Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Kohanevad tekstid

tekstid.jpg

Autor: Maie Kalda, Virve Sarapik

ISBN: 9949-418-19-4

Välja antud: 2005

Hind: 80.00 EEK

Kogumik "Kohanevad tekstid" jätkab 2002. aastal ilmunud "Kohandumise märkide" traditsiooni ning selle lähteks on aastatel 2003 ja 2004 Eesti Kirjandusmuuseumi ja Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetooli paariskonverents. Kohanemine on seotud nii inimese kui elusolendi kõige loomuomasemate tarvete, teadvustamata elutungi kui ka sihipärase kaasakõlamisega sotsiaalse, poliitilise ja retoorilise keskkonnaga. Kohanemise paratamatuse nentimine vaimukultuuri osana toob ent esile ka vastastungid - mässu, vastupanu- ja vabaduseiha, determineerituse ning isikuvabaduse probleemid.
Ajaliselt tõusevad kogumikus kõige kontsentreeritumalt esile stalinism ühes sellele eelnenud "järel-eesti aja" ja järgneva murenemis-murranguperioodiga, hõredam on 1970. aastate lõpu ja 1980. aastate vaatlus, seejärel rohkem kaetud taas üheksakümnendate murrang.
Väljaandjad:
Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus
Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool

Valdkonnad: