Ale üritus peigmeheseisust taastada Isa kirjutab talu Kaadsi nimele

Kodokaeminõ
[4813-5242]

 
     Kui tull´ õks näil tuu tunnikõnõ,
  astõ tuu aokõnõ,
4815 sis lätsiq õks nääq koto kaemahe,
armas asõnd ots´mahe.
   Õga õks taa lää-s esekene,
õga kallis kasvataja -
ese õks lausi meelestäni,
4820 meelest, meele poolõstani:
“Mul õks küll om vasta miilt,
kasvatajal kalg miil!
Kiä õks and, tuu lätt,
kallutõllõs, kallus sinnä -
4825 ime õks and, ime lätt,
kallutõllõs, lätt kaema.”
   Ime läts õks sis koto kaemahe,
armas asõnd ots´mahe.
Ime kuts´ õks sis ummi umatsit,
4830 ai kokko armit,
lätsiq õks nääq kullaq kolmõkeske,
veereq nelä-viiekeske.
   Ime õks sis näiolõ ütel´,
Taadsilõ taatõlli:
4835 “Taadsi-õks-sa-kõnõ, tütrekene,
kurõmar´a kullakõnõ,
kas jättäq õks mul kihlaq kimmäpäst,
juvvaq kos´aq kulusapast?”
   Taadsi õks lausi meelestäni,
4840 meelest, meele poolõstani:
“Ime-õks-sa-kene helläkene,
maamakõnõ, mar´akõnõ,
õga sünnü-i õks mul hiuss ese kodo,
tutto ese tooli pääle -
4845 sündö õks mul hiuss ülä kodo,
tutto ülä tooli pääle!”
   Ese õks jal lausi meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
“Kuulõq õks, mu kull´a tütrekene,
4850 rõõsa piimä koorõkõnõ!
Tuu mõtlõt õks sa mehe mesivadsa,
mõtlõt poisi munapudru -
õga saa-i õks tuu miis mesivatsk,
saa-i poiss munapudõr!
4855 Tuu saasõ õks vaest miis meelepaha,
saasõ kasa süäme katsk,
Taadsi, lääde õks kui üle ese meele,
kallut kasvo kaitsmise?
Ma taha-i õks joht kuigi anda,
4860 Kaadsilõ kallutõlla!”
   Ese õks sis imele ütel´,
kandjallõ kadsatõlli:
“Kui ti õks lääde ülä poolõ,
väümehe värehille,
4865 sis kaegõq õks ti silmil selgil,
silmäkolmal korgil,
määne laul õks sääl tsirk kõkõ inne,
lind kiilt keerätelles!
   Kui laul õks sääl tuvi tulba otsah,
4870 piho peräpaja all,
sis om õks taa Kaadsi Taadsi suku,
virveq üte-vereliseq,
sis mingeq õks ti tarrõ tandseh,
moro pääle moodotõh!
4875    Kui laul õks jal kodask kodo pääl,
haugas tarõ har´a pääl,
Kaadsi saasõ õks sis kuri kui kodask,
saasõ halvõmb kui haugas.
Sis käänkeq õks ti hobõnõ ümbre,
4880 käänkeq tõlda tõisildõ!”
   Ese näile õks jal opas´ oppuise,
tahtsõ anda tarkut:
“Hot´ õks ti põlõ-i kurja poissi,
põlõ-i veljä vihasast, -
4885 om õks ka kurjus hindä käeh,
vihasus vele siseh -
tuud ajagõq õks sääl jutto julgõhõ,
kõnõlgõq kõrdapiti:
kelle jätt õks tuu ese uma jao,
4890 uma osa unõhtõllõs?
   Inne naaku-i õks ti juuke juumahe,
naaku-i süüke süümähe,
tuu ajagõq õks ti jutt julgõhõ,
ülgeq sõnaq selgehe!
