse õks küll tulõ sugu suur,
sugu suur, võsa võrgas -
6995 vasta mingu-i õks sa pii-pindsakol,
tükk´kü-i tüü-rõivil!
Sinno ka õks kaes tuu miiss,
vaht´ sinno vana poiss,
kiä tahtsõ õks küll Alelõ andaq,
7000 sundõq umma sugulaist.
   Kuulõq õks, meil korgõ kosilanõ,
virve rikas velekene:
mineq õks sa vasta ilosahe,
kirstu pääle kibõhõhõ!
7005 Näile õks sa viiq makõt mamma,
liidäq näile likerit!”
   Sis õks jo sisse vakk vali,
vakk vali, kirst kiirdö.
Kaadsi juusk´ õks sis vällä kaemahe,
7010 kirstu viirde virgastõ.
   Sis õks naaq naaseq nal´atõlliq,
inemiseq ilotõlliq:
”Hillä õks ti, hillä, helläq languq,
tassa, targaq ti umadsõq!
7015 Hot´ ommaq õks teil iih sõasõnniq,
sõasõnniq, roodsi ruunaq,
hobõsõq õks teil ommaq siibaga,
linalakaq lindajaq,
siske õks ti ajagu-i üle aido,
7020 üle katustõ karaku-i!
Maalõ jovva-i õks ti aiaq mi aido,
kakko mi katusit!
   Vahtsõq õks ti languq, mi umadsõq,
meilä meelimar´akõsõq,
7025 õga õks meil olõ-i Ale aiaq,
seto poisi meil seenidseq!
Alel olliq õks sääl armõdoq aiaq,
sainaq saviga paigadoq,
Ale võinuq õks ti aiaq laotõllaq,
7030 saibapaariq maalõ saataq.
Kaadsil ommaq õks kõik karradsõq katusõq,
tugõvaq aiatulbaq.
Tüüd jovva-i õks mi esele tetäq,
aoviidet mi velele!”
7035    Kaadsi and´ õks jal näile kallist viina,
keerät´ kirstunõstjillõ.
   Vaka- õks jal -naaseq nal´atõlliq,
kirstuimändäq ilodeq:
”Taadsi-õks-sa-kõnõ, näiokõnõ,
7040 illos imelatsõkõnõ,
koh sa õks no olõt, uikaq vasta,
koh hingät, tiiq hellü,
uikaq õks sa vasta ummilõ,
tiiq hellü sa hõimulõ!
7045    Kaadsil ommaq õks kõik klaasidsõq kambrõq,
pääle kividseq keldreq,
kohe om õks taa aet mi näio,
kallutõt kabokõnõ.
No angõq õks ti nätäq mi näio,
7050 toogõq kaijaq kallis kabo!”
   Sis viide õks näid aita mäele,
pääle aida päälikohe.
Sääl olli õks taa tark Taadsikõnõ,
nuur noorigõkõnõ,
7055 vilä- oll´ õks tä -salve veereh,
kaarasalve kaalal.
   Sis lätsiq õks nääq mano teretämmä,
käveq kätt andmahe.
   Imekene õks sis teret´ kõkõ inne,
7060 maama and´ õks jal suud magusahe,
ümbre võtt´ õks küll kaala kallehe:
”No tere õks, mu kullanõ tütär,
kalõvunõ kanakõnõ!
No sinolt õks ma künnü küüsümähe,
7065 nõsõ, ime, nõudmahe:
kas oodit õks sa siiä imekeist,
vahet vanna maamakõist?”
   Taadsikõnõ õks sis ikk´ ne naard´,
pääle õks tä naaru nal´atõlli,
7070 silmäviil veerätelli:
”No kuulõq õks, mu kuku maamakõnõ,
kallis latsõ kasvataja:
ma sai õks kui kullaga kokko,
hõbõhõtsõ hõlma mano,
7075 ma õks jo väega teid oodi,
vahe umma vakakõist!”
