Ale kosjad Kaadsi kosjad

Taadsi meelemuutus
[4266-4551]

 
      Kui elleq õks nääq päävä, kasveq kats,
  kolm-nelli kullõhõlliq,
  kur´akõnõ õks sis kakk´ kuvvõq kängäq,
  viieq vereväq saapaq
4270 sorijit õks saatõh,
keelekandjit keeräteh.
Nuuq jovva-s õks paare lakk´a aijaq,
juuke tetäq jutusõst.
    Oo õks taad kurja kongojalga,
4275 virilät vigurist -
kuri õks sis tekk´ kuldakänge,
hõõrd´ hõpõtallakõise,
kuri tekk´ õks sis kuvvõlõ pujalõ,
visas´ jalga viiele!
4280 Tuu himots´ õks kõõ kuri hingekeise,
Vana- tahtsõ õks tuu -patt vaimukõist.
    Kuus käsk´ õks tä poiga kolka piti,
viis veerät´ viirt piti:
nimäq õks küll otsõq noid naisi,
4285 lõivo suuri lõvvakõisi,
kua oll´ õks küll kõva kõnõlõmma,
oll´ suurõp sorimahe.
    Sinnä käsiq õks nääq summõ sorijit,
pargõ paarilahotajit.
4290 Üts õks küll tull´, tõõnõ läts,
kolmas õks sais´ kua veereh,
neläs sais´ sanna takah.
    Kua oll´ õks jal naane julgõp,
julgõp, rohkõp,
4295 tuu mütt´ õks küll sisse kui mürk,
ragõ
Toolõ and´ õks küll Tunt´ suurõ tujo,
Vanapatt pall´o jutto.
    Tuu õks sääl kõvastõ kõnõl´,
4300 ai jutto julgõhõ,
sorõ õks tä Alet armõtost,
vaak´
“Näio õks sa ime helläkene,
Taadsi maama mar´akõnõ,
4305 kas om õks sul miil taahha andaq,
oll´ julg kosjo juvvaq?
Timä võit õks koto sa kullõldaq,
üle veere veerätellä!
Kavvõst õks küll om kägo kummõ,
4310 üle mõtsa mõdusap,
lääde õks kui mano – massa-i midä,
kottalõ – olõ-i kummõ!
Nii ka õks sul saasõ ausa Ale,
väega hüä väümiis:
4315 kodo om õks täl kor´usõkõnõ,
maja mar´amärsikene,
kohe olõ-i õks teil kost´ma minnäq,
astoq aigo viitmähe!
    Ilodo õks teil om rahvast,
4320 häpe hüästä hõimust -
kohe annat õks sa kulladsõ kossa,
vahaladva laotõllõt?
    Näio õks sa ime helläkene,
Taadsi maama marakõnõ,
4325 kui sa õks vil usu-i mino juttu,
võta-i tõõst tõõsõ jutto,
sis võidõ õks vil küssüq kümne käest,
tiidäq mitme mehe käest,
et annat õks sa valla vaesõllõ,
4330 kihelkonna kehvätselle!
    Tütär nakas õks kui kodo tulõmahe,
Taadsi kodo tands´mahe,
õga olõ-i õks täl ülällä hobõst,
kasal kaarasüüjät -
4335 sis võtt õks tä nulgast nuiakõsõ,
kesä päält kepikese,
tuu õks täl saasõ hüä hopõn,
kallis kaarasüüjäni!
Tulõ õks tä nuial üle nurmõ,
4340 tulõ kepil üle kesä.”
    Taadsi õks sis kullõl´, vasta kostõ,
sorijallõ solbahut´:
“Ese and õks küll mullõ Musto ruuna,
Taadsilõ targa ratso,
4345 üle and õks küll kolmõ tä kor´ada,
üle nelä nimitselläq,
perrä ka õks pand pikä vankre,
kalleq rattaq kallutõllõs!
Hüä saasõ õks meil Alega sõitaq,
4350 kullus tullaq umma kodo!”
    Sis läts´ õks ar vällä sorija,
keerät´ vällä keelekandja,
sis läts´ õks tä kodo minemähe,
tiid piti tegünemmä.
4355     Vasta õks täl puttõ kavval´ Kaadsi,
kulla tõõnõ kosilanõ.
Täkk õks täl iih tännütelli,
hiiro ruuna hirnaskõlli.
Kaadsi õks liinast kodo kaldo,
4360 oido kodo ollõ mant -
õga- õks tä -päivi liina käve,
liina käve, turgo tougas´.
