Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Autorile

Taotlus

Raamatu või sariteose autor esitab Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastuse kolleegiumile kirjastamistaotluse. Kirjastuse tegevtoimetaja edastab eriala-retsensentide arvamuse kavandatud teose nõuetele vastavuse kohta. Autoril võidakse paluda muuta taotlust vastavalt retsensentide soovitustele.

Sobiva taotluse esitab tegevtoimetaja koos lisainformatsiooni, eeldatava maksumuse ja tasuvuse hinnanguga toimetuse sisekolleegiumile saamaks eellepingu sõlmimiseks nõusolek. Kolleegiumi soovitustest teatab autorile toimetaja, kes sõlmib autoriga eellepingu.

Toimetajaga arutab autor läbi rahastamisküsimused ja kujunduse.

Eelretsenseerimine

Laekunud käsikiri saadetakse kahele anonüümsele retsensendile sisu ja kvaliteedi hindamiseks. Kui raamat ilmub mõnes sarjas, siis saab tutvumiseksemplari ka sarja peatoimetaja.

Leping

Heakskiidetud käsikirja laekumise järel saadab toimetaja lepingu. Lepingus määratletakse käsikirja maht, illustratsioonide arv, valmimisaeg jm asjaolud. Allkirjastatud lepingu tagastamise järel saadetakse vajadusel lisainformatsiooni käsikirja vormistamise kohta. Lepingud saadetakse ka peatükkide või artiklite autoritele, kui tegemist on kogumiku, mitme autori teose või ajakirja numbriga.

Leping määratleb ka digitaalse käsikirja arhiveerimise ja selle veebistamise tingimused.

Nõuded käsikirjale

Tutvuge lähemalt nõuetega käsikirjale ja autorile/toimetajale. Ühtlasi meenutame, et kokkulepitud käsikirja loovutamise kuupäev võimaldab määrata parima avaldamisaja, samuti leida hea reklaamimisviis ja ühiselt lahendada rahastamisküsimused - määratud kuupäeva järgimine on väga oluline.

Tegevtoimetaja hoiab autoriga kontakti, olemaks kursis käsikirja valmimise käiguga, jälgib tähtaegu, meenutab teksti ja illustratsioonidega seotud nõudeid. Enne loovutamistähtaega tuleb autoril lahendada autoriõiguse ja trükilubade küsimused ja valmistada ette illustratsioonid.

Kirjastamine

Käsikiri loovutatakse esmalt keeletoimetajale, kes tegeleb sellega mustast käsikirjast kuni korrektuurini. Vaadatakse üle käsikirja vastavus kirjastuse või sarja viitamissüsteemile, märgitakse vastuolulisused ja eksitused, mis tuleb autoril täpsustada ja parandada. Keeletoimetajana kasutatakse kas kirjastuse koosseisulist töötajat või pädevat vabakutselist toimetajat.

Keeleliselt korrastatud käsikiri saadetakse koos ettevalmistatud ja allkirjastatud illustratsioonidega küljendamisele. Küljendaja saab toimetajalt juhised maketi ja stiilide kohta.

Küljendatud käsikirja korrektuuri loeb autor (koostab selle põhjal ka registrid, kui ei ole muud kokkulepet) ja seejärel toimetaja või keeletoimetaja. Küljendaja saab paranduste sisseviimiseks ühe eksemplari, kuhu on märgitud autori ja toimetaja parandused. Enne trükikotta suunamist kontrollib keeletoimetaja korrektuuri õigsuse.

Raamatu üleandmine

Trükikojast saabunud raamatu kvaliteedi kontrollimise järel läheb tiraaž levitajale ja ettetellijatele. Kirjastus saadab laiali autorieksemplarid, samuti toetajate ja retsenseerijate eksemplarid.

Multimeedia- ja veebiväljaanded

Multimeedia- ja veebiväljaannete koostamise, valmistamise ja lepingute sõlmimise kord on samasugune kui käsikirjade puhul.

Kordustrükk

Müügiedu korral võib taotleda kordustrüki väljaandmist. Kordustrükis võib teha minimaalseid faktoloogilisi parandusi, mille hõlbustamiseks soovitame autoril esitada toimetajale valguskoopia lehekülgedele märgitud parandustega. Paranduste sisseviimine otsustatakse aja- ja hinnakulu põhjal.

Läbimüüdud trükise võib tellija soovil valmistada talle ka raamat nõudmisel-süsteemis (Print on Demand) trükise, CD või allalaaditava e-väljaandena. Asjakohast informatsiooni jagab kirjastuse tegevtoimetaja.

Uustrükk

Uustrükises on muudetud märgatav osa varasema trükise sisust. Uustrüki avaldamine sõltub eelmise väljaande lugejaedust ja otsustatakse kolleegiumi poolt eraldi. Positiivse otsuse teatab toimetaja, kes täpsustab autoriga kõik üksikasjad.