   Taadsi õks sis lausi meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
”Hot´ minno õks siin väega hoietigi,
7080 pehmehe peetigi -
n´ooq ommaq ka õks siin naaseq nal´alitseq,
Kaadsi hõim kargaja -
ma olli õks küll võõras vaihõl,
tuudokõnõ tooli pääl,
7085 ma tihka-s õks, kabo, siin karada,
nuur, nalja nal´atõlla!”
   Sis lätsiq õks nääq tassa tarrõ,
hillä hellä huunõhõ.
Tävveq olliq õks sääl lavvaq, tävveq livvaq,
7090 all olliq õks sääl rahadsõq lavvaq,
pääl rätiq präänikatsõq.
   Kõik olliq õks sääl vajaq vastatsõlla,
kuldahanguq korgõh,
kohe õks naaq heidiq herrä lindiq,
7095 säksa kübäräq künnüdiq.
Palt´oq õks nääq kõrvalõ pannivaq,
kalõvutsõq kallutõlliq.
   Armuga õks näid aete lavva taadõ,
linnu meelel livva mano.
7100 Ime istõ õks sis ala aknidõ,
kuvvõ kruudi kottallõ,
kõik istõ õks sis hõim hõõlahe,
rikas hõim ristikohe.
   Kaadsi tull´ õks sis mano krahankaga
7105 vigurine õks täl oll´ viinaputel.
Lavva saisi õks kõõ otsah, olu käeh,
lavva veereh, viin peoh,
ütte õks tä and´, tõist vali,
kolmandat kummutõlli:
7110 Kaadsi tahtsõ õks näid viinal vetütelläq,
umal ollõl uputõllaq.
Imel olliq õks jal soradsõq pudruq,
memmel mesidseq leeväq.
   Nuuq õks jal naaseq nal´atõlliq,
7115 inemiseq ilotõlliq,
kiä olliq õks küll tulnoq nal´atarõst,
lasknoq laululavva takast:
”Ime-õks-sa-kene helläkene,
mesimarja maamakõnõ,
7120 kull´a õks jal languq, kuku languq,
mi languq, meeli languq,
sünn´ke õks no ti mi söögele,
lepp´ke ti mi leeväle!
   Pelä-õks-ti-ku-ieq süvveneni,
7125 süvveneni, juvvõnõni:
mi ommaq ka õks imel piimä peoq,
piimä peoq, sõira sõrmõq!
Hot´ ommaq õks meil imel väikoq lehmäq,
maamal madalaq vasigõq,
7130 väikol om õks küll lehmäl väkev piim,
madalal makus´ piim!
Ime mõist õks meil karja kasvatõllaq,
mõist hoitaq vasikit:
imel saasõ õks meil katõsta katõsa,
7135 saa ütestä ütesä.
   Vahtsõq õks ti languq, mi umadsõq,
meilä meelimar´akõsõq,
küll ommaq õks teil hobõsõq hoiedoq,
kaarasüüjäq kaedoq!
7140 Esel om õks meil küün kümme süld,
om sarraj sada süld,
õga jää-s õks teil vehmreq vihma kätte,
sadulaq sao kätte.
   Kuulkõq õks jal, uhkõq umadsõq,
7145 mi suurõq sugulasõq!
Ti ka õks küll olõt kohvi-kotost,
olõt piitnä-perrest,
teele õks mi kohve annaseq,
teele piitnät peesütäsiq -
7150 teele õks mi ütle umma ohto,
teele kaiho kaibõllõ:
   Kaadsi- õks-meil-kõist velekeist,
pikkä peiopoisikõist -
hoit´ õks tä hüvvi hobõsit,
7155 kasvat´ kaarasüüjit,
tekk´ õks tä üül ütsäq rokaq,
pääväl katsaq kaaraq.
Kui naksi õks meil saja saamahe,
aulauda astumahe,
7160 Kaadsi pand´ õks sis ette hobõsõ,
verevä vehmrehe,
vell´o sõit´ õks sis suurõ liina sisse,
ausahe alõvohe,
kohvi- ost´ õks tä -katla kuurmahe,
7165 piitnä- pand´ õks tä -katla perä pääle.