4895 Tuud ülgeq õks toolõ ti esele,
Kaadsi tätäle kõnõlgõq:
Kaadsilõ õks kui annat uma jao,
uma osa oiutõllõt,
tälle tiiq õks sa kimmäq kiräq,
4900 tõõmeeli tõstament!”
   Taadsi õks esse helläkeist,
Taadsi tätät tähekeist,
ar´a õks tä lausi meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
4905 “Mingeq õks ar, mingeq minemähe,
Kaadsi kodo kallumahe!
Sääl lääväq õks ar külmäst küdsilihaq,
jaahtusõq haahelihaq.
Üteh saa-i õks ma anda umma miilt,
4910 pääs´o, umma pääkeist -
eiske om õks teil mehil mito miilt,
naasel vool´a keelekene.”
   Taadsi ehe õks sis imme ilosahe,
umma kandjat kallehe.
4915 Viie- lätsiq õks nääq -keske veerümähe,
lätsiq kullaq kolmõkeske:
kulusap õks om minnäq kolmõkeske,
kõkõ kallep katõkeske.
Ummil lätsiq õks nääq hüvvil hobõsil,
4920 ummil raudrattil.
   Õga nimäq õks joht lää-s pall´o aigo,
kallu-s sinnä kavva aigo -
hopõn lätsi õks kõõ mäkke mängeh,
kallaspuuldõ karõldõh.
4925    Mägi õks küll ütel´: “Võtku-i märko!”,
kundiq ütliq: “Mingeq kodo!
Lääde õks ti teedä ikulist,
kulla tiid kurvalist!”
   Ime õks joht kullõ-s mäe jutto,
4930 kullõ-s kingo kiildmist.
Ime õks lausi meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
“Õga kullõ-i õks mi mäe määg´mist,
suurõ kingo kiildmist -
4935 eiske õks ma tiiä, mis ma tii,
umma arvo arvõllaq!”
   Ülä lätsiq õks sis kodo kottallõ,
Kaadsi värehte veerele.
Tuust tulli õks jo kotost kohvihõng,
4940 piitnä hõng perrest.
Kaadsi tull´ õks jo vasta värehille,
oido vasta uss-aida,
näile lask´ õks jo väräq välehehe,
umaq laidõq lahehehe.
4945    Ese tull´ õks ka imega vällä,
lasiq vasta langulõ:
“Tere õks ti, laheq langukõsõq,
vagivahtsõq umadsõq!”
   Viiel näid õks sis sõrmõl tarrõ veiväq,
4950 katõl käel sisse kanniq.
Näile õks kõik tooliq tuudivaq,
istõpingiq ehitediq.
   Kaadsi veere õks jo viinaga,
mano oido ollõtakanaga
4955 Inne õks tä imele and´,
kandjallõ kallutõlli.
   Ime õks inne viina juu-s,
maidsa-s näide mammakõist,
kos´a- pand´ õks kui -räti lavva pääle,
4960 keset lauda keerätelli:
“Agu ti õks jo ammuke sedä oodit,
oodit kodo kuldarätte?”
   Kaadsi õks küll tälle viina pakk´,
and´ mamma magusat.
4965 Ime õks jal läts ese mano,
lask´ vana langu mano.
   Ime õks sis lausi meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
“Juuq õks sa, lang, lahet viina,
4970 maidsaq viina magusat!”
   Taadsi õks sis imme helläkeist,
Taadsi maamat mar´akõist:
“Inne õks mi naka-i juumahe,
mar´a viina maitsahe -
4975 parep om õks meil ette kõnõlda,
kui peräh tõrõlda!
   Meele õks ka ese kotost opas´,
kasvo majast karistõlli:
kelle jätät õks sa, lang, uma jao,
4980 suurõ vara vaotõllõt?
Kui õks sa Kaadsilõ annat,
kallutõllõt kallellõ,
kimmähe õks kui lupat kirotõlla,
vallamajah valmistõlla,
4985 sis anna õks mi siiä uma tütre,
vahaladva vaotõllõ!
