Aa 26. b.
Aal 6. b. 35. d.
Aal beist ō am Angel 35. d.
Aas 127. a. b.
Ab 81. a.
Abbeugen 35. c. 118. d.
Abbitte 5. d.
Abbeissen 15. c.
Abbruch thun 34. a.
Abdingen 17. b.
Abend 99. a.
Abend Mahlzeit 99. d.
Abendlich 99. d.
Stück aufn Abend 99. d.
Abend Stern 157. b.
Aber 3. b.
Abergläuben 9. b. 131. a.
Abergläubisch 9. b.
Aberwitzig 84. c.
Abfallen 121. c.
Abfliessen 86. c.
Abfordern 97. a.
Abfüttern 149. d.
Abgelebet 10. c.
Abgelegener Ort 51. d.
Abgenutzt Zeug 59. b.
Abgemaet Graß 75. c.
Abgeschnitten Korn 110. a.
Abgespannt 128. a.
Abgott 29. b. 184. c.
Abhacken 164. a.
Abhängig 2. d. 60. b.
Abhangig Land 104
Abkühlen 22. a. 197. a.
Abkündigen Proclamiren 19. a.
Ablager 112. c.
Ablegung 16. a.
Abmergeln 25. a. 96. b.
Abnehmen 34. a. 61. c. 185. d.
Abnützen 24. a. 59. a. 128. c.
Abnehmen 34. a. 61. c. 185. d.
Abo 70. b. 175. d. 78. d.
Abprügeln 135. d. 136. a. 152. c. 174. a. 194. a.
Abraham 1. a.
Abreissen 47. a.
Abrichten 101. c.
Absatz im Gebäude 21. d.
Abschaffen 37. d.
Abschied geben 64. d.
Abspenstig machen 8. a.
Abscheulich 20. c.
Absonderlich 66. a.
Absondern 64. a.
Abspeisen 74. a.
Absurde reden 50. c.
Abstillen 150. c.
Abtheilung 21. c.
Abtrit 112. b.
Abwehren 171. a.
Abweichung 159. a.
Abzehlen 72. a.
Abzeichen 80. b. 198. d.
Abzeichnung 196. a.
Accommodiren 160. d.
Ach 102. b.
accurat abgewogen 90. b.
Achten 34. b.
Achtsamkeit 19. a.
Selb achte 34. b. c.
Achtmahl 34. c.
Achtfach 34. c.
Fürs Achte 34. c.
der Achte 34. c.
Achtung geben 109. a. 157. d.
Acker Zaun 161. b.
Adam 1. a.
Adieu 29. a.
Advocat 69. a. 55. c.
Ader 1. a. 26. c.
Ader im Holtz 151. a.
Ader lassen 1. a.
Adler 55. d. 70. c.
Ächzen 165. b. 150. c.
Das ächzen 165. b. 102. a.
Ängstigen 3. c.
Ängstiglich schreien 45. c.
Ähnlich 38. a. 163. d.
Aequivalent 158. a.
Ärger 61. a.
Ärmel 32. a.
Äffen 150. a.
Affe 16. a.
Affectirter Gang 166. a.
Alaun 83. a.
Albern 113. b. 27. a. 114. d.
Aldieweil 144. b.
Alles untereinander reden 145. b.
Allmosen 184. d.
Allmächtig 185. b.
Abgezielt 145. a.
Alsdann 145. a.
Alsdann erst 145. b. 193. b.
Alsbald 142. b. 192. d.
Also 93. d. 94. c.
Alp 105. a.
Allerdings 21. d.
Alletage 23. a.
Alt 191. b.
Allezeit 24. c.
Alter 23. a. 191. b.
Vor Alters 11. d.
Alterhafftig 23. c. 191. d.
Alte Rücken 24. c.
Alter 88. b.
Alte Leute 88. d.
Alter Mensch 172. a.
Gleiches Alters 178. b. 191. c.
Alters halber 191. c.
Vor Alters 181. d.
Alterhafft werden 191. d.
Im Alter 191. b.
Ambos 5. a.
Ameise 129. b. 147. a.
Amme 5. a.
Antheil 96. d.
Ampt 5. a.
Amptmann 29. d.
Amsel 66. b.
Ancker 6. b.
Andencken 80. d.
Anderswo 87. c.
Anderes Land 82. c.
Anderswoher 82. c.
Anderswohin 87. d.
Anderer 87. d.
Anderthalb 119. a.
Andere Seite 163. b.
Anders einrichten 163. b.
Anderes Mahl 163. c.
Andere Woche 163. c.
Anemone röselein 134. a.
Anfangen 92. c.
Anfeinden 189. b.
Anfeuchten 80. c. 94. d. 131. c.
Angeben 174. b.
Angehen 62. d. 124. b.
Angel 101. c.
Angeln 101. c.
Angelica 124. a. 134. d. 16. c.
V. Angesicht zu Angesicht 109. a. 146. a.
Ankömlinge 174. d.
Ankleiden 131. d.
Annehmen 124. c.
Anrühren 96. a. 124. b.
Anschüren 68. a.
Antonius 168. d.
Antreiben zur Arbeit 163. a.
Antwort 193. c. 55. c.
Antworten 193. c. 55. c.
Anverwanten 200. a. 152. a. 103. c.
Anzahl 76. a.
Anzeigen 157. c.
Anziehen 82. a. 109. a. 131. c. d.
Anzünden 119. b. 154 d.
Angst 3. c. 47. d.
Anfangen 4. c. 122. a.
Anfang 4. d. 14. d.
Annoch 5. b.
Anna 5. c.
Anvertrauen 5. d.
Angenehm 6. d.
Anstalt 7. a.
Anhetzen 7. a.
Apfel 8. b. 104. c.
Apfel Baum 8. b. 104. c.
Anfangen 14. c.
Anfang machen 21. b. 104. a.
Anfangen zu gehen 22. a.
Anfangen zu hassen 200. c.
Anführen 28. b.
Angst 13. c.
Anhengen mit dem Hertzen 18. d.
Anderes Mahl 19. b.
Anklopffen 19. b.
Anfangen 14. c.
Anfassen 14. c.
Anklopfen 20. d.
Anflicken 21. a. 23. b.
Anziehen 22. a.
Anziehen zur Kirchen 9. b.
Anbieten 40. a. 108. a.
Anfang machen 35. c.
Angehen 55. a. 58. d.
Appetit 28. b. d.
Anspornen 37. c.
Anklopffen 54. c.
Anhitzen 58. b.
Anstecken 71. d.
Anstoßen 88. b.
Anrühren 69. c.
Annoch 164. b.
An 51. a.
Anlehnen 73. a.
Antreiben 45. b.
April monat 81. d.
Arbeit 163. d. 167. b. 158. d.
Zur Arbeit 163. d.
Arbeits Junge 163. d.
Schwere Arbeit 163. d.
Arbeits Tage 164. c.
Arbeits Kerl 168. c.
Nicht Mehr Arbeiten 163. c.
Arbeiter 163. c. 164. c. 167. a. 188. d.
Arbeit hat seine Zeit 159. b.
Argwohnen 181. c.
Mit d Arbeit ō fort kommen 22. b.
Arbeit erlassen 64. d.
Arbeits Zeit 44. a.
Ärgern 107. d.
Ärgernis 107. d.
Ärger 107. d.
Anspannen 109. a. 127. d. 128. a.
Ansteckende Kranckheit 167. d.
Anstreichen 184. a.
Mit Anspan reisen 194. d.
Arm 31. b. 42. a. 184. c. 192. d. 25. d. 141. a. 173. a. d. 34. c.
Arm vom Flusse 6. b.
Armee 148. a.
Armuth 184. d. 141. b.
Armuth macht Zanck 171. c.
Armselig 185. d. 184. c. 187. b. 13. d.
Aufn Arm nehmen 31. b.
Armer muß sich schlecht behelffen 193. a. 42. a.
Athem 17. b.
Ausn Athem kommen 17. c. d.
Athem benehmen 17. c.
Athem holen 17. c.
Art Fische Wie Hering 35. b.
Art Leute 150. b.
Art 152. d. 76. c. 186. d.
Arrende Geld 130. d.
Artzney 102. c.
Asche, Aschigt 172. c.
Attich 134. d.
Attrapiren 156. d.
Auch 30. a.
Auch nicht 9. a. b.
Auch so gar 44. d.
Auch ich, auch er, auch du nicht 44. d.
Aufhören zu Singen 20. d.
Auf ein Mahl 16. a.
Aufreffeln 6. d.
Aufspüren Nachm Geruch 14. c.
Aufwecken 15. a.
Aufseher 56. d.
Aufklären 65. d.
Aufzügling 66. b. 39. a.
Aufthauen 55. d.
Aufquellen 60. b.
Aufkochen 60. b.
Aufgekocht Milch 60. b.
Auflösen 64. d.
Aufhören zu singen 66. b.
Aufhören 73. d.
Auftrag 74. a.
Auflegen 77. b.
Aufreihen 77. c.
Aufnehmen 79. b.
Aufruhr Machen 81. a.
Aufruhr 81. a.
Aufhören 81. b.
Aufstehen 81. c.
Auf zu rahten geben 87. c.
Aufschreiben 90. a. 109. a.
Sich aufrichten 90. d.
Aufrichtig 100. b.
Aufthauen 102. a.
Aufschwellen 108. a.
Aufheben 109. a.
Aufpassen 110. a.
Auflegung 111. b.
Aufhencken 116. c.
Aufquellen 119. d.
Aufklären 121. a. 142. d.
Aufs Feld 185. d.
Aufbrechen 122. a.
Auf diese Weise 143. c.
Aufdringen 175. d.
Auf ein mahl 178. b, 179. a.
Aufgeblasen 167. c.
Aufgang 171. a.
Auf erstehen 180. a.
Auferstehung 180. a. 171. d.
Aufenthalt 180. a.
Aufhalten 179. d.
Aufhellen das Faß 182. a.
Aufkeimen 155. c.
Aufseher 180. c.
Aufsperren 198. b.
Aufsteigen 171. c.
Aufstehen 171. c.
Auftreiben 179. d.
Aufwachen 179. d.
Aufwecken 179. d.
Aufwertz 180. a.
Aufwallen 197. b.
Aufwinden 198. b.
Aufziehen 150. a.
Aufschließen 200. c.
Aufhören zu reden 50. d.
avanciren 7. d.
Aufschreiben 46. c.
Aufrichten 52. c.
Aufräumen 73. a.
Aufschürtzen 55. c.
Aufstreiffen 55. c.
Auge 146. a. 25. d.
Augapfel 89. b. 146. a. 25. d.
Auge rechter lincker 146. a.
Kleine Augen 115. a.
Für Augen sehen 104. d.
Augen Gottes helle 105. c.
Auge so eytrich 126. a. 146. a.
Augenbrauen 59. c.
Augenblick 114. c. d.
Augen im Netze 146. a.
Augen Verblenden 89. d.
Augen auswaschen 146. a.
Ohne Augen 146. a.
Augen Maße 146. c.
Katzen Augen 146. b.
Klatrichte Augen 146. b.
Blintz Auge 146. d.
Braune Augen 146. d.
Augen Dunckel 146. d.
Schiele Augen 146. d.
Nach Augen Merck 192. c.
Augen fallen ein 146. b.
ō für Augen sehen 146. b.
Augen Lieder 146. a. 25. d.
Augen Wimmern 146. a. 25. d.
Schwartze im Auge 146. a.
Auge triegt ō 146. a.
Augen Verblenden 146. b.
Augenscheinlich 146. d.
Als das Auge vertragen kan 146. c.
Augurcken 182. d.
Aurhaan 70. a.
Aurhaan schießen 162. d.
Aurhenne 70. a.
Ausbreiten Ausdehnen 3. d. 194. b. 197. a. 65. d.
Ausbessern 37. b. 52. b. 6. d. 30. c.
Ausbrüten 15. d.
Ausdämpfen 17. c.
Ausruhen 17. c.
Aussaugen 25. a.
Ausforschen 58. b.
Ausschelten 20. c.
Ausflucht 31. b.
Austheilen 21. c.
Ausbessern 52. b.
Ausbeuteln 59. b.
Ausbersten 59. c.
Ausbreiten 63. b. c. 64. b. c. 65. c. d.
Ausgäten 39. d. 47. c.
Ausgelähret 63. d.
Aushölen 59. c.
Auslöschen 46. c. 61. a. 81. b.
Ausgezehrt 44. a.
Ausmergeln 44. a. 64. b.
Ausreissen 39. d.
Ausziehen mit der Hand 39. c.
Ausbolstern 77. c. 116. a.
Ausblühen 74. a.
Ausfäseln 92. d.
Aushölen 101. a.
Ausglitschen 68. d. 173. a.
Auskund schaffen 97. a.
Ausstrecken 65. d.
Ausschlagen 73. c. 85. c. 169. a.
Ausstehen 91. c.
Ausplümpern 96. b.
Ausspülen 75. b.
Austreiben 73. c.
Ausweichen 69. b.
Ausgedroschen Korn 111. d.
Ausgefahrner Weg 135. d. 136. a. 182. c.
Auskäumen 123. d.
Auskehrigt 122. c.
Ausziehen 122. b.
Auslosen 118. c. 190. b.
Ausmessen 135. d.
Ausrecken 132. c. 191. b.
Aussagen 125. d.
Aussatz 113. b. a. 164. a.
Aussätziger 113. a.
Ausschlagen 104. a. 108. d.
Ausschlagen v. Krätze 102. b.
Ausstrecken 147. a. b.
Auswendig lernen 106. a.
Auswringen 124. d. 131. c. 198. a.
Ausziehen 111. c.
Äuserlich 186. a.
Ausserhalb 185. d.
Auslähren 173. b.
Ausmachen eine Sache 147. d.
Ausspeien 153. d.
Ausschlafen 182. b.
Vieles ausstehen 155. a.
Austrocknen 159. c. 175. c.
Auswinden 177. d.
Auswehlen 190. b.
Ausspülung 198. a.
Aushalten 193. c.
Allerwegen 107. b.
Allerorten 107. c.
Allmiteinander 121. b.
Allein 179. b. c.
Abstosen v. Lande 77. b.
Abstechen 80. b.
Abstellen 150. c. 178. d.
Abschlägiger Weg 195. a. 196. b.
Abschuppen 150. d.
Apostasiren 65. b. 183. b.
Alleine bleiben 59. a.
Alles verzehren 63. b.
Allebeyde 87. a.
Alp 77. d.
Als 57. a.
Alswen 57. d.
Als nur 57. d.
Allenthalben 193. b.
Alberne Dinge ausbringen 27. a.
Allem 28. d.
Allerley 42. b.
Alles 42. b.
Von allen Seiten 42. b.
Alles voller Menschen 46. a.
Aufgehen 22. d. 43. b.
Anbieten 40. a.
Anfang machen 35. c.
Angehen 53. a. 58. d.
Anklopffen 54. c.
Anspornen 37. c.
Appetit 28. b. d.
Aufblasen 32. a.
Aufgebogene Nase 33. a.
Aufheben mit d Stange 36. d.
Aufkommen v. d. Kranckheit 54. c.
Aufpflücken 43. c.
Aufschießen 24. c.
Aufräumen 38. d.
Aufzögling 39. a.
Alte Leute 117. a. 80. d.
Altes Arbeits Pferd 126. d.
Axe am Wagen 7. c.
Art Landes 36. d.
Art Bäume 49. b.
Art läst von Art nicht 38. a.
Armer Mann 42. a.
Untern Arm 36. b.


Baart 25. b. 109. d.
Backen 25. a. 118. b. 75. d. 108. c.
Backen Zähne 124. b.
Am Bach 2. a. 26. a.
Längst dem Bach 2. a. 26. a.
Bach 26. a.
Bach reinigen 62. b.
Bach vom Eise rein 65. d.
Bachsteltze 14. a. 70. c.
Backen 75. d. 108. c.
Baad wol bekommen 142. b.
Baden 155. c. 196. c.
Bader Gläser 60. a.
Badstube 142. b.
Badstuben Hitze 67. b.
Badequast 196. b.
Bäär 64. c. 83. b. 10. c. 38. a.
Bären schießen 66. a.
Bäär Knochen 181. b.
Bähr Mutter
Bächlein 151. a.
Bändig 160. a.
Bändig machen 160. b.
Bährsche 35. d.
Bächlein 151. a.
Bären Pfuten 32. a.
Bäär saugt 38. a.
Bäume weis im Winter 14. b.
Bagage 97. d.
Bänder geflochten 109. b.
Bänden 199. c.
Bal 108. c.
Balcken 108. d.
Bald 61. d. 99. d. 111. a.
Bald regen bald wind 26. a.
Bald hier bald dort 55. b.
Bald eins bald zwey 85. d.
Bald so bald anders 163. a.
Bald wil er gehen bald bleiben 102. d.
Baldrian 164. d.
Balg ist ō vol 73. c.
Ballast werfen 69. b.
Ballen von Schne 77. c.
Ballen unterm Fuß 117. b.
Band 105. a. 145. a. 71. b.
Band von Eisen 191. b.
Band von Ruthen 200. b.
Band von Strauch 191. b.
Band an d Zungen 44. c.
Banck 115. d.
Bande 27. d.
Ohne Bande 50. d.
Bangigkeit 3. c. 176. a.
Barbierer 7. a.
Barbier Schüssel 13. b.
Barcken 110. d.
Barcker 110. d.
Barmhertzig 6. a.
Barmhertzigkeit 6. d. 15. b.
Bart 13. a. 70. c.
Gelber Bart 13. b.
Bart scheren 4. c.
Baß an d Sackpfeiffe 171. b.
Bast 94. c. d.
Bases pedum 111. d.
Bauch 26. a. 49. d. 53. d.
Aufn Bauch 26. a.
Bauchlings 49. d. b. a. 177. b. 192. c.
Bauch schwellen 187. d.
Bauen 9. b. 15. a.
Baum 120. b.
Baum behauen 48. d. 120. c.
Baur 160. d.
Bauren 127. d.
Bauren Decke 189 b
Baurheerd 61. a.
Baur Knechts Arbeikt, Pferd, Heu Korn 172. c.
Baur muß leiden 53. d.
Bauren Lügen 64. b.
Baur Schlitten 130. b.
Baur Schue 196. a.
Bearbeiten Land 163. a.
Beben 72. b. 184. a. 186. b.
Becker 107. b.
Becken 111. d.
Becker 107. b.
Bedachtsam 87. b.
Mit Bedacht 86. a.
Bedecken 39. d. 87. b.
Bedeuten 157. d.
Bedrohen 148. b.
m. Bedünckens 176. b.
Beere 83. b. 68. d.
Beere an einen Stengel 43. a.
Befehl 33. c.
Befehlen 46. c. 101. b.
Befriedigen 160. c.
Befestigen 46. c. 160. a.
Befeuchten 39. d.
Begehren 17. b. 23. d.
Es begiebt sich 28. c.
Begierig 1. a.
Begierden 17. a. b. 23. d.
Begleiten 138. c.
Begleiter 138. d.
Begraben 47. a. 81. b. 83. a.
Begräbnis 83. a.
Behalten 18. d. 84. c. 113. b. 143. c.
Behauen 159. d.
Behende 42. c.
Behren 169. a.
Behertzter Kerl 153. a.
Behsem-Strauch 125. a.
Beide 87. a.
Beide Seiten 87. a.
Beide Hände vol 36. d.
Beil 47. c. 161. a.
Beil taugt nicht 47. d.
Beil Stiel 192. d.
Beichte 107. a.
Zu beichte nehmen 107. a.
Beichten 107. a.
Bein 76. b.
Gut zu bein 27. a.
Beinern 76. d.
ōs zu beissen noch zu brechen 120. d.
Beissen 15. c. 140. a.
Beitel 124. b.
Bekant 176. a.
Bekante Leute 157. b.
Bekante Worte 52. b.
Bekennen 180. a.
Bekehrung 110. b.
Bekehren 110. b.
Beklagen über Schmertzen 113. c.
Bekommen 58. d.
Bekümmern 184. d.
Bekümmernis 84. c. 89. b.
Belästigen 54. a.
Belaufen Kühe 27. d.
Bellen 16. a.
Bereden 194. a.
Berauscht 100. a.
Bereiten 90. a.
Berg 79. d.
Gantzer Berg 42. b.
Vom Berge 79. b.
Aufn Berge 79. d.
Bergigt 80. a.
Bereuen 34. d.
Berufen seyn wollen 19. a.
Berühmt 59. c. 61. d.
Berühmte Stad 61. d.
Bersten 72. b. 109. c.
Beschürnen 13. b. 14. c.
Beschüren 21. a.
Besäufigen 84. a.
Besäen 144. a.
Beschwimen 3. d.
Beschimpfen 13. c.
Bescheren 21. a. 141. d.
Gott bescherte 21. a.
Beschirmung 34. c.
Beschlafen 23. d.
Beschützen 34. b.
Beschmutzen 137. b.
besudeln 136. d.
beschauen 130. a.
Beschaffenheit 113. a.
Beschneiden 180. a.
Beschneidung 180. a.
Beschütten 180. a.
Beschlagen 181. c.
Beschimpfen 164. c.
Beschuldigen 169. a. 183. c. d.
Beschuldigen ohne Grund 152. d.
Beschwichtigen 153. a.
Beschaffen wie ein Leib 186. d.
Beschatten 191. d.
Beschwören 191. b.
Beschlag am Pferde Geschirr 90. d.
Beschwiemen 96. a. b.
Beschwiemung 96. b.
Beseelt 17. d.
Besonderer 3. c. 28. c. d.
Beschimpfung 65. b.
Beschaffenheit 76. b.
Besonders 68. c.
Besemer 83. b. 97. d. 194. a.
Besoffen 93. b. 113. d.
Schlecht besoldung 141. a.
Besprutzen 198. b.
Besprengen 147. a. 132. d.
Besprengung 132. d.
Besem 78. b.
Beseelt 17. d.
Bessern weder mit guten noch bösen 13. c.
Bessern 15. a. 55. c. 110. b. 128. a.
Besser werden 64. b. 110. b.
Besser ichts als nichts 54. d. 89. b. 174. d.
Besser 110. a.
Besserung 110. b.
Besser 2 als einer 113. b.
Beständig 5. d. 56. b.
Beester wolten versauffen 10. c.
Beständig 46. a. 52. a.
Bestätigen 46. c.
Bestätigung 46. c.
Bestraft seyn wollen 19. a.
Bestürtzt 58. a.
Beste 110. a. b.
Bestrafen mit Worten 96. b. 148. b.
Beständig bey seyn 123. b.
Bestimmte Zeit 139. d.
Bestraffung 148. b.
Bestellen 169. c.
Besudelt 132. b.
Besuchen 39. d.
Besuchung 39. d.
Bete laut 32. d.
Beten 199. b.
Bethären 165. b. 168. c.
Betäubet 174. a.
Beten lehren 72. a. 76. a.
Bett 99. a. 199. a.
Bette im Garten 112. c.
Bettstäte 139. d.
Bette aufmachen 199. a.
Bethonica 134. c.
Betonien 168. d.
Bettlaken 108. d.
Bettler 37. b. 108. d. 141. a. 2. d. 3. b.
Betteln 43. b. 141. b.
Betriegen 111. d. 113. c.
Betrieglich 40. c. 113. c.
Betrügliche Arbeit 113. d.
Betrieglich handeln 190. b.
Betriegliche Weise 113. d.
Betriegerey 113. c.
Betrübt 60. c.
Betrüben 195. b.
Betruncken 187. a.
Betrug 40. c. 113. c.
Beugen 107. d. 188. b.
Beule 60. b. 88. a.
Beulchen 60. b.
Beutel 59. b.
Bewahren 18. d.
Bewandnis 76. b.
Bewegen 44. a. 50. d. 69. c.
Beweiben 92. a.
Beweibter Kerl 90. c. 92. a.
Beweiß 157. a.
Bey 29. a. 30. b. 40. b. 51. a.
Bey den Haren 113. b.
Beyfuß 134. c.
Beyhang 73. a.
Beykost 144. a.
Beynamen 69. a.
Beysammen 178. c.
Beyseits 51. d.
Bezahlen 82. c. 162. b.
Bezahlung 82. b.
Bezahlen ws noch zukomt 162. b.
Bezaubern 125. c. 163. a.
Bezauberung 125. c.
Bezeichnen 157. d.
Bezwingen 5. c. 6. b.
Biegen 96. a.
Bieber 147. d. 49. a.
Bienen 68. d. 85. a.
Bienen Schwärmen 112. b.
Bienen Schwarm 71. b. 85. a.
Bienen Stock 85. a.
Bienen Stachen 85. a.
Bienen König 85. a.
Bienen Fang 54. a.
Bienen Garten 70. b.
Bier 100. a.
Bier rauscht 14. d. 100. a.
Bier verschalt 17. c.
Bier Neige 35. a.
Bier Fassen 65. c. d.
Bier Lummel 100. a.
Bier trunck 100. a.
Bier Blähet 100. a.
Bier Brauer 100. b.
Bier Faß 100. c.
Bilder 57. a.
Bild gegossen 190. a.
Bilsen 49. b.
Binden 44. b. 50. c. 145. a.
Bindung am Schlitten 40. b.
Binnen Mundsreden 15. c.
Binsen 51. a.
Bircken 39. a.
Bircken auf Harten Lande 6. c. 38. c.
Bircken Busch 38. c.
Bircken Borck 54. c.
Bircken wasser 81. c.
Bircken Laub 84. b.
Bircken Baum 120. c.
ws von Bircken ist 38. c.
Birckhaan 71. c.
Birckhuhn 71. c. 162. d.
Birckhühner schießen 162. d.
Biß 138. d. 141. b. 144. b.
Biß an 141. b.
Bißher 158. b.
Biß dahin 143. a.
Biß hieher 143. b. 145. c.
Bissen 109. a.
Bißweilen 2. c. 181. d.
Bißweilen gut bißweilen schlim 121. d.
Bitte 109. c.
Bitten 87. a. 109. b.
Durch bitten bewegen 84. d.
Bitter 195. d.
Blad vom Badequast 196. b.
Blanck 15. a.
Blat 69. d.
Blätter gewinnen 67. d.
Blätter werden alt 67. d.
Blase 197. a. 118. b. 127. d. 197. a.
Blatter Kranckheit 197. a.
Blatter 197. a. 127. d. 199. a.
Blame 110. d.
Bleiben lassen 21. b.
Bleiben 20. d. 102. d.
Bley 142. d.
Blendling 20. c. 119. b.
Blech 37. b.
Blechern 37. b.
Bleier 35. a.
Blesse 66. a.
Blase balg 73. b.
Blasen 73. c.
Blaubere 83. c.
Bleier 139. a.
Bleiben 143. c.
Blendwerck 146. d.
Blind 33. c. 115. b. 146. a. c.
Bleystift 47. a.
Blaß werden 34. a.
Blöde 6. d.
Blödigkeit 6. d.
Blöße 4. d.
Blöcken 65. d. 80. d.
Blut 26. c. 194. c.
Blut Igel 24. b. 30. a.
Blutig schlagen 47. b.
Blasen 121. b.
Blasend 121. c.
Blau 146. c.
Blaulicht 146. d.
Himmel blau 146. d.
Blaulichter Busch 146. c.
Blaubeere 146. c. 83. c.
Böse 60. d. 101. d. 107. c.
Böse Leute helft doch 12. b.
Böse-Wicht 61. d.
Böse Worte 76. b. 140. d.
Bönhase 98. b.
Bönhaserey 101. d. 113. d. 141. b.
Böses Hertz 189. d.
Böhrer 198. a.
Böses Maul 179. a.
Böser Mensch 101. d. 190. a.
Bötling 102. a. 160. b.
Böttiger 144. d.
Böttigers instrument 199. b.
Boden 117. d. 118. d. 138. b.
Zu Boden schlagen 125. c.
Boden im Schlitten 130. d. 138. b.
Bock 145. c.
Schreien als ein Bock 145. d.
Bocksbeere 83. d. 149. d.
Bößlich 61. a.
Boll 149. a. 186. c.
Böse Botschaft 128. d.
Bothe 105. b. 140. c.
Botschaft 140. d. 149. a.
Boßheit 49. b. 17. a.
Boßhaftiger Mensch 49. b.
Botschafter 149. b.
Borch 10. b. 103. d. 145. c.
Borck 55. a. 169. d.
Borck Schlitten 169. d. 43. a.
Borck am Netz 32. a.
Borck zum Schlitten 43. a.
Boren 66. d. 168. c.
Borer 106. a. 178. b.
Borste 120. d.
Borsten im Eise 107. b.
Borte im Weiber Rock 119. a.
Bräutigam 111. d. 120. a.
Brantgelb 137. d.
Brantwein 118. c. 196. d. 119. c.
Brantwein klaren 4. b. 196. d. 32. d.
Braf 20. a. 196. c.
Brafer Kerl 188. b.
Brafes Pferd 196. c.
Braunes Pferd 18. b. 10. d.
Braun roth 137. d. 168. b.
Brausen wie die See 88. c. 84. c.
Braut 20. a.
Braut Freunde 100. a. 62. d.
Brant 117. d.
An Brantwein zu tode trincken 196. d.
Brantweins Pfeifen 114. d.
Braten 108. a.
Brechen 88. a.
Breche schießen 118. a.
Breit 159. b. 64. b.
Breit Maul machen 5. b.
Breiter 65. b.
Breite 65. b. 62. a.
Brunnen 72. b. 119. c. 117. d.
Brennent 117. d.
Brenn eisen 103. c.
Brennholtz 120. c.
Breite Ende 166. d.
Breßchen 148. c.
Bresthaft 195. b.
Brett 66. a.
Brey 121. d.
Bretter fürn Schlitten Halter 130. c.
Brachsen 66. a. 35. a.
Braten 120. d. 58. a. d.
Bratspieß 58. d.
Das da brätet 58. d.
Bräutgen 120. a.
Brausen 52. c. 73. c.
Braut die Haube aufsetzen 71. b.
Bringen 170. a. 174. c.
Brod 67. a.
Brod vom frischen Korn 183. b.
Wer. m. Brod isset etc 109. a.
Brod Kuchen 67. c.
Brod trog 67. c.
Brod Kneten 149. d.
Brömsen 109. d. 110. a.
Brommelberen 83. c. 117. c
Brock 125. c.
Brock Eisen 1. a.
Brodstück 37. b.
Brod mit geben 29. a.
Braut Vater 28. c.
Brach Acker 33. c.
Brauchen 51. a.
Braun Pferd 51. a.
Brüten 7. d.
Brust 25. c. 132. d. 95. b.
Unter d Brust 25. c.
Brust Kranckheit 25. c. 132. d.
Bruststück am borer 30. a.
Brust reinigen 49. c.
Brunn 31. c.
Brunnen Schwengel 29. d.
Brunst Zeit 45. b.
Brombeeren 47. c. 193. d.
Vor die Brust 132. d.
Brust gehet zu 132. d.
An die Brust 132. a.
Auf die Brust 132. a.
Brust riemen 166. b.
Brücke 145. d. 120. a.
Brücken bau 145. d.
Bruder 194. b.
Brüder Kinder 194. c.
Brüderschaft trincken 194. b.
Brüderlich 194. b.
Brüderchen 194. b.
Brüllen 133. c. 134. a.
Sich Brüsten 65. c.
Brunellen Kraut 134. a.
Bunt 46. b. 56. d. 93. a. 158. c. 196. a. 106. d.
Buch 128. b.
Buch Gold 139. a.
Buchstabe 157. d.
Buchstaben lernen 157. d.
Büchse 122. d.
Buchtlahm 141. d.
Bürge seyn 13. b. 16. d. 33. c.
Bürste 15. b.
Bürsten 15. d. 152. b.
Bütte 35. d. 63. c.
Bündlein 45. d. 196. a.
Busch, unterm Busch 5. a. 118. b.
Busch schlägt aus 17. c.
Busch Vögel 32. b.
Busch verhauen 85. b.
Busch u. brack 85. b. 132. d. 125. d.
Kleiner Busch 85. d. 140. d. 184. d.
Ein wenig Busch 109. d.
Buntwerck 114. d.
Bunt Stroh 196. a.
Busch knasterl. 116. d.
Busen 120. a.
Bursa pastoris 134. a.
Buchfincke 70. a.
Buchweitzen grütze 162. d.
Butter 201. b.
Butter Kern 46. d.
Butter Vogel 48. c. 68. d.
Buttern 46. d.
Büttel 115. b.
Bürger 49. c.
Bücken nieder 60. c.
Busch 62. a.
Bütte 68. d.
Blind 148. a.
Blindheit 148. a.
Blind geboren 115. b.
Blind schleiche 193. a.
Blitz 189. d.
Blitz versengt den Gersten 189. d.
Bloß 108. c.
Bloße Hände 108. d.
Bloßen Hembde 184. c.
Block 108 a. d.
Blockräder 111. c. 117. a. 191. a.
Blühen 157. a.
Blut kriechten 194. c.
Blut stillen 194. d.
Blutig 181. c. 182. d. 194. d.
Buße 110. b.
Busch bewachsen 85. a.
Busch Klöpper 85. a. 89. d.
Buschigt Land 85. a. 102. b.
Blätter rauschen 52. c.
Bruch 56. d. 60. c.
Blühen 100. d.
Blühe Zeit 100. d.
Blüte 100. a. d.
Blümchen 69. d.
Blume 69. d.
Blutstillen 109. a.
Blut Geschwür 36. c.
Weisse Blumen im Morast 147. c.
Blut Saur 184. d.
Bach ist gestiegen bis Mitten am Berge 80. a.
Bachsteltze 187. a.
Back ofen 107. a. 113. b.
Bohne 177. a.
Bohnen Stengel 192. d.
Bril 120. a. 94. d.