   Vell´o nakas´ õks sis kodo veerümähe,
Kaadsi liinast kaldumma.
Hopõn läts´ õks sis mäkke mängeh,
kallaspuuldõ karõldõh -
7170 piitnä- sattõ õks sis -katla perä päält,
kukko maalõ kohvikatla.
Läts õks sis katske kohvikatla,
piitnä pada pirabinna.
Selle saa-i õks mi kohve kiitäq,
7175 saa-i piitnät peesütelläq.
   Vahtsõq õks jal languq, mi umadsõq,
meillä meelimar´akõsõq,
las ku õks ti tulõt tõõsõ kõrra,
astut tõõsõla aola,
7180 teele panõ õks sis tsäi kiimähe,
samavarra
Söögeq õks ti, languq, joogõq, languq!”
   Ime käve õks küll mano käbehehe,
linnas´ mano libõhõhõ.
7185    Taadsi õks jal imme helläkeist,
Taadsi maamat mar´akõist -
imele õks sis and´ andit:
tiidse õks tä anda suurõ teki,
valgõ lina liigutõlli,
7190 üskä and´ õks tä suurõ üsätävve,
käe pääle käetävve.
   Kaadsi nakas´ õks sis ime kargamma,
vana naane nal´atamma.
Esi õks tä karas´ ne kadsade,
7195 pill´ jalgo, pidi illo:
”S´oo sai õks mul puja hoitmast,
kalle latsõ kasvatammast!”
   Sis õks jal esele and´,
pääle õks jal sõirat´ sõsarillõ,
7200 veerät liina-tä-velile.
Kõik õks sis tehnseq andjat,
kulla andõ kudajit.
   Söögi- sai õks kui -kõrd süüdüst,
joogikõrd juudust,
7205 ime katt´ õks sis lavva laadnahe,
lavvaräti laotõlli.
Oo õks tuud tarka Taadsi imme,
kavalat kandjakõist -
liudõ pand´ õks tä pääle lillelitse,
7210 kaussõ pääle õks pand´ katsa nitsega,
vak´o käänd´ õks tä pääle käterätiq,
tiidse anda tiranikiq
hanga-õks-liisi, kongaliisi,
tsõõr´aliisi, pööreliisi.
7215 Ime astõ õks sis auga mant,
tiidse tullaq tehnäteh.
   Oo õks noid valgit vakanaisi,
kinn´o kirstu-imändit!
Esi õks nääq naariq ne nal´adeq,
7220 pääle karkseq ne kadsadeq:
”Söögi- sai õks meil -kõrd süüdüst,
joogikõrd juudust -
no seime õks mi säksa lavva takah,
kaubamehe kambrõh -
7225 laulu- jäi õks meil -kõrd laulõmalda,
ilokõrd iskimäldä!
   Katõlt olliq õks siin kõrralt kalalivvaq,
nelält-viielt lihalivvaq.
Siin õks mi härä häötelli,
7230 seime origo otsani.
   Vahtsõq õks ti languq, mi umadsõq,
meilä meelimar´akõsõq,
kui õks ti eelä meillä ollit,
meillä ollit, sääl kävet,
7235 agu olli õks meil vägi väikene,
oll´ pido peen´okõnõ?
Teele keedi õks mi kirbu külekese,
paisti parmu poolõkõsõ:
kirbust õks saasõ kipõ ruug,
7240 parmust paks pudrukõnõ.
   Vahtsõq õks jal languq, linnukõsõq,
madalikuq meelimar´aq,
selle olli õks vaest pido peen´okõnõ,
rahva ravi väikene:
7245 ese and´ õks meil siiä ikkõh,
kasvataja kahitõh!
Ese tahtsõ õks meil Alelõ,
anda suurõlõ sulasõllõ,
kiä oll´ õks taa koolih kullus miiss,
7250 kõkõ kallep kallis poiss.