Ese taht õks kõõ Alelõ anda,
sinnä seto poolõ pääle.”
   Kaadsi õks sis esse helläkeist,
4990 Kaadsi tätät tähekeist -
jei õks tä pikre peräne,
ollõtakana otsane.
   Ese õks jei, esi ütel´,
naarumeelel nal´atõlli:
4995 “Joomõ õks mi kokko, langukõsõq,
leelotamõ, lingukõsõq!
Tuu om õks sul murõh väikene,
pelgü väega peen´okõnõ -
hummõn lääme õks mi kirjo kirotamma,
5000 vallamajja valmistamma,
kimmähe õks ma Kaadsilõ kiroda,
teeme pääle tembelmergiq.
   Hot´ ommaq õks mul liinah lilli pujaq,
kavvõndõh kalleq latsõq,
5005 näile eiske õks jo tulõ tuhanit,
ilosat Eesti rahha -
kodo tulõ-i õks imp jako jagamahe,
ossa vällä otsmahe.
   Õga saa-s õks mul tütreq tühjä paika,
5010 näioq nälä kaalalõ -
tütreq saivaq õks mul kodo korgõhõ.
rikkahe rahvahe.
   Kuulõq õks, mu kull´a langukõnõ,
Taadsi illos imekene,
5015 siiä võidõ õks sa andaq uma tütre,
üte kana kallutõlla!”
   Taadsi õks sis imme helläkeist,
Taadsi maamat mar´akõist -
sis jei õks jo viina veid´okõsõ,
5020 jei olut osa peräst.
   Sis Kaadsi õks ka tõisilõ and´,
umatsillõ oiutõlli,
kiä tull´ õks ka imega üteh,
kaldoq üteh kandjaga.
5025 Nuuq ka õks küll jeiväq viisi täüsi,
kuusi täüsi kummutõlliq.
   Jeiväq õks nääq aigo veid´okõsõ,
kõrra aigo kõnõlivaq,
sis õks näid aita viidigi,
5030 salve mano saadõtigi.
   Kodask õks sis laul´ kua pääl,
haugas tarõ har´a pääl,
kodask õks ütel´: “Mingeq kodo!”,
haugas ütel´: “Halv saasõ!”
5035    Ime taha-s õks tähele pandaq,
pääs´o näile pääle kaiaq.
   Vilä- lätsiq õks nääq -salve veerele,
kaarasalve kaalallõ.
Salvõq olliq õks jal tävveq saiajauhõ,
5040 kotiq kulatskejauhõ.
   Kaadsi õks sis esega kõnõle,
katõkese kadsatõlliq:
“Vahtsõq õks ti languq, mi umadsõq,
madalikuq meelimar´aq,
5045 ummil kaegõq õks ti silmil selgil,
silmäkolmal korgil:
meil om õks siin kaaro katusõni,
om kesve kelbäne!
Alel om õks vaest kanda katusõni,
5050 om kivve täl kelbäne.”
   Tuuh olliq õks kõik kotoh kuldakaaluq,
hõpõmõõduq mõisah:
kulda oll´ õks näil kaaluga kaaloq,
hõpõt mõõtaq mõõt´mõga.
5055 Kulla olliq õks nääq kuhja luujani,
hõpõ sarda sallitsõjaq.
   Kaadsil olliq õks kõik sulluh suurõq tsiaq,
kinni kiriväq origoq,
kats oll´ õks sääl lauta karja täüs,
5060 kolm lauta Kullõsit.
   Kaadsi õks lausi meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
“Õga õks mi tunnõ-i keväjät,
tunnõ-i umaq uutsõ-aigo!
5065 Muil õks om kevväj, meil süküs:
käüme õks mi keväjä kivile,
teeme suvõl suurmit!
   Meil õks ka ommaq võiu-võsoq,
kohopiimä meil kotusõq,
5070 piimä- ommaq õks meil -massõnaq majah,
kotoh koorõlahutajaq.”