Canaile 150. b.
Caninchen 37. b. 49. d.
Calmus 134. c.
Camillen 134. d.
Cantzel 29. c.
Capital 39. b.
Capitalist 127. a.
Catechisiren 72. a.
Canal 172. b.
Capitel 107. b.
Carbunckel 88. b.
Christ 133. a.
Chuse am Kummet 135. d.
Coleur v Bier 38. a.
Coleur 38. d.
Confrontation 151. d.
Für Contant leben 127. a.
Continuiren 76. a.
Contingent 21. c. d.
Contrapart 193. c.
Convoiren 138. d.
Compagnie 27. d.
Compas 60. c.
Commodität zu Essen 81. d.
Compagnon 143. d. 150. b.
Complot 97. c.
Copek 166. c.
Copuliren 66. b.
Copulations formul 66. b.
Corallen Schur 77. c.
Cörper 41. d.
Cosacken 38. d.
Crepiren 91. b.
Crepitus ventris 111. b.
Creutz 133. a.
Creutz dorn 174. d.
Creutz im Mühlrad 6. d.
Creutz u. quer 118. a.
Creutz weise 133. a.
Creyß Machen 115. a.
Curiren 7. a.
Curland 78. c.


Da 52. d. 145. a.
Dach 40. a.
Dachs 10. a. 79. a. d.
Dach treufe 125. a.
Dacht 159. a.
Dämpfen 8. b. 63. b.
Die Erde dämpft 8. b.
Dafür können 163. a. c.
Dagden 78. c. 26. a.
Dagdenscher Bäur 24. b.
Daher 24. c.
Damahl 145. a.
Dampf 8. b. 14. a.
Dampf von sich geben 8. b.
Dam an d Mühlen 107. d.
Dan und wan 2. b. 4. a.
Danck 158. a.
Danckbar 158. a.
Danck für letzt 196. d.
Dancken 158. a. 164. c. 158. 164. d. 165. c.
Dancken fürs essen 164. c.
Danck für mich 164. d.
Großen Danck 4. b. 11. c.
Dem nichts zu Danck 87. b.
Danck zu 1000 Mahl 172. d.
Darauf 145. b.
Darin 144. a.
Darnach 142. b.
Darum 144. a.
Darum kan ers wohl thun 144. a.
Darunter 142. c.
Dar zu setzen 71. d.
Das ist 144. c.
Das ist es eben 142. c.
Das Mahl 121. d.
Daselbige 142. a.
Das thut Gott 163. a.
Davon 35. c.
Daugenicht 32. c.
Daum 25. d. 111. c. 149. b.
Daunen federn 9. a. 13. d. 177. d.
Dauren 43. d. 123. a.
Dazu 143. a.
Dazwischen 187. d.
Decke 39. d. 164. a.
Deckel 30. c.
Deckel erhoben 65. b.
Deckel zu recht machen 30. c.
Degen 86. d.
Deichsel 191. b. 194. d.
Delicater 3. d. 51. b. 101. c.
Demmerung 2. c. 189. a. 195. a.
Demmerung Morgends 3. a.
Demütig 4. d. 5. b.
Demuth 4. d.
Demuth Bringt Ehre 95. b.
Dehm 144. a.
Dennemarck 78. d.
Dencken 87. a.
Dennoch 145. a. 60. b.
Dieselbe 147. c. 144. a.
Dergleichen 144. b.
Desertiren 37. b.
Detachiren 118. c.
Deswegen 144. d.
Deuten auf sich 200. b.
Deutlich 143. b. c.
Dichte 173. b. 188. b.
Dichte Bänder 139. d.
Dichtes Netze 139. d.
Dick 108. a. b. 21. a. 66. a. 108. a.
Dick 108. b. 21. a. 108. b.
Dickste Ende 173. d. 199. b.
Dickste an einer Haut. 40. b.
Dicker Busch 126. d.
Dick wie Brey 121. d.
Dick wie ein Bierfaß 13. a. 21. a.
Dichte Gefäßer 46. a.
Dicker Schne 72. b.
Dialect 89. a.
Dienen 103 b. d.
Dienstbohte 103. d.
Dieb 58. c. 117. d. 192. a. 170. b. 192. d.
Dieb gestehts ō 192. a.
Dieberey 192. a.
Dieses mahl 19. b. 122. a.
Diebisch 168. c.
Diebischer Weise 191. c.
Diebstahl 191. d.
Diebstahl erfahren 191. d.
Dienen 164. b.
Dienst 164. b.
Dieses Seite 145. c.
Dinte 90. a.
Disputiren 58. b.
Disseits 57. d. 145. a.
Distel 102. b.
Dieweil 12. b.
Dille 166. a.
Disponiren 139. b.
Discant 171. c.
Division 21. c.
Doch 12. b.
Docke 169. d.
Dohle 4. c.
Dolmetscher 174. b.
Donner 9. c. 56. a. 88. b. 114. b. 116. b.
Donnern 9. c. 33. d. 88. a. 14. b. 116. c.
Donnern schlägt Bäume 13. a.
Doppelt 34. a. d. 144. c.
Dorff 56. a.
Dornen 44. b. 103. b.
Dorpat 70. a. 78. b.
Dorsch 35. b.
Dorothea 166. d.
Dorthin 144. b. 146. c. 119. a.
Dotter im Ey 157. a. 130. a. 89. b.
Drauf zu fallen 65. c.
Draussen 185. d. 104. b. c.
Dreck 133. d.
Dreck Hauffen 147. d.
Dreckigt 147. a.
Drechsler 172. a.
Drehen 41. b. 43. b. 184. c. 198. a.
Dreist 78. c. 142. a.
Dreister Wolf 20. b.
Drengen 48. b. 175. c.
Drey 53. b. c.
Drey einig 53. b.
Dreyblad 177. a. 134. d.
DreyZackigt
Dringen 32. b. 46. a. 165. d. 173. d.
Drinne 142. c.
Dritten 53. b.
Dritten mahl 53. b.
Drisp Acker 149. c.
Drispen im Gersten 147. d.
Drißp 78. a.
Drohen 2. c. 53. c. 161. b.
Droben 180. d. 106. d. 111. a.
Dröschen 130. a.
Dröscher 130. a.
Drösch Flegel 54. c. 115. c. 191. c. 192. d.
Drache 67. d.
Drauf loß gehen 89. a. 111. a.
Dreyerley 53. c.
Dreyfach 53. c.
Für 3 Tagen 53. c.
Dreyssig 53. c.
Drucken 193. d. 202. a.
Drüsen am Halse 31. a.
Drosel 18. d. 70. c. 71. a. b. 60. a. 125. a.
Drüsen am Vieh 171. b.
Du 146. c. 137. c. 91. d.
Dünne 6. b. 99. b. 102. c. 112. d. 194. b.
Düna 26. b.
Düncken 176. a.
Dün Eyß 43. a. 46. c. 47. b.
Dünn Schicht Strohm 46. c.
Dünne Wolcken 122. a.
Dürffen 169. c. 28. c.
Dürre trocknet 57. a.
Dürre 120. d.
Dürrer Wind 120. d.
Dürr Land 23. a.
Dürsten 23. a.
Dünbier 15. b. c. 96. a. b.
Dunckel 172. d. 174. b.
Dumm 19. c. 20. b. 169. d. 171. a. 172. d.
Dummes Kind 19. c.
Dumpfigte Stube 172. c. 181. d.
Drunten 79. a.
Drucken 89. a.
Dumm 137. b. 140. b.
Dumheit 137. b.
Dummer Weise 137. b.
Dumpfigter Klang 120. b.
Dunckel 173. b.
Dunckel grün 103. d. 175. b.
Dunckele Augen 143. a.
Dumpfigt Wetter 155. a.
Dunckel werden 195. a.
Dunckelheit 3. a.
Durchbringen 19. a. b. 158. c. 109. a. 115. a.
Durchbringer 19. b.
Durchdringent Kalter Wind 198. a.
Durchlesen 4. c.
Durchlauf 167. a.
Durchlöchert 182. c.
Durst 23. a.
Durst löschen 23. a.
Durstig 13. d. 23. a.
Durst verursachen 23. a.
Durch 62. c.
Durch die Nacht 62. c.
Durch dringen 25. a.
Durchfal 49. d.
Durchgehen 62. c.
Durchholen 75. b. c. 100. c.
Durchpeitschen 75. c. 100. c.
Dulden 37. a.
Durchkommen 107. a.
Durch Ziehen 116. a.
Desto mehr 142. b.
Desto größer 142. b.
Desto kleiner 142. b.
Desto weniger 142. b.


Ebbe und Fluth 86. d.
Eben 11. a. 52. a. 63. a. 66. a. 162. a.
Eben also 93. d. 95. b.
Eben demselbigen 145. b.
Eben dieselben 11. a.
Ebener Weg 63. b.
Eben Derselbe 144. a.
Eben dergleichen 140. d.
Eben Machen 162. b.
Eber 145. c. 10. b. 59. c.
Ebsch Beren 121. a.
Eckel 173. c.
Echo 193. b.
Eckstein 98. a.
Ege 2. d. 9. a.
Egen 2. a.
Edelgestein 36. b.
Edelmann 87. c.
Ehebrechen 1. d.
Ehebrecher 1. a. 83. d.
Ehebruch 1. a.
Ehegatte 1. d. 30. c.
Ehe Paar 1. d.
Ehegestern 175. d.
Ehe scheiden 1. a. 64. a.
Ehescheidung 1. a.
Ehestand 1. d.
Eher 11. a. d.
Ehre 7. c. 38. d.
Ehren 8. c.
Ehre ō zu nahe 7. c.
Ehrenpreiß 27. d. 134. d.
Ehrlich 8 b. c.
Ehstnisch 41. c.
Eigen 11. a. 28. c. 103. b.
Eigenes Gefallens 97. c.
Eigensinnig 28. d.
Eigenliebe 157. d.
Eigene Geschäfte 7. c.
Eichhorn 10. a. 103. d.
Eicheln 168. c.
Eichenbaum 160. c.
Eichen 121. a.
Eichen Wald 160. c.
Eilen 27. c. 48. b. 171. a. 49. b. 85. b. 137. a. 169. b.
Eiliger 27. c.
Eiligst 46. b. 130. a. 137. a.
Eile 137. a.
Eilfertig 137. a.
Eilends kommen 190. d.
Eilen zu sehr 192. d.
Eilig 2. d. 30. a.
Einfältig 19. c. 169. d. 171. a. 173. a.
Einfügen 183. b.
Eindrucken 160. a.
Eiliger Sturm 24. d.
Eimer 125. b.
Einer etc 179. b.
Einerley 178. d. 179. a.
Einer vom andern nicht wissen 163. a.
Einer nach dem andern 21. b. c.
Einen umb den andern 19. b.
Einbiegen 74. d.
Einbildisch 155. d.
Einem einbläuen mit Worten 46. c.
Einfallen 84. c.
Einfahrt im Zaun 88. d.
Einfluß aus der See 146. a. 151. d.
Eingefaßter rthlr 199. b.
Eingehen 34. a.
Eingang 147. c. 151. d.
Eingemacht Kohl, Bohnen etc 153. d.
Eingesaltzer Fleisch 153. d.
Eingeweide 26. c. 147. c.
Eingeweide im Vieh 34. b. 138. b.
Einholen 135. d.
Einige 88. a.
Einjeder 60. a.
Einiger maßen besinnen 177. c.
Eine Seite 179. c.
Einkehren 142. c.
Einkärben 164. a.
Einladen 61. c.
Einmahl 55. b. 19. b.
Einsäuren 139. b.
Einsaltzen 150. b.
Einsam 179. b.
Einschencken 190. a.
Einschlafen 178. a. 20. d.
Einschläfern 178. a.
Einer spricht so der andere anders 94. c.
Eins seyn 97. d.
Einrichten 7. a.
Einrichtung 7. a.
Eintzeler Kerl 83. d.
Eintzeler Mensch 179. b.
Eintzig 4. a.
Einsiedler 107. b.
Eisen so krum 6. c.
Einwenig 93. b.
Einweichen 68. a.
EinWieck 112. d. 150. d. 84. d.
Einwartz 147. c.
Einwickeln 81. a.
Ein einziger Zwo eintzige 4. a.
Einseitig 179. c.
Einseits 179. c.
Eins übers andere 180. b.
Einwohner 82. c. d.
Einschlag am leinen 57. a.
Eisen 129. d.
Eisern 129. b.
Eisern Band 129. a. 200. b.
Am Eisen brennt Feur 129. a.
Eisern Ring 200. b.
EißZapfen 124. c.
Elbogen 58. a. b. 25. d. 58. c.
Elend 6. a. 10. a. 17. a. 184. c. 197. d. 42. a.
Elender 184. d. 13. d.
Elend nachgeblieben 6. a.
Elend thier 116. d.
Elendig 50. a. 187. b.
Elendig kranck liegen 15. b.
Elle 58. b.
Elle drüber 58. b.
Ellestock 58. b.
Ellernbaum 120. d.
Ellern Blätter 58. a.
Ellern Busch 68. c.
Elritzen 35. b.
Eltern 191. d.
Embach 26. b.
Empor schweben 63. a.
Empfindlich 94. d.
Ende 74. a. 104. c.
Aus Ende 104. c.
Ende von d Sache 151. b.
Endgen 104. a.
Endigen 74. a. 104. c. 160. c.
Von einem Ende zum andern 104. d.
Endlich 196. d.
Endlings 104. c. 149. c.
Enge 108. a. 47. c. d.
Enge passage 146. a.
Enger machen 34. a.
Enger rock 55. d. 180. b.
Entgegen 193. c. d.
Entfallen 65. b. 84. c. 108. a.
Ente 71. a. 84. c. 114. c. 115. a. 55. b. 70. c. 110. c.
Entgegen rudern 104. d.
Entgegen steigen 3. a.
Entfliehen 22. d.
Entkräfften 128. c.
Enthaupten 110. d.
Entlängst 40. b.
Entschuldigen 184. a.
Entschuldigung 184. a.
Entsetzliches Ding 198. c.
Entsetzen 9. b.
Das Entsetzen 9. b.
Entwehnen 132. a. 200. b.
Entwischen 117. a. 45. d.
Entweder 9. a.
Sich entziehen 159. a.
Entzückt seyn 11. a.
Entzwei 39. b.
Entzwei gehen 33. a. c. 39. b.
Entzwei hauen 119. b.
Entzwei reissen 47. a.
Epilepsi[e] 46. d.
Erbarmen 15. a. 6. d.
Erbarmung 15. a.
Erbe 106. c.
Erbarmliche Kälte 108. d.
Erben 106. c.
Ohne Erben 152. b.
Erbbaur 106. d.
Erblich 106. d.
Erblich land 106. d.
Erbse 11. c. 17. a.
Erbsen Hülsen 11. d.
Erbsen Schoten 11. d. 63. a. 68. d.
Erbsen Korn 11. c. 43. d.
Erbsen Stengel 11. c.
Erbsen Bünde 17. a.
Erbsen Stellage 136. d.
Erhalten 74. b. 179. d.
Erhalter 179. d.
Erheben 32. a.
Erbitten lassen 109. c.
Erbösen 45. c.
Erbtheil 106. a.
Erdroseln 31. d.
Erde 88. d.
Auff der Erde 79. a.
Von der Erde 79. a.
ws auf Erden ist 83. a.
Zur Erden werden 88. d.
Erdklumpen 88. d. 109. a. d.
Von Erden 88. d.
Ins Erden ruhen 120. c.
Erdbeere 83. c.
Erdichtet 110. d.
Erdrauch 194. b.
Erdschwämme 144. b. 162. d.
Erdrucken 81. d.
Erdulden 140. d.
Ermüden 174. c. 187. a. 188. b.
Er lebet noch 10. d.
Erleichterung 18. c.
Erniedrigen 5. b.
Erfrischen 22. a.
Erniedrigung 4. d.
Erquicken 22. a.
Erquickung 17. d.
Erschrecken im Schlaf 16. a.
Erschrecklich 18. a.
Erstarret 18. a.
Erste 12. a.
Ersten mahl 12. a.
Erstgebohrnes Kind 12. a.
Erträglicher 18. d.
Erschrecken 24. d.
Erweichtes 7. d.
Erwürgen 31. d.
Ertrincken 26. d.
Erfreuen 133. c.
Erfüllen 158. b.
Ergrimmen 45. c.
Erhöhen 43. b. 179. d.
Erhöhung 179. d.
Erholen 55. b. c. 169. a.
Erinnern 80. d. 84. a. d. 174. c.
Erkennen 175. c.
Erkentnis 175. c.
Erklären 143. c.
Erklärung 143. d.
Erle 68. a. b.
Erleben 91. c. 144. b.
Erleuchten 189. b.
Erleuchtung 189. b.
Erleichtern 43. b.
Erlösen 77. d.
Erlöser 77. d.
Erlösung 77. d.
Ermahnen 79. a.
Ermahnung 79. a.
Ermel 192. d.
Ermüden 187. a.
Erndten 67. b.
Ernehren 85. c. 169. b. c.
Ernehren mit Holtz hauen 192. c.
Erneurung 178. a.
Erneuren 178. a.
Erquicken 55. c.
Ernsthaffter Mensch 169. a.
Erschaffen 74. c.
Ersäuffen 182. a.
Erscheinen 91. d.
Erschlagen 106. a.
Erschrecken 52. a. d.
Erschrocken reden 52. a.
Erschüttern 88. c. 118. a.
Erstarret 173. a.
Ersticken 63. b.
Erstlinge 183. a.
Erstrecken 65. b.
Ertrincken 182. a. 26. d.
Ertzbösewicht 19. b. d.
Ertzhure 79. c. 144. d. 158. c. 160. c.
Ertzt 193. a.
Erwischen 156. d.
Erzehlen 76. b. 111. c.
Erziehen 39. d.
Erzürnen 195. d.
Erzürnung 195. d.
Eschen 121. a.
Es ist nötig 161. d.
Es mag wohl seyn 9. a. 58. a.
Es ist nicht 11. b.
Es mag werden, ws immer wil 140. a.
Espen 120. c. 13. a.
Es mag wohl mehr seyn 11. d.
Es wird ōs so klein gesponnen etc. 142. b.
Eßwahren 148. d.
Essen 135. c. 148. d. 149. c. d. 148. d.
Essen u. trincken 149. c.
Essen für 2 Personen 153. c.
Einmahl zu essen 49. d.
Essig 2. b.
Etliche 87. d. 88. b.
Etwas 85. b.
Etws tag 185. b.
Euer 163. a.
Eule 70. d.
Euter 177. b.
Ewig 23. c.
Ewiglich 23. a.
Excusen 122. c.
Execution 148. d.
Extra gehen 35. d.
Ey 89. b.
Eyer Schale 54. d.
Eyer legen 89. c.
Ey lieber 109. c.
Ey eine trefliche Sache 140. a.
Eyd 191. d.
Eydex 147. b.
Eyß 9. a. 20. a. 46. c. 119. c.
Eyß aufn Schne 20. a.
Eyßgang 9. a.
Eyß in einer Nacht 99. c.
Eyß hauffen 89. d.
Eysigt 9. a.
Eyß Vogel 70. c.
Eyßloch 173. b.
Eyßschollen 109. d.
Eyfersüchtig 48. c.
Eyter im Aug. 146. a.
Eytericht 79. b.


