Isa kirjutab talu Kaadsi nimele Pulmadeks valmistumina. Sajapäev

Kaadsi ja Taadsi laulatus
[5351-5621]

 
     Läts õks sis mõni pääväkene,
  tuvi mõni tunnikõnõ.
  Inne õks nääq keereq kirotamma,
  läts paar papi poolõ.
5355 Nimi sai õks näil kerigokirja,
nimi papi paprõhõ.
   Kui nääq õks sis tulliq kulla kodo,
kulla kodo, mar´a majja,
sis panniq õks nääq likko linnasõq,
5360 veiväq ojja ollõteräq.
   Kodo kutsiq õks nääq ollõ utjit,
linnasõ leotajit:
kõik näil õks naaq tiindreq teiväq,
panniq likko palgaliseq.
5365 Sis teiväq õks nääq taare tarrõ,
mõtu külmä keldrehe:
hüvvä teiväq õks nääq taare Taadsi puul,
makõt mõtu mõrsjallõ,
Kaadsi teiväq õks vil puul katõvõrra,
5370 Toomõ puul tugõvappa.
   Kui saivaq õks näil ollõq utõtust,
linnasõq leotõdust,
kui tull´ õks sis rikas riidekene,
päätnitsa pääväkene,
5375 sis kutsiq õks nääq risti-ristämmä,
ristivette viijäni.
   Sis kütiq õks nääq sanna, veereq vihta:
hummõn lätsiq õks sis latsõq laulatamma,
pardsiq paare pandmahe.
5380    Taadsi nakas´ õks jo varra valmistamma,
inne päivä ehtimähe.
Taadsi ehe õks sis lillirõivillõ,
tuvi toomõhäärmille,
pand´ õks tä siide sisse,
5385 valgõ rõiva vaihõllõ.
Siidiq õks täl man sibisiväq,
lindiq man libisiväq.
   Sula-õks-jal-nõ sugõ hobõst,
päiviline pääde ratso,
5390 palga-õks-jal-liseq panniq ette.
   Ese läts õks sis ussõ kaemahe,
mar´a mano saismahe.
Hopõn oll´ õks sääl häste ehitet,
kallehe kabistõt:
5395 kiistkaq
hand pant palmikohe.
   Hand õks sis ütel´: “Asi halv!”,
kiitska ütel´: “Kehvä poolõ!”
Joosiq õks naaq vett vehmreotsaq,
5400 läts hikkõ hiir ruun,
sais´ õks sis kurvah kulla hopõn,
murrõlinõ must ruun.
   Ese läts õks sis tarrõ ikkõh,
kasvataja kahitõh:
5405 “Kuulõq õks, mu kull´a tütrekene,
pääs´o jalapästjäkene!
Umast olõt õks sa elost essünü,
umast moodost mutt´unu:
kõik ommaq õks sul tähtsäq tähendüseq,
5410 viletsüse vipõrusõq!”
   Taadsi istõ õks sis maalõ ikmahe,
tooli pääle tuumatamma.
Taadsi õks ikk´, esi ütel´,
silmäviil veerätelli:
5415 “No lää õks ma üle ese keelo,
kalle tätä kaitsmise!
Iku- lää õks vaest -ello elämähe,
kaihopõlvõ kasumahe?
Minnäq tulõ õks mul ime miilt piti,
5420 taadõ tahetot piti.”
   Ime liit´ õks jal mano libõhõhõ,
käve mano käbehehe:
“Siin jovva-i õks imp kõiki kullõldaq,
neid kiirda keerätelläq -
5425 muudku nakaq õks sa, Taadsi, minemähe,
kallis tütär kallumahe!”
   Iih lätsi õks sis risti-ristesä,
takah risti-ristäm,
näiokõnõ õks sis keere keskeh,
5430 vali näide vaihõl.
Istõq õks nääq pääle ilosahe,
rattilõ rahva muudo.
   Ime tõi õks ka pääle leeväkoti,
vadsakoti vankrehe.
5435 Ime õks tõi, esi iki,
kakõs´ kandja süämekene -
as´ast nakas´ õks sis arvo saamahe,
halõnduist haardmahe:
“Kui õks mul muna muilõ andaq,
5440 kanamuna kallutõllaq?”