    Ale-õks-jal-kõist, velekeist,
kallist imekanakõist!
4365 Tull´ õks jal sinnä õdago,
läts´ mõrsja mõisahe,
läts´ õks jo tarrõ terävähe,
terävähe, tirõhõhõ.
    Ale õks sis läts´ Taadsi mano,
4370 uma puhta pruudi mano,
Ale ai õks sis jutto julgõhõ,
mar´a sõnno magõhit.
    Taadsi taha-s õks imp targastõ kõnõldaq,
magõhõhõ man´ahuttaq -
4375 üle ütel´ õks jo kümne üte sõna,
üle katsa kadsatõlli.
    Ale õks sis lausi meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
“Siin õks jo om virp seeh,
4380 om kiird kespaigah -
virp õks jo vidä virro-harro,
kiird lakk´a kiskmahe!”
    Ime mütt´ ka õks jo müüdä kui mürk,
ragi müüdä kui raud:
4385 ime aja-s õks imp jutto Alega,
kitä-s perrä pehmehe.
    Ese muudku õks ai hüvvä jutto,
miis jutto meelelist:
ese tahtsõ õks küll Alelõ andaq,
4390 kallel meelel kallutõllaq.
    Kõõ õks nääq üü kõnõlivaq,
kikkani keerätelliq.
Heitseq õks nääq veit´ost magamahe,
tunnikõsõst tud´omahe.
4395     Ale oll´ ka õks küll pehme pet´mähe,
oll´ oigõ ostmahe:
kõnõl´ õks tä tunnil tuhat sõnna,
mito sata minotil,
Taadsi õks sis meele meelütelli,
4400 Taadsi süäme sütütelli.
Ale lubas´ õks ostaq hüvvä rätte,
kulla kos´arätikeist.
    Tulliq õks nääq üles hüäl meelel,
astõq armu-süämega.
4405 Jälke õks nääq seiväq, jälke jeiväq.
    Taadsi õks sis ehe ilosahe,
Taadsi kabist´ kallehe.
Ese pand´ õks sis ette hobõsõ,
pand´ virga vehmrehe,
4410 sulanõ õks vil lihte
kulla tutto koobitsõlli.
    Alekõnõ õks sis piire perä pääle,
Taadsi kõrvalõ kõndõ,
kutsär õks läts´ kolmandast,
4415 ilmo pääle ede-istjä.
Veere õks sis liina Virkse jago,
läts´ turgo Tuula sugu.
Sääl õks sis käveq veid´okõsõ,
jalotivaq jao peräst.
4420     Oo õks taad Kaadsit kavalat,
vigurist rikast veljä -
vahtsõ õks tä Taadsit vao takast,
kai näiot kavvõndõst.
    Timä õks ar vahtsõ tuu ao,
4425 tuvi, tuu tunnikõsõ,
Ale läts õks kui rätte kaemahe,
kos´arätte korjamma.
Kaadsi käve õks sis mano kärmähe,
astõ mano armahe,
4430 and´ õks tä käe künnärpääni,
olõst saani oiutõlli:
“Tere õks no, tere, kosit näio,
Ale mõtõld mõrs´akõnõ!”
    Õga tohi-s õks imp Ale mano tullaq,
4435 rikka Kaadsi rinna mano:
Kaadsil oll´ õks jo käeh käekorv,
olli kallis kardong,
säläh olliq õks täl säksoq sineleq,
maani massanäolitseq.
4440     Kaadsi ai õks kui Taadsiga jutto,
vesselähe veerätelli,
Kaadsi õks sis jalgo hel´otõlli,
jalakundsõ koputõlli,
pääle õks tä mütsö hel´otõlli,
4445 kohrut´ korgõt kübärät.
Kaadsi lasõ-s õks imp Taadsit Ale mano,
kulla Ale kottalõ.
    Alekõnõ õks jo kai kavvõndõst,
sais´ kurvah saina veereh -
4450 minnäq tohi-i õks imp mano rikkallõ,
minnäq kõrkõ kõrvalõ.
Taadsi ka õks jo kossa kohrutõlli,
ummi hiussit hel´otõlli.
    Ale õks lausi meelestäni,
4455 meelest, meele poolõstani:
“Oodaq õks sa, oodaq, Taadsikõnõ,
annaq aigo veid´okõsõ!
Avvo om õks sul katõ kuurmaga,
õnnõ olõ-i õks sul hõpõluidsaga.”