Fackel 168. c.
Fac totum 104. a.
Faden 153. c.
Faden dick 108. b. 153. c.
Faden lang 153. c.
Faden tief 153. c.
Fähre 110. c. 72. c.
Färben 186. d. 34. a. 186. d.
Fächlein da der Honig in liegt 43. a.
Fäschen Graß 115. d.
Fäulung 79. c.
Fahren 144. d. 148. b.
Fahre fort 14. d.
Fahre aus dem Wege 31. b.
Fahre geschwinde 32. d.
Fahren Kraut 134. c.
Fahsel klein Vieh 74. b.
Fahsel vom Weben 13. d.
Fall 65. b.
Fallen 59. b. 138. b. 65. b.
Fallen lassen 59. b. 65. b.
Falsch 40. c. 190. b.
Fallende Seuche 65. c.
Falsches vorgeben 122. c.
Fälschlich reden 125. d.
Falcke 70. c.
Falschheit 40. c. 140. b.
Falten 32. a. 56. a. 101. d.
Ohne falsch 40. c.
Farbig 38. a.
Farbe verlieren 54. c.
Farbe 38. d.
Fahne wedelt 71. c.
Fähnlein 7. c.
Falsche Zeugnis 196. b.
Falscher Zeuge 190. b.
Fangen 123. b. 200. b.
Fang 138. a.
Faß 183. c.
Faßbänder 183. d.
Bier Faß 183. c.
Wasser Faß 183. d.
Faß hält so viel 183. d.
Faß Boden 183. d.
Faß tauben 183. d.
Faß Spunt 183. d.
Fasten 105. a.
Fasten Zeit 105. a.
Faul 79. b. 64. d. 171. b.
Faulheit 167. a. 64. d.
Faulbaum 121. b. 170. b.
Faule Wunde 79. b.
Faulen 117. a. 72. d.
Fauler Schlingel 120. a. 64. d.
Faule rede 29. c.
Faulentzen 194. a. 18. c. 50. b. 64. d.
Faust 112. a. 137. d. 36. d. 25. d.
Faust auf die Nase 193. a.
Faul Pferd 157. a.
Feder 154. a.
Schreib Feder 154. a.
Ganse Feder 154. a.
Federn reinigen 91. a.
Fegen 122. c.
Fehler 10. a.
Fehlt ō viel 121. d.
Fehlen 184. b. 188. a.
Fehltrit thun 186. d.
Ohne Fehler 24. d.
Fehrboth 151. b. 150. a.
Fehmer Stange 4. a. 191. a. 194. a.
Fehmer Stricke an Wagen 28. b.
Fein 111. a. 112. d.
Feine Stimme 112. d.
Fein Zeug 177. d.
Fein Swirn 112. d.
Feiner 112. d.
Feige 196. d.
Feind 189. b. 195. c.
Feindschafft 152. d. 189. a.
Feindschafft hegen 195. d.
Feindliches verüben 132. a.
Feind ziehet sich zurück 5. d.
Zum Feinde übergehen 16. d.
Feld 117. c. 98. b. 186. a.
Feld verfäulet 117. c.
Feldhuhn 117. d. 147. c. 71. a. b.
Feld Steine 125. a. 129. a.
Vom Felde 117. d.
Feld weges 187. a.
Feld Arbeit 117. c.
Felgen am radt 117. a. 191. a.
Fell aufsplittern 115. a.
Fell 92. c.
Fell Eisen 110. c.
Fellin 78. d. 197. c. 70. b.
Felß Fließ 105. a.
Fenster 4. c.
Fenster Bley 4. c.
Fenster Scheibe 4. c. 137. b.
Fenster Schläge 4. c.
Fercken 10. a. 118. a.
Ferding 194. c.
Fermer Kerl 83. d.
Ferne 11. a.
Ferne von der Stad 11. a.
In d Ferne kan man viel sehen 11. a.
Fertig 169. b. 190. a.
Fertig machen 190. a.
Fest 122. a.
Feste 56. b. 46. a. 40. d.
Feste Stad 56. a.
Fest setzen 109. d.
Fest stehen 189. d.
Fett 129. a. 69. d. Fettland 128. c.
Fettig 129. a. 81. c.
Festes Land 78. b.
Festung 70. a.
Feuchte 94. c. 130. c.
Feuchte Machen 94. d.
Feuchtheit 131. c.
Feuer 175. a. 174. c.
Feuer anschlagen 157. a.
Feuer anmachen 154. d.
Feuer aufblasen 99. c.
Feuer mahl 9. c. 80. c.
Feuer im Dache 15. b.
Feuer glimmet 10. b.
Feuer heerd 135. d.
Feyr abend machen 99. c.
Feyr tage 122. a. b.
Fege feur 24. b.
Feur krigt lufft 65. a.
Feur Gott 29. b.
2 feyr tage nach einander 21. d.
Fest, hohes 36. a.
Feuchtigkeit 38. c.
Feur flammen 73. b.
Feuer brand 174. a.
Feuer roht 174. d.
Feuer Funcke 174. d.
Feuer Klumpe 174. d.
Feuricht 174. d.
Fichten 120. d.
Fichten hertz 61. d.
Fickfacker 158. d.
Fieber 167. d. 14. d.
Fiebel, Pferde Kranckheit 74. c. 166. a. 17. c.
Finne 150. d.
Finnland 78. d. 150. c.
Finger 149. b. 25. d.
4 Finfer vol 91. d.
Fingergelencke 95. d.
Fingerbreit 149. b.
Finger ende 25. d.
Finden 97. a. 150. b. 61. a. 67. a.
Fingiren 112. c.
Finnen 145. b. 161. a.
Finster 115. b.
Finsternis 115. b.
Filtzig 24. a.
Filtzhut 57. c.
Mit Fingern anrühren 73. c.
Fisch 37. c. 50. c. 22. c. 68. b.
Fischchen 35. b. d.
Fischen 123. b. 129. c.
Fischerey 96. d. 26. c.
Fischahr 56. a.
Fischleiche 57. a.
Fisch Zug 75. a. d.
Fischfang 122. d. 123. b.
Fischer Gerähte 122. d.
Fischer instrument 157. a.
Fischer 35. d.
Fisch Sack 87. a.
Fisch Gott 29. c.
Fisch steige Zeit 171. d.
Fisch Vögel 165. c. 34. b. 71. b.
Fisch Kieffen 35. c.
Fisch KlopfZeit 4. d.
Fisch Korb 80. d. 118. a.
Fisch Währe 92. a. 167. d.
Fisch Zeit 121. d. 128. a. 138. a.
Fitzelbänder 200. a.
Fixsterne 157. a.
Flach 79. c. 60. a. 63. a. 65. a. d.
Flache Hand 25. d. 32. d. 112. a.
Flaches Land 63. a. b. 185. a.
Fläche 75. b.
Flaches Dach 65. b.
Flachs 71. d.
Flachs braken 74. c. 66. a. d. 71. a. 75. d.
Flachs Schewe 76. b. 71. a.
Flachs Weiche 65. a. 69. b. 71. a.
Flächsern 71. b.
Flachs schwingen 136. a.
Flamme 67. b. 46. d.
Flattern 67. b. 65. a.
Flatus 176. a.
Flage 46. d.
Fledern 121. a.
Fledermauß 92. c.
Flechten 109. b. 116. a.- 123. d.
Fleiß 84. b.
Fleissig 3. b. 43. b.
Fleissiger Mensch 98. a.
Fleiß 69. c.
Fleischern 69. c.
Fleischen 69. d.
Fleischicht 69. d.
Fleischlich 69. c.
Fleischern Büchse etc 123. a.
Vom Fleischstück 159. b.
Flicken 108. c.
Fliehen 117. a.
Fliegen 148. c. 67. d.
Fliegend Graß 142. d.
Fliege 32. b. 42. d. 45. d.
Fliegen Wasser 42. d.
Fließ 102. b. 105. a.
Fliessen 104. d. 199. a.
Fließgen 26. c.
Fliegen Schnapper 30. b.
Flinck 21. a. 37. c.
97. c. 197. c. 198. b. 183. d.
Flinck lügen 21. a.
Flinte wie weit sie schiest 122. d.
Flinte 122. d.
Flitzbogen 5. a.
Flitzbogen krümme holtz 5. a.
Flitzbogen schneller 5. a.
Floch 46. d.
Floch im Ohr 61. c.
Flock asche 172. c.
Floßfedern 102. a. 35. d.
Flöte 197. c.
Flöte spielen 197. c.
Flucht 117. a.
In die Flucht jagen 108. a.
Flügel 165. b.
Fluch 93. d.
Fluchen 93. d. 131. a. 191. d.
Flügel vor d Fisch Wade 30. b.
Fluß 129. c.
Fordern 58. a.
Forellen 72. b. 94. d.
Forne 9. c.
Forschen 97. a. 5. a.
Fortkommen 5. a. 10. d. 27. c. 69. c. 9. b.
Fort machen, eilen 85. d.
Fortrücken 94. b. 98. a.
Fortschieben 94. b.
Fortschießen 59. c.
Fortspringen 71. c.
Frage 58. b.
Fragen 58. a.
Der da fraget 58. d.
Frantzosen 167. a.
Franckreich 78. d.
Fraaß 149. c.
Frantzen am Kleide 92. d.
Frau 11. b.
Frauchen 11. b.
Frech 32. d. 179. d.
Frechheit 179, d,
Frey 64. a. 187. d. 189. d. 82. c. 120. a. 202. a.
Freyen 55. b. 84. a.
Freier lauf 64. a.
Freier pass 202. a.
Freyer 55. b.
Freywerber 55. b.
Frenschen 28. a.
Frey heraus sagen 76. a.
Freyheit 76. d. 81. d. 184. a.
Frey im Reden 135. a.
Freykommen 64. d.
Frembde 200. a.
Frembd Guth 103. b. 148. a.
Frembde stellen 200. b.
Freybaur 184. a. 189. d.
Fresser 148. d.
Freund 148. c.
Freundschafft 148. c.
Freundlich 7. d. 62. c. 47. b.
Freundlich reden 72. b. 8. a.
Friede 167. b.
Friedsam 127. b.
Zu Friede lassen 127. c.
Frieren 34. d. 58, a,
Frierend machen 58. a.
Frisch 27. d. 43. d. 66. a. 186. d. 184. a. 140. c. 191. c.
Frisch Bier 96. b.
Frische bänden 170. d.
Frische Fische 170. d.
Frische Fleisch 170. d.
Frischer Kerl 75. a.
Frieren 131. c.
Frische ruthen 170. d.
Frische Wunde 96. c.
Es frist das Hertz 91. d. 184. a.
Frist lassen 187. d.
From 187. a. d.
From von Aussen 91. c.
Frölich 183. d. 133. c. d.
Frosch 44. a.
Frosch-Leichte 54. a. 57. a.
Frommigkeit 187. d.
Mit Frost reisen 34. a.
Wen Gott Frost gibt 36. d.
Frucht 197. d.
Frucht abtreiben 66. b.
Fruchtbar 197. b.
Fruchtbar Land 39. b. d.
Frühe 192 a. d.
Frühe auf 192. d.
Von frühe bis in die Nacht 115. b.
Frühling 44. b. 2. a.
Frühkind 192. d. 11. d.
Frühstück 117. d.
Frühmorgens 122. b.
Frühzeitig 11. d.
Fuchs 10. a. 130. a.
Fuchs Grube 130. a.
Fuchs Schwantz 134. c.
Fuder 54. a. 126. c.
Fuge 183. a. 79. b.
Fügen 69 a. b. 133. c.
Fühlen 39. d.
Fühlloß 173. a.
Führen 32. a.
Führung 28. b.
Füllen 18. b. 139. d.
Für
Fürbey 40 b. c.
Fürchten 18. a.
Furcht einjagen 18. a.
In Furchten leben 38. c.
Furchtsam 16. a. 18. a. 53. a.
Furchtsam reden 52. a.
Fülle 158. b.
Führen 174. c. 184. d.
Füllen 192. d.
Fünf 196. a.
Fünfzehn 196. a.
Fünfzig 196. b.
Fürst 201. c. 202. a.
Fürstenthum 202. b.
Füße schmertzen 108. a.
Füße können ihn ō tragen 180. d.
Fuß 22. c. 26. b.
Plat Fuß 22. c. 26. b. 62. c.
Fuß blad 117. a.
Zu Fuß 22. a. d.
Fuß für Fuß 22. a. c.
Fuß ins Grab 22. b.
Fußstapffen 20. b.
Füsse vol Beulen 60. c.
Fußgänger 22. d.
Füßchen 22. b.
Das Füße hat 22. c.
2. 3. 4. Füssig 22. c.
Fürchten 38. c. 30. c.
Funcke 139. c. 142. b. 129. d. 45. d.
Funckeln 45. d.
Für Wahr 167. b.
Furchen 112. c. 187. a.
Fürchen ziehen 187. a.
In Furcht leben 192. b.
Fürchterlich ding 198. c.
Füßsteig 79. d. 125. d. 162. b.
Fuß des berges 80. c.
Fuß eingeschlaffen 95. d.
Fuß eisen 129. d.
Fuß volck 185. a.
Fuß Vertreten 186. d.
Futter Haber 148. d. 104. a.
Füttern 149. c. d.


Gabe 5. c.
Gabel die Netze zu trucknen 28. b.
Gabel unterm Wagen 152. a. 191. a.
Gacken wie eine Henne 35. b.
Gären 37. b.
Gäntzlich 51. d.
Gärtner 4. d. 32. c.
Galant 32. d.
Galgen 36. b. 69. d. 199. c.
Galgen Schwengel 36. c. 129. c.
Galere 62. b.
Galle 141. c.
Galop 93. c.
Galoppiren 93. b.
Gans 70. c. 15. c.
Wilde Gans 70. d.
Ganß Füße 68. d.
Gang 32. a. 22. d.
Gantz 42. b. 180. d.
Gantz allein 143. b.
Gantze Welt 24. b.
Gantzen Tag. 113. c.
Gantz frembde 180. d.
Gantz u. gar 180. d. 86. a. 19. c. 24. b.
Gantz gewiß 104. d.
Gar 58. a.
Gar aus machen 63. a. 162. b. 3. c. 19. b.
Garn 73. a. d. 21. a.
Garbe 196. a.
Garben binder 56. d.
Gardinen Stangen 172. a.
Gar nicht 119. a. 103. a. 57. a.
Garn aufscheren 74. d.
Garn Knaul 43. d.
Garn Winde 43. d.
Garn winden 43. d.
Garn doppelt machen 55. d.
Garstig 101. d. 6. d.
Garten 4. d.
Garten Bette 21. c. 111. b.
Gasse 181. b.
Gast 200. a.
Gastgebot 113. a. 27. b.
Zu Gaste kommen 200. b.
Gastmahl 200. b.
Gaumen 60. d. 63. a. 154. a. 25. a.
Gaweln 17. b.
Geben 5. d.
Gebehren 24. d.
Gebäude 126. c.
Gebären 36. a. 81. b.
Gebahnter Weg 107. d.
Gebärenden Gott 29. b.
Gebeth 109. c.
Gebieth 189. a.
Gebieten 33. c.
Gebeutelt Brod 111. a.
Geböhntes 7. d.
Geboth 33. c.
Gebiß 152. c. 154. c.
Gebohren werden 154. a.
Gebräuchlich 69. c. 198. c.
Gebrant Land 74. d.
Gebrechen 195. b.
Gebückt 58. a. 60. b. 89. d. 133. d.
Gebüket Lein 7. d.
Geburt 154. a.
Gedächtnis 141. a. 83. c. 110. d.
Gedancken 83. c. 81. d. 97. b.
Gedärme 42. a. 26. c. 150. b. 151. a.
Gedencken 84. c.
Gedeien 55. b. 101. c. 145. c. d.
Gedrehetes 41. b. 43. c. 184. c.
Gedrenge 175. c.
Gedult 37. a.
Geduldig 37. a.
Geehrt 8. b.
Gefängnis 190. d.
Gefäß mit einem Handgriff 37. a. 7. b. 43. d.
In 2 Gefäßer 3 tonnen 35. a.
Gefährlich aufkommen 13. d.
Gefahr 177. c. 13. c.
Gefallen 84. a.
Gefaltene Hände 133. a.
Gefangener 190. d.
Gefangen halten 190. d.
Gefangen nehmung 190. d.
Gefangenschafft 190. d.
Gefattern 133. a.
Geflammt Zeug 198. d.
Gefrohrne Kuhfladen 31. d.
Gefühle 33. b.
Gegend 52. b.
Gegenüber 52. a. 180. b. 193. d. c.
Gegitter 172. a.
Gehartzet 188. d.
Gehen 32. b. 62. b. c. 63. c. 65. d. 86. a. 125. b. 50. c.
Gehäge 140. d.
Gehend 86. b. c.
Geheimnis 140. d.
Gehe für Weg 9. d.
Es geht ō an 169. b.
Wie gehts 32. b.
Gehirn 25. d. 110. d. 2. c. 4. a.
Gehöffte 104. b. 3. a.
Gehör 61. d. 51. c.
Gehorchen 200. c. 140. c.
Gehorsam 140. d.
Gehülffe 33. b.
Geiffer 24. d.
Geil 45. d. 166. a. 174. b.
Geilheit 45. d. 166. a. 174. c.
Geist 188. d.
Geist aufgeben 17. b.
Geistlich 188. d.
Geitz 147. a. 3. d.
Geitzig 24. a.
Gekauet Brod 124. c.
Geklatsche 197. d.
Gekrümmt 53. c.
Gelbe 53. b.
Gelbe Blumen 51. b. 164. b. 123. b.
Gelbe sucht 53. a. 59. d. 167. a.
Gelblicht 105. b.
Gelb werden 53. a. 73. a.
Gelaut von sich geben 114. b.
Gelbes Pferd 10. d.
Gelb-braun Hare 136. a.
Gelbe zu farben 137. c.
Geld 127. a.
Geld gierig 23. d.
Klein Geld 111. a.
Silber, Kupfer, falsch Geld 127. a.
Geld vergraben 127. a.
Fürs Geld ōs kriegen 158. a.
Für Geld u. Gute Worte 109. c.
Für Geld leben 104. b.
Geld Magel 121. d.
Gelencke 26. b. 54. b. 140. d.
Wo zu gelangen 157. d.
Gelinde 67. a. 111. d. 164. a.
Gelinde Kälte 162. b.
Gelingen 67. d. 157. d.
Gelten 81. c. 27. d.
Gemächt 60. b.
Gemeinschafft 104. b.
Gemüthe 83. c.
Genaue Noth 13. d.
Genau sehen 143. c.
Genserich 134. d.
Genehete am Baur rock 4. a.
Genügen 57. d. 58. a.
Gepflügtes 58. c.
Geplapper 72. c.
Gepolter 125. d.
Geputzt 32. d.
Gerade zu 52. a. 27. a. 100. b. 146. d.
Gerade in die Höhe 4. c.
Geräusch 30. a. 33. a. 88. a. 34. d. 59. d.
Gerade aus 104. d.
Gerade machen 100. a. 147. b.
Gerasseln 125. d.
Geräht 97. d. 132. a.
Gerecht 52. d. c.
Gerechtheit 52. c. 100. b.
Gerechtigkeit bezahlen 52. d. 143. c.
Gerechtigkeit Geld 52. c. 58. b. 82. b.
Gerben 135. d.
Gerber 92. d.
Gerade 147. d.
Geradere Blätter 147. b.
Wohin gerahten 141. d.
Gerichte 52. c.
Gericht Fische 130. a.
Gerichte Gottes 52. d.
Gerichts Person 52. d.
Gerichts Herr 52. c.
Gericht Essen 41. b.
Vor Gericht gehn 5. d.
Gewinnen 19. a. 6. b.
Gering 79. b. 42. a. 141. a.
Geringe Sachen 93. c.
Gerne 13. c. 84. c.
Geringe halten 5. c. d. 142. a.
Gerippe 40. c.
Geronnen Milch 37. b.
Gersten 99. b. 102. c. 8. b.
Gersten verdorben 126. d.
Gerüttelte Maße 128. d.
Gersten acker pflügen 171. b.
Nicht das geringste 58. d.
Gerüchte 13. d. 16. c.
Geruch 14. c.
Geruch v, Haren 14. c.
Geruhig 127. b.
Gestrichen wol 2. d.
Geschwülst verzieht sich 5. a.
Geschenke 5. c. 46. b. 96. d.
Geselschafft 30. c. 143. d.
Geschmeide 31.
Gesanter 33. c.
Gesetz gelehrter 33. c.
Geschmeidige Zunge 44. a.
Gespenst 49. d.
Gestützte Ohren 51. c.
Geschwür am Halse 54. a.
Geschwür am Pferd 57. b. 201. d.
Geschöpfchen 74. d.
Geschwür 107. d.
Geschwülst verzog sich 108. a. 88. b.
Geschlossen an Füßen 108. d.
Gesinde 112. a.
Streu Gesinder 112. a.
Gesindes Sohn 112. b.
Gesträuche 112. d. 125. a. 195. c.
Junger Geselle 118. b.
Geschwür brach auf 122. a.
Gesetzt 128. c.
Geschwungen Korn 128. c.
Gestanck 128. d. 14. c.
Geschwinder 137. b. 97. a.
Vors Gesichte kommen 141. d.
Gesplittert holtz 144. a.
Gespaltene Klauen 149. a.
Gestern 9. c.
Gestern abend 9. c.
Gestern morgen 9. c.
Gestrig 9. c.
Geschwinde 21. a. 97. a.
Gespräch 29. d.
Gestaltet 29. c.
Gestalt 29. c. 163. d. 186. d.
Geschwinde reden 42. d.
Geschweige 138. d.
Gesang 66. b.
Gespaltene Balcken 72. b.
Geschöpf 72. d. 74. a. 75. d.
Geschicht 76. a.
Geschmack 81. d. 151. d. 155. c.
Geschlecht 100. d. 152. d. 127. d. 150. b. 200. a.
Gesaget werden 101. a.
Gespinne 102. b.
Gesträuche mit schwartzen Beeren 105. a.
Geschlossen in eisen 129. a.
Geschwätz 151. c.
Ins Gesichte sagen 151. d.
Geschehen 152. d.
Geschulter 154. a.
Gesetztes Pferd 159. c.
Gesetzt 49. a.
Gesind, Baur Hauß 160. d.
Gesindes Leute 160. d.
Gescheffte 163. a.
Gesund 164. c. 165. a.
Gesundheit 165. a. b.
Gest 168. c.
Gestohlnes Pferd 170. a.
Gestützte Ohren 170. c.
Gespenst 170. d.
Geschieden 178. d.
Ohne Geschick 179. a.
Geschwinde 183. b. 196. c.
Geschwinder 183. b.
Geschickter Mensch 198. d.
Gesplittert holtz 144. a.
Gestoben u. geflogen 91. b.
Gesicht 91. d. 108. c.
Geschwinder 95. a.
Geschwindigkeit 95. a.
Geschwinde 95. d. 101. d.
Geschwister Kind 99. b.
Getreide ō gerathen 3. b.
Gewerbe verrichten 4. c.
Gethümmel 32. c.
Gethöß 33. a. 88. a.
Getrieb an d Mühlen 41. a.
Geträncke mangel 91. a.
Getreide zum Dröschen 107. a.
Getragen 113. c.
Getreu 172. b. 183. d.
Getüncht 196. c.
Getreide so gut gewachsen 197. b.
Getreide auf ein mahl abzuschneiden 12. a.
Gewehen 15. d.
Getrieben seyn wollen 19. a.
Getreide 19. a.
Getreide auf der Mühlen 22. a.
Gewitter stillt ab 24. c.
Geträncke 27. b.
Gewicht 30. a.
Getöse 32. d.
Gewächs 39. c. d.
Gevatter 184. b.
Gewalt 201. d. 84. d. 185. c.
Gewalt geht vor recht 201. d.
Gewaltig 185. b.
Geweist 196. c.
Gewaltsamer tod 129. d.
Gewiß 198. d. 167. b. 168. d.
Gewissen 153. a. 121. c.
Gewinn im Wettlauf 201. b.
Gewölbe 199. c. 59. d.
Gewölbet 199. d.
Gewohnt seyn 200. c.
Gewohnheit 53. d. 183. a. 195. a. 156. d.
Gewölbtes Hauß 60. c. 63. c.
Gewonnen haben 201. d.
Gewürtz 135. a.
Gezancke 86. d. 188. c.
Gezahlt 72. a.
Gezogen rohr 122. d.
Gezeichnetes Pferd 157. d.
Gezelt 164. a.
Gezäncke 86. d. 188. c.
Gezwungen 107. d.
Gicht 167. d. 27. d.
Giebel 186. a.
Gierig essen 3. d.
Gifftig kraut 88. a.
Giessen 35. c. 190. a.
Gifft 155. b.
Girren 61. b.
Gitterwerck 38. c.
Gläntzen 17. b.
Gläntzend 17. b.
Glaß 48. d. 62. a.
Gläser 48. d.
Glaß Auge 18. c. 146. b.
Glat 68. d. 145. d.
Glat Eyß 20. b.
Glätten 145. d.
Gläubig 183. b.
Gläntzend 190. a.
Glantz 108. b.
Glast 59. d.
Glat machen 159. d.
Glaube 183. a.
Glauben 183. b.
Gleich 141. a. 162. a.
Gleich, eben 178. d.
Gleich also 104. d.
Gleich als wie 43. d. 92. c. 104. d.
Gleichheit 141. a.
Gleich gut Nach wie vor Ws gleich ist 52. a.
Gleicher Weise 93. d.
Gleich itzt 104. d.
Gleich Weit 40. c.
Gleichniß 157. d.
Glied 26. b. 77. b.
Glimmen 3. b. 10. b.
Glintig Brod 72. a.
Glitschen 72. a. 76. d.
Glüende Eisen funcken 44. d.
Glück 101. a.
Glüend 61. d.
Glüende Kohlen 148. b. 149. c.
Glupen 59. c.
Gluth 72. d.
Gnade 6. d.
Gnidden 46. c. 139. a. 45. c.
Gold 59. d.
Goldfinger 149. b.
Goldhammer 137. a.
Goldschmidt 59. a. 144. d.
Gosche vom Vieh 87. d.
Göttlich 29. b.
Götzen 57. a.
Götzen Wald 24. b.
Gott 29. a.
Göttliches Gesicht 91. d.
Gott hat geholffen 1. d. 110. d.
Gott wird uns bey tage hin helffen 12. a. b.
Gott kan Kranckheit wenden 14. a.
Gott gibt besser Wetter 16. a.
Zu Gott sich halten 18. d.
Gott kan besser Zeiten geben 20. c.
Gott segne das Essen 21. a. 23. b. 135. c.
Gott sey mit dir 29. a.
Gott grüße Dich 29. a.
Vor Gott u. Menschen 29. a.
Gottesfürchtig 29. a.
Gottloß 29. a. 60. d.
Gottesfurcht 29. b.
Gottheit 29. c.
Gottloß Gesinde 49. b.
Gott vergebe ds Mans sagen muß 101. a.
Gott lasse es einen ō mehr sehen 41. a.
Gott strafft einige 52. b.
Gott schickte Leute 52. d.
Gott mag bewahren 52. d.
Gottloser 60. d.
Gottes Pferdchen 70. d.
Gott beschert ō allen 84. a.
Gott wird sehen 91. b.
Gott straffe ihn 91. b.
Gottes Gerichte 91. c. 155. a.
Gott erbarme es 110. a.
Gott lob für das wenige 115. c.
Gottes Wort 140. c.
Gott richte und strafe ihn 155. b.
Gott befehlen 155. b.
Gottes rache bitten 155. b.
Gott half wieder 169. a.
Gott lasse es ō wahr seyn 190. b.
Gott nahm ihn hin weg 200. b.
Gouverneur 83. a.
Grab 15. c. 155. b.
Graben 31. c. 5. b. d.
Der Graben 31. d.
Graben wie Ochsen 124. d.
Grämen 89. b.
Gränen 120. d.
Gränen 61. d.
Gräten von Fisch 135. c.
Grapen 105. c.
Graß 103. c. 134. b.
Graß ō zu mäen 98. d.
Graß vom Getreide 103. c.
Graß über Winter 59. a.
Graß im Morast 122. c.
Graß kommt fort 9. b.
Grau 14. d.
Graulicht werden 15. b.
Greiffen 200. b.
Grell Kind 107. c.
Grell 98. d.
Greinen 45. b.
Grentze 114. d.
Grentzen legen 127. a.
Grentz Scheidung 187. c.
Greulich 20. c. 53. a.
Greulicher Weg 104. b.
Große Meile 8. a.
Groß Vater 152. b.
Groß Mutter 9. c. 152. b.
Große Noth 7. c. 13. c.
Grube 15. c.
Grube graben 33. d.
Großen Danck 29. b.
Grind 32. c.
Grindig 32. c.
Grundsuppe 22. a.
Grubigt 15. c.
Grün 15. a.
Grünhafftig 15. a.
Grummet 13. d.
Grünstrauch 14. d. 61. d.
Grund 5. a.
Griff an der Schäre 32. b.
Grind 76. d.
Groß 126. c. 188. b. 156. a.
Sehr Groß 105. b.
Grob 21. a.
Grob brod
Grober Mensch 113. a.
Grob Leinen 169. c.
Grob Garn 21. d.
Grob Körnicht 175. b.
Groß thun 156. a.
Größe 155. d. 156. a.
Gründen 124. b.
Gründling 35. a.
Grünen 15. a. 165. a.
Grün 134. d.
Grüner Vogel 68. b.
Grütze 160. d. 121. b. 161. a.
Grün Heu 170. d.
Meer grün 135. a.
Dunckel Grün 135. a.
Grüß 52. b. 125. a. 132. d. 136. b. 137. d.
Grund 118. d.
Grund sehen 91. c.
Zu Grunde gehen 118. d.
Grundloß 118. d.
Grübeln 182. d.
Gruntzen 133. a.
Gruß 133. a. 135. d. 164. c.
Grusigt land 127. d. 131. d.
Güst 181. b. 3. c. d.
Grüßen 164. b. 165. b.
Grüße ihn 165. b.
Ohne Grund 181. b.
Gülden 59. d.
Güldene Krone 59. d.
Gürtel 59. d. 133. a.
Gürten
Gurgel 61. b. 25. b. 51. b. c.
Gurgeln 61. b.
Gütigkeit 13. c. 16. b.
Gurt am Settel 199. b.
Gut 13. b. c. 14. b.
Gut heissen das Böse 45. a.
Gut Kauff 40. a.
Gut land 78. a.
Gute Nacht 81. c.
Gut gesinnet 84. a.
Gut seyn 143. d.
Gute Weile 93. c.
Gute Worte geben 4. c.
Gut zu schlafen 182. b.
Guten Morgen 164. b.
Guten tag 164. c.
Guten Abend 104. c.
Viel Guth viel Mühe 197. d.
Gut von Augen 13. c.
Gut dencken 13. c.
Gütig 16. b.
Gütlich 16. b.