Esekene õks meil otsõ usulist,
tahtsõ veljä viielist,
imekene õks jal himots´ hiitrat,
tahtsõ Kaadsit kavalat.
7255    Ime and´ õks küll umala meelelä,
pääsö umala päälä,
Taadsi tull´ õks meil memme miilt piti,
taadõ tahetot piti.
   Näio oll´ õks meil kuulus üle kolga,
7260 oll´ veerüs üle veere:
Taadsit õks meil kutsäreq kosõvaq,
timmä tahtsõq tallipoisiq,
pääle timmä ka õks möldreq kosõvaq,
kivipoisiq kihlsivaq.
7265 Kõik õks küll tahtsõq mi Taadsit,
tundsõq Tuula tütrekeist,
Taadsi oll´ õks et tahe
Tuul tugõva jutuga.
   Ese tahtsõ ka õks andaq möldrelle,
7270 kihladaq õks küll kivipidäjälle.
Selle tahtsõ õks tä andaq möldrelle,
keertäq kivipidäjälle!
Tuud ka õks küll ütel´ mi ese,
toet´ sõnna vana Tuul,
7275 möldrel saasõ õks et matt maatõh,
külümüt küle pääle:
esi õks tä maka, matt tulõ,
lesätäs, leibä saasõ.
   Taadsi õks jal imme helläkeist,
7280 maamat meelimar´akõist -
ime õks küll esele ütel´,
maama tätäle manits´:
”Taadsi taha-i õks meil minnäq möldrelle,
keertäq kivipidäjälle -
7285 agu lätt õks meil muna musta sisse,
tuvikõnõ tursti mano,
sis õks meil muna mustast lätt,
tuvi turstil tolmus!
Sääl saasõ õks tä tsia söötijäst,
7290 imise ilestäjäst -
möldre õks hoit pall´o tsiko,
toit tugõva origo,
liina om õks tä liha viijäni,
kalle väe kandjani.
7295 Selle õks anna-s imekene,
taha-s minnäq Taadsikõnõ.
   Ese õks jal armast´ Alekõist,
virve Virkse pujakõist;
ime õks jal kai Kaadsikõist,
7300 Taadsi tundsõ Toomõ poiga -
ime õks kallut´, Taadsi tull´,
maama tougas´, tuvi läts.
   Kaadsi-õks-sa-kõnõ, velekene,
mi suur sugulanõ,
7305 hoitma nakaq õks sa mi näiokõist,
elämä ilosahe!
   Kuulõq õks sa, hüä tsõdsõ ülä,
kaharpää näio kasa:
sald´ma naaku-i õks imp liina lihavit,
7310 tahtma turu tugõvit!
   Kuulõq õks jal, hüä tsõdsõ ülä,
väega hüä väümiis:
söögeq õks küll muna ti poolildõ,
kanamuna katõkese!
7315 Pessku-i õks sa naist perre näteh,
muidõ tiideh teotagu-i!
Sis saasõ õks küll kolgalõ kõnõldaq,
veerele veerätelläq,
kolk and õks jal kur´alõ kuuldaq,
7320 viir tiidäq tigõhõllõ.
Kuri õks jal ütles: ”Kuaq naist!”,
tikõ ütles: ”Tiiq kurja!”
   Ülä-õks-sa-kene, väükene,
niidine õks sa tiiq roosakõnõ,
7325 olõkõrrõst varrõkõnõ,
tuuga õks sa naist hirmutõllõq,
mi kapo karistõllõq!
Noomiq õks sa naane nulga takah,
oppaq univuutil,
7330 angu-i õks sa naist külä naarda,
kapo muidõ kadsatõlla!
   Kui õks ti elät ilosahe,
katõkeske kallehe,
teid õks sis kost´ma kutsutas,
7335 sagõhõhõ sõna saasõ.