   Lätsiq õks nääq maad veid´okõsõ,
astõq külä aia ala.
   Kiä õks näil vasta putunõssõ,
putunõsõ, johtunõsõ?
5445 Vasta õks näil puttõ suur sant,
tubli toorbakandjani.
Kott õks säläh täl kolisi,
toorba tuumat´ tur´o pääl,
oll´ õks täl käeh suur nui,
5450 otsah vaiv orakõnõ.
   Ütel´ õks sis risti-ristäm,
ristivette viijäni:
“Taadsi-õks-sa-kõnõ, tütrekene,
mino kallis kanakõnõ,
5455 sul õks joht saa-i hüä elo,
saa-i kallis kasumine -
sant õks küll näütäs saiko(?) ello,
kotikandja koor´at
   Ütel´ õks jal risti-ristesä,
5460 ristivette viijäni:
“Tulõ õks küll minnäq, mis mi hooli,
kül mi kallu, kae-i perrä!”
   Sis õks nääq sõidiq tükü tiid,
palakõsõ pall´o maad.
5465 Sis nakas´ õks jo kerik kiretämmä,
kuldakupp kumisõmma.
Kaadsi olli õks jo iih kui esänd,
hel´ot hinnäst kui herr.
   Sis lätsiq õks nääq mano teretämmä,
5470 käveq kätt andmahe.
   Oo õks noid risti-ristämme,
pääle valgit vadõrit -
nimäq õks sis kõrvalõ kõnnõvaq,
astõq aia veere mano!
5475 Umma naksiq õks nääq ohto ütlemmä,
tulõmist tuumatamma.
   Inne kõnõl´ õks tuu Taadsi ristäm,
mõrsja uma mõistutõlli,
määne oll´ õks meil kotost tulõmine,
5480 kaiho-tiil kallumine.
Kõnõl´ õks tä vastatulõjit,
pardsi paari mut´utajit:
“Sant õks meil näüdäs´ saiko ello,
kotikandja koor´at põlvõ,
5485 kõik joosiq õks meil vett vehmreotsaq,
hopõn oll´ õks meil iih ikuline!”
   Kaadsi õks jal risti-ristämmä,
ristivette viijät -
kõnõl´ õks jal umma tulõket,
5490 vell´o välläveerümist:
“Kaadsi ikk´ ka õks küll ime ilmaväega,
kado-väega kahitsõlli,
ese oll´ õks jal tuimah truubi pääl,
suurt tõmmas´ õks tä piipo sohva pääl.
5495 Umma olliq õks nääq murõht murdunuq,
meelepaha painunuq.
   Ime õks kõõ esele ütel´,
maama tätäle manidsi:
“Ese-õks-sa-kene helläkene,
5500 perüs majaperemiis,
mille olõt õks sa kurvah, krundiherr,
suur miis sopsahunu?”
   Ese õks ohkõ, esi ütel´,
kaihomeelel kadsatõlli:
5505 “Mitte saa-i õks imp midäge tetäq,
kulla kohege minnäq -
hüäq ommaq õks vaest eloq meil eledöq,
hüäq pääväq ar nättöq!”
   Ime läts õks sis ussõ kaemahe,
5510 vällä tsõõrilõ morolõ.
   Mito oll´ õks meil hiiro ehitäjit,
mito laugi laaditajit -
ette jovva-s õks nääq pandaq hobõsit,
verevit vehmrehe:
5515 hobõsõq õks kõik pistö pilliväq,
karkseq katõ käpä pääl.
   Tuud õks sis ikk´ mi ime,
mi kandja kahitsõlli:
“Agu nakasõq õks nääq ikkõh elämähe,
5520 kaiho-meelel kasumahe,
vai saasõ õks meil vanol vaiva-elo,
katõl vanal kaihopõlv,
Kaadsi naka-i õks imp meid kaemahe,
uma poig uhatamma
5525    Sis kõnõl´ õks jal vastatulõjit,
nurmõ otsah olõjit:
“Vasta õks meil tull´ viinavuur,
kulla ollõkuurmakõnõ!”
   Esi õks nääq lausiq meelestäni,
5530 uma meele poolõstani:
“Kaadsi nakas õks ehk viina kaemahe,
liinast olut ostmahe,
ehk joosõ õks tä kodo kogonest,
ese maja ikõtõllõs?””
5535    Esi õks nääq naariq, esi ütliq,
katõkese kadsatõlliq:
“Kui mi õks elä, sis mi näe,
olõ kavva, kae perrä,
kas ommaq õks n´oo veernaq vigurusõq,
5540 viletsüse vipõrusõq.”
   Kaadsi õks jo käve käest kinni,
pidi kapo kangla all.
   Esi õks tä naard, esi ütel´:
“Vaja om õks jo keertäq kerikohe,
5545 astoq suurdõ alõvohe –
jätkeq õks ti juttõ vähämbälle,
tõõsõst kõrrast tõotagõq!”
   Kibõhõhõ õks sis lätsiq kerikohe,
armu-meelel alõvohe.
5550 Sis saistseq õks nääq keset kerikot,
au-kuppa
Sääl õks sis papiq pall´o lauliq,
koolipoisiq pall´o kuugiq,
sis saivaq õks nääq latsõq laulatõdust,
5555 pardsiq paare pantost.
Kaadsi sais´ õks sääl iih kui esänd,
sälä takah kui sinot,
Taadsi sais´ õks jal man kui mari,
Kaadsi ligi kui lill.
5560    Sis keereq õks nääq vällä kerikost,
astõq vällä alõvost.
Kaadsi mass´ õks sis rahha lauljillõ,
pardsi paare-pandjillõ,
katõ- timä õks kõõ -võrra kallutõlli,
5565 visas´ näile viievõrra.
   Kõik õks sis timmä kõnõlivaq,
mar´a nimme manitsõlliq,
Toomõl om õks et pall´o tuhanit,
Kaadsil pall´o kallist rahha.
5570    Sis õks nääq seiväq, sis jeiväq,
peiväq umma pidokõist.
Sis lätsiq õks nääq kodo minemähe,
ese majja isk´mähe.
   Taadsi-õks-sis-kõist, näiokõist,
5575 mõtõldot mõrsjakõist -
ülä istõ õks sis hobõsõ pääle,
Kaadsi ligi, linnukõnõ.
   Kaadsi õks kuts´, esi kuuk´,
mõrsjallõ mõistutõlli:
5580 “Taadsi, olõt õks jo müüdükene,
ollõ pääle ostõdokõnõ!”
   Sis nääq õks lätsiq kulla kodo,
kulla kodo, mar´a majja.
   Kui õks näid, latse, laulatõdi,
5585 pardsiq paare pantigi,
tundiq käveq õks sis tulitunglil,
saivaq sarahpaalkil(?).
Mano sinnä õks sis tull´ tukõv tunt
kõkõ paksop patu ese.
5590 Tuu õks küll naard´ suurõ naaru,
patu ese indsitelli.
   Esi õks tä naard´,esi ütel´,
kõvvõrjalg kõnõl´ juttu:
“Toona õks ma tei kuldakotaq,
5595 hõpõtallo tahvatsõlli -
kulda- saadi õks ma -kotaq kolka piti,
hõpõtallaq tands´mahe:
õga lasõ-s õks ma paare Alega,
kokko kulladsõ poisiga!
5600    Rakoq lasõ õks no raudsaapit,
müttäq tallo mürgütsit.
Kakkoq jovva-i õks joht noid saapit,
mürgükottõ kulutõlla!
Sõbra saada õks ma Kaadsi sälä taadõ,
5605 kukro mano koputamma:
Kaadsi sää õks mi viina juumahe,
sää olut ostmahe,
vihasusõq õks mi panõ viina sisse,
ulli tsilkmõq ollõ sisse -
5610 näid panõ õks kui piniq purõlõmma,
panõ kikkaq kisklõmma!
Näide naka õks mi hinge himotsõmma,
näida tosso tundmahe!”
   Sääl aivaq õks naaq tundiq tuud jutto,
5615 vanapatuq pallõngit.
   Kaadsi tiiä-s õks joht hellä hingekene,
Taadsi mar´ameelekene,
määnest näile õks küll ello ehitedi,
paari-ello pallõldigi.
5620 Kaadsil mõtõl´ ka õks jo veri viina poolõ,
süä tuksõ turilat.

Isa kirjutab talu Kaadsi nimele Pulmadeks valmistumina. Sajapäev