Haan 59. a. 70. c.
Haan am Rohr 122. d.
Haan Kräet 59. a.
Haan der ō kräet 59. a.
Haar 38. d.
Ohne Haar 38. b.
Haar fält aus 194. b.
Bey den Haaren 38. d.
Haar-Nadel 92. d.
Haar Seil 92. d.
Haar Scheitel 29. d.
Nicht ein Haar 29. c.
Haar Enden 29. c.
Blonde Haar 29. c.
Haar an d Augenliedern 146. a.
Habe ich das gethan 86. b.
Haben 33. d. 102. d.
Haber Ähren 31. c.
Haber Köpffe 14. d.
Haber Sack 31. b.
Haber 31. b.
Haber Spreu 68. d.
Habicht 37. a. 59. d. 70. c. 73. a.
Hacke 30. a.
Hackenscheu 36. a.
Hacken 54. d. 127. c.
Hacken wie ein Vogel
Hacken wie Hüner 137. d.
Hader 131. d. 132. d.
Hadern 132. a.
Häckerling 2. b.
Hälschen 3. a.
Hälfte 119. a.
Hänfern 37. b. 57. c.
Häärlein
Hänfling 70. d. 187. a.
Hände falten 133. a.
Hängen 119. d.
Häring 17. a.
Härig 38. a.
Härte 36. d.
Härten als Stahl 37. d.
Häuffig 139. d.
Häulen ums Mehl
Häußlich 82. b.
In den Händen 33. d.
Hafen 138. b.
Häne kräen unordentlich 117. d.
Hagedorn 121. b.
Hagel 127. a. 126. b.
Grob Hagel 127. a.
Hagerer Mensch 57. b. 197. d.
Hain 24. b.
Haken Baur
Haken Landes 1. c.
Haken Vaßbänders 1. c.
Haken am Hufeisen 92. b.
Haken an tonnen band 58. d.
Haken an der Egge 191. a.
Halb 119. a.
Halber Kopf 72. d.
Halb loof 42. a.
Halb teutsche 30. c.
Halb Insul 93. d.
Halb recht 119. a.
Halber Knecht 119. b.
Halb Vaß 119. a.
Halbiren 119. b.
Halbgeschlossen 119. b.
Halm 51. c.
Hälffte 119. a.
Halffter 111. d.
Halffter Schnur 102. b.
Halß 25. b. 31. a. 60. d.
Halß brechen 31. a.
Hals verwircken 31. a.
Halß abschneiden 60. d.
Halß Gehänge 60. d. 110. b.
Halstarriger 36. c.
Halstarrigkeit 136. c.
Halstuch 126. b.
Halten 113. b.
Sich ō halten lassen 200. b.
Halt! Halt! laß mich zufrieden 12. c.
Hand 25. c. 33. c.
Hammel 52. b.
Hamen 93. b.
Hammerschlag 74. d. 159. b. 160. a.
Hand anlegen 33. a. 132. a.
Mit d. Hand 37. b.
Ohne Hand 33. c.
Bey d Hand 33. d. 40. d.
Zur Hand 33. d.
Hand vol Flachs 48. c.
Hand geben 5. d.
Unter d Hand ermüden 33. c.
Hand mühle 33. d.
Hand leiten 33. a.
Hand Werck 1. c. 149. c.
Handwercker 5. a.
Handbreit über 36. d. 189. c.
Handgriffe an d Sense 37. b.
Handschu 46. b.
Hand untern Kopf 118. b.
Hand gemenge 169. b.
Hand vermag 181. c.
Handgriff 186. c. 36. a. 33. b.
Hand arbeit 187. d. 192. b.
Handeln 40. a.
Hanff Saat 37. c.
Hanff 37. b.
Hangel Bircken 67. c.
Hängend 136. c.
Hängende Ohren 51. c.
Hanenfüß 134. d.
Harffe 36. a.
Harffen Seite 36. a.
Harffe stimmen 36. a.
Harffen schläger 36. a.
Harn ziehen 39. c.
Harcke 130. a.
Harnisch 129. b.
Harren 103. d.
Harrien 15. a. 78. c.
Harrischer Baur 15. a. d. 78. c.
Hart 32. d. 36. c. 56. a. 44. b. 189. c.
Härte 56. b.
Härter 189. d.
Hart halten 76. b.
Hart darnieder liegen 44. b.
Harthörig 166. b.
Hart land 75. b. 189. d.
Harter Strick 189. d.
Hartneckig 43. c.
Hartz 188. c.
Harte Worte 189. d.
Haß 195. d.
Hase 10. c. 21. a. 54. b.
Hasen Stöber 21. a.
Haseliren 27. a.
Haselhun 71. a. 85. a. 122. d.
Hasel nuß 106. a.
Haselstande 121. a. 141. a.
Haspel 196. a.
Haspeln 196. a.
Hassen 196. a. 200. d.
Hastig 2. d.
Hat ers ō geredet 11. b.
Halffter 106. c.
Haube 161. a.
Haube aufsetzen 161. a.
Hauffen 171. b. 19. c. 20. b.
Hauffen Weise 114. d.
Hauffen Späne 126. a.
Aus dem Hauffen 142. c.
Hauen 127. c.
Haupt Hare 25. c. 29. c.
Haupt 104. a.
Haupt Ähre 110. d. 111. a.
Haupt lehre 110. d.
Ober Haupt 110. d.
Hauptmann 111. b.
Haupt Schmertzen 111. b.
Haupt-Pfüte 105. d.
Hauß 49. b. 192. c. 19. a.
Nach Hause, Von Hause ins Hauß, zu Hause 49. b. c.
Haußbringen 27. b.
Im Hause herum 40. c.
Hauß biß aufs Dach fertig 41. d.
Hauß ist Vorwertz 49. b.
Hauß genosse 49. c.
Hauß ō bekommen 57. d.
Das Haußhalten 82. c.
Ins Hauß nehmen 181. d.
Hauß am bach 193. b.
Haut 92. c.
Haut u. Knochen 92. c.
Von Haut 92. d.
Häutig 92. d.
Haut über die Ohren ziehen 98. a.
Hauffen Weise 19. c.
Hauffen Volcks 19. c.
Hauffen fremden 19. d.
Häuffig kommen 89. a.
Schwachen Haupts 141. a.
Hauß Hund 3. a.
Häußlich niederlassen 7. a.
Hauß bauen 9. b.
Haußwächter 18. d.
Zum Häupten 199. a.
Haut so starck 23. b.
Hebamme 3. a.
Heben 169. a.
Heben mit Mühe 45. a.
Hechel 71. a.
Hechster 15. a. 70. c.
Hechster im Weiden Busch 15. a.
Hecht 15. c. 35. d.
Ein Fuder Hechte 15. c.
Hecksel 13. d.
Hede 159. c.
Hede klump 159. c.
Heden leinen 159. c.
Hedigt Flachs 159. d.
Hede ausgezupfft 100. a.
Hedderig 2. b.
Heerde 38. a.
Kleine Heerde 38. a.
Heerde Schaafe 38. a.
Heerde Schweine 38. a.
Hefftiger 36. c.
Hefftig 188. d.
Hefen 168. c.
Hofes Herrschafft 191. a.
Heilen 7. a.
Heilig 122. a. b.
Heiligen 122. b.
Das Heilige 122. b.
Heiligkeit 122. b.
Heide 95. d.
Heide Kraut 95. d.
Heidig land 95. d.
Heidelbeere 90. a.
Heimlich 140. d.
Heimlicher Weise 140. c.
Heimliche Kälte 140. d.
Heimtückisch 140. d.
Heimlich halten 98. a.
Heimlicher Wurm 53. a.
Heiß 109. a.
Heyrahten 55. b.
Heiß seyn 42. c.
Heiß Wasser 41. c.
Heisch 13. d.
Hell 10. c.
Hell leuchtend 190. d.
Helle Stimme 10. c.
Hell Klingend 16. b.
Hell Klingen 190. d.
Heler 191. d.
Helffen 4. a. 8. a.
Helm 129. b.
Helmet 70. b.
Hembde 139. a.
Im Hembden 139. b.
Hengst 10. d. 18. b. 158. c.
Hengst Füllen 158. c.
Hengen 132. c. 139. c.
Hencken an den Galgen 119. d.
Henge Schloß 156. d.
Henne 37. a. 51. b. 70. b.
Henne brütet auß 7. d. 18. b. 158. c.
Henne wil sitzen 15. d.
Hermelin 10. a.
Her vor kommen 12. d.
Herum schlentern 18. d.
Herum lauffen 19. d.
Herumläuffer 19. d.
Hertz 26. c. 153. c.
Hertz ist schwer 46. d.
Hertz ist frisch 46. d.
Hertzgen 59. a.
Hertz pufft 67. b. 117. b.
Hertz im Holtz 73. a.
Hertz entfält 73. d.
Hertzleid 83. a.
Hertz wallet 153. c.
Hertz brennet 153. d.
Hertz Drucket 153. d.
Hertz thut Wehe 153. d.
Durchs Hertz gehen 153. d.
Hertz fassen 153. a.
Hertzlich 153. a.
Herr 28. c.
Herrlein 28. c.
Herrlich 40. d. 171. d.
Heerstraße 162. b. 79. a.
Herrschen 190. c.
Herrschafft 190. c. 191. a.
Herberge 100. d.
Herbst 153. b.
Herbstlich 153. b.
Hermelchen 95. a.
Her nach 106. c.
Herum 180. a.
Herum lauffen 178. a. 26. b.
Herunter ziehen 88. d.
Herumschleppen 194. a.
Heßlich 24. d.
Heu 16. c. 64. a.
Morast heu 16. c.
Heugabel 6. a.
Heufuder 16. d.
Heu Kuije 57. c.
Grob Heu 16. d. 26. d.
Heu mangel 16. d. 173. a.
Heu unterm Rocken 5. a.
Heu Zeit 6. a.
Heuschlag 16. c. 54. b. 94. d. 76. c. 107. d. 137. d.
Heu verthun 34. a.
Heu wenden 37. d.
Heu machen 94. d.
Heuschlag reinigen 62. b.
Heu aufnehmen 75. c.
Nachm Heuschlag gehen 75. c.
Heu gut zu essen 148. d.
Heu Hauffen 137. d.
Heu aufstechen 179. d.
Heuschrecke 160. a.
Heuchler 140. d.
Heulen 181. d.
Heyrahten 200. b.
Heute 158 a. b.
Heute frühe 158. a.
Heutig 158. b.
Heutige 158. a. b.
Heutigen Tag 158. b.
Heute roth etc 59. d.
Hexe 63. a. 135. d.
Alte Hexe 199. c.
Hexen 60. a. 96. d.
Hexenmeister 60. a.
Hexerey 96. d.
Heyde 107. b.
Hicken 24. c.
Hieb 127. c.
Hindurch 145. b.
Hieher 145. a. 164. c.
Hier 145. a. 157. b.
Hiesiges Land 145. c.
Himmel 157. a.
Himmelfahrt 133. b.
Himmlisch 157. a.
Himmel graut 15. b. c.
Himmels Decke 63. b.
In d Himmel erheben 63. b.
Himmel ist roth 105. a.
Himmel ist wolckigt 121. a.
Himelschreiende Sünde 194. d.
Himmels Zeichen 194. d.
Hinaus 104. b. 185. d.
Hinauf 174. d.
Hinbeere 183. c. 83. d.
Hincken 75. a.
Hinden 11. b.
Hinein 147. c.
Hinein gehen 81. c. d.
Hinein lauffen 46. a.
Hinein bringen 81. c.
Hinein werffen 161. c.
Hingehen 104. a.
Hinfuhro 9. b.
Hinlegen 109. b.
Hin wenden 118. a.
Hinstrcken 74. b.
Hindurchfahren 72. c.
Hinkommen 181. c.
Hintere 26. c.
Hinterwertz 9. b.
Hinrichten 19. a.
Hinreichen 124. b.
Hinter 158. d. 159. d.
Hinter uns 158. d.
Hinter hin 159. c.
Hintertheil vom Both 169. d.
Hinterste 159. b.
Hinters Ohr 159. b. 51. a.
Hinter gelegen 159. b.
Hinter Riga 159. b.
Hinten ausschlagen 159. a.
Hinter sich Heer ziehen 11. a.
Von hinten zu 14. a.
Hinterher 21. d.
Hinter haupt 59. a.
Hinter den Nacken 59. a.
Hintertheil 106. a. 112. c.
Hinterrücks 112. c.
Aufn Hintern 112. c. d.
Hinunter 4. d. 5. a. 81. a.
Hinunter ragen 181. c. 108. d. 143. b.
Hin und her 35. a.
Hin und Wieder 66. a.
Hinüber kommen 107. a.
Hinworffen 72. c.
Hinzu 29. b.
Hinwenden 194. b.
Hirnschale 4. a. 110. d. 25. d.
Hirsch 18. b. 10. a.
Hirsch Schalen Messer 116. d.
Hirsch mellen 134. b.
Hirten 37. c.
Hitze 109. a.
Hitzige Kranckheit 167. a.
Hitze benahm den Gersten 200. b.
Hobel 18. d.
Hobeln 18. d.
Hoch 51. a.
Hoch in d See 119. b.
Hoch Zeit 123. d.
Zur HochZeit bitten 123. d.
Hoch Zeit endigen 123. d.
Hoch land 143. a.
Hochmutig 155. d.
Hoch Wasser 155. a.
Hoch Zeit Gabe 194. d.
Höhe 51. a. 123. a.
Hofärtig 168. b.
Höcken, Brüten 7. d.
Höckerigt 54. a.
Höltzer am Netze 200. a.
Höle 8. a.
Höltzgen zum Netzknütten 35. d.
Hölle 117. d.
Höllisch 117. d.
Holtzern Gerahte 47. c.
Höltzer in d Weber Kämmen 94. b.
Höltzern 122. c. 120. b.
Höltzerne Stangen 119. d. 120. b.
Hönisch Gelächter 90. b.
Hören 61. c. 61. d.
Hoff 87. c.
Hofes Felder 186. a.
Hofes Führen 45. b.
Hoffartig 51. a. b. 123. b. 178. b.
Hofart 51. b.
Hofart bringt Schaden 95. b.
Hoffen 75. b.
Hoffnung 75. d.
Hoff um den Mond 161. c.
Hohe Priester 179. b.
Hohl 101. a.
Hohe Taffel 66. a.
Hojanen 14. b.
Holen 170. a. 195. b.
Holer Stengel 124. a.
Holm 138. c.
Holtz 120. b.
Adern im Holtz 120. b.
Holtz das sich splittert 37. b.
Holtz das sich drehet 41. b.
Holtz das sich gut spaltet 47. a. 120. d.
Holtz abladen, aufsetzen 62. d. 130. b.
Holtz untern Kessel legen 52. c.
Holdselig 64. b. 72. a.
Holtz ohne Äste 64. b.
Holtz Negst der Rinde 80. a.
Holtz taube 85. a.
Holtz mangel 91. a.
Holtz Floß 110. c.
Holtz zum Schu bast 112. a.
Holtz Hauffen 115. d.
Brock Holtz 120. b.
Hart Holtz 120. c.
Rein Holtz 120. b.
Holtz zu büchsen Pulwer 121. a.
Holtz zu Messer Schalen 121. b.
Holtz zu radt Felgen 121. b.
Über Hol und Bol werffen 127. d.
Holtz Wurm 123. d. 162. d.
Holtz 132. b.
Holtz mit quer Stöcken beym Bier brauen 172. d.
Holtz Werck am borer 178. c.
Holtz schmauchet 167. d.
Holtz band 200. b.
Honig 85. a.
Honig im munde etc 68. c.
Honig Zellen 85. a.
Honigseim 43. b.
Hopfen 20. a. 161. a. 181. c.
Busch, Garten Hopfen 20. a. 161. a.
Hopfigt 20. b.
Hopfen Köpfe 31. c. 41. a.
Hopfen Stangen 115. d. 135. c.
Hopfen Stengeln 20. a.
Hopfen traube 161. c.
Horchen 61. d.
Horn 141. a.
Hornisse 183. c.
Hosen 122. c.
Hucken 57. d.
Hufe am Pferd 30. a.
Hufeisen 129. a.
Huflattig 134. d. 192. d.
Huhn 37. a.
Huhn pickt Eyer 55. c.
Hüfften 95. c. 26. a.
Hügel 46. b. 81. a. 70. c.
Hügelicht land 143. b.
Hülffe 1. c. 6. b. 1. d.
Zu Hülffe ruffen 1. d. 102. c.
Hülffs Arbeiter 1. a.
Hülper 160. d.
Hülsen 43. c.
Hüner Klauen 191. c.
Hütte 20. c. 82. a.
Hümpelich 81. a.
Hummel 85. a.
Hündchen 20. d. 37. a. 72. a. 49. b.
Hüter 18. d.
Hüner Dieb 37. b.
Hünchen 37. c.
Hüpfen 19. a.
Hüten 18. d. 86. d.
Hund 10. d. 49. a. 61. b.
Hundsbiß 20. c. 49. a.
Hunds halsband 31. b.
Hund schlägt an 45. c.
Hunger 91. a.
Hungern 28. d. 91. a.
Hungriger Hund beist 44. a.
Hundes tage 79. b.
Hungerich 91. b.
Hungers sterben 9. a.
Hund wedelt mit dem Schwantz 112. a.
Wie Hunde beissen 124. a.
Hundert 138. a.
Hundert mahl 138. a.
Hundertfältig 138. b.
Der Hundertste 137. d.
Hure 19. c. 45. d. 72. a. 119. c. 175. d.
Huren 19. c. d. 37. b.
Hurerey 19. c. d. 119. c.
Hurer 19. c.
Hurisch 166. a.
Hurkind 51. b. 66. b. 189. d.
Hurtig 11. c. 27. d. 101. d. 32. c. d. 97. d. 130. a. 196. c. 91. c. 43 b. c. d. 95. d 186. a. 183. d. 197. c. 198. b. c.
Hurtigkeit 183. b.
Hurtig reden 42. d.
Husten 49. c. 133. a.
Huth 57. c.
Hut band 106. a.
Hut auffsetzen 106. a.
Hut rand 57. c.
Hurtiger Kerl 196. c.
Hurtig von Ansehen 196. d.


Ja 21. d. 57. d. 93. a.
Ja'der wirds auswichten 163. b.
Jacob 20. a.
Jachten 21. d.
Jammerlich schreien 45. c.
Järwen 78. c.
Ja freylich 86. c. 56. b. 198. d.
Jagen 40. b.
Jage linen 102. b.
Jaloux 48. a.
Jahr 1. a. 158. d.
Im anderen Jahr ibid.
3 Jahr gezogen 1. b.
Fast 2 Jahr 1. b.
Manches Jahr 1. b.
Vor 1, 2, 3, 4 Jahren 89. a. 175. d.
Dieses Jahr 158. d.
Disjährige 158. d.
Ein Jahr ums andere 159. d.
Gantz Jahr 164. d.
Jährig 1. b.
Jachzornig 2. d.
Jähling 21. a.
Järwen 21. a. 108. c.
Jammern 17. a.
Ich 85. d.
Jauchtzen 100. d. 45. c.
Jedennach 103. c.
Jeden Ort 60. a.
Jeden Stuck 60. a.
Jeder 23. a. b.
Jehnen 14. b.
Je höher du bist etc 142. b.
Jemand 41. a. d.
Je mehr 11. d. 142. a. b.
Jenseits der Bach 26. c.
Jenseits des Hofes 106. d.
Jenseits d Kirchen 111. b.
Jenseits 119. a. 163. a.
Jetzund 120. d.
Ihr 163. a.
Ihnen selbst 11. b.
Immer fort 5. d. 21. d. 52. a. 122. a.
In acht nehmen 56. b.
Infanterie 22. a.
Informiren 53. d.
Ingwer 25. c.
Ins besondere 28. d.
Instrument 132. a.
Intressen 39. b.
Insul 138. c.
In wendig 142. c. d.
Inwendige in der Hand 25. b.
Irgend nur 22. a.
Irren 10. a.
Irthum 10. a.
Ist er noch dort? 194. a.
Johann 15. c. 20. c.
Joch 24. c.
Johannis Beere 83. d. 149. d.
Johan:Kraut 20. a. 134. d.
Irden 88. d.
Irgend Wo 107. d.
Ist es? 103. d.
Jucken 153. b.
Jude 28. b.
Aus Juda gebürtig 28. b.
Jüdische Land 28. b.
Jugend 96. c. 97. b.
In d Jugend 191. b.
Von Jugend auf 97. a. 117. b. 118. b.
Junge 96. b. 118. a.
Jungen 116. b.
Jungfer 93. a.
Jungfer 93. a.
Jungferchen 93. a.
Jungferschafft 93. a.
Jung 96. b.
Junge Stute 18. d.
Jünger 28. c. 96. c.
Jungschen 118. b.
Junges Weib 97. a.
Junger Ochse oder Bolle 186. c.
Jüngste Tag 196. d.
In Jus treten 20. c.


Kaan 75. d. 137. c. 182. a.
Kaan neiget sich 189. a.
Käffer 119 c
Kälte 58. a. 128. d. 87. d. 15. b. 201. c. 157. c.
Kämpfen 201. a.
Kärmlich 3. d.
Kärglich 147. a.
Käse 29. d.
Käumen 23. d.
Käumlis 23. d.
Kaff 3. b. 14. d.
Kaf haus 14. d.
Kafbrod 187. d.
Kaffigt 14. d.
Kahl 108. d.
Kahler hund 108. d.
Kahlkopf 110. d.
Kahls Mahls 173. a.
Kalb 10. b. 193. b.
Kälben hüter 193. c.
Kalb ins 2 Jahr 88. d.
Kuh-Kalb 10. b.
Kalt 58. a. 106. b.
Kalte fieber 88. a. 144. d.
Kalt werden 22. d.
Kalter Wind 44. d. 164. a.
Kalck 76. d.
Kalkun 70. a.
Kam 15. b. d. 36. c.
Ein facher Kam 15. b.
Doppelter Kam 15. b.
Kamen im Bier 36. d. 37. a.
Kamicht Bier 100. b. 144. b.
Kampfradt in der Mühlen 57. b.
Kammer 36. d.
Kampf 201. a.
Kanne 36. a.
Kan nicht hin gehen 111. d.
Kap u. Kahl machen 121. c. 124. d.
Karausche 35. d. 38. b.
Karg 24. a. 147. a.
Karheit 147. a.
Karpfe 35. a.
Kasten 47. c.
Kasten unter den Brücke 29. c.
Katze 10. d. 38. c.
Käuffer 40. b.
Kauffen 104. b.
Kauffardey Schiff 40. a.
Kaufmann 40. b.
Kaufschlagen 40. a.
Kaulbarsch 35. d. 45. d.
Kaum das Leben drin 113. d.
Kehren 117. d. 122. c.
Keiffen 92. d. 144. d. 97. b. 138. b.
Keichen 73. c. 121. c.
Keil 160. b.
Keiner von beyden 60. a.
Keinen 178. b.
Keinerley Weise 53. d. 57. a.
Keinerley 86. b.
Keiner weiß von andern 163. b.
Kelch 38. a.
Kelter 155. d.
Kennen 175. d. 87. c.
Kentlich 157. b.
Kerben vom beil 164. c. 122. d.
Kerbstock 122. d.
Kerl 54. b.
Starcker Kerl 56. a.
Kerls genug 83. d.
Kerl in s. besten 119. b.
Zum Kerl machen 101. b.
Kern 177. d.
Kessel 2. d. 40. a.
Kessel haken 140. c.
Kette 3. d. 129. d.
Ketterling 70. d.
Keule 97. a. d.
Kleine Keulen zu verkeulen 153. a.
Keuschheit 39. a.
Kien 78. c.
Kifen am Fisch 44. c.
Kihn 45. b.
Kihnscher baur 45. b.
Kinbacken 25. b. 74. c.
Kind 66. a. c.
Kind das gehen kan 42. d.
Kind wil getragen seyn 33. d.
Kind Größer 36. c.
Kind erziechen 39. c. d.
Kind wil zu mir 46. b.
Kind schreiet 161. d.
Kind sitzt 51. c.
Kind eigen lieben 62. a.
Kind genesen 64. b.
Kind hat einen Vater 66. a.
Kind stillen 68. b.
Kind erdrucken 81. d.
Kind tauffe 172. d. 192. c.
Kind damit gehen 199. b.
Kind wächst 147. a.
Kindbette 121. d.
Kinder Mörderin 89. b.
Kindes Nöhten 92. a.
Kind zur Welt bringen 117. a.
Kindelbier 172. d. 192. c.
Kindlein itzt gebohren 126. a. 66. b.
Kinn 25. b. 54. d.
Von Kind auf 66. b. 74. b.
Kirche 47. a.
Kirchhoff 47. a. 56. d.
Kirchen Kerl 47. a.
Kirchspiel 45. a.
Kirchen Vorsteher 47. a.
Kirrende Räder 129. c.
Kittel 136. d.
Kitzel 45. d.
Kitzeln 41. a. 44. d.
Kitzlicht 45. d.
Kleeblumen 134. d. 14. b.
Klette 159. d. 49. a.
Klempern 51. b.
Klappern 51. b. c. 38. a. 56. d.
Klar 143. b. 10. c.
Klar machen 169. c.
Klar Wetter 64. a. 143. b.
Klarheit 143. c.
Klammer 65. a.
Klatschen 65. d. 66. a. 197. d. 198. a.
Klagen 101. a.
Klaue 149. a. 58. d.
Kläglich 3. d.
Klagen 34. c.
Klehte 4. a.
Kleid 131. d. 126. c.
Kleid vertragen 131. b.
Kleidung 179. b.
Klein 185. b. 7. a. 79. b. 115. b.
Kleiner 185. d.
Klein Stück Weges 187. c.
Kleingläubiger 183. c.
Kleine Spur 38. d.
Kleine Meile 38. d.
Klein Kirchspiel 38. d.
Klebrichte Kuchen 80. c.
Kleiner Kerl 79. c.
Klemmen 114. a.
Kletten 134. a.
Klocke 42. d.
Klocke hören 42. a.
Klingen 16. c. 50. b. 60. b.
Klingern 42. a. 50. b.
Klincke 48. d.
Klippe im Wasser 48. c.
Klopfen 117. b.
Klöcklein 42. a.
Klöppel in der Klocke 37. d. 42. d.
Klug 161. b.
Klugheit 161. b.
Klüglich 161. b.
Klug werden 7. a.
Klumpchen Mist 105. c.
Knacken 110. c.
Knackern 120. d.
Knabenschänder 118. b.
Knal 13. c.
Knallen 50. a. 110. c.
Knap 92. d. 38. d. 39. a. 47. d.
Knap Heu 47. c.
Knap zu leben 47. c.
Knap haben 184. d.
Knappe Zeiten 143. b. 44. c.
Knap Wasser 39. a.
Knastern 128. a.
Knecht 154. d.
Knebel 117. c.
Kneipen 91. d. 58. d.
Kneten 149. d.
Knie 26. a. 117. a. b.
Knie Scheibe 41. a. 42. a.
Knie Bogen 131. d.
In die Knie sincken 117. b.
Knie Kehle 51. c.
Knie beuge 94. a.
Knipchen 95. a.
Knirren 47. b.
Knirschen 47. b.
Knipchen 71. c.
Kochen 41. c. 42. c. 58. a. 41. b.
Koch 53. b.
Kochs Junge 53. c.
Knochen 54. b. 76. b. 76. d.
Knochen am Fuß 41. a.
Knochen von d Hand biß den Ellbogen 25. d.
Knochen Kühlung 78. a.
Knöchel 106. c. 149. b. 25. d. 54. b. 26. b. 111. d.
Knoblauch 58. c.
Knopf 48. d. 60. a. b. 98. c. 95. a. 98. a.
Knörpel 56. a. 51. b.
Knorren unter dn Zähen 191. c.
Knospen am baum 123. a. 182. c.
Knospen gewinnen 108. d.
Knoten 148. c.
Knoten schlagen 148. c. 46. d.
Knoten am Flachs 60. b.
Knucke Flachs 71. b. 95. c.
Knüttel 83. a.
Kögel unterm Halse 75. d.
Knurren 98. b. 182. d.
Kohl 30. a. 37. a.
Kohl Kopf 30. a. 55. c.
Kohl setzt Köpfe 30. a. 74. c.
Kohl Garten 30. b.
Kohl Pflantzen 30. b. 156. c.
Gericht Kohl 41. b.
Hertzblätter im Kohl 37. a.
Kohl Strunck 169. d.
Kohle 154. c. 170. c.
Kohl feuer 154. d.
Kohlen Hauffe 198. c.
Koht 147. d. 151. b. 110. a. 119. d.
Kohlen Grube 85. b.
Kohlen brennen 85. b.
Kohtigt 153. c.
Kohtigt machen 135. c.
Krähe 71. d. 192. b.
Kräfftige Worte 87. d.
Kräncken 116. d.
Kräncklich 116. d. 44. a. d. 167. a.
Krafft 27. b. 201. c. 82. a. 185. c. 128. b. 148. d.
Krafftlos 201. c. 148. d. 27. d. 23. b. 128. c.
Krafft verlieren 128. c. 201. c.
Kranck 79. a. 14. a.
Kranckheit 167. d. 6. a. 61. a. 62. b. 71. d. 14. b. 192. b. 195. d. 14. a.
Kranck seyn 81. c.
Kranck machen 16. d.
Kranck werden 116. a.
Kranckheit Schuld 153. b.
Kranckheit ist allenthalben 167. a. 22. a.
Gehe nachm Kranckt 118. d.
Krammets vogel 15. b. 18. d.
Krampe 99. a. 1. a.
Kranich 60. d. 70. c.
Kransaugen 130. a. 134. c.
Kransbeere 83. b. 26. a.
Kratzen 91. d. 17. c. 173. a. 47. a.
Kraus 34. c.
Krause Hare 34. c.
Krause Müntze 134. a.
Kraut 134. b.
König 60. d.
Königin 60. d.
Königlich 60. d.
König crönen 169. a.
Königlr Bedienter 60. d.
Königreich 60. d.
König machen 60. d.
Können 201. b. 140. a. 198. d.
ō können 63. b.
Kollern 19. d.
Kommen 174. b.
Kommend machen 174. c.
Kömmt er schon 26. a.
Kopf 25. c. 106. a. 110. d.
Kopf an der Tabacks Pfeiffe 53. b.
Kopf in d Hand stützen 33. d. 120. a.
Kopf lausen 104. a.
Kopflings 106. b.
Köpfchen 111. a.
Ohne Kopf 111. a.
Kopf schütteln 128. c. 186. c. 190. d.
Aufn Kopf schlagen 161. b.
Körnen 161. a.
Korn 19. a. 29. d. 197. d.
Korn Ähre 197. b. 110. d.
Korn ist noch in den Ähre 175. a.
Korn reihe 198. c.
Korn Bulster 40. b., 143. a.
Körnchen 29. d.
Korn u. Graß Wachsen 39. c. d.
Korn Hauffe 90. a.
Korn am rohr 122. d.
Korn Wurm 53. a. 142. d.
Kosten 41. a. 94. a.
Koth 87. d.
Krebs 185. a.
Krebs Schere 149. b. 185. a.
Krebs Schalen 185. a.
Krebs / Morbus / 148. a.
Krellen 57. b. 68. a. 16. c. 43. c.
Kresse 33. b. 139. d.
Kreischen 47. b.
Krimmeln 44. d. 45. b. 113. d.
Kriechen 121. a. 135. a.
Kriechend machen 135. a.
Kriechendes thier 135. a.
Aufn Bauch kriechen 49. d.
Herum Kriechen 74. d.
Krieg 148. a. c.
Krieg führen 148. a.
Krieg u. Pest zugleich 148. c.
In den Krieg gehen 149. d.
Bald Krieg bald ō 87. b.
Krieges furcht 38. c.
Kriegen 140. a.
Krieg hat eine Ende 195. d.
Ich wil dich wol kriegen 195. d.
Krippe 148. a.
Krippen beisser 148. a.
Kriegen od ō. 6. a.
Kröchtzen 133. a. 187. a. 56. a.
Kröpfen 18. c. 162. d.
Kröte 32. c. 54. a.
Kropf vom Huhn 121. a.
Krug 51. c. 56. a.
Krücke 37. c.
Mit Krücken gehen 37. c.
Krüger 51. c.
Krümme 6. d. 31. a. b. 51. c. 54. c.
Krume 125. b. 129. a.
Krum 51. c. 58. a.
Krum Fuß 44. b.
Krum Holtz 60. a. 75. c.
Krumme Holtz am bogen 195. d.
Krümme Nase 94. d.
Krum wachsen 20. b.
Kruup Huhn 83. d.
Kubjas 56. d.
Kuchen 54. c.
Kuchen von Blut 32. c.
Kuckel Brod 88. a. 107. a.
Kuckuck 31. d. 70. b.
Kuckuck Zeit 31. d.
Man hört den Kuckuck nicht 31. c.
Kufen 160. c. 165. c.
Kugel 73. b.
Kuhe 10. a. 66. b. 67. c. 124. d.
Kuhe verwirfft 67. b.
Kuhe blöcket 67. b.
Kuhe schreiet nach dem Kalb 67. b.
Kuhe hat gekalbet 67. d.
Kuhe hat ō gesetzt 116. b.
Milch-Kuhe 114. d.
Kuh Fladen 147. a.
Kuh' Klocken 31. a. 56. d.
Küchen 67. d.
Küche 50. d.
Küche mit 3 absätzen 21. d.
Küchelchen 37. a. 70. b. 116. b.
Küchen Kraut 41. a.
Küchen Magd 50. d.
Kühl 197. a. 21. d.
Kühl Wetter 197. a.
Kuien höltzer 32. b.
Kühne 28. c.
Kühnlich 28. d.
Kühnheit
Kümmerliche Zeiten 89. b.
Kurbiß 51. b.
Kunftig 174. c.
Kürtzlich 77. a.
Küssen 105. d.
Ohr-Küssen 105. d.
Kümmerlich leben 46. d. 59. a.
Kümmerlich 49. b.
Kummer 83. a.
Kund geben 176. b.
Kund werden 171. c.
Kundschaffter 59. d.
Kunst 60. d. c.
Kupfer 193. a.
Kupfer ferding 79. b.
Kupfer Geld 193. a.
Kupfern 193. a.
Kupfer Schlange 58. b.
Kupfer Schmidt 40. a.
Kurtz 40. d. 77. a. 168. a.
Kurtze Meile 40. d.
Kurtz im reden 50. b.
Kurtze Sparre 50. b.
Kurtz gedächtnis 87. b.
Kurtzweil 80. a.
Kurtze Zeit 180. c.
Für Kurtzer Zeit 180. c.
Kuß 151. c.
Küssen 171. c.
Kutsche 168. a.
Kutscher 61. b.