   Kui õks ti elät ilotohe,
katõkeske kammõlikko,
kui õks sis tulõt kost´mahe,
astut aigo viitmähe,
7340 Taadsikõnõ õks sis tarrõ tulõ,
tugõvahe Tuula poolõ -
sis jätä õks mi väü värehte taadõ,
poisi puuriida mano.!
Sullõ veese õks sis Kirep kergokõsõ,
7345 veese Tuks toolikõsõ;
sis õks sa tihka-i tarrõ tullaq,
ilosahe ese majja.
   Kui elät õks sa, Kaadsi, ilosahe,
Taadsiga tahehehe,
7350 hüä om õks sis sullõ ne muilõ,
illos õgalõ-ütele,
tuu eläs õks et paar parebehe,
laulatõduq laadusahe!”
   Kaadsi õks kullõl´, kohrut´ hinnäst,
7355 mõtõl´ mõrro meelekeist.
   Esi õks tä hinele kõnõli,
umal suul sorahõlli:
   ”Lüü-i õks ma suuhtõ sorijallõ,
pessä-i päähä petjälle -
7360 esi õks ma tiiä, mis ma tii,
mõista umala meelelä:
Taadsi om õks mul peoh kui piirak,
om käeh kui kägo!
Esi õks ma peti, esi võti,
7365 esi kiti, kisi siiä.
Ime saa-i õks imp olla peremiiss,
kandja Taadsi kaejani -
kui ma õks taha, sis ma pessä,
kae pääle, anna karri.”
7370 Kaadsi õks ütel´ kuuldmalda,
Taadsi kandja kaemalda.
   Tuud õks jal ütliq vakanaaseq,
kinä kirstu kitjäni:
”Näio õks meil esse helläkeist,
7375 Taadsi tätät tähekeist!
Esel oll´ õks meil üts tütrekene,
kalõvunõ kabokõnõ,
ese ost´ õks kõõ kurstõ kumakit,
ost´ matsa maagõlanga.
7380    Kudi õks sis kangast, kodo kumas´,
tekk´ langa, tarõ tiras´.
Õga pelgä-s õks täl kangas kadõhuist,
illos rõivas imehüist -
rõivas oll´ õks täl illos kui iä,
7385 tasanõ kui talvõ tii.
   Taadsil olliq õks kõõ peeleq perre tarõh,
oll´ ala aknidõ.
Õga kutsu-s õks tä küläst köütjät,
üle aia alostajat -
7390 miä õks tä kuuli, tuu kudi,
miä arvas´, tuu alost´.
   Ese anna-s õks meil punda poolikot,
villanakla narritot -
ese and´ õks kõõ punnaq plootnahe
7395 villanaglaq veernahe
selle om õks meil siseh siidirõivast,
alla kaanõ kalõvunõ.
   Taadsil om õks meil kivi kirstu pääl,
vaotus vaka pääl,
7400 Taadsil saasõ õks küll pitäq umast iäst,
saa kakkoq kaugõst!”
   Mõni õks sis ütel´ hill´okõitsi,
tahtsõ üldäq tassakõtsi:
”Üläle õks vaest saa kõrtse kandaq,
7405 Kaadsil viiäq viina pääle!”
   Sis jäiväq õks jo vaiki vakanaaseq,
uma laulu lõpõtõlliq.
   Sis õks jal lauli Kaadsi sugu,
vele umadsõq veerädiq:
7410 ”Ti õks no kitiq umma tsõtsõ,
umma armast avvustõlli.
Mi om ka õks küll vell´o kitetäv,
armas au-antav:
meil om õks ehk vell´o mitmõst parep,
7415 katõst-kolmõst kallep!
   Meelüq õks sa, meelüq, memmekene,
tasahuq, taadõkõnõ!
Hot´ ülti õks meil veljä joodikõst,
ülti kõrdsi-kõnnikõst,
7420 teno õks meil noorõlõ velele,
kats tenno kallellõ -
pikäh olõ-i õks vil olnoq pingi pääl,
kõrdsi veereh kõvõrehe!
