Taadsi meelemuutus Ale üritus peigmeheseisust taastada

Kaadsi kosjad
[4552-4721]

 
      Kui läts õks taa Kaadsi minemähe,
  rikas vell´o veerümähe,
  liina õks kõik müürüq mürisiväq,
4555 telefoniq tirisiväq,
liina õks jal tulbaq tudisivaq,
aknaraamiq robisivaq.
Kiä õks näkk´, tuu kai,
heit´ silme, hel´ot´ sõnna:
4560 “Taa õks küll lätt kavval Kaadsi,
tukõv Toomõ pujakõnõ!”
    Läts õks sis Kaadsi Taadsi poolõ,
läts Tuum Tuula poolõ.
Kaadsi ai õks sis hobõsõ morolõ,
4565 kõrvi kõlgusõ lävele.
    Näio juusk´ õks jo ette ime mano,
maamalõ manitsõmma:
“Jälke mullõ õks naaq kos´aq kodo tulliq,
tõõsõq viinaq majja veereq!”
4570     Kaadsi läts õks ka targastõ tarrõ,
kavalahe kambrõhõ:
inne õks tä koput´ ussõ takah,
ummil sõrmil sõbitsõlli.
Näio õks sis ütel´: “Jah, jah,
4575 tulõq sisse, Toomõ poig!”
    Läts õks sis sisse kui siid,
kambrõhõ kui kallõv,
teret´ õks esse ne imme,
kulla kodorahvakõist.
4580 Kaadsi pand´ õks sis viina lavva pääle,
ollõkorvi oiutõlli.
    Viina õks kõik pudeleq laulivaq,
leiväq tandso takanaq:
“Siist veeme õks mi kodo kuku päävä,
4585 veeme muna moro pääle!”
    Kulla nakseq õks sis kosjo juumahe,
viinapikrit pill'mahe.
Kaadsi käsk´ õks sis kõiki kutsoq,
lähemäidsi liigutõlla.
4590 Esi õks tä naard´,esi ütel´,
vikur vell´o veerätelli:
“Õga õks n´ooq olõ-i Ale kos´aq,
suurõ sulasõ viinaq,
õga mul õks naaq puudu-i puidsõq pütüq,
4595 tammidsõq tahenõ-i!”
    Pall´o kutsi õks sis kos´ajuujit,
armupikre pill'jit.
Kiä õks tull´, tuu naard´,
astõ tarrõ, ai jutto.
4600 Viina olliq õks jo topsiq veeretasa,
täüs liidet lilleline.
Kiäke õks joht inne viina juu-s,
võta-s suuhtõ sukuge,
Kaadsi jei õks kui Taadsiga kokko,
4605 poolildõ poonitivaq.
Sis ese õks jal imega jeiq,
tätä maamaga maits´,
pääle jeiväq õks jal kulla kutsut hõim,
sordidoq sugulasõq.
4610     Ese läts õks sis imega kõrvalõ,
taadõ-tarrõ tagasivaq,
takah õks jal läts Taadsikõnõ,
kaldo kallis kabokõnõ.
Sääl õks nääq märgeq uma märgo,
4615 tunni aigo tuumatõlliq.
    Ese õks küll lausi meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
“Ma taha õks küll Alelõ andaq,
toolõ velele veerätellä!
4620 Edimätseq õks küll ommaq õnnõkos´aq,
õnnõkos´aq, hüäq viinaq,
tõõsõq õks jo ommaq silmäviiq,
silmäviiq, kur´aq kos´aq.”
    Ime õks jo käega heit´,
4625 maama tougas´ turilahe:
“Sa õks kui ajat latsõ jutto,
till´okõsõ tirinät -
nakat õks sa tõist ikõtamma,
mar´a muudo mut´utamma!
4630 Innep õks mi anna rikkallõ,
üle kolga korgõllõ!”
    Ime õks lausi meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
“Inäp saadõ õks küll kidsi
4635 kui lõh[n]a vaesõ käest.”
