Kaadsi kosjad Kodokaeminõ

Ale üritus peigmeheseisust taastada
[4722-4812]

 
     Ale-õks-jal-kõist velekeist,
  kallist imekanakõist!
  Läts õks jal kulla tuuhtõ kodo,
4725 meelimari tuuhtõ majja,
koh oll´ õks tä suvõ sulasõh,
pardsi, palka võtmah.
Läts õks tä tarrõ tasatsõhõ,
astõ sinnä alatohe.
4730    Tälle õks kõik naardõh vasta ütliq,
kutsiq kull´a kosilatsõst:
“Kas tullit õks jo saaja kutsmahe,
tuvi, truuskat otsmahe?”
   Ale ütle-s õks mitte midäge,
4735 kosta-s kolmõ sõnna.
   Nimäq õks jal lausiq meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
“Kae õks no, kae, näe, näe,
kae õks mi Ale kaala pääle,
4740 heidä silme hellä pääle -
mille olõt õks sa kurvah, kosilanõ,
olõt noroh, nuur miis?
Tuu om õks vaest pereh sinno petnö,
Taadsi tagase käändnö?”
4745    Ale näile õks sis ütel´ umma ohto,
umma kaiho kaibõlli:
“Mino jääväq õks jo joogiq jutusõst,
kos´aq kolgalõ kõnõlda -
sinnä õks jo läts kavval Kaadsi,
4750 kavval Kaadsi, vikur vell´o!”
   Ale-õks-sis-kõist velekeist,
kallist imekanakõist -
Ale õks sis kutsi ne kumard´,
Ale pallõl´, painutõlli:
4755 “Kuulõq õks no, peenü peremiis,
os´a hüä or´a-ese,
lääme õks vil sinnä üte voori,
kallumõ kaemahe!
Uma lüüt õks sa keero keskehe,
4760 märksa märgo vaihõllõ,
agu nakas õks su kiird kihenemmä,
jutt juundõ minemähe?”
   Sis panniq õks nääq ette hüä hobõsõ,
panniq virga vehmrehe.
4765    Nimäq aivaq õks vil süümä armast Alet,
lavva taadõ lainalist.
Alel lää-s õks joht süük süämehe,
vao-s juuk varbehe,
muudku tundsõ õks täl süä Tuula tütärd,
4770 meeli tahtsõ Taadsikõist.
Muudku lätsiq õks nääq rutto minemähe,
virgastõ veerümähe.
   Sinnä lätsiq õks nääq ilda õdagol,
pilgõq sinnä pümehel.
4775 Ale läts õks jo tarrõ tasatsõhõ,
astõ sisse alatohe.
Peremiis õks küll läts kärmähe,
tougas´ sisse torõhõhõ.
   Esi õks tä teret´ ne tõrõle,
4780 and´ kätt ne kärisi:
“Mille piä-s õks ti meeleh mu sõnna,
umadsõ oppuist,
mille teit õks ti Alet alatost,
mi kos´aq kurvalitsest?
4785    Kuulõq õks sa, noori näiokõnõ,
rõõsa piimä koorõkõnõ!
Kui sa õks taha-i meele tullaq,
taha-i Alelõ astoq,
küll haarat õks vil vaja halusahe,
4790 tunnõt vaja tulusahe!
Lasõ õks sa lääde, sis sa näede,
las kallut, sis kaedõ:
sääl om õks hot´ korgõ rüäkuhi,
om rassõ rahakott,
4795 raha saasõ õks ehk karpe katõst kuust,
kuhja kolmõst nädälist!”
   Näio õks imp kullõ-s timä jutto,
kullõ-s suu sunnituist,
Taadsi taha-s õks imp Alega kõnõlda,
4800 jutto aiaq armaga.
Üte ütel´ õks jo sõna ütsä seest,
kallut´ katsa vaihõlt,
nuuqke ütel´ õks tä sõnaq huultõ otsast,
keele otsast keerätelli.
4805 Sis õks nääq massiq kos´araha,
vell´olõ viinaraha.
   Õga õks imp Ale süümä istu-s,
süä lasku-s lavva taadõ,
muudku sei õks sääl suur sugulanõ,
4810 kulla kos´a tuujani.
   Õga- läts õks ar -üts umma paika,
kulla umma kotusõhõ.

Kaadsi kosjad Kodokaeminõ