   Oll´ õks meil vell´o proostat jako,
7425 kallis proostat kalenjat:
miä õks ante, ar jei,
pakutigi, panõ-s vasta.
Vell´o lää-s õks meil kõrtse ütsindä,
kallu-s katõla jalala -
7430 kõrtse läts õks kõõ ummi umastõga,
tougas´ ummi truukõga.
Rikkal om õks küll pall´o ristiveljo,
uhkõl poisil unopoigõ.”
   Kaadsi õks jal imme helläkeist,
7435 vanna maamat mar´akõist -
viirde heit´ õks tä sõna viguritse,
kolm sõnna kongulist:
”Selle õks mi olõ juujat suku,
olõ seemend serbäjät:
7440 kui hoiji õks ma Kaadsit väikost,
kasvatõlli kanasõst,
ese läts õks sis kõrtse, mina kõrval,
ime, lätsi õks ma liina, Kaadsi ligi.”
   Kaadsi õks jal lausi meelestäni,
7445 meelest, meele poolõstani:
”Ese jei õks sis toobi, ma tõõsõ,
ime kanni, ma katsi!”
   Näile õks sis ütel´ mito naist,
viis veljä veerätelliq:
7450 ”Mis ti õks no haarat hangu-sõnno,
korjat sõnno kongoliisi?
Joodikil olõ-i õks joht korgõ kodo,
olõ-i mõisa maja!
No ajagõq õks ti hauda hangu-sõnaq,
7455 pangõq kotte kongo-jutuq:
õga olõ-s õks meil näio ängätäv,
olõ-s pall´o pakutav -
vell´o õks võtt´, näio tull´,
Tuum kosõ, Tuul tull´.
7460 Näist sai õks no paras paarikõnõ:
üte- ommaq õks nääq -ilosaq mõlõmbaq,
üteveerüsä verega.
   Võivaq õks nääq elläq, võivaq ollaq,
võivaq kavva kasvuda!
7465 Taadsi või ka õks siin säädäq ime sängö,
pandaq tätä pad´akõist -
õga olõ-i õks siin kotoh sõsarit,
kallist imekanasit!
   Taadsi-õks-sa-kõnõ, näiokõnõ,
7470 pääle veerüs velenaane,
kutsma nakaq õks sa kodo sõsarit,
hõikamma hõimlaisi!
Õga siiä õks nääq tulõ-i söögi läbi,
joosõ-i siiä joogi läbi -
7475 süämekene õks näil kuts kodopaika,
miil hälge hällüpaika,
koh om õks näid ime imetänü,
om maama maatanu.
   Tuud õks siin sõsarõq pelkseq,
7480 imekanaq kahitsõlliq:
Kaadsikõnõ õks vaest usu unõhtõllõs,
uma muu muilõ and?
   Tuud õks nääq ikiq ilma-väega,
kado-väega kahitsõlliq:
7485 ”Ese tekk´ õks ar Kaadsi peremehest,
kulla krundiesändäst -
kui mi õks no kuna kodo tulõ,
ilosahe ese majja,
velekene õks vaest tarõ tappa pand,
7490 ussõ lukko oiutõllõs?
Kodo- sis õks meil -tii koobitõdas [=kopitõdas],
hallõ tii hainatõdas!
   No oll´ õks kõõ veli sõsarõllõ,
illos imekanasõllõ,
7495 no sõki õks mi suvõl suurõ tii,
talvõl lumõ tasatsõst,
ese sõki õks mi moro muatsõst,
vell´o haina harvakost.
Agu nakas õks no moro muhetamma,
7500 vell´o hain haletamma?””
   Sis vaio õks jo mano vana ese,
kallis Kaadsi kasvataja:
”Kuri om õks jo nulgah mul kullõldaq,
vana esel vaiki ollaq!