    Taadsi ka õks sallõ ime jutto,
mar´a ütel´ õks tä hüäst maama sõnno:
“N´ooq joomõ õks mi kos´aq kogonest,
joomõ viinaq viimätsest!”
4640     Ese õks sis lausi meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
“Mineq õks no, mineq, mu tüteri,
käüq, käüq, käskjalg,
mineq õks sa ime miilt piti,
4645 taadõ tahetot piti!
Ime õks vaest sinno tullõ toukas,
tullõ toukas, vette viskas?
Tulõst olõ-i õks imp vällä tuujat,
sau
4650     Kuulõq õks, mu kull´a tütrekene,
mino kallis kanakõnõ!
Tuu om õks mul hirmu hiussõh,
pelgü peenü palgõh:
Tuum nakas õks agu viina tundmahe,
4655 Kaadsi olut kaemahe?
Alekõist õks kõõ kitt´ peremiis,
mino suur sugulanõ!”
    Ime võtt´ õks jal vasta kui västär,
ragi vasta kui raud:
4660 “Õga õks ma kullõ-i tuud jutto,
pikä vundsi petmist!
Agu Ale õks sääl tingäldä tiine,
kulla oll´ õks vaest kogone ilma?
Õga või-i õks ka uskoq umatsit,
4665 kavatsõllaq kallist hõimo!”
    Ese õks sis ütel´: “Tekeq höste,
katõkese kaegõq taadõ!”
    Ese kaldo õks ar vällä kambrõst,
tark miis tagatarõst,
4670 õga ütle-s õks tä süüdö süämest,
laula-s vällä lavva takah,
pidi õks tä joonõh uma jutu,
umaq sõnaq sõirandikuh.
    Viina õks sis jeiväq kõik üü,
4675 valgõni vallatõlliq.
    Kaadsi läts õks sis kodo minemähe,
kallis kodo kallumahe.
Sis kuts´ õks tä kodokaejit,
linnu lehmä lugõjit,
4680 kuus kuts´ õks tä kodokaejat,
mito vara-vahtjat.
    Taadsi pand´ õks sis kaste kaubaräti,
vei kirsto kihlaräti -
vana oll´ õks sääl raha vaihõl,
4685 kinä kuld kespaigah.
    Tälle ante ka õks ilosaq kindaq,
puudõh poodilangoline,
korvi õks külge köüdetiväq,
mäheq ollõmärsi mano.
4690     Korv õks sis juurinõ jorisi,
ollõmärss määgäskelli:
“No lää õks ma liina lillega,
lää turgo tuttaga!”
    Taadsi läts õks sis Kaadsit saatmahe,
4695 läbese lähätämmä:
ese saat´ õks ar krundi kottalõ,
kodonurmõ nulga mano.
Taadsi õks sis jätt´ tervest,
and´ käe kärmähe.
4700     Ütel´ õks sis korgõ kosilanõ,
ütel´ pikk peiopoiss:
“Ar sa naaku-i õks imp Alet armatsõmma,
tõisi kosjo kullõmma,
Taadsi, heidäq õks ar meelest nuuq mõttõq,
4705 kallis Ale kaotõllõq!”
    Sis õks ka Kaadsi kodo läts,
Taadsi tagase tull´.
    Mõni käve õks sis kotoh käpikõlla,
mõni oll´ urvikõlla.
4710 Ese oll´ õks ar jäänüq magamahe,
kallis lännöq kat´mõllõ -
ese taha-s õks imp imega kõnõldaq,
aiaq jutto armaga,
ese and´ õks ar uh´aq näide kätte,
4715 and´ piidsa näide pejjo.
    Ese näile õks küll and´ oho-uh´aq,
kaihokablaq kallutõlli.
Õga jovva-s imp keeldäq esekene,
kaitsaq vasta kasvataja,
4720 selle and´ õks ar uh´aq umast käest,
and´ piitsa umast peost.

Taadsi meelemuutus Ale üritus peigmeheseisust taastada