Laben 55. c.
Lachs 35. a. 72. b.
Lachs Forellen 35. a. b. 72. b.
Junger Lachs 35. b.
Lachen 45. b. 90. b.
Lächeln 18. b.
Lächerliche Sachen 90. c.
Lägel 63. a.
Lähne 62. b.
Lämlein 160. b.
In der länge 114. b. 116. b.
Von meiner Länge 116. c.
Längde 113. b. 116. c.
Länglicht 75. b. 113. c. 116. b.
Längst dem Strande 84. c.
Lärm 86. d.
lärmen 83. a. 133. a. 32. c. 21. d. 22. a. 33. a. 50. b. 80. d. 45. d.
Läst uns Gott leben 10. d.
Längst dem Bach 40. c.
Längst d gegend 40. b.
Lapchen 17. a.
Läuten 16. c. 42. d.
Läuffer 27. c.
Lästern 50. b. 131. a.
Läppisch 73. b. 114. d. 17. a. 169. d.
Lade 62. a.
Lager 67. b.
Lager schlagen 67. b.
Lage 63. c.
Lager Stelle 107. a.
Lahm 22. b. 32. a. 33. c.
Laib Brod 34. d.
Lais 78. c.
Laken 36. a. 71. a.
Lam 160. b.
Lampe 65. a.
Land 78. c.
Land brennen 74. c.
Gebrent Land 5. b.
Morastig Land 7. d.
Land so ō gebraucht wird 21. b.
Zu Lande 79. a.
Land brennung 58. b.
Land ist beysammen 78. a.
Landgut 87. c.
Land brauchen 117. c.
Land durch u. durch kennen 156. d.
Landes Herr 190. d.
Landläuffer 181. b. 27. d.
Am Lande 79. d.
Lang 116. a.
Länge 40. b. 116. b.
Länglich 129. c.
Längst hinab 131. a.
Länger 40. b.
Langmütig 17. d.
Langsamer 17. d. 95. d.
d langsam Wächst 21. a.
Langes leben 23. a.
Langsam so Zeit nimt 23. b.
Langsam Wachsen 23. b.
Langsam seyn 23. c.
Langsam 38. d. 115. b. 116. a.
Langsam lauffen 39. a.
Langsam rudern 39. a.
Lange bleiben 40. b.
Nicht lange 40. b.
Langmütig 84. a.
Lange Nase 116. a.
Langwierig 23. b. 27. d.
Langmuth 116. b.
Von langer Zeit 117. b.
Vor die lange Weile 196. b.
Lang aufgeschossen 197. b.
Langsam gehen 199. b.
Nicht langweilig 177. b.
Lappen 66. a. 108. c.
Lärmen 88. d. 126. b. 173. d.
Lästern 164. c.
Lästerung 164. c.
Lassen 21. b. 66. d.
Lasse ihn dort 21. b.
Lasse andern auch waß 88. a.
Leben lassen 21. b.
Laste 54. a.
Last Korns
Laterne 77. b.
Latte 66. a. 90. b.
Der Lauff 27. c.
Das Lauffen 27. a.
Lauffen 27. d. 72. c.
Lauffen ausn Athem 17. c. 108. a.
Lauff nachm Hencker 173. a.
Lauff Zeit 17. a. 27. a.
Lauber Hütte 82. a.
Lauch 66. a.
Lauge 67. c.
Lauß 157. c.
Lauschen 63. a.
Laulicht 67. a.
Laviren 76. b.
Laut 32. d. 43. c. 173. b.
Laut reden 102. d. 189. c.
Lauren 97. b. 188. c. 192. c.
Laurer 192. d.
Leben 10. b. d. 17. b. 18. d.
Leben führen 4. b.
Lebt noch 5. b. 17. d.
Wrd leben noch sterben 10. b.
Lebensart 10. b.
Lebendig 10. c.
Lebendiges thier 10. b.
Von Leben lassen 10. c.
Ums Leben bitten 17. d.
Ums Leben bringen 19. a.
Leben bleiben 10. d.
Leb-Zeit 24. a. 117. b.
Lebendige Seele 38. d.
Lebens Gefahr 40. a. 109. a.
Nicht leben können 81. d.
So lange das Leben immer ist 132. d.
Lebet wohl 164. d. 165. a.
Leben ist drin 188. d.
Leber 26. c. 82. a.
Lecken 65. d. 58. c.
Lecker 101. c.
Leckerer d ō alles essen wil 38. b.
Ledig 63. d. 173. d.
Leder 92. c.
Lederner Beutel Knopf 123. a.
Lediger Kerl 189. d.
Leer 173. d.
Legen 109. a. d.
Lege es dahin 109. a.
Lehm 142. a. c. 151. b.
Blau Lehm 172. a. 151. b.
Lehmig Land 142. a.
Lehn an d treppe 33. d.
Lehn am Schlitten 138. b.
Lehnen 90. d.
Lehre 101. b.
Lehren 101. b.
Lehrmeister 101. b.
Leib 23. d.
Leibes Frucht 197. d.
An leibe abnehmen 23. d.
Leiblich 24. a.
Leibl. Bruder oder Schwester 69. d.
Leibfarbe blümchen 134. a.
Leicht 18. d. 19. d. 40. d. 42. d.
Leichter 19. d. 43. a.
Leichtfertigkeit 17. a.
Leichter Fuder
Leichter Werden 43. a.
Leicht gepfiffen 33. a.
Leichtlich 18. d.
Leichdorn 33. c. 50. d. 154. d.
Leiche 54. d. 155. b.
Leicht im lauffen 186. a.
Leichen 57. a.
Leiche Zeit 57. a.
Leiche begleiten 155. b.
Leichen begleiter 155. b.
Leichnam 41. d.
Leiche Coleur 38. a.
Leichter besser werden 64. b.
Leiden 37. a. 140. d.
Leid thun 124. b. c.
Leihen 65. a.
Leim 69. a.
Leinen 30. b. 66. d.
Leise Stimme 13. d. 79. c. d. 141. a.
Leise tragen 16. b.
Leise reden 79. c. 115. d.
Leiten 32. a. 160. a.
Leise gehen 187. d.
Leiter 38. c. 130. b. 160. a.
Leiste 117. c.
Leitung 28. b.
Lencken für Seiten 161. c.
Lenden 26. a. 95. c. 130. b.
Lenden Schlag 191. d.
Lerche 68. a. 70. d.
Lernen 15. a. 101. a.
Das Lernen 101. b.
Lesen 76. a.
Lesen können 87. c. 128. b.
Das lesen ō begreiffen können 128. b.
Lettland 78. c.
Letzt 196. d.
Letztens 197. c.
In letzten Zügen 187. a. 17. b. 155. c.
Letztere Nach mir 196. d.
Letzte Weynacht tag 196. d.
Leuchte 77. b.
Leuchten 58. c. 77. d.
Leugnen 140. d.
Leute von alten Zeiten 117. b.
Leute so am Berge wohnen 143. b.
Leutlein 127. d.
Leyder 201. a.
Licht 58. b. 189. a. 189. b.
Licht braun 18. b.
Ausn Licht gehen 189. a.
Aus Licht kommen 24. d.
Licht putzen 159. a.
Lieb 6. d.
Liebe 6. d.
Lieben 6. d. 40. d.
Lieber Gott 29. b.
Liebreich 6. a. 7. d. 10. b.
Liebchen 40. d.
Liebstock 38. b.
Lied 66. b.
Lieder lernen 48. a.
Lieder vergessen 48. a.
Liederliche arbeit 101. d. 141. b.
Lielien 69. d.
Lilien convallien 134. d.
Linck 193. a.
Lincke Hand 193. a.
Lincks 67. d.
Lincke Seite 26. a. 107. a.
Linden 106. a. 126. d. 121. a.
Linden holtz 72. d. 93. a.
Linnen-schlecht 62. c.
Linsen 62. a.
Linte od Band 71. b.
Lippe 25. a. 181. b. 183. a.
Ober-Lippe 25. a.
Unter Lippe 25. a.
Lipstock 134. a.
Litthauen 67. a. 78. c.
Lob 47. d.
Loben 44. c. 45. d.
Lispeln 168. a.
Listig verschlagen 198. c.
Loch 8. a. 90. d. 112. b.
Loch darin sich ein bach verlieret 8. a.
Loch im Nacken 59. a.
Loch am Baur Schuh 103. b. 158. c.
Loch reissen 131. d.
Löchrigt 55. c.
Löhnen baum 22. b.
Lieblich reden 62. d.
Lied 66. b. 76. a.
Liegen 63. a.
Liegt ō viel dran 76. b.
Liederlich 72. d. 76. b.
Liederliche arbeit 72. d.
Liederlicher Mensch 72. d.
Liegen zu Bette 78. d.
Ließpfund 67. c. 68. a. 123. b.
Locken 3. d. 8. a.
Lockere Erde 89. d.
Lockspeise 3. d. 8. a. b.
Das Locken 8. a.
Locker 94. c.
Locker machen 30. b.
Lodern 10. b.
Löchericht 8. b.
Löhten zusammen 27. a.
Löcher in einem Strohm 182. d.
Löffel 78. a.
Löffel Ganß 63. d.
Löhnen Baum 120. c. 121. b.
Löwe 75. d.
Lodern im Bette 81. d.
Loder Asche 154. d.
Logiren 7. d.
Loof 189. b.
Lootsick 75. c. 117. a. 35. b. 46. a.
Lohs 72. c.
Lohn 108. d.
Lohs lassen 64. d.
Lohß 189. d.
Losen 69. a.
Lohß kommen 64. d. 107. a.
Lohs lassen 111. d.
Lohß machen 111. c.
Lohser Vogel 118. d.
Lohstreiben 116. a. 184. a.
Lohstreiberinn 184. v.
Luchs 24. d.
Lucker 55. c.
Lucien Tag 78. b.
Lude 70. b. 77. a.
Lufft
frische Lufft schöpfen 174. b.
Lufftiger 64. c.
Lüstern 17. a. b.
Lügen 29. c. 58. d. 108. c. 179. c. 190. a. b.
Lumpen 17. a. 93. a.
Lumpereien 108. c. 173. a.
Lunge 2. b. c. 54. c.
Luhn 173. a.
Lust 17. a. 78. a.
Aus Lust 17. a.
Lust haben 196. b. 198. d.
Lustiger Weg 19. c.
Lustig 133. c.
Lustig seyn 133. d.


Maar 105. a. 76. c. 77. d.
Maar Flocken 65. c.
Maar Klatte 101. b.
Maaße 86. d.
Machen 109. d. 163. a.
Mächtig 185. b.
Mäen auf die Hälffte 34. b.
Mährlein 29. b.
Mähne 65. c.
Mähne stutzen 115. a.
Mänlein 8. a.
Märkatze 10. a.
Mäurer Pinsel 15. a.
Maden 149. d.
Magd 173. c. 180. b.
Magen 26. c. 81. d.
Mag haben ws er wil 103. a.
Magdalena 82. d.
Mägelchen 81. a.
Mänliches Geschlecht 82. c.
Magen ausn Leibe reissen 81. a.
Mager 64. a.
Magere Pferde 44. c.
Mager land 78. b.
Mager werden 61. c. 64. a.
Mag wol gewesen seyn 67. a.
Mahl aufn Auge 36. a. 192. c.
Mahlen 22. a. 82. d.
Auf die MahlZeit 148. d.
MahlZeit zu Essen 50. a.
Malade seyn 3. a. 92. a.
Maltz 71.a.
Maltz mischen 172. d.
Malum hypochondr: 201.
Mancherley 87. a. 144. c.
Mancher 87. b. c. 42. d.
Manchmahl 86. d. 87. a.
Manchen tag 87. b.
Mangel 91. a. 126. d. 121. a. b. 195. b.
Manbar 92. a. 84. a.
Mangel Holtz 189. c.
Mangeln 188. a.
Mangeln, rollen 189. c.
Mandeln am Halse 60. d.
Mann 83. d.
Mann bey Mann 83. d.
Mann bekommen 84. a.
Manns Brudern Weib 32. c.
Manns Bruder 57. c.
2 Männer gehabt 58. d.
Manns Schwester 90. a.
Man kan ō mehr leben 10. d.
Marchiren 21. d.
Marck 26. c. 169. c. 178. b.
Maria 83. a.
Marckt 172. c.
Marquart 70. d.
Margareten tag 38. b.
Martern 190. d.
Masern 38. c. 120. d. 68. a.
Mastbaum 62. a. 111. a. 112. b.
Maße 79. a.
Mastseule 67. d.
Masche im Strumpf 146. a.
Mastdarm 150. c.
Mat 96. a.
Mat werden 3. c. 135. c. 188. b.
Mat machen 128. d.
Matrose 62. a.
Matte in d Mühlen 111. d.
Matrix 66. b.
Maul vom Viehe 87. d.
Das Maul gönnen 108. a. 115. d.
Mauler 168. a.
Maul brauchen 68. d. 75. d.
Maul stopffen 154. b.
Maul zähmt 151. d.
Maulbeere 88. d.
Maulwurff 88. c.
Maulwurffs Hauffen 88. c.
Mauler 168. a.
Maul ziehen 198. a.
Maul aufsperen 5. b.
Maulschelle geben 32. d.
Maur 88. c.
Maurer 88. a.
Maurpfeffer 59. a.
Mauß 10. c. 17.
Mäuse Erbsen 17. a.
Maußfahl 17. c. d. 18. c. 10. d.
Mäuse Erbsen 17. a.
Mäuse Gottin 29. b.
Medicus 7. a.
Meditiren 87. b.
Medwurtz 134. b.
Meer 84. c.
Meergrün 15. b.
Meesgen 71. b.
Mehl 22. a.
Mehlberen 80. c.
Mehl in d Korn Ähre 147. c.
Mehl Suppe 51. c.
Mehlthau 166. d. 172. d.
Mehlthau versenget den Gersten 18. a. 57. b.
Mehltranck 135. d.
Mehr 11. c.
Mehrentheils 11. d.
Meien 84. b.
Mein 85. a. b.
Meines erachtens 7. a.
Meinet wegen 88. b. 119. a.
Meisel 106. b.
Meil 112. d.
Meisten menschen 135. a.
Melchior 80. d.
Meister 196. c.
Menge Volcks 89. d.
Membr: virile 174. c.
Mensch 25. c.
Mensch der leicht zuschlägt 33. d.
Menses 131. c.
Mercklr Tag 157. b.
Mertz Ente 20. b.
Mewe 34. b.
Mesche beym brauen 48. b. 85. a.
Meeschen 165. b.
Messen 86. d.
Messung 193. a.
Messer 97. b.
Messer Stiel 97. b.
Messer Spitze 97. b.
Metze 83. a.
Mewe 70. b.
Mieten 53. a. 108. c. 98. d.
Zur miete 98. d.
Miethling 108. c.
Milch 114. c.
Milch Süß, saur, Butter
Milch erste milch 114. c. 158. b.
Milch Gefäß 77. d.
Milchen 77. d.
Milchende Kuhe 77. d.
Milch v. Fischen 94. c.
Milch Eymer 140. c.
Milde 135. d.
Miltz 26. c. 118. a.
Minderjährig 21. b.
Mist 128. c. 149. a.
Mischen 143. a. 150. b.
Mist aufladen 147. a.
Mist führen 147. a. 149. a.
Mistführens Zeit 149. a.
Mißgünstig 30. c.
Mistgabel 15. a.
Mistland 78. a.
Mitgabe 30. d.
Mitte 43. b. 52. a.
Mitleidig 3. d.
Mittheilen 34. b.
Mittheilung 34. b.
Mitknecht 39. d.
Mitleidig 3. d.
Mittag 75. d.
Mit morgen u. Mittag 76. a.
Mitten am Berge 80. a.
Mittel, reichthum 40. d.
Mittendurch 43. b. 51. a.
Mitten im Dorff 43. b.
Mitter Nacht 99. d.
Mitten in d Hand 112. a. 113. a.
Mittel Finger 149. b.
Mitlere Binden 187. d.
Mitler 187. d.
Moder leeschens 35. a.
Möckern 86. a. b.
Mohn 78. c. 88. a.
Mohnscher Baur 78. c. 88. a.
Molde 87. a.
Molcken 114. c.
Monatlich 57. d.
Monatlich proviant 87. c.
Mond 56. b. etc
Mondfinsternis 56. c.
Mond Schein 56. b.
Morast 125. c. 147. c. 150. b. c.
Mörder 87. a.
Morast Huhn 172. a.
Mörder 161. a.
Morgenstern 157. b. 53. b.
Morgenbrod 156. a.
Morgen 19. a.
Morgen frühe 19. a.
Biß Morgen 19. a.
Des Morgens 19. a.
Morgen röthe 53. a. b. 122. b.
Morgenstünde 53. a.
Mordbrenner 117. d. 119. b.
Most zu den Häusern 140. b.
Motte 53. a.
Muschen 113. c.
Muflich 155. a.
Muflich Geschmacck 112. c.
Müde werden 3. c. 92. a. 187. a.
Müde machen 3. d. 201. b.
Mücken 45. b. 139. b.
Mühe 92. b. 184. d.
Mühe haben 184. d.
Mühe machen 184. a.
Mühselig 184. a.
Mühseliger 184. d.
Mühle 195. a.
Wasser Mühle, Wind Mühle, Sage Mühle 195. a. 177. d.
Mühlen Damm 154. b. 160. c.
Mühle läufft langsam 108. a.
Münch 89. b.
Müller 86. b.
Mündung d See 60. d.
Mürbe 89. c.
Müse haben 63. d.
Mündlich 156. a.
Müssig stehen 143. b. d.
Müssigang 143. d.
Müssig herumlauffen 181. b.
Müssige Stunde 187. c.
Mütterchen 9. c.
Mütze 57. c. 88. c.
Mummeln 89. b. 90. b. 119. d.
Mund 25. a. 40. a. 151. c.
In den Mund stecken 151. c. 152. c.
Mund ist trocken 159. c.
Mund zusammen ziehen 120. a.
Mundloch am Gefäße 152. a.
Mund von Sack u. Kanne 152. a.
Munter 3. c. 11. c. 198. c.
Munters Pferd 3. c. 28. d. 43. c. 38. c. 198. c.
Munter zu lauffen 198. b.
Munterkeit 11. c.
Mürcheln 134. a. 67. d.
Murmeln wie ein Bäär 91. c.
Murren 98. b.
Muth sincken lassen 83. c.
Muth entfallen 153. c.
Muth einsprechen 153. c.
Muschel 37. d.
Muschel Schalen 54. a.
Mutter 9. c. 11. b. 84. b.
Für Mutter erkennen 11. b.
Mutter anhengen 18. d.
Muthwilliger Mensch 45. b.
Mutter ungebrochen 49. d.
Muthwillig 190. a.
Mutter Schwester 157. b.
Mutter Lam 160. b.
Mutter Schaaf 183. d.
In Mutter leibe sterben 199. b.