   Ime ka õks ütel´: “Õigõ om!”,
maama veerät´: “Veerna om!”
   Küll oll´ õks tuu ime miilt piti,
5075 sai maama sal´duist piti:
õga olõ-s õks näil vii vidämist,
kaivovii kandmist,
vesi õks näil kraanist küüke juusk´,
läbi toro vällä tull´.
5080    Sis õks nääq istõq süümähe,
süümähe, juumahe.
   Kuah õks näil keiväq kokõlihaq,
paah pardsiq hauduvaq.
Tävveq olliq õks näil livvaq, tävveq lavvaq,
5085 tävveq olliq õks näil loedoq luidsaq,
tävveq arvadoq anomaq.
Hüvvil õks näid söögel söödetigi,
võiul vasta võõdõtigi.
   Kaadsi õks imme helläkeist,
5090 Kaadsi maamat mar´akõist -
ümbre käve õks tä lavva kui kärbes,
linnas´ mano kui librik.
   Esi õks tä lausi meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
5095 “Mi minguq õks teil süük süämehe,
vaogoq juuk´ varbehe!
Peläku-i õks mi süüke süvveneni,
värisku-i väke võttõh -
õga olõ-i õks meil võiuq Võrolt tuudoq,
5100 piimäq tuudoq Petserest,
Võrolt ommaq õks meil tuudoq võiulivvaq,
suurõst liinast suhkrotoosiq.”
   Kagoh sääl õks kõik olliq hüäq söögiq,
hüäq söögiq, makõq mammaq!
5105 Näile ante õks sääl viina vii võrra,
ante olut uja võrra.
Viinal lätsi õks näil miil vesseläst,
ollõl süä oigõpast.
   Tuuh olliq õks nääq perreh pehmehe,
5110 tuuh rahvah rahutsõhõ,
kos´a- aivaq õks nääq -jutuq julgõhõ,
teiväq kihlaq kimmäpäst.
   Kui nakseq õks nääq kodo tulõmahe,
Taadsi kodo tands´mahe,
5115 Kaadsi pand´ õks ar puuho kos´aräti,
karmanehe kaubaräti,
kinnä pand´ õks vil rahha kespaika,
vanna rahha vaihõllõ.
   Raha õks sis kiuhk´ kespaigast,
5120 vask vaak´ vaihõlt:
“S´oo viiäs õks taa raha viina pääle,
kõvõrehe kõrdsi poolõ.”
   Toukseq õks nääq kodo turilal,
poisiq pur´opääkesel.
5125 Kagoh nimäq õks kõik esele kitiväq,
armas tätäle avvustiq!
Esele tohi-s õks nääq kuukoq kodaskit,
tohi-s haartaq haukalindo.
   Ime õks sis esele ütel´,
5130 maama tätäle manidsi:
“Küll saasõ õks meil kodo koto vasta,
saasõ tarõ tarrõ vasta:
Kaadsil ka õks om korgõ kodo,
om marganõ maja!
5135    Tulõ olõ-i õks sääl tarrõ tuumist,
lambi lakkõ lüümist -
kuu käüse õks küll näide koto piti,
päivä päälikit piti:
Kaadsi om õks ka kodo kuu poolõ,
5140 ommaq aknaq ao poolõ.
Näide om ka õks kodo kuut süld,
vell´o tarõ viit süld.
   Sääl olliq õks kõik helmidseq hirreq,
sainaq pantoq samõtitseq,
5145 ussõq olliq õks sääl tettöq uibotsõq,
ussõpiidaq pihlapuidsõq.
Taadsi või õks sääl kopseq koto piti,
marsseq tuud majja piti!”
   Taadsi õks sis esse helläkeist,
5150 Taadsi tätät tähekeist:
“Mul õks joht olõ-i hüä miil,
hüä miil, kerge kiil!”
   Kost´ õks tä sõna kurval meelel,
vesisilmil veerätelli:
5155 “Nii õks mul om vasta miilt,
vasta miilt, vasta kiilt,
vesi õks kui juusk vasta vett,
pess vasta suurt perve!