7505 No jätkeq õks jo jutto vähäbälle,
hanklõmist harvõndagõq -
miä õks jo saasõ, tuu saa,
koor´a
   Kuulkõq õks ti, valgõ vakarahvas,
7510 kinäq kirstu-ti-imändäq:
joogõq õks ti viina, löögeq laulo!
Mi võidõq õks ti kotoh kul´atõllaq,
mino tarõh tandso lüvväq.!”
   Taadsi õks sis ime, helläkene,
7515 Taadsi maama, mar´akõnõ:
”Meil tulõ õks ar kohus kodo minnäq,
marsseq s´oost majakõsõst.”
   Taadsikõnõ õks jo nakas´ ikmahe,
noorik väega nuutsk´mahe -
7520 hallõ oll´ õks täl umma imekeist,
kallis umma kandjakõist.
   Timmä õks kõik sõsarõq meelüdiq,
hüä Kaadsi häälitselliq:
”Ikku-i õks sa, ikku-i, Taadsikõnõ,
7525 mino puhas pruudikõnõ!
Õga õks sul imme iäst saa-i,
kasvatajat kaugõst -
küll õks sul üllä iäst saasõ,
saa õks ma, kasa, kaugõst!
7530 Tuu tulõ õks jo ime unõhtõllaq,
tuu kandja kaotõllaq!”
   Vaka- saivaq õks sis -rahvas valmest,
kalleq veleq kabistõdust.
Kui lätsiq õks sis nimäq minemähe,
7535 vakapoisiq valamahe,
õga lasta-s õks Taadsit saatmahe,
vakapoissa vaht´mahe -
Taadsi viide õks ar taadõ-tarrõ,
kallehe kambrõhõ.
7540    Tälle õks kõik naaseq nalatõlliq,
inemiseq ilotõlliq.
   Sedä õks taa ütel´ sada suud,
kümme kiilt keerätelliq:
”Nuur kuulõq õks sa noorigõkõnõ,
7545 eeläne ehitedükene!
Kui lännöq õks sa imme saatmahe,
läve taadõ lähätämmä,
ime annoq õks vaest sullõ igävüse,
heitnöq kaala helikusõ,
7550 sis saanuq õks sul, Taadsil, ikäv elläq,
hanil saanuq õks vaest halva haridaq!
   Ime and õks no muilõ igävüse,
heit kelle helikusõ:
läbi om õks täl mõtsa minemine.
7555 läbi laanõ laskmine,
heit õks tä mõtsa mõtusõllõ,
jätt jalgo jäneselle!”
   Läts õks sis kodo vakarahvas,
kaldo ummi kaartehe.
7560    Ese õks sis kündö küüsümähe,
tätä nõsse nõudmahe:
”Kui õks sääl teid hoietigi,
söödetigi, joodõtigi?”
   Kõik õks sääl esele kitiq,
7565 armahe avvustõlliq:
”Hüä olli õks sääl pereh, hüä pido,
hüä rahvas, hüä ravi -
pido oll´ õks sääl mi pereht piti,
ravi mi rahvast piti!
7570    Muud ku sääl õks kõõ olliq sõimusõnaq,
olliq lõimulõigahusõq.
Mi õks kiti umma näiot,
nimä kitiq umma veljä -
oll´ õks sääl kats kitetävvä,
7575 armaq au antavvaq.
   Õga õks sääl mi tüllö tüki-s,
taha-s minnäq taplõmma!
Mi õks sääl olli oigõhõ,
pido- olli õks meil -rahvas pehmehe:
7580 jeiväq õks nääq viina, leiväq laulo,
hõim tandsõ tahehehe,
Kaadsi ka õks Taadsiga tandsõvaq,
mõlõbaq mõrs´aga.”
   Ese õks sis ütel´: “Sis oll´ illos,
7585 kul´anja väega kullus!”
   Kaadsi õks sääl oigit umatsit,
kosilasõ kullast hõimo -
pääle õks nääq vaka suigahuvaq,
veid´okõsõ viibähüväq.

Pulmadeks valmistumine. Sajapäev Hõimupäev