Nabe 137. b. 191. b.
Nabel 90. a.
Nach 21. c. d. 86. a.
Nach der Decke strecken 21. b.
Nachbleiben 20. d. 81. a.
Nach einander 21. c.
Nachfolgende 21. c.
Nachfolgen 21. c.
Nachfolger 28. c.
Nachforschen 58. b. 59. d.
Nachdrucklich 86. d.
Nachfragen 58. b. 59. d. 97. a.
Nachbar 90. a.
Nachbarin 90. a.
Nachforschung des Diebstahls
Nachfolgende 21. c.
Nachmittag 105. b. d. 66. d. 76. a.
Nachgeburt 106. d.
Nachschleicher 100. d.
Nachschößlinge 110. d. 118. d.
Nachspotten 104. b. 182. d.
Nachplaudern 151. c.
Nacket 24. b. 4. d.
Nachbleiben 20. d.
Nacken 25. c. 59. a.
Nachschreplis 21. c.
Nachschleppen 75. b.
Nachsingen 87. a.
Nacht 99. c.
Diese Nacht 158. a.
Nacht eule 155. d.
Nachtlager 100. d.
Nachtschatten 134. d.
Nachtreiben 159. b. 171. b. 4. b. 19. a.
Nächtliche Zeit 99. c. 100. d.
Durch die Nacht 99. d.
Bey Nacht 102. a.
Nachtigal 101. a. 70. d. 88. b.
Nachts ō schlaffen 100. d.
Nachthütung 100. a.
Nacht eule 70. d. 71. b.
Nachwehen 14. a.
Nähe 63. a. 69. b.
Nähen 100. d.
Näpchen 92. c.
Nähren 169. b.
Nadel 95. d.
Nadeln 95. c. d.
Nadel Öhr 146. a.
Nagel 58. a. 90. b.
Nagen 92. a.
Nagel, eisern 129. a.
Nagel an Fingern 25. d.
Näher kommen 16. d.
Näher 21. b. 62. d. 69. a. b.
Nähe 53. d. 62. d.
Näher an 53. d. 69. a.
Näher dahin 104. d.
Näher kommen 16. d.
Närrisch 15. b. 22. d.
Närrisch thun 15. b. 22. d.
Närrisch werden 27. a.
Nahe 69. a.
Nahe beyder Stad 42. a.
Nahrung 110. d. 169. a. b.
Nahrung ist Knap 169. b.
Name 94. b.
Mit Namen 94. b.
Im Namen 94. b.
Namen geben 94. c.
Namens Verwanter 34. c.
Narbe 199. a.
Narwa 70. b.
Naß 69. a. 80. b.
Naschen 82. a.
Näscherey 82. a.
Naß Land 66. a.
Naß Holtz 170. d.
Nase 25. a. 94. c.
Krumme Nase 25. a.
Keine Nase 103. a.
Nase aufwerffen 123. b. 146. b.
Nase Löcher 25. a. 149. d.
Nase scheidung 25. a.
Nasen Spitze 25. a.
Nase Weise 80. d. 83. d. 94. d. 187. b.
Nasse Hare ausschlagen 132. d.
Nath 100. d.
Natur 74. c.
Nebel 117. c. d. 14. b.
Neben 35. c. 51. a.
Neben ein ander 51. a. 54. a.
Neblicht 177. d.
Neblicht seyn 102. c. 155. a.
Neblicht Wetter 177. c.
Negste nach mir 12. a.
Negste von den jüngsten 12. a.
Nehmen 200. a.
Nehen 4. b.
Nehmer 200. d.
Nehren vom Busch 85. d.
Neid 30. c.
Neiden 31. c.
Neidisch 30. c. 7. b.
Neige 177. b. 104. c.
Neigen 94. a.
Nein 9. d.
Nennen 19. a. 61. c. 94. c.
Nemlich 144. c.
Nesseln 134. b. 95. b.
Neste 113. a.
Net 32. d. 42. c.
Netz 96. d. 199
Netz flicken 6. d.
Netz flügel 96. d.
Kleines Netze 96. d.
Dichte Netz 199. d.
Undichtes Netz 199. d.
Netz Sack 96. d.
Neu 183. a. b.
Neues Hauß 82. a.
Neulich 17. c. 98. c. 163. b. 170. d. 197. c.
Neulich gestorben 17. d.
Neujahr 93. c.
Neumond 74. c.
Neunaugen 146. a.
Neunmanns Krafft 134. d.
Neune 178. c.
Neundte 178. c.
Neuntzig 178. c.
Nicht 3. b. 9. b. 10. a. 86. d.
Zu nichte werden 19. a.
Nicht fort wollen 54. d.
Nicht das geringste 75. c.
Ist da nicht 86. d.
Nicht ein Wort sprechen 80. b.
Nichtiger Raht 38. d.
Nichts 85. b. 179. a.
Nichts reden 89. d.
Nichts anders 85. b.
Nichts haben 125. b.
Nicht dran auszusetzen 186. d.
Nicht so weit hin 187.
Nicht seyn 119. c.
Nichtswürdig 173. b. d. 21. b. 82. a. 98. b. 7. d.
Nichts zu schaffen haben 163. b.
Nicht zu viel 179. a.
Nieder 81. d.
Niederbücken 57. d.
Niederstoßen 77. d.
Niederdrucken 189. a.
Niederkunfft erwarten 103. a. 158. a.
Nierlegen 109. a.
Nieder wertz 180. a.
Niedrig 95. c. 60. a. 79. b. c.
Niedrigen 5. b. 134. a.
Niedrig land 95. c.
Niedrigkeit 79. d.
Niedrig sitzen 79. d.
Niedriger mit dem Kopf 182. a.
Niedrige tanne 194. d.
Niedrig werden 5. b.
Niemand 179. c.
Niemand kan über kommen 15. b.
Niemand weiß m. Hertz 153. a.
Nieren 94. a.
Niemand gehörig 10. b. d.
Niemand kan ihm ws thun 201. a.
Niesen 2. c. 13. d.
Nimmer mehr 91. b.
Nimms entgegen 193. b.
Nirgends kriegen 61. d.
Nirgendsvor 61. d.
Nirgendswohin 52. a.
Nisseln 113. a.
Nister 94. d. 149. d.
Noch dazu 106. d. 111. b.
Noch itzt 98. c.
Noch mehr 194. b.
Noch nicht 9. d.
Noch weniger 194. b.
Noch zu geben 158. b.
Nötig 184. a. 188. a. 161. c.
Nötige Sache 161. c.
Noht 13. c. 123. b. 174. d.
Noht an d Mutter 11. b.
Noht bricht eisen 13. d.
Noht Brod 13. d.
In Noht seyn 45. d. 47. d.
Zur Noht 102. c.
Zur Nohturfft 103. c. 161. d. c.
Noht haben 121. d.
Noht Schilling 13. d.
Noht treibt mich 6. a.
Noht verhanden 159. d.
Nohtzüchtigen 185. c.
Norden 118. d.
Nüchtern 31. b.
Nüchtern Muht 182. b.
Nüsse Busch 121. a.
Nützlich 175. a.
Nüsse knacken 106. a.
Nun 98. c.
Nun allererst 98. c. 193. b.
Nurcken sind verfäult 15. d.
Nuß Picker 106. a.
Nuß Bulster 106. a.
Nuß Schale 77. c.
Nuß Busch 141. a.
Nützen 39. b. 114. d.


Ob 201. a.
Oben herunter 111. c.
Obere 111. c. 119. b.
Oberhand behalten 48. b.
Oberhauptmann 179. b.
Oberherren 191. a.
Oberpahlen 70. b. 78. c. 117. a. 26. b.
Oberstelle 104. c.
Oberste reihe 54. d.
Ob noch 194. 4.
Obertheil am Hembde 32. a.
Obrigkeit 52. d. 191. d.
Obschon 12. c.
Ochse 10. c. 14. a. 186. c.
Ochsen Gott 29. b.
Ochse stößt 31. d.
Ochsen lassen sich ō halten 41. a.
Ochse mit weissem Strich 48. c.
Ochsen Päsel 151. b.
Ochsen anspannen 175. b. 186. c.
Oder 9. a. 10. c. 201. a.
Öconimie 82. b.
Öchschen 10. b.
Öhl 100. c.
Öhlbaum 100. c.
Öffter 173. a.
Ofen 3. c. Baur Ofen 43. a.
Ziegel Ofen 3. c.
Ofen Krücke 135. d.
Ofen hitzen 58. b.
Ösel 61. b. 78. d. 138. c.
Offen 64. a.
Offenbar 8. d. 24. d.
Offenbaren 180. a. 24. d.
Offenbarlich 8. a.
Offener 64. a.
Offenhertzig 153. a.
Offenbar werden 188. d.
Officirer 148. a.
Offt 139. d. 173. b.
Öffters 139. d. 140. c.
Öde 199. b.
Öhr an d Müntze 36. a.
Ohne 156. b.
Ohne fehl 156. c.
Ohne Geld 156. c.
Ohne tod 15. b. c.
Ohne Unterlaß 4. d.
Ohne Ursach 7. c.
Ohnlängst 192. b.
Ohnmächtig 201. c.
Ohnmächtig werden 96. c.
Ohnmacht 3. d. 17. c. 86. a.
Ohnmächtige Leute 88. d. 191. d.
In Ohnmacht fallen 96. a. 102. a.
Ohr 25. d. 51. c.
Ans Ohr schlagen 116. d.
Hinters Ohr 25. d.
Ohrchen 51. b.
Ohrenbläser 51. d. 151. a.
Ohrfeigen geben 51. d.
OhrenSausen 61. c. 51. d.
Ohr läplein 51. d. 25. d.
Ohren Schmaltz 25. d. 51. a. 188. c.
Ohren spitzen 45. b.
Ohrfinger 149. b.
In den Ohren liegen 183. a.
Olive 100. c.
Oostern 105. b.
Opffer 102. d.
Opffern 102. d.
Ordentlich 198. d.
Ordentlicher Mensch 37. c.
Ordentlich nach ein ander 179. b.
Ordnen 139. b.
Ordnung 54. d. 55. a.
Ordnungs Gerichte 145. d.
Ort 107. b.
Ort da Späne sind 62. a.
Opus nav peragere 147. d.
Ostern 69. d. 105. a.
Otter 10. a. 138. c.


Paar 105. a.
Paar oder Unpaar 109. d.
Paar Mahl 54. d.
Packdarm 26. c. 106. a.
Päbstliche religion 89. b.
Pahte 133. a.
Pahten bäume 200. d.
Pahtreyß 125. a.
Pall in d Badstuben 66. d.
Pardon bitten 127. b.
Paroxysmus 173. a. 188. c.
Parrhelion 141. c.
Parthey 171. b.
Parthey Kinder 188. b.
Paßgänger 164. a.
Paßgehen 164. a.
Pastel 196. a. 43. d.
Passiren 143. c. 57. a.
Pausend 121. c.
Papier 128. b.
Pein 144. d. 190. d.
Peinigen 15. c. 190. d.
Peiniger 184. a.
Peitsche 92. c. d. 114. a. 190. d.
Peitschen 114. a. 197. b.
Peitsche kriegen 114. a.
Peitschen Schnur 114. a.
Pendente Sache 52. d.
Pergament 128. b.
Pergel 114. a. 123. b.
Pergel Holtz 73. a.
Permittiren 71. d.
Pernau 70. a.
Person ansehen 76. c.
Pest 39. d. 44. a. 199. b.
Pestilentz Gott 29. c.
Peltz 39. c.
Plötzlich 2. d.
Plötzlich kranck 170. a.
Pfanne 109. d.
Pfahl 188. a.
Pfand 45. a. 109. c.
Penning wird kein thaler 115. c.
Pfeiffen wie Vögel 47. b.
Pfeil 96. b.
Pfeil mit Wiederhaken 47. b.
Pfeffer 115. d.
Pfeiffen wie Küchlein 166. c.
Pfeiffen wie ein Mauß 17. c.
Pflicht leisten 53. d.
Pflügen 55. b. 58. c.
Pflüge Zeit 58. d.
Pflug 140. a. 1. b.
Pflantze 159. b.
Pflantzen 159. b.
Pflaster-Steine 120. a.
Pflaum Federn 154. d. 177. d.
Pflocke 123. d. 188. a.
Pflug Holtz 129. d.
Pflug Stangen 1. b.
Pflug Stertze 1. b. 78. a.
Pflügen 2 Mahl 78. c.
Pflug eisen 1. b. 58. d.
Pferd 10. d. 18. d.
Pferd hat gute taille 7. c.
Pferde Kranckheit 17. c. 201. d.
Arbeits Pferd 18. a.
Pferd von Kräfften 18. a.
Pferd ist hackenscheu 18. a.
Pferd ō einholen 18. a.
Pferde Füttern 18. a.
Pferd staket sich 18. a.
Pferd ist munter 18. a.
Pferd ist Weichmäulich 18. a.
Braunes | Gelbes | Schimmel Pferd 18. b.
Pferd mit gebogenen rücken 18. c. 96. c.
Pferd schiest ein 22. c.
Pferde Hare am Schweif u. Mähne 26. a.
Pferde Gott 29. b.
Pferde Helle 36. d.
Pferd überzogen 39. d.
Altes Pferd 42. c.
Pferd läuft gut 65. d. 85. d.
Pferd beschlagen 129. b.
Pferd mit scharffen rücken 133. d.
Pferd ist gut der Reuter Daucht ō 141. a.
Pferd läufft ō vom besten 149. b.
Pferde tranck 154. d.
Pferd ist hartmäulich 18. a.
Pferd gut bey Leibe 185. c.
Pfeiffe 197. c.
Pfeiffen 197. c. 113. d.
Pfeiffer 197. c.
Pfeil 96. b.
Pfingsten 93. d.
Pflücken 91. d. 97. a.
Pforte 186. a.
Pforte wird zugeläutet 42. a.
Pfoste 126. a. 170. b.
Pfrieme 103. c. 90. d.
Pfropfen 118. d.
Pfütze 182. d. 74. a. d.
Pfütze Naß 184. d.
Pfund 90. b.
Pfute 32. a.
Phantast 21. d.
Phantasiren 22. d.
Philantische Dirne 56. a.
Philtrú 34. d. 38. a.
Piepen wie Küchelchen 114. c. 165. c.
Pielberen 121. a. 114. b.
Pilgrim 82. c.
Pinseler 98. d.
Pitschafft 116. d.
Pinnagels 49. b.
Plage 184. d.
Plagen 184. d. 184. a.
Plager 184. d.
Sich plagen mit Augen 161. d.
Plat 62. c. 74. d. 75. d.
Platte am Zaum 90. d.
Platschen 125. d. 144. d.
Platz 188. d.
Plappern 151. a.
Plaudern 4. c. 72. c. 128. c. 128. c. 151. a.
Plauderer 56. d. 72. b. 71. c.
Plaudertasche 71. d. 72. b.
Plauderey 128. b.
Plescau 70. b.
Plunder 97. d.
Plünden 93. a. 133. a.
Pochen 172. b.
Pocken 126. c. 136. c.
Pockengrubigt 136. c. 126. d.
Pocken schlagen aus 126. d.
Pocken überbracht 126. c.
Pole 78. c.
Polen 78. c.
Popantz 53. d.
Poltern 53. a. b. 128. d.
Porß 34. c. 134. a.
Portion 21. c. 69. a.
Posaune 110. a.
Posaunen 110. a.
Posen 70. c.
Possenmacher 92. b. 118. b.
Possessionat 107. c.
Posthauß 120. a.
Postillion 120. a.
Postirung 20. a.
Prächtig 171. d.
Prächtige Häuser 171. d.
Pealen 19. b. 45. a. d.
Pralerisch 19. b.
Pralhans 19. b. 171. c.
Prame 110. c.
Pralerey 173. d.
Prangen 38. b.
Prasseln 9. d.
Prassen 120. a. 120. a.
Predigen 29. c.
Predigt 29. c.
Prediger machen 169. a.
Presse 136. a.
Pressen 105. d. 136. a. 155. d.
Pressung 189. b.
Priester 109. d.
Probe 3. a. 48. a. 157. d.
Probieren 39. d.
Profession 1. c.
Promontoriú 94. c. 132. a. 139. b.
Prophet 120. a.
Prophezeiung 11. d.
Proviant Schiff 87. c.
Prudeln 119. d.
Prügel 34. b. 97. c. 121. b. 170. b. 193. a.
Prügeln 64. a. 75. c. 194. a. 163. d. 170. c. 112. a. 184. c. 195. d. 197. b.
Pudel von Borck 189. c.
Puckel 58. c.
Pucklichter 58. c.
Pulß 188. d.
Pulwanen 57. a.
Pupchen 166. c.
Purgiren 49. d. 110. a.


Quabbeln vor Fett 178. b.
Quälen 88. d. 115. c.
Qualm 8. b.
Quacken wie ein Frosch 56. a.
Quantú der Erndte 96. d.
Quappe 35. a. 78. b.
Quartier 7. d. 127. b.
Quebbigt Land 5. c. 41. c. 15. d.
Quebbigt Morast 147. d.
Quebbigte Örter 15. d. 182. d.
Quecksilber 10. c. 18. c. 154. c.
Quellen 41. c. 108. b. 178. c. b.
Querholtz in d Sparren 112. c. 117. c.
Querhöltzer am Schlitten 130. d.
Querhöltzer 143. c.
Querhöltzer aufn Dach 192. b.
Querstraße 118. a.
Quer über 118. a.
Quetschen 111. d. 115. a.
Quick 80. d.
Quicken 145. c.
Quinen 44. a. c. d. 46. b. 48. a.


Rabe 30. c. 70. a.
Rache 33. d.
Radt Block, Band radt 129. b. 191. a.
Wie ein radt herum 129. c.
Besten Räder 196. d.
Räche 33. d.
Rächer 33. d.
Rädschen am Sporn 37. c.
Rätzel 7. b. 87. c.
Räumich 8. a.
Räumlicher 135. b.
Räuchern 153. a.
Rahten 97. a.
Raht geben 97. b.
Raht ō wissen 97. d. 181. c.
Ratschlag 97. c.
Ratschlagen 97. c. 53. d.
Raht zu nichte 97. d.
Rancken Pferde Zeug 128. b.
Rancken v Hopffer 186. c.
Rand am Gefaß 2. d. 139. b. 149. c.
Rand um einer Müntze 199. b.
Randigt am Rande 2. d.
Rapp 18. c.
Rasen 22. d. 23. a.
Rasender 23. a.
Raspeln 125. d.
Rasseln im Donner 32. c.
Rasseln wie eine Trummel 119. d. 125. d.
Rasseln vom Feur 202. b.
Rath, magistrat 125. a.
ws Rath noch Mittel 11. c.
Rathen im Flachs 172. a.
Ratze 10. a. 136. b.
Ratzenfalle 136. b.
Ravage 37. c.
Raub 138. a.
Rauben 134. a.
Räuber 134. a.
Rauch 38. b. 153. a.
Rauchen 153. a.
Rauch loch 126. a.
Rauch werden 38. b.
Rauch beist die Augen 153. a.
Rauffen 39. d. 161. d.
Raum 78. b.
Raum haben 81. c.
Rausch ausschlaffen 100. a.
Raupen 183. a.
Rauschen 49. a.
Rauschend 151. d. 198. a.
Recht 100. a. b. 52. c. d.
Rechte Art 53. d.
Rechenschafft 193. c.
Rechnen 7. a.
Rechnung 6. d. 7. a.
Recidiv 73. b.
Rechte Hand 110. b.
Rechtfertigung 100. b.
Recht kriegen 35. a. 51. c.
Rechte Seite 26. a. 57. d.
Zu rechten Zeit 100. b.
Reddel 191. b. 38. c.
Rede 58. c. 108. c.
Reden hervor suchen 6. b.
Rede hinzu setzen 50. d.
Reden 50. d. 108. c. 125. b. d.
Redelsführer 83. d.
Redent 101. a.
Redner 50. d. 188. d.
Redlich 8. c.
Redung 74. d. 78. b.
Reff in d See 27. a. 64. b.
Regen 196. a.
Regen Verschmeltzt den Schne 4. b.
Regen geht über 16. d.
Regenbogen 30. b. 196. c.
Regenicht 38. b.
Regenschädlich 50. b.
Regenwurm 69. d.
Regenschworcke 73. d. 103. a. 109. d.
Regen steigt auf 189. a.
Regen Ziehet sich dahin 189. a.
Regenhafftig 196. b. 138. d.
Regnen 196. b. 138. b. 170. a.
Regnet staub regen 178. d.
Regnen zu viel 69. a.
Regnete einige Mahl 98. d.
Regnen ein wenig 103. a.
Es regnet 137. d.
Regnete einige Mahl 98. d.
Regnet starck, sachte 108. b. 137. d. 126. c. 127. b. 128. d. 115. c.
Regieren 6. b.
Reh-Haar 18. c. 61. b.
Reiben 18. d. 101. d. 94. b. 97. d. 153. a.
Reich 132. c.
Reichen biß an die Seite 69. b.
Reichlich 102. c. 135. a.
Reichtsthaler 191. d.
Reich von fremden Guth 192. d.
Reichlich nehmen 200. b.
Reide 138. b.
Reiche das Holtz heer 100. a.
Reihe 55. a. b. 44. d. 131. b. 133. d. 135. b.
Reihe Holtz 54. d.
Reiff 14. d. 34. d.
Reiffen 14. d.
Reichlich messen 8. a.
Rein 121. b. c. 122. a. 159. b.
Rein brod 143. c.
Reinigkeit 122. b.
Reinigen 121. b. c. 38. c. 135. d.
Rein unteutsch 143. c.
Reise 162. b.
Reise 69. b.
Reisen mit Pferden od Ochse 192. c.
Reisen mit dem Frost 192. b.
Reisen ō gut 21. b.
Reisender erfährt viel 32. b. 158. d.
Reise rock 50. d.
Reissen 39. d. 47. a.
Reichthum 132. b.
Reinlicher Mensch 38. d.
Reiser 14. d.
Reiten 148. b. 144. d.
Reitens 129. b.
Reiter 130. d.
Reitzen 3. a. 45. b.
Reitzen zum bösen 181. a.
Reydsche bach 26. b.
Religion 183. a.
Repariren 15. a.
Rephun 71. a. 122. d.
Rephun gleicher Vogel 1. c.
Resolviren 83. c.
Rest bekommen 104. c.
Retirade 108. a. 130. b.
Rettig 130. b.
Retractiren 159. a.
Ribbe 29. a. 57. d.
Rieth Graß 114. d. 16. d. 135. c. 144. b. 162. d.
Riechen 14. c.
Riege 5. a. 130. a. b. 110. c.
Riege aufstecken 3. c.
Reval 70. a. 160. b.
Renten 130. d.
Renten abschlagen 130. d.
Reue 34. d.
Reuspern 143. d.
Reiterey 185. c.
Riga 70. a.
Riegen lage 110. b.
Riegen Kerl 109. d. 130. a.
Ricke 177. c. 101. c.
Richter 52. c. 155. a.
Richter Stuhl 21. b.
Richtig 143. d. 162. a. 169. b.
Richtig machen 169. c.
Ricken 131. c.
Riemen zu Ochsen Joch 29. c.
Rinde am Baum 54. d.
ws 2 Rinden hat 34. c.
Rindgen 55. c.
Ring 140. c.
Ring am Wasser 77. a.
Ring v. Eisen 129. a. 133. d.
Ringen 9. d.
Rinne 130. d.
Kl. Rinne in der Mühlen 46. b.
Rinnen 104. d.
Riß 120. d.
Ritze im Holtz 151. a.
Rocheln 125. d.
Rock 61. c.
Rock mit überschlagen 17. a.
Rock Zipffel 18. c. 61. c.
Rocken Graß gut von ansehen 73. b. 164. a. 174. d.
Rocken ō aufgekommen 111. a.
Rocken unterwertz wachsen 5. b.
Rocken wil wachsen 39. b.
Rocken gut im Halme 62. d.
Rocken 136. b. 137. a.
Rocken Ähren 121. d.
Rocken Graß 137. a.
Rocken vielerley 117. c.
Rocken schlägt vor 175. c.
Rocken säen 137. a.
Rocken wohl gerathen 175. a.
Rocken säe-Zeit 137. a.
Wind trocken Rocken 137. a.
Rocken Kornen 164. a.
Röthlich 123. a.
Roger wieck 138. c.
Rohr 170. c.
Rohrdommel 19. a. 70. a.
Rohr schiest gut 122. d.
Rohr 122. d.
Rolle 137. b.
Rollen 137. b. 178. b. 189. c. 194. c.
Rose 135. d.
Roß Käffer 147. a.
Rost am Eisen 135. d. 159. a.
Roth, dunckel-Bleich-Hoch-Braun R. 123. c.
Roth machen-werden 123. b.
Rotz 162. d.
Rotz an Pferden 96. c. 162. d.
Ruter holtz 2. c. 86. b.
Rudern 2. c. 51. b. 66. d. 150. a. 151. b. 198. b. 135. d.
Ruder entgegen halten 104. d.
Ruffen 19. a. 61. c. 174. c.
Ruffer 19. a.
Das Ruffen 19. a.
Ruhe 17. d. 182. a.
Ruhig 188. d.
Ruhm 44. d.
Ruthe 199. b.
Ruthe am Baur Schlitten 116. b.
Ruhten kriegen 14. a. 112. d.
Der Ruhten verdienet 135. d.
Ruthen wehrt 199. c.
Mit Ruhten streichen 199. c.
Rübe 92. a.
Rücken 26. a. 143. a. c.
Rücken vol Hare 38. d.
Rückgrad 143. a.
Rücke weiter hin 9. b.
Rücklings 158. d.
Rühmen 69. b. c. 48. a.
Ruiniren 14. b. 37. d. 62. b. 74. a. 85. c. 127. a. 132. b.
Rülpsen 133. a.
Rüssel 33. b.
Ruin 74. a.
Ruien 78. d.
Rühmen 91. d. 45. d.
Das Rühmen 45. c.
Rütteln 182. d. 121. c.
Rund 180. b.
Rund werden 59. d.
Rund geschorne Hare 115. a.
Rundlich 54. b.
Runen 78. d.
Runtzel 55. d.
Runtzlicht 55. d.
Ruß im Schorstein 95. c.
Ruß im Ofen 159. a.
Russe 194. b. 78. d.
Rußland 194. b. 78. d.
Russische Meile 198. b.
Rustwagen 60. c.