Sis õks ka ikiq lainõ latsõq,
5160 kaldõ pujaq kahitsõlliq,
kallõ nakas õks kõõ perrä kakkõmma,
lainõ vasta lagonõmma.
   Sääne õks vaest saasõ Taadsi elo,
silmäviil vinnümine:
5165 agu ikk õks sääl uibo ussõ takah,
pidsises
agu saasõ õks taa uss hoitijani,
piit perrä-kaejani?”
   Taadsikõnõ õks sis tuumat´ tunni aigo,
5170 mõtõl´ mito minotit.
   Ime õks jal lausi meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
“Tütär, naaku-i õks sa hinnäst ikõtamma,
umast karvast kaotamma!
5175 Õga lää-i õks sa ikul ilosast,
silmäviil vereväst,
küll läät õks sa ikul ilotost,
silmäviil sinitsest.
Iku võimõ jo esele andaq,
5180 silmävii veerätelläq!”
   Ese õks jal lausi meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
“Oodaq õks sa, oodaq, naasekõnõ,
pääle tark Taadsikõnõ!
5185 Õga saa-i õks ti murõht muilõ andaq,
kaiho muilõ kallutõllaq -
ikko tulõ õks teil vaja iihpuul,
tagapäivi tarbest!
   Taadsi-õks-mul-kõist, tütrekeist,
5190 mino kallist kanakõist!
Kaadsi om õks no pehme petmähe,
om oigõ ostmahe,
Kaadsi toosõ õks no kulladsõ kosti,
sokolaadi sulatõllõs,
5195 kõõ sais õks täl kulatsk´
saisvaq prään´käq pähütseh.
Viländ om õks teil imega süvväq,
viländ maamaga maitstaq.
Mesi- teid õks no -leeväl meelütädäs,
5200 Kaadsi pett pehmil saiol -
mesi- saavaq õks teil -leeväq meelepaha,
kulda kostiq süäme koor´a
   Ese õks jal Taadsilõ ütel´,
kanalõ kaibõlli:
5205 “Oodaq õks sa, tütär, veid´okõsõ,
kulla mõni kuukõnõ!
Lasõq õks sa läät, sis sa näet,
las kallut, sis kaedõ:
küll saisvaq õks sul paalkaq pähütseh,
5210 kulla nuiaq koti all!
Kaadsi nakas õks vaest piidsal pess´mähe,
nakas roosal sops´mahe?
Taadsil om õks sul piht peen´okõnõ,
om olg ohokõnõ -
5215 pess´mä nakas õks sis sino piha pääle,
utma
piht nakas õks sul pinda lüümähe,
uhakit ogimahe
   Ime õks sis lausi meelestäni,
5220 meelest, meele poolõstani -
ime võtt´ õks sis puust kos´aräti,
karmanist kaubaräti,
ime and´ õks sis kätte tütrelle,
mõtõl´ anda mõrs´alõ - :
5225 “Tütö, viiq õks ar kirsto kihlarätt,
panõq kaste kaubarätt!
Taadsi, naaku-i õks sa esse kullõmma,
kasvatajat kahitsõmma!”
   Näile ütliq õks sis oigõq unokõsõq,
5230 lelläpujaq leelotõlliq,
kiä ollq õks naaq koto kaemah,
armas asõnd otsmah:
“Teele tohi-i õks mi kuigi üldäq,
mõista-i kuigi mõtõldaq !
5235 Taadsil om õks küll eiske esekene,
esekene, imekene -
muudku mi õks kõõ ooda suuri saajo,
vell´o viina-juumiisi,
ollõ- saamõ õks kui -püttä otsa,
5240 viinavaatõ vaihõllõ!”
   Õga- läts õks jal -üts umma paika,
kulla umma kotusõhõ.

Ale üritus peigmeheseisust taastada Isa kirjutab talu Kaadsi nimele