Kodokaemin&otidle; Kaadsi ja Taadsi laulatus

Isa kirjutab talu Kaadsi nimele
[5243-5350]

 
     Kaadsi-õks-kõist, velekeist,
  paha-korgõt kosilaist -
5245 umma paino õks tä esse pallõmma,
heit´ hellile sõnolõ:
“Inne tohi-i õks ma minnäq Taadsi poolõ,
mõtlõ-i minnäq mõrsja poolõ,
inne mullõ õks joht saa-i tuud näiot,
5250 tulõ-i mullõ Tuula tütär, -
ese taha-i õks sääl sukuge andaq,
kasvataja kallutõllaq,
ese taht õks sääl Alelõ andaq,
taht kossiq umma kodo -
5255 ese, annat õks kui mullõ uma jao,
tiide kirä kimmähe!
Sis saada õks ma külge kümneq kos´aq,
säitmeq viinaq sälä taadõ,
sis õks ka saasõ mi võit,
5260 mi võit, armas au!”
   Oo õks tuud Kaadsit kavalat,
tuud veljä vigurist -
oll´ õks tuul Kaadsil lipõ kiil,
lipõ kiil, makõ miil,
5265 joudsõ õks tä pettäq uma ese,
uma maama man´ahudaq!
Esele lubas´ õks tä andaq armuleibä,
vaivalda vatska süvväq,
imme õks jal lubas´ sängö süütäq,
5270 sohva pääle suhkort andaq.
   Ese kitt´ õks sis perrä Kaadsilõ,
ime kullõl´ kull´a poiga.
   Kaadsi pand´ õks sis ette hobõsõ,
verevä vehmrehe,
5275 Kaadsi kand´ õks sis esse kangla all,
astõ vällä armumeelel.
Kallel lätsiq õks nääq meelel kantorahe,
lätsiq naardõh notaruistõ,
sääl teiväq õks nääq kiräq kimmähe,
5280 teiväq paprõ parebehe.
Sis sai õks jo Kaadsi peremehest,
kulla krundiesändäst.
   Kaadsi läts õks jo kodo naardõh,
kaldo kodo karõldõh.
5285    Kõik õks sis tsirguq tsirisiväq,
kõik lõivoq lõõritivaq:
“Oodaq õks sa, oodaq, esekene,
haarat vaja, vana miis -
sul sais õks jo toorba
5290 salkun
Mille annit õks sa käest õigusõ,
kulla krundi säädüse?”
   Õga usu-s õks ese tsirgu kiilt,
tsirgu kiilt, lõivo miilt.
5295    Kulliq õks jal lauliq korgõh,
kaarnaq kruuksõq kottal:
“Oodaq õks jal, oodaq, esekene,
annaq aigo veid´okõsõ -
küll õks taa koolõs su kodo,
5300 astus vesi asõmõllõ:
kodo veeväq õks sul tõõsõq krundimeheq,
tarõ hirreq hel´otasõq!”
   Sis nakas´ õks jo ese mõtlõmma,
kallis tätä kahitsõmma.
5305    Kaadsi õks sis ütel´: “Kaegu-i taadõ,
kullõlgu-i kulli jutta!
Kull õks taa and kurja miilt,
kaarna süäme-kadsokõist,
kulli naka-i õks mi jutta kullõmma,
5310 kaarna sõnno kahitsõmma.”
   Kaadsi läts õks sis kodo hüäl meelel,
ese majja ilotõh.
   Kotoh läpe-s õks tä ollaq pall´o aigo,
mitond tunne tuumatõlla -
5315 uhkõ läts õks kõõ poiss pruudi poolõ,
kavval Kaadsi kallumahe.
Kagoh oll´ õks jo torrõ Toomõ poig,
Kaadsi otsane uhkõ!
   Taadsi läts õks sis kodo tä targastõ,
5320 otsane uhkõhõ.
Kaadsi võtt´ õks sis puust nuuq paprõq,
lask´ kiräq lavva pääle.
Taadsi kuts´ õks sis esse lugõmahe,
maamat mano kaemahe.
5325    Ese õks lugi, esi mõtõl´,
külmäl keelel keerätelli:
“Kiräq võivaq ka õks minnäq Kiiovahe,
paprõq minnäq pall´o maad!”
   Imel õks sis oll´ hüä miil,
5330 Taadsil kipõ keelekene.
Taadsi õks sis Kaadsilõ ütel´,
mõrsja tälle mõistutõlli,
Taadsi tõi õks sis kirstust uma kirä,
lask´ paprõ lavva pääle:
5335 paprõq õks sis käsiq paare minnäq,
kiräq kokko keerätelläq -
esel oll´ õks kõik Taadsilõ lubat,
nimi pant keset kirjä.
   Joogiq nakseq õks sis juundõ minemähe,
5340 pardsiq paare saamahe.
   Alekõnõ õks hot´ sais´ saina takah,
kai tarrõ kaartõ alt,
õga tohi-s õks imp Ale tarrõ tullaq,
näile näko imp näüdädä.
5345 Alekõnõ õks jo kurvah kodo läts,
kurval meelel kortiiri.
   Kaadsil lätsiq õks jo juundõ kos´ajutuq,
sõidiq sõpro sõnomõq.
Sis õks nääq seiväq, sis jeiväq,
5350 mar´a-höste magasivaq

Kodokaemin&otidle; Kaadsi ja Taadsi laulatus