Saamen 144. a.
Saat im Korn 149. d.
Saat Zeit 58. a.
Sache 76. a. 7. c.
Sachse 78. d. 140. c.
Sachte 162. a.
Sachte lauffen 69. b.
Sack 55. d.
Sack Garn 55. d.
Sack Mund 55. d.
Sack vom Netz 106. d.
Sack Pfeiffe 114. c.
Sack pfeiffe blasen 114. d.
Sack leinen 55. d.
Sade 137. d.
Saden zusammen führen 137. d.
Säen 58. a. 81. d.
Säge 138. a.
Sägen 139. a.
Säugen 25. a.
Säge Spane 124. c.
Säuerlich 89. b.
Säuffer 26. a.
Safft in Bäumen 80. b.
Sagen 180. d. 193. a.
Einen sagen 101. b.
Sagter 17. d.
Salbe 140. a.
Salben 140. a. 201. b.
Salbung 201. b.
Salis 78. d. bach 26. a.
Sallat 134. c.
Saltz 111. a. 151. a.
Saltzbläser 121. c. 150. b.
Saltzen 150. b.
Saltzfaß 150. b.
Saltzig 150. b.
Saltzkörnlein 164. a.
Samlen 55. d. 191. b. 55. d.
Sarg 124. d. 132. b.
Sand 69. b. 27. d.
Sandbancke 64. b. 27. c.
Sandigt 72. b.
Sandat 35. d.
Sandaten Köpffe 136. d.
Sanfft 115. b.
Sanfft gehen 111. c.
Sanfftmütig 111. c. 162. a.
Satt 49. d. 148. d.
Sattel 139. d.
Sattel Knopf 98. c.
Sattler 139. d. 144. d.
Sau 11. c.
Sauffe 69. a.
Sauff Kranckheit 14. b.
Sauffauß 65. c.
Saufflust 17. a.
Saugen 95. b. 166. b. 25. a.
Saur 15. d.
Sauramfer 99. a. 134. b.
Saum 109. a.
Saur ansehen 101. d.
Saurteig 15. d.
Saur werden 191. a.
Saurteig 29. a.
Säuren 15. c.
Saurtöpficht 61. c.
Sausen 73. c.
Schäfer 65. a.
Schärfe 158. c. 164. a.
Schärfen 188. a.
Schäumern 49. a. 188. c. 198. b.
Schaf 65. d.
Schaafs Garben 134. c. 129. a.
Schafe erziehen 66. a.
Schaafe tod 79. a.
Schaafe scheren 94. d.
Schaafe Schären 65. a.
Sceleton 40. c.
Schälen 55. c.
Schattel 37. d.
Schale 40. b.
Schachtel halm 134. a.
Schade 195. b. 14. b.
Schadet dier 195. b.
Schadet nicht 195. b.
Schadhaft 195. b.
Schaden thun 123. a.
Schaden am Kopf 74. a.
Schade kleiner 53. a.
Schaffe das Weg 62. b.
Schaden erhetzen 158. b.
Schande 65. b. 13. a. 14. c.
Scharff 44. d. 164. a. 187. b.
Scharffer 44. a.
Scharfe ruthe 44. d.
Scharfe u platte Seite 139. b.
Schaffer 123. d.
Schaffen 138. c.
Schalten u. Walten 133. d.
Scharren 46. a.
Scharren wie die Hüner 146. a.
Scharfe Peitsche 189. d.
Scharf Gesichte 146. d.
Scharfes Messer 164. a.
Scharfsichtig 164. a.
Schaukeln 46. b.
Schaufel 57. d. 62. c.
Schaum 188. c.
Schatten 162. c.
Schattigt 191. d. 192. a.
Schattigter Ort 191. d.
Schatz 192. a. d.
Schämen 13. a.
Schämet mich für ihn 13. a.
Schämet mich sehr 13. b.
Schäme mich zu reden 13. b.
Schämen für Gott und Menschen 13. b.
Schäme Dich wegen deines Mauls 13. a.
Schaam 13. d.
Schaamhafftig 13. d. 14. c.
Schändlich 8. c. 13. c.
Schänden 13. c.
Schädlich 34. a.
Schaben 30. a.
Schabliß 30. a.
Schaden 34. a.
Schal 13. c.
Schallen 16. c.
Schallend 16. c.
Mit Schanden leben 14. c.
Schärffen 164. c.
Schaafs bock 20. b.
Scharfe Kälte 31. c.
Schatzung 7. b.
Scharf 37. a.
Scharff nachtreiben 43. a.
Scharren mit den Fuß 37. a.
Schauffeln 37. a.
Schaudern 20. d.
Schauckeln 44. a.
Schecke 46. c.
Schielsehen 31. c.
Scheiden 64. c.
Scheide Brief 64. b.
Scheidung 64. b.
Scheide 125. a. 175. a.
Scheide wand
Scheidung 187. b. 6. b.
Scheidung zwischen der Nase 187. d.
Schein 59. d. 67. b. 157. a. 108. b.
Scheinbar 91. d.
Scheinen 108. b.
Schemel 21. b.
Schelbeere 83. c. 89. b. 30. b. 31. c.
Schelm 17. a.
Schelmisch 17. a.
Schelmstück 49. b.
Schelten 144. d. 16. a.
Das Schelten 148. b.
Scheltwort 144. d.
Scheitholtz 15. a. 82. d.
Schencken 46. b.
Schelwern von steinen 45. c.
Scheren 94. a. d.
Scher messen 13. b. 97. b.
Scheune 130. a. b.
Schertz 90. c. 92. b.
Schertzen 90. c. 92. b.
Schertzhafft 92. b.
Scheuren 58. c. 94. b.
Scheußlich 91. c.
Schicken 140. b. 62. d.
Sich Schicken 152. b. 154. b. 62. d. 26. c.
Schicht Stroh 62. d.
Schieben 51. a. 45. c.
Schiebsack 59. c.
Schicht vom Planck 22. c.
Schienbein 26. a. 139. a.
Schieben 98. a.
Schienen am rede 113. d.
Schießen 26. d. 123. a.
Schießen wie eine Schlange 74. b.
Schießpulwer 134. b.
Schielen 197. b.
Schielsehen 200. a.
Schildwache 158. b.
Schilpern 67. b. 74. b.
Schild kröte 54. a.
Schiff 67. a.
Schiffs hintertheil
Schiffs Vordertheil 62. a.
Schiffchen 62. b.
Kauffardey Schiffe 52. a.
Orlogs Schiff 52. a.
Schiff steht verkehrt 14. a.
Schiffe anlegen 138. d.
Schimmel 15. b. 138. c.
Schimmel Pferd 14. b.
Schimmeln 15. b.
Schimlicht 114. a. 138. c.
Schimmern 181. a. 63. a.
Schimmern vors auge 197. a.
Schinn aufn Kopf 49. d.
Schieden 98. a.
Schindmähr 128. d.
Schlacht 64. a.
Schläfe 141. c. 166. d.
Schläferich 142. d. 182. a. b.
Schlägerey 161. d.
Schläger 136. b.
Schlauch 92. c.
Schlägt aufs Hertz 73. a.
Schlaf 182. a.
Schlafen 62. b. 81. c. 174. a.
Schlaf stellen 65. c.
Schläfer 174. a.
Schläferichkeit 178. a.
Schlachten 161. d.
Schlacht Vieh 161. d.
Schlagen 152. c. 161. d. 111. d. 112. a. 73. a. 195. d.
Durch Schläge klug werden 84. d.
Schlage wen du wilst 73. b.
Schlage härter 44. b.
Das Schlagen 112. b.
Schlam 50. d. 65. a.
Schlammigt 50. d.
Schlaggen 178. d.
Schlafes ō erwehren 182. a.
Schlafloß 182. a.
ImSchlaf auffahren 182. c.
Achlaf Sack 182. b.
Sclaven 107. b.
Schlange 79. d. 183. a.
Schlagen 202. a.
Schlangen Kraut 134. d.
Schleef 59. a. c.
Schleifstein 102. a.
Schleim 94. a. 98. b. 125. c.
Schlecht 141. a. 133. c.
Schlechte länder 140. c.
Schlechter 140. c.
Schleunig 46. b.
Schleuder 71. b.
Schleundern 71. b.
Schleunige Kranckheit 129. b.
Schleunig befallen 129. d.
Schleifstein 159. d.
Schlecht Korn 177. c.
Schleppen 194. b.
Das Schleppen 194. b.
Schlepangel 194. b.
Schlenckern 198. b.
Schlim 107. d.
Schlim land 66. a.
Schlim zu gehen 98. a.
Schlippen am Rock 100. c. 129. b.
Schlitten schellen 127. d.
Schlitten 50. a. 138. a.
Schlinge 41. d. 71. b.
Schlitten Sohle 160. b.
Schloß 168. a.
Schlüssel 200. d.
Schlüße am Damm 146. a.
Schlüssel Blumen 134. a. d.
Schlüssel probiren
Schlund 60. d.
Schludriger Mensch 90. a.
Schlupfwincke 101. a.
Schlummern 174. a.
Schein 4. a.
Mond Schein 4. a.
Schären 32. b.
Scharf 32. d.
Schaafs Gott 29. b.
Schaafs Gottin 29. b.
Scheit holtz 4. d.
Scheu machen 6. a.
Schimmern 4. b.
Schienbein 26. a.
Schlange 183. a. 1. c. 95. c.
Schlinge 1. a.
Schauckeln 2. a.
Schlag rühren 5. b.
Schlund 25. c.
Schne Hauffen 6. a.
Schne, untern Schne 5. a.
Schmaal 4. a. 47. c. 99. b.
Schmaler 4. a.
Schon 28. b.
Komt schon 28. b.
Schonen 5. d.
Schreien im Busch 3. a.
Schmücken 32. d.
Schuld geben 4. c.
Schuldige theil 5. a.
Schulter 25. c.
Schulterblad 25. c. 1. c.
2 Schwestern haben 32. c.
Schwärtzen 29. b.
Schwartzer Strich 29. b.
Schweben 3. a.
Schwieger Vater 2. c.
Schwer trocken land 6. c.
Schwere Zeit 36. c.
Schlingen zu Vogel 41. b.
Schwärmen 88. d.
Schlag 19. b.
Schlaffen legen 16. a.
Schlagen 64. a.
Schlap hangen 75. a. 72. c. 73. b. 75. a.
Schlechte Stimme 13. d.
Schleppen für Gerichte 8. d.
Schlechter Kerl 20. b.
Schlechter Anschlag 95. a.
Schleiff Stein 56. b. 32. a.
Schlim 61. a.
Schlitten unter ziehen 126. b.
Schlitten Sohle 22. c. 130. c. 138. a. 160. c.
Schloß 77. a.
Schluck 75. a.
Schlund d Bäär Mutter 11. b.
Schläffe 25. d.
Schlagbaum 32. b.
Schlei 35. d. 46. a.
Schleim 24. d.
Schleiffen 32. a.
Schorff 32. c.
Schlurffen 136. c.
Schluchsen 24. c.
Schmant 54. a.
Schmackhafftig 81. a.
Schmarutzer 58. a.
Wer schmäärt der fährt 59. b.
Schmatzen 83. a. 145. b.
Schmecken 91. a.
Schmeichler 68. c.
Schmeiß Fliegen 42. d.
Schmertzen 46. a. 14. a. 190. a. d. 114. d.
Schmertzlich 44. d.
Schmertzen im Leibe 142. d.
Schmertz Kerbel 134. d.
Schmertze leget sich 190. d.
Schmeissen 198. d. 193. d.
Schmeltzen 154. c. d.
Schmid 129. b. 144. d.
Schmieder Zange 113. d.
Schmieden 144. d. 159. b.
Der in d Schmiede was machen läst 144. d.
Schmücken 186. d.
Schmieren 201. b.
Schmücken 38. d.
Schmutzig 159. a.
Schmutzig Wetter 159. a.
Schmauß 27. b.
Schmacken mit der Zunge 91. b.
Schmecken 82. a. 94. a.
Schmeiecheln 68. d. 84. a.
Schmeichlerisch 68. d.
Schmeltzen 96. a.
Schmeissen 108. a.
Schmiede 104. b.
Schmücken 9. b.
Schmuck 9. b.
Schnabel 96. a.
Schnalle 109. b.
Schnaphan 89. d.
Schnauben 96. c. 98. c.
Schne77. b. 115. d. 54. d.
Schneflocken 77. c. 127. b.
Schne klumpen 36. d.
Schne mit Wasser 120. b.
Schne ist hoch 162. a.
Kein Schne 177. c.
Schne trifft 107. b.
Schne bal 180. a.
Schneide 97. b. 164. a.
Schneider 126. b. 144. d.
Schneider Handwerck lernen 126. b.
Dünner Schne 126. c.
Schneien 126. c. 77. b. 137. d.
Schnecken Hauß 37. d. c.
Schneiden 67. b.
Schnepffe 55. c. 70. c. 71. a.
Schne Weiß 77. c.
Schnel 201. c.
Schnecke 142. d. 198. d. 91. b.
Schnüffeln 97. d. 50. b.
Schnel Wasser 102. d.
Schneutzen 96. d.
Schnel lauffen 27. d. 198. d.
Schnelle Orter im Fluß 15. d.
Schnitzen 201. c.
Schnuppen 94. d. 154. b.
Schnitt Kohl 35. c.
Schnit brod 107. b.
Schnucken 10. a.
Schnuptuch 126. b.
Schnur 95. d.
Schnur am Segel 43. d.
Schnur an der Peitsche 41. d.
Schnur am bogen 195. d.
Schnipchen 94. a.
Schocken 45. d. 101. a.
Schöpffung 74. d.
Schöpffer 74. d.
Schopf 175. c.
Schön 24. a. 32. d.
Schon 26. a. 27. c.
Schorf 153. c.
Schoos 34. c. 170. c. 136. c. 153. d.
Schooshündchen 125. d.
Aufn Schoos nehmen 153. d.
Schote 40. d.
Schreiben 47. a.
Schreiber 46. c.
Schreib Feder 47. a.
Schraapfüß 125. a.
Schreiben 46. c.
Schreien 37. c. 51. b. 133. c. 124. a. 37. c. 41. a. 52. b. 134. a.
Schrifft 46. c.
Schrifftgelehrter 46. c.
Schritschue 156. a.
Schreitbeins 179. c.
Schröpffen 60. b.
Schröpffer 65. b.
Schröpf kopf 60.
Schrit 140. b.
Schraat auf der Seite 144. a.
Schrol 173. a.
Schüchtern 100. b. 182. d.
Schuhe 46. a.
Schuh Sohle 160. c. 46. a.
Zu Schüße gehen 58. d.
Schüß Kerl 58. d.
Schüß Pferd 51. d. 58. c.
Schue drücken 46. a.
Schubben 18. d.
Schüssel 187. d.
Schütteln 192. c. 50. d. 125. c. 182. d. 121. c. 189. a. 128. c.
Schüttern 118. a.
Schürtze 117. c.
Schütze 122. d. 58. b.
Schule halten 53. d.
Schulter 100.a. 103. a. 9. b.
Schulter Blad 114. a. 62. c.
Schulter Spitze 98. c.
Schuld 36. a. 153. b. 199. b.
Schuldforderung 163. b.
Im Schuß seyn 74. c.
Schuster 40. b. 144. d.
Schuld her vor suchen 153. b.
Schuld aug einen schieben 169. a.
Schuldige theil 153. c.
Schuldig 199. b.
Schuldener 199. c.
Schuppe 150. d.
Schute 61. d.
Schreien 47. b.
Schraube 56. a.
Schrauben 56. a.
Schräge angelehnt 90. d.
Schrecken 18. a.
Schrecknis 18. a.
Schrit vor Schritt 22. c.
Schroten Getreide 56. a.
Schwanger gehen 66. c.
Schwalbe 70. d. 175. d.
Schwamm am Linden 51. c.
Schwanger 36. b. 36. b. 193. a.
Schwartz 14. a. 138. a.
Ohne Schwantz 14. c.
Schwatzen 29. b. c.
Schwantz wedelt 71. c.
Schwager 90. d.
Schwartz 89. d.
Schwartz bund 96. c.
Schwartz werden 73. a. 89. d.
Schwach Gehör 79. c.
Schwartze Beeren 83. c.
Schwalbe 71. c. 108. d. 107. a.
Schwartz bier 64. b.
Schwach werden 152. d.
Schwam 33. c.
Schwach Gesicht 79. c.
Schwartz braun 89. d.
Schwärtzen 90. a.
Schwärtzlich 90. a.
Schwartze Kühe 90. a.
Schwach 95. a. 96. a. 192. d. 102. a. 128. a. 185. a.
Schwachheit 95. a.
Schwacher 95. b.
Schwach seyn 96. a.
Schwager 152. b.
Schwach machen 96. c.
Schwären 119. d. 123. a.
Schwäche 128. b.
Schwacher weise 128. c. 129. a.
Schwantz riemen 138. a.
Schwam zur anzünden 157. a.
Schwartze im Auge 158. c.
Schwartze Beeren 192. d.
Schweben 64. c. 67. d. 180. d. 184. b.
Schwede Schweden 78. d. 135. d.
Schwan 76. d.
Schweiß 17. d. 31. b.
Schweiß Fuchs 168. b.
Schweißfuchs 18. c. 179. a.
Schwein 10. b. 33. d. 145. a. b.
Mutter Schwein 10. b.
Schweins Sültze 153. d.
Schwere Zunge 30. d. 198. d.
Schwere Zeit 56. b.
Schwer 44. b. 126. c. 128. d.
Schweben auf d Zungen 53. d.
Schweins Zahn 45. b.
Schwelle 63. a.
Schwein verwirfft 73. b.
Schwermen 80. d.
Schweins Bürste 15. b.
Junges Schwein 43. a. c.
Schwengel am Drösch Flegel 92. b.
Schwester 99. a.
Stief Schwester 99. a.
Schwimmen 102. b.
Schwellen 123. a. 108. a.
Schweine Fleisch 104. a. 111. d.
Schwellen 108. a. 123. a.
Schwelle 123. a.
Schwere 129. a.
Schwerlich 129. a.
Schweinisch 113. c. 192. d. 130. c. 142. d.
Schwedisch Weib 135. d.
Schweinigel 145. a.
Schweinchen 145. a.
Schweinhirte 195. d.
Schwefel 195. d.
Schwelen 198. d.
Schwefel 195. d.
Schweren 191. a.
Schwerd kraut 134. b.
Schwer 174. c.
Schwerlich 184. d.
Schweige 188. c.
Schwer wieder am Strohm 189. d.
Schawch darnieder legen 201. d.
Schwere Sprache 168. a.
Schwindsüchtiger husten 57. b.
Schwindsüchtiger 57. b.
Schwindsucht 49. b. 57. b.
Schwieger Sohn 49. d. 52. a. 185. b.
Schwieger Tochter 86. a.
Schwieger Vater-Mutter 152. a.
Schwitzen 17. b.
Schwindeln 86. a.
Schwindelung 86. a.
Schwickelbohrer 195. c.
Schwinden 197. d.
Schwindsucht 167. a.
Schwimmen 155. c. 178. a.
Schwinge Zum Korn 121. b.
Schule 54. c.
Schulmeister 54. c.
Schley 35. d.
Schwangeres Weib
Schreitbeins reiten 35. b.
Schwartze im Auge 25. d.
Schön 24. a.
Schönheit 54. d.
Schorff 32. b.
Schworcke 98. d. 139. c.
Schworcken 128. b.
Schworcksweise 128. a.
Sechs 57. b. 61. d.
Sechsfach 57. b.
Sechserley 57. b.
Sechstenmahl 57. b.
Sechsfach 57. b.
Sechswöcherin 174. b.
See 84. c.
See blumen 134. d.
Seegnen 101. b.
Das Seegnen 101. b.
Seene am Menschen hacke 151. a.
Seene am Viehhacke 151. a.
Seele 17. b.
Seele sitz auf der Zunge 17. c. 132. c.
Seelloß 18. a.
Seele ausn Leibe reißen 39. d.
Seele wird zum Hechster 15. b.
Seele retten 50. a.
See Vogel 84. d.
Seene am Halse 46. b.
Segel 62. a. 124. a.
Segel Stangen 62. a. 99. a.
Segel band 62. a.
Segen sprechen 66. b. 101. a.
Segeln 124. a.
Selten 7. b.
Selten zur Kirchen 6. b.
Selten hasen 7. b.
Semen emittere 16. a.
Setze an 14. d.
Seufftzen 2. b.
Sehen 4. b. 90. d. 91. b. 130. a. 183. d.
Sehend 91. d.
Das Sehen 183. d.
Sehen von außen from 91. d.
Sehen können 108. b.
Sene 151. a.
Sehr 160. c. 188. b.
Seige 61. a.
Seide 145. a.
Seine 35. a.
Seiffe 142. a.
Seite 26. a. 119. a. 124. d. 57. d.
Rechte Seite 26. a.
Lincke Seite 26. a.
Bey Seite 51. b.
Zur Seiten 51. d.
Von d Seite
Seitlings 57. d.
Seitenstechen 115. d.
Nach der Seite 119. a.
Von d Seite 119. a.
Von dieser Seite 119. a.
Seite-höltzer im Schlitten 130. c.
Seiten Stricke am Netz 143. d.
Seitwertz 179. c.
Selb ander 34. b.
Selbst 28. c.
Selbst kam er, selbst ging er 61. c.
Selig 101. b. c.
Seligkeit 101. b.
Seligmachen 101. b.
Seligmacher 101. b.
Selten 176. b.
Selten bekomme 87. b.
Seltsam 199. b.
Semmel 140. a.
Senden 62. d. 63. b.
Sense 196. b.
Senckbley der Schiffer 75. b.
Sensen Stiel 73. b. 77. d.
Sensen zu schärffen 76. d.
Setz Netz 69. b. 87. a.
Setzen 109. b.
Seufftzen 99. c. 23. d.
Seule 140. b.
Seyn 102. d.
Sey gegrüst 164. b.
Sey wilkommen 164. b.
Sewer 98. b.
Sichtbar 91. d.
Sieb 141. a. 149. c.
Haren Sieb 149. c.
Sieb lauffen lassen 6. a.
Sieben 141. a. 143. d. 148. c.
Siebende 143. d.
Selb Sieben 143. d.
Siebenfach 143. d.
Von Sieben überblieben 143. d.
Siebenerley 143. d.
Sieben Gestirn 157. b.
Sieg 201. d.
Siegen 201. d.
Siehe 143. c.
Silber 18. c.
Silber Geschir 18. c.
Queck Silber 18. c.
Silbern 18. c.
Silberstück am Baur Breeß 90. d.
Sich selbst 11. a.
Siehe da 11. c.
Sieck 35. a.
Siepen 25. b.
Sinn 87. d.
Sinnloß 84. d. 102. b.
Sincken 96. c. 188. b. d. 189. b. 193. d.
Sitz 28. d.
Sitzen 28. d.
Sitzend 28. a.
Das Sitzen 28. a.
Böse Sitten 27. a.
Sitte 53. d.
Slei 46. a. 35. d.
So viel 154. c. 147. b.
So 94. a.
So viel 94. a.
So gleich 94. a. 142. b.
So bald 95. a.
So wohl als 94. a. 57. a.
So wie vor dem 118
So gehe doch 12. c.
Sobel 147. d.
Söge 10. b. 145. c.
Söölhund 19. a. 179. d.
Söölhund füsse 179. d.
Söölspeck 179. d.
Söhnchen 118. a.
Sohle am Fuß 26. b.
Sohn 116. b.
Sohle ist loß 22. c.
So lange biß 60. d. 144. b.
Soldat 60. d. 148. a.
Solcher 143. a.
Solche Leute 144. b.
Solcherley 95. b.
Sollen 111. a.
Solstitium 119. b.
Sommer 152. d.
Sommer flecken 162. d.
Sommer Arbeit 152. d.
Sommerlich 152. d.
Sommerkorn 152. d. 171. b.
Sommer Rocken 110. a.
Sommer Saat 171. b.
Verwichenen Sommer 89. a.
Sondern 57. d. 188. c.
Sonderlich 111. b.
Sonderlich viel 155. d.
Sonne 105. a. 106. b.
Sonne ist unter 74. d.
Sonnen finsternis 105. a.
Gegen die Sonne 105. b. 193. b.
Sonne geht unter 105. b.
Sonnen Strahlen 105. c.
Sonne verbrennet 108. b.
Sonnen Zeiger 175. c.
Sontag 105. d.
Ümb den andern Sontag 159. d. 163. b.
Sorge 89. b. 19. a.
Sorgen 19. a. 80. d. 97. a.
Sorgfältig 97. a. 125. a.
Sorgloß 19. a.
Sorgsam 89. c. 19. a.
Sorgen für den anderen Tag 192. a.
Späne 62. a.
Spänchen 62. a.
Spätling 2. a. 17. a.
Späth 17. c.
Späte reisen 17. d.
Später 17. d. a.
Späth regen 17. a.
Späth Getreide 17. a.
Spalten 72. b. d.
Spalte 107. b.
Spalte in d. Feder 154. d.
Spänner 197. d.
Spanne 189. c. 125. b.
Span ader 124. d.
Spanische fidel 128. b.
Spanische reuter 146. c. 32. b.
Sparren 168. a. 110. b. 141. a.
Spatziren 50. c. 22. c. d.
Specht 70. a. b. 71. b. 84. a. 126. a.
Speck 111. d. 145. b.
Speck verdorben 174. d.
Speiche am rade 49. c. 191. a. 80. a.
Speiche am Schlitten 49. c. 130. c. 138. d.
Speise 135. b. 149. c. 169. a.
Speichel 153. d.
Speisen 149
Speisen wehler 6. b.
Spitze des Daches 15. b.
Sperling 71. d. 191. c.
Sperber 71. d.
Sper weit offen 76. a.
Spielwerck für Kinder 36. a.
Spitze von d Schulter 25. c.
Spreu 3. b. 14. d.
Sprinck, sprinckigt
Sprinck brunnen 5. c. 15. a. 41. c.
Splitter 114. c. 115. c.
Spiel 80. a.
Spielen 80. a.
Spielmann 80. a.
Spieß 99. a.
Spille zu Hede 41. b.
Spinnen 41. a.
Spinne 100. d.
Spinnwebe 100. d.
Spinnefeind 196. a.
Spiegel 111. b. 192. c.
Spielen wie die Mücken 155. d.
Spiddiger Mensch 197. d.
Spinnwocken 201. c.
Spille in d Mühlen 114. c.
Spitze ende 62. c.
Spitze des Berges 79. c.
Spitze von den Binsen 51. a.
Spitz fündige Worte 50. d.
Sporn 37. c.
Spornstreichs lauffen 27. d.
Spötter 114. d.
Spotten 150. a.
Spitze am Grase 135. a.
Spitzfundig 187. b.
Sprache 41. b.
Sprachloß 41. b. 42. a. 84. b.
Schwere Sprache 41. c.
Unvernehml. Sprache 41. c.
Auf unsere Sprache 41. c.
Sprache wieder kriegen 41. c.
Sprache wil ō fort 41. c.
Sprache ō recht können 181. c.
Sprechen 52. b. 108. c.
Zu Sprechen
Sprengen 73. c. 132. d.
Sprencklicht 93. a. 122. d.
Sprencklicht Pferd 157. d.
Spreu 107. a.
Springen 37. b. 151. c.
Sprinck 151. b.
Sprinckigt 52. c.
Sprinckigte moraste 147. c.
Sprichword 191. d.
Springen 19. a.
Sprosse 194. b. 200. d.
Sprossen 39. c. 200. c.
Sprudeln mit dem Munde 124. b.
Sprudeln 175. d.
Sprütze, sprützen 198. b.
Sprundloch 152. a. 183. d.
Sprung 46. a.
Spuhl
Spuhlwurm 150. b.
Spunt 120. a. 123. a.
Spürhund 14. d.
Spur 125. d. 157. a. 20. b.
Auf die Spur kommen 20. b.
Spuren vom Wege 134. a.
Stab 42. c. 142. a.
Am Stabe gehen 42. c. 142. a. 34. b. 192. c.
Stachel 99. a. 102. a. 7. a.
Stad 70. a.
Stad weiset sich 108. b.
Stäubigt 114. a.
Stäte 7. d.
Stätisch Pferd 173. a. 118. a.
Stauben 169. d.
Stärcker 172. a.
Stahl 158. d. 165. a.
Stammeln 46. d. 86. b. 10. a. 150. a. 24. b.
Stal 66. d. 160. b.
Stal Jungen 118. b.
Stamler 86. b.
Stam 6. a.
Sich ō stallen 153. c.
Stampfen 160. d.
Staketen holtz 114. a.
Stange 36. c. 51. b. 101. c. 127. c.
Stangen im blockwagen 136. d.
Stanislaus 164. b. 36. c.
Starck 172. a. 188. d. 49. a. 128. c. 188. b. 189. c. 32. d.
Starr mit unverwanten Augen 179. c.
Starcker Kerl 185. b.
Starcker wind 188. d.
Starck machen 188. d.
Starck wie ich 193. d.
Starck rudern 135. b.
Von Statten gehen 54. d.
Starck arbeiten 36. d.
Staub 117. d. 118. 135. c. 113. d.
114. a. 159. a. 169. d.
Staub regen 177. d.
Staub mehl 176. a.
Stechen mit d Nadel 175. c.
Stechen 115. d. 95. c.
Stech Eisen 3. d.
Steckerling 35. a. 102. a.
Stecken 142. a.
Steg 124. c.
Stehen 143. b. d.
Stehlen 51. c. 170. b. 192. a. 131. b.
Stehend See 21. a.
Stehendes füßes umkehren 22. b.
Steigen 7. b. 73. b.
Steige bügel 22. b.
Steiff 36. c. 172. a.
Steigern 36. c.
Stehe auf 179. d. 79. b.
Es stehet ō bey mir 201. b.
Stein 48. a. 167. d. 109. b.
Feld Stein 48. a.
Steinbere 69. d.
Gniedel Stein 48. a.
Steine suchen 48. a.
Stein Dam 55. a.
Steinern, steinigt 48. b.
Steinbruch 48. b.
Steinhauer 48. c.
Steinhauffen 102. b. 126. d.
SteinenZeug 48. c.
Steinpicker 48. c.
Steinkohlen 48. c.
Steine aufs Ofen
Steil 21. a.
Steine Spitzen 143. b.
Steine unters Wasser 129. c.
Kleine Steine 48. d.
Steinigt land 148. d.
Stellage 140. a.
Stellen 143. d. 109. b.
Stelle 7. d. 101. c.
An die Stelle kommen 7. a.
Sterben 155. b. c. 62. d.
Sterbens Zeit 155. c. 44. a.
Sterbling 155. b.
Sterben mit gesunden Leibe 164. d.
Stern 157. a.
Stern im Auge 164. a.
Sterne scheinen dunckel 157. a.
Sternchen 157. c.
Steuer 52. c. 141. d.
Steuer holtz 53. d.
Steuren 174. b.
Steurmann 174. a.
Steur ruder 174. a.
Sticheln 52. b.
Stieffel 138. a. 141. d.
Stiegelitz 70. d.
Stichsaat 134. b.
Stickkraut 124. a. 134. b.
Stiefbruder 152. b.
Stiefschwester 152. b.
Stiegen über ein Fluß 79. c.
Stiel 192. d.
Stille 115. b. 188. c. 150. d. 188. d.
Stillen 188. c.
Still Wetter 187. d. 44. a.
Stille stehen 187. d. 192. b.
Stiller Mensch 182. a.
Stille werden 150. c.
Stille seyn 150. d.
Stimme 13. c.
Stincken 14. c.
Stinte 35. b.
Stirne 25. d.
Stock 42. c.
Stöcker am Wagen 191. b. 129. b.
Stock blind 181. b.
Stock mit streifen 198. d.
Stönen 2. b. 48. a. 152. c. 165. b.
Stöhr 35. b.
Stockfinster 114. c.
Stoltz 179. d. 51. a. 167. c. 168. b. 178. b.
Stoltzer Kerl 83. d.
Stoopf 170. a.
Stopfen 170. c.
Stoppeln 51. c.
Storch 60. d. 71. c. 170. d.
Stoßen 170. c. 171. b. 77. b. 160. d.
Stoßen mit den Füßen 168. a.
Stottern 10. a.
Strafe 97. c.
Strafe 38. a. 97. c.
Stram 115. d.
Strahlen 27. a.
Strauch 14. d. 39. a. 125. a.
Straucheln 53. d.
Strampfen wie ein Pferd 160. d.
Strand 128. a.
Straße 181. b.
Straßen räuber 87. a.
Streff 189. d.
Streffe Haut 37. c.
Streff Flachs 37. c.
Streit 131. d. 161. d. 186. c.
Streiten 161. d.
Streitig land 131. d.
Streiffen 56. d. 144. d.
Streiffe 132. a.
Streiter 132. a. 201. a.
Strenge 36. d.
Strenge Kälte 43. b.
Strenger Strohm 52. c. 36. c.
Dritte Strenge 41. b.
Strenge Kind Kranckheit 103. a.
Strich 27. a. 196. a.
Strick im Netze 4. a.
Strick von Pferde haaren 26. d.
Streu Gesinder 85. a.
Streu 117. a.
Strenge 189. d. 190. a. 201. c.
Strengen 201. d.
Strengen am Wagen 191. a.
Strenger Herr 189. d. 33. a.
Streng Wasser 185. b. 189. d. 190. a.
Strick 44. b. 50. d.
Strich mit d Sense 30. b.
Strick am Segel 33. a. 124. a.
Strickchen 50. c.
Stricken 57. a.
Strickbeere 83. c.
Striegel 152. b.
Striegeln 152. b. 153. a.
Striemen 111. b. 194. c. 186. b.
Strich aufn Pferd 46. a.
Striffel 118. b. 125. c. 187. a. 195. c.
Striesen holtz 59. a. 120. d.
Strick Nadel 154. a.
Striffelicht 195. c. 200. d.
Stroh 100. a. 50. a.
Stroh-juncker 30. c. 140. b.
Strömling 126. a. 35. a. 192. c. 145. d.
Strömlings Eingeweide 128. c.
Strömlings Fang 122. d. 21. c. 138. a.
Strömling rein machen 128. c.
Strömlings Zeit 200. a.
Große kleine Strömlinge 35. a.
Strohm
Strohm ist strenge 38. d.
Mit dem Strohm 106. d.
Strohm gerade gemacht 52. a.
Strumpf 154. a.
Mit Strumpf und Stiel ausrotten 156. d.
Strümpffe knütten 154. a.
Stube 172. b.
In der Stube 175. b.
Stube allein 41. d.
Stubbe 36. a.
Stuhl 170. a. 28. d.
Zu Stuhl gehen 7. c.
Stück holtz 127. c. 170. b.
Stück 173. c.
Stück Acker, Fleisch, Stein 173. c.
Stück Weges 121. d.
Stückchen 104. c.
Stücklein brod 109. a. d.
Stühm 173. b.
Stürtzen 59. b.
Stück Weges 78. d.
Stürtzen 59. b.
Stützen 167. a.
Stütze 172. b.
Stunde 175. c.
Stunden glaß 175. c.
Stumm 175. b. 40. a.
Stumpfer Kopf 198. d.
Stumpf 98. b.
Stumpf Schwantz 168. a.
Sturm 83. b. 171. a. 182. d.
Stute 80. d. 10. d. 11. b. 18. b. d.
Stute belegen 37. d.
Stute verwirfft
Suchen 39. d. 104. a.
Der da Sucht 104. a.
Das Suchen 104. a.
Süden Wind 66. c.
Gegen Süden 76. a.
Sünde 110. a.
Erb-Sünde 110. a.
Würckl. Sünde 110. a.
Große Sünde 108. b.
Sündigen 110. b.
Sültze 183. d.
Süße 8. d.
Süßer Bissen 81. d.
Süße Milch 134. a.
Summen 60. b.
Sumpf 102. a. 150. d.
Sund 185. c.
Suppe 67. b.