4460     Taadsi ka õks kuuld´, kosta-s vasta,
ütle-s mitte midäge.
    Kaadsi õks sis vei suurdõ puute,
mar´a suurdõ magasihe,
koh õks naid siide müüdigi,
4465 kalõvut kaubõldigi.
Ost´ õks sis tälle sääntse räti,
poiss üle suurõ poodi,
miä õks küsüte, Kaadsi mass´,
pante hind, panõ-s vasta.
4470     Võtt´ õks tä siniste seest,
võtt´ verevä veerest -
sinidseq olliq õks täl säitsmesaalitseq,
vereväq viiekümnelitseq.
Tropõ oll´ õks täl tuhandaliidsi,
4475 mito pakke papõrrahho.
    Kaadsi õks sis and´ tuu meele,
tuu keele keerätelli:
Taadsi taha-s õks imp astoq Alelõ,
veertä seto tä velele.
4480     Nimäq õks sis käveq käest kinni,
sõvviq sõrme nõal,
läbi lätsiq õks nääq liina kui lilliq,
alõvost kui os´aq.
Rikkaq õks lätsiq rikast muudo,
4485 korgõq oidoq uhkõhõ.
    Kaadsi õks kui rahha raputõlli,
tingõrpunga tirgutõlli,
Kaadsi õks tirgut´, esi ütel´,
kosilanõ kuulutõlli:
4490 “Külge või õks ma käändäq kümme miist,
sälä taadõ säidse poissi!”
    Taadsi-õks-kõist, näiokõist,
tuvvi Tuula tütrekeist -
kagoh timmä ka õks naaq tundsõq turu säksaq,
4495 sallõq Saarõmaa esändäq:
kõik küsseq õks nääq sõrmõst sõrmussit,
üle kundi kullatsit,
pääle küsseq õks vil käerätte,
tahtsõq võtta taskorätte.
4500     Taadsikõnõ õks jo kõrgistõ kõnõli,
tahtsõ ollaq uhkõhõ,
Kaadsit pidi õks jo kõkõ kallepast,
ütel´ Alet alatost:
näile anna-s õks imp sõrmõst sõrmussit,
4505 üle kundi kullatsit,
umast anna-s õks imp käest käerätte,
taha-s anda taskorätte.
Kõik timä õks jo Kaadsilõ kallut´,
kosilasõlõ kuulut´.
4510     Kaadsi vei õks sis Taadsit söögimajja,
kulla hüvvä kuhnehe
koh õks naaq istõq suurõq säksaq,
ilmatargaq esändäq.
Sääl õks nääq seiväq kõrra aigo,
4515 maidsiq süüke magusit.
    Alekõnõ õks kõõ kai kavvõndõst,
vahtsõ mõrsjat vao takast.
Süä olli õks täl must kui muld,
miil rassõ kui raud.
4520     Kaadsi õks sis viidä-s pall´o aigo,
olõ-s turuh mitond tunne.
Ost´ õks tä liinast tuud viina,
alõvost armast juuke,
määne õks taa oll´ kõkõ kõvõp,
4525 võtit suuhtõ kui suhkro -
suurõq ostiq õks kõik herräq suhkroviina,
targaq meheq mii-liime -
ollõ- pand´ õks tä -korvi ede pääle,
viinavaadi veere pääle.
4530     Oll´ õks täl iih hüä hopõn,
hüä hopõn, veerüs verrev,
kelläq õks täl pääl tilisiväq,
kull´usõq kumisivaq.
    Kaadsi istõ õks sis Taadsiga pääle,
4535 mõlõbaq mõrsjaga.
Kaadsi võtt´ õks kui uh´aq umma kätte,
võtt´ piidsa tõistõ pekko,
sis peiväq õks nääq kinni pisokõsõ,
anniq aigo raas'kõsõ.
4540     Ale astõ õks sis mano alatohe,
kuts´arellõ kuulutõlli:
“Täämbä tohi-i õks ma minnäq ti poolõ,
vääneq ti värehille -
täämbä lätt õks jo rikas rinna pääle,
4545 korgõ kos´ajoogi pääle,
rikas lätt õks küll rahha sõiratamma,
umma kulda kukutamma.
    No kuulõq õks, mu kullus kuts´arekene,
illos ede-istjakõnõ:
4550 jääq õks sa täämbä tervest,
hoiaq minno hummogolt!”

Ale kosjad Kaadsi kosjad