Tag Dieb 113. c.
Tage nehmen ab 105. b.
Tage nehmen zu 105. b.
Gantzen Tag zubringen 105. c.
Um den andere Tag 105. c.
Tag bricht an 105. c.
Tagigt 105. d.
Tages Arbeit 105. d.
Taglich brod 105. d. 109. a.
Taglöhner 106. b.
Tackerort 78. d.
Tadeler der Speisen 87. b.
Tadeln 87. c.
Tag 105. a. 189. b.
Von Tage zu tage 51. d. 105. a.
An den Tag kommen 24. d.
Tagen 53. a. 115. a.
Einen Tag nach den andern leben 86. c.
Tag und Nacht 101. d.
Mancher Tag verlauffen 105. a.
Bey Tage 105. a. c. 189. a.
Tag werden 189. b.
Vor Tage 189. b.
Der Tag neiget sich 194. b.
Tahr machen 7. d.
Talg 129. a.
Tanne 80. d. 102. c. 120. d.
Tännern 80. d.
Tannen Busch 111. a.
Tannen Knospen 120. d.
Tannen rinde 40. d.
Tann Zapffen 31. c. 39. c.
Tantz 161. a.
Tantz gefält mir wohl 22. a.
Tantzen 161. a.
Das Tantzen 161. a.
Täglich 107. b. 165. a.
Täglich Unterhalt
Täär 168. c.
Tändeln 166. b.
Tändeley 166. b.
Talkus 160. b.
Talkus Gast 160. c.
Talkus Leute 160. b.
Taub 51. b. 61. c. 173. a.
Taub Korn 37. a. 192. d.
Taubheit 61. c.
Tauen 27. d.
Taumeln 32. b. 173. a. 175. a. 192. d.
Taugen 50. a. 53. a. 101. d.
Tauglich 50. a. 53. a.
Taube 153. a. 173. a.
Taube Ohren 174. a.
Tauffe 133. a.
Tauffen 133. a.
Tauff Pathen 133. a.
Tausend 172. d.
Tausende 172. d.
Über Tausend 172. d.
In Tausend Stücken 172. d.
Tausend gilden kraut 134. b.
Thau Wetter 154. c.
Thauen 154. c.
Tasche 162. a.
Tardiren 1. d.
Teich 165. b.
Teig 159. b.
Teller 160. a.
Teschel Kraut 134. a.
Testiculi 42. a.
Termin 80. b.
Termin ō halten 81. b.
Teuffel 49. d. 61. a. 90. a. 107. d. 138. a.
Teutsch 41. d. 140. b.
Teutscher 78. d. 140. b.
Tappen im Fenstern 40. c. 49. a.
Teutschen bezaubern 63. c.
Teutschland 78. d. 140. b.
Halb teutscher 140. b.
Teutsche Schue 181. d.
Teuffels Dreck 147. d.
Thal 103. b.
Thau 39. c.
Thau Graß 39. c.
Theil 104. a.
Theilen 78. a.
Theil haben 104. a.
Theils 88. b.
Theilung 21. d.
Theur 35. a. 36. a. b.
Thier 74. a.
Thüre 181. a.
Thüre angeln
Thüre hengen
Thüre Stender 181. a.
Thüre Pfosten 114. b.
Thüre aufmachen 8. d.
Thüre offen 106. c. 189. d.
Thüre halb zu 107. b.
Thüre ist eingeschoben 181. a.
Thüre zu stoßen 181. a.
Hinter der Thüre 181. a.
Thun 163. a. 109. d.
Thue ws ich sage 21. c.
Thor 156. a.
Thon 142. a.
Thor öffnen 186. a.
Mit Thor schließen 186. a.
Thurm 171. b.
Tief 153. b.
Tief machen 26. a. 131. d.
Tieffer ins Land 153. b.
Tieffen im Fluß 15. c.
Tiff 10. d. 15. c. 72. a. 77. a. 90. a.
Tisch abnehmen 169. a.
Toback 172. c.
Schnup Toback 172. c.
Tobacks Pfeiffe 114. d. 172. c.
Toback schmauchen 114. d. 172. c. 194. a.
Toben 81. a.
Tochter 173. c. 174. d.
Töchterchen 174. d.
Tochter einem geben 109. a.
Tod 72. a. 155. d.
Tod, natürl: gewaltsam 155. d.
Todten Baar 125. b.
Todes angst 13. c.
Todschläger 10. a. 84. a. 161. d.
Tod schießen 81. b.
Zum tode gereichen 155. a. d.
Den Tod woran essen 155. a.
Tod Krancke 155. a. d.
Todter 155. b.
Todschlag 161. a.
Zu Tode trincken 182. a.
Mit dem Tode ringen 201. a.
Tod macht alles gleich 162. a.
Tödten 155. a. d. 161. d.
Tölpischer Mensch 77. c.
Topf 120. b.
Töpfer 120. b.
Topf so bald kocht 101. d.
Topf unten Weit 112. d.
Topf mit Handgriffen 141. b.
Torff 175. c. 81. b.
Tormentil 162. d. 134. c.
Tonne 174. b. 123. c.
Tonnen Band 199. b.
Tol 19. c. 20. a.
Tol seyn 19. d.
Tolheit 20. a.
Träncken 27. a.
Trägt sichs zu 28. c.
Träber 125. c.
Trab 151. d.
Trächtig 166. c.
Trächtige Kuhe 166. c.
Tränen 115. b. 195. a.
Tränen lauffen 115. b.
Traben 151. d. 77. b.
Träumen 182. a. c.
Träumer 182. a. c.
Tragen 160. a. 36. a.
Träge Bänder 172. a.
Tranck 27. b. c.
Traube 49. a. 161. c. 83. b.
Traum 182. a. b.
Traum Deutung 182. c.
Traurig 60. d.
Traurige bothschafft 44. d.
Trauer 67. c.
Trauren 67. c.
Traurigkeit 60. c. 61. c.
Träger Mensch 75. c.
Trachten 97. a.
Treibstock in der Mühlen 50. a.
Treffliche Fischer 20. a.
Treffen 66. d. 104. a.
Treiben 155. a. 14. a. 109. d.
Treibend Land 137. a.
Trennen 64. a.
Trennung 64. c.
Treppe 172. a.
Treten 149. d. 160. c.
Treuffeln 114. d. 126. c.
Treue 172. b. 183. a.
Trichter 172. a.
Trieb Eyß 136. c.
Trincken zu tode 182. a.
Trincken 27. b.
Trichter in den Mühlen 53. b.
Trit von d Klete 79. d.
Trocken 159. c.
Trocken Wetter 159. c.
Trockener Sommer 120. d.
Trohn 21. b.
Tropfen 114. d. 115. b. 106. a.
Tröpflein 115. c. 166. a. b.
Trost 133. c.
Trotzen 172. b.
Trocken holtz 175. c.
Trübe Wasser 143. a.
Trübe Wetter 181. a.
Truncken 27. b. c.
Trummel 137. b. 172. b.
Trummeln 137. b.
Truppe Soldaten 136. a.
Trunck für die Hunde 65. c.
Tuch 36. a. 126. b.
Tuch Kanten 36. a.
Tugend 13. a.
Tuch ecken 181. d.
Tücke 165. a.
Türcke 175. c.
Tummer Mensch 169. d.
Turteltaube 84. b.
In Trümmern zerschlagen 113. d.
Trocken 57. a. b.
Trocken werden 57. b.
Trocken machen 57. b.
Trog 58. c.
Trocken Land 95. a.


Väterlich 28. b.
Vacance 68. d.
Valetudinarius 116. d.
Vaß 123. b.
Vater 7. b. 28. b. 156. c.
Leiblr Vater 28. b.
Stief Vater 28. b.
Vater Brüd 103. d. 152. b.
Vaterland 154. a.
Vater Schwester 157. c.
Übel 101. c. 101. d.
Übel anzusehen 101. d.
Ubel aufnehmen 107. c.
Ubel werden 43. b. 117. d. 153. d.
Übelstand 117. a.
Ubel nachreden 56. d.
Ubel aussehen 38. d.
Ubelthäter 61. a.
Uben 15. d.
Ubel fort zu kommen 113. a.
Ubler Zustand 113. a.
Uber 15. a. 179. a. 111. a. 179. a.
Überal 180. b.
Uber alles gehen 143. c.
Uberboth 48. b.
Ubereilend 104. d. 2. d.
Uber ein kommen 154. a.
Uberbleibsel 21. c.
Uberfahren 180. d.
Uberflüssig viel 2. a. 135. a.
Ubergeben 5. d. 43. b. 102. d. 179. a.
Ubergehen 180. d.
Uberhaupt 42. b.
Überhin 179. a.
Uberdruß 173. c.
Uberdrüssig werden 165. a.
Über hand nehmen 33. a.
Überhangend Dach 181. c.
Überleben 4. d. 23. a.
Übereinstimmen 50. d.
Übermorgen 175. d.
Ubermuth 190. a.
Ubermühtig 129. b.
Ubermühtig werden 179. b.
Uberschattet 191. d. 192. c.
Über Halß u Kopf 179. d.
Uberspringen 180. c.
Uberschwemmen 84. c.
Ubers Wasser steigen 111. b.
Über und über 180. b.
Ubersichtig seyn 77. a.
Ubertreten 179. b.
Ubertretung 7. b. 179. b.
Uberschrifft 111. b.
Ubertreffen 201. a.
Uberwinden
Uberwindung 201. b.
Uberwinden 201. b.
Uberzeugen 80. c.
Ubrig bleiben 179. b.
Ubrig lassen 179. b.
Ventrem exonerare 147. b.
Verabreden 125. b.
Veracht 5. c.
Verachten 65. b. 109. a. 117. a. d.
Verächtliche Arbeit 147. d.
Veralten 191. c.
Verantworten 55. c.
Verantwortung 93. c.
Verarmen 173. d.
Verbergen 191. d. 192. c.
Verbieten 41. a. d. 174. d.
Verbleib 57. d.
Verblenden 77. d. 89. c.
Verboth 41. d.
Verboth übertreten 41. a.
Wieder Verboth 41. d.
Verbeugen von Hitze 50. c.
Verborgen 140. d. 191. d.
Verborgen versteckt 112. b.
Verborgen halten 69. a.
Verbringen die Zeit 174. c.
Verbrennen 117. d.
Verdacht 181. b.
Verdacht haben 77. b.
Verdammen 19. b. 107. d.
Verdammung 19. b.
Verdamnis 19. c.
Verdauliche Speise 159. d.
Verdorben 30. d. 40. b. 132. b.
Das Verderben 90. a. 40. b.
Verding 139. a.
Verderben 19. b.
Verdrehen 35. c.
Verdrehet 41. b.
Verdriesliche Worte 104. b.
Verdrieß thun 39. c. 90. a.
Verdruß 84. c. d. 193. b.
Verdumpfen 181. d.
Verdumpfen schreien 181. d.
Verdungene Arbeit 166. c.
Verehren 60. a.
Verenderlich 16. a.
Verendern 16. a. 19. c.
Verenderung 90. c.
Vereinigen 178. c.
Verfärben 123. c.
Verfallen 63. b.
Verfaulen 79. c. 131. b.
Verfault 79. c. 119. d.
Verfluchen 137. d. 75. a. 100. b.
Verfolgen 158. d.
Verfolgung 48. c.
Verfrieren 58. a.
Verführen 10. a. 181. a.
Verführer 10. a. 97. c.
Verführung 10. a.
Vergänglich 19. b. 30. d.
Vergangen 170. d.
Vergangen Jahr 86. b.
Vergeben 5. d.
Vergebens 24. c.
Vergebung 5. d.
Vergeblich 144. b. 182. a.
Vergebens lauffen 173. a.
Vergehen 59. b.
Verfließen 59. b.
Vergelten 33. d. 162. b.
Vergeltung 33. d. 162. c.
Verfolgen 48. a.
Vergessen 48. a. 81. a. 182. c.
Vergeßlich 182. c.
Vergessenheit 182. d.
In Vergessenheit kommen 182. d.
Vergleich 68. b. 143. b. c.
Vergnügt 120. c. 127. b.
Vergülden 59. a.
Vergüldet 37. d.
Vergüldet aufn Schnit 139. a.
Verholen 73. c. 191. d.
Verheissen 170. b.
Verheissung 170. b.
Verherrlichung 8. c.
Verheuren 98. d.
Verhoben Deckel 59. d.
Verhoben werden 59. d.
Verhungern lassen 91. a.
Verhungert 91. b.
Verirren 10. b.
Verirrete Schaafe 111. a.
Verjüngen 191. c.
Verkältung 129. c.
Verkauffen 88. d.
Verkehren 35. c.
Verkehrer 117. d.
Verkehrt 117. d. 128. b. 193. b.
Verkeulen 156. a. 160. b.
Verklagen 34. c.
Verkläger 111. b.
Verkündigen 59. d.
Verkündigung 59. d.
Verkürtzen 77. a.
Verlängerung der rede 23. b.
Verlangen 17. b. 116. b. 23. d.
Verlange es ō 142. a.
Verlängern 21. a. 116. b.
Verlassen 21. b. 81. b.
Verlauffen 59. b.
Verleumden 42. b. 64. c. 65. b.
Verleumder 41. c. d. 42. b. 112. a.
Verleumdung 42. b.
Verlieren 30. c. 40. b. 37. d.
Verleugnen 140. c.
Verleugnung 140. c.
Verloben 45. c.
Verlöbnis 45. c.
Verlohren 19. a. b. 30. c.
Verlohren gehen 19. a. 127. b.
Vermahlen 184. a.
Vermahltes 183. a.
Vermahnen 82. a.
Vermehren 200. b.
Vermengen 143. a.
Vermessen 24. b.
Vermischen 142. d.
Vermischt 142. d.
Vermischung 142. d.
Vermögen 3. b. 22. a. 63. d. 152. b. 156. a. c. 157. d. 198. d. 201. c. 27. b. 36. a. 62. b. 80. c. 97. c.
Vermögen nimmt ab 39. a.
Vermögend 68. b. 81. d. 97. a. 201. c.
Nach Vermögen 97. c.
Vermodern 68. b. 119. d.
Vernageltes Pferd 90. b.
Vernehmliche Worte 143. b.
Vernunfft 83. c.
Vernunfftloß 84. d.
Verordnen 139. b.
Verordnung 139. b.
Verpachten 98. d.
Verrahten 174. b.
Verrencken 94. a. d. 95. c.
Verringern 34. a. 185. d.
Verringerung 34. d.
Versamlen 51. d. 54. a. b.
Versamlung 51. d.
Verschmachten 61. c. 53. d.
Verschalen 17. c. 71. d.
Verschlagen 43. d. 84. b. 198. c.
Verschmachte 3. c.
Verschlagsam 23. b.
Verstand versauffen 27. b.
Bey Verstand 77. a.
Verständig 84. c. 87. c.
Verständnis 87. c.
Verstand 87. d. 102. a.
Verschaffen 138. c.
Nicht bey Verstand 158. a. 77. a.
Verschlagsam 167. c.
Verschlamt 181. d.
Verstauchen 186. b.
Verstauchung 186. b.
Verstecken 118. d. 113. c.
Verstellete Kranckheit 142. d.
Verstehen 80. c. 87. c.
Versengen Verschreien 33. b.
Versetzen 28. a.
Verschwender 19. b.
Verschneiden 52. c.
Versengen 51. a. 189. d.
Versenget 51. a.
Verschwender 114. d.
Verschwenden 119. d.
Verschweigen 125. d.
Verstellen 163. c.
Versprechen 170. a. b.
Verschwinden 34. a.
Verschließen 59. a. 77. a. 113. c.
Verschießen 54. c.
Verschwinden 85. b. 197. a.
Verschimmelt 88. d.
Verschlingen 93. d.
Verschnitten 51. c.
Verspillen 127. a. 114. d. 116. c.
Verschwiegen 140. d. 188. d.
Verschmitzt 164. a.
Versincken 193. d.
Verstricken 200. a.
Verschnitten 52. c.
Verschlossen 46. d. 46. c. 77. a.
Verstopfft 50. a. 181. d.
Versöhnen 68. b.
Verstopffen 154. b. d.
Verspotten 114. c.
Versorgen 169. c.
Versuch 48. b. 39. d.
Verschrumpfen 55. d.
Versuchen 48. a.
Versuchung 48. c.
Verstürtzt auf Milch 114. c.
Verstühmt 181. d.
Verstühmter Weg 6. a.
Versoffener Mensch 27. b.
Verstöhrung 14. b.
Vertilgen 37. d.
Vertragen 53. c. 68. c. 140. d. 154. a.
Vertrauen 185. d.
Verreisen 78. d.
Vertrocknet 57. b.
Vertrocknen stehendes Fußes 22. d.
Vertrockneter Mensch 31. c.
Verurtheilen 19. b.
Veruneinigen 98. b. d.
Verwahren 109. a. 100. c. 102. c.
Verwanter 152. a.
Verwandschafft 150. b.
Verwand im dritten grad 152. a.
Verwegen 69. a.
Verwelcken 3. c. 92. a.
Verweilen 195. d.
Verwesen 79. c.
Verwesung 79. c.
Verwichen jährig 88. d.
Verwickeln 81. a. 200. a.
Verwirren 81. a.
Verwünschen 110. b.
Verwirrte Sache 142. d.
Verwüsten 14. b.
Verwunden 16. b.
Verwundern 25. a.
Vexiren 3. a.
Verzärteln 10. d.
Verzeihen 5. b.
Verzeihung 5. d.
Verzeihung bitten 5. d.
Verzögern 195. a. 196. b. 1. d.
Verzweiffelt böse 179. a.
Ufer 2. a. 26. a. 35. d.
Weicher Ufer 35. d.
Ufer sind vol 36. a.
Unter dem Ufer 36. a.
Vom Ufer heer 36. a.
Am Andern Ufer 36. a.
Längst dem Ufer 36. a.
Hoher Ufer 132. a.
Uhu 21. a. 70. d.
Victorisiren 201. d.
Viehe 194. d.
Vieh Garten 161. b.
Vieh beschicken 162. b. 194. d.
Vieh schlachten 161. d.
Vieh Klocke 133. c. 135. d. 56. d.
Vieh geht mit Angst 13. c.
Vieh so ō zunimmt 36. b.
Vieh hund 37. c.
Vieh hüten 37. c.
Vieh hund 37. c.
Vieh Klotz 53. d.
Vieh so Bund 56. d.
Vieh mit weissen Strich 58. c.
Vieh so starck ist 74.
Vieh hüter 88. d.
Klein Vieh 121. d.
Viel 108. d. 188. b.
Viel doppelt 144. c.
Viel ausstehen 196. a.
Viel Volcks 108. b.
Vieleicht 187. d. 9. a. 57. a.
Vieleicht kommt er 9. a.
Vielmahl 86. c.
Vielfach 144. c.
Vielerley art 144. c.
Vielerley Mangel 144. c.
Viel Volcks 156. a.
Viereckigt 159. d.
Vier 93. b.
Selb Viere 93. c.
Vierfach 93. c. d.
Zum Vierten 93. c.
Viererley 93. c.
Viertel 93. c. 194. c.
Vierten mahl 93. c.
Viertel Meile 200. c.
Viel weniger 108. d.
Viertel vom rinde 104. a.
Visitiren 93. d.
Ulmen 121. a.
Umbgehen 62. c.
Umhalsen 31. a.
Umgekehrt 107. a. 60. b. c.
Umlegen 87. a.
Umgrentzen 114. d.
Umkehren 113. d. 180. a.
Umdrehen 118. a.
Umbher 180. a.
Umbher liegend 180. a.
Umsonst 144. b. 2. b. 24. c. 173. d.
Umsonst thun 33. a.
Umschlingen 94. b.
Umrühren 69. c.
Umziegeln 180. a.
Umzirckeln 115. a.
Unachtsam
Unachtsamkeit 19. a.
Unaufgepflügtes Feld 43. c.
Unaufhörlich 21. b. 73. d.
Unansehnlich 91. c.
Unaufgeräumte Stube 181. a.
Unausgewindet Korn 117. b.
Unbändig 32. d.
Unbändiges Pferd 32. d.
Unbarmhertzig 1. d.
Unbarmhertzig geschlagen 6. a.
Unbeständiger 35. b. 158. d.
Unbeweibt 64. d.
Unbeschnitten 180. a.
Umbher 40. b.
Unbeheiratet 118. d.
Unbearbeitet Land 149. c.
Unbrauchbar 127. a.
Vorige 11. c.
Vorige mahl 11. c. 163. a.
Vor lieb nehmen 13. c. 45. d.
Vor drey Jahren 158. d.
Vor 4 Tagen 180. b.
Vornahme 94. b.
Vornehmlich 42. b.
Undanckbar 158. a.
Und 20. a. 94. c.
Undeutlich 143. a.
Undicht 6. b. 7. a. 32. d. 159. c.
Undichtes leinen 6. b.
Undichter legen
Undichter Busch 85. a. 99. b.
Undichter Regen 159. c.
Uneben 54. a. 197. b.
Uneben Garn 197. b.
Uneben Land 54. c.
Unebener Weg 22. d. 54. a. 182. c.
Unehre 14. b.
Unehrlich 8. b. c.
Uneinigkeit 64. c.
Uneins 98. b.
Unerfahren 101. b.
Unerhört 61. d.
Unerträglich 109. b.
Unflath 87. d. 100. a. 119. d. 133. d. 147. d. 151. b.
Unflätig 119. d. 136. a.
Unflätige Worte 98. a.
Unflath aus der See 126. d.
Unfruchtbar 145. d.
Ungar 159. d.
Ungar Brod 159. a.
Ungare Kuchen 80. c.
Ungebahnt 181. a.
Ungeendigt 73. d.
Ungebührliche Worte 181. a.
Ungebunden 189. d.
Ungehalten 98. d.
Ungefrohren Wasser 8. d.
Ungehorsam 140. d.
Ungegründete rede 181. b.
Ungehöfelter Mensch 113. a.
Ungeklärt brant Wein 124. d.
Ungekocht 58. a.
Ungeleget 101. b.
Ungelegenheit 133. a.
Ungemessen 181. b.
Ungepflückt 33. a.
Ungerecht 179. c.
Ungerechte Sache
Ungerechtigkeit 179. b. 69. a.
Ungerüttelt rocken 42. d.
Ungeruffen 61. c.
Ungesauert 15. c. 144. d.
Ungeschliffen 32. a.
Ungestalt 29. c.
Ungestühm 22. c. 83. b.
Ungestühmer Kerl 171. a.
Ungestühm Wetter 22. c. 24. b. 83. a.
Ungeschlagen 73. c.
Ungestrafft 96. c.
Ungescheut heraus sagen 152. d.
Ungetrocknet Bret 170. d.
Ungewiß, im weiten felde 173. b.
Ungewisser 35. b.
Ungewaschen 113. a.
Ungewitter 173. b.
Ungezieffer 124. a. 45. d. 82. d.
Unglück 3. b. 11. b. 17. a. 101. b. 197. d.
Unglück erbitten 67. b.
Unglückselig 101. b.
Unglücklich 197. d.
Unglücklicher Zufall 188. b.
Unglaube 183. a.
Ungläubig 183. b.
Unklar 121. d.
Unkosten 59. a. b.
Unkraut 181. c.
Unkraut im Korn 16. c. 198. c.
Unkraut im Flachs 76. d.
Unmuth 84. d. 107. d.
Unmündig 187. b.
Unnütze 7. d. 101. d.
Unnütze Dinge 53. b.
Unnütze Reden 2. a. 151. c.
Unnütz Zeug vorbringen 182. d.
Unordnung 51. c.
Unrecht 51. c. 69. a.
Unrein 135. c. 138. c.
Unreif 58. a.
Unreine Wäsche 131. c.
Unreinigkeit 135. c.
Unrein machen 136. d.
Unrichtig 54. d.
Unruh 22. a. 50. b. 113. a.
Unruh machen 173. d.
Uns 84. b.
Unsauber 130. c.
Unser 83. c.
Unsere beyde Brüder 60. a.
Unsinnig 19. c. d. 84. c.
Unsinnigkeit 20. a.
Unsichtbar 91. b.
Unschmackhafftig 20. c.
Unschuld 153. a. 154. c.
Unschuldig 187. d.
Untauglich 50. b. 101. c.
Unter, Unterhalb 4. c. 143. c.
Untauglr Mensch 98. b.
Untauglisches Pferd 101. d.
Untere 5. c.
Untadelhafftig 65. b.
Untauglich Land 78. a. 141. a.
Untergang 19. b. 30. d.
Unter der Erden 5. a.
Unterlauffen 55. a.
Untere 5. a.
Unter einander 28. c. 163. b.
Unterthan 5. b.
Von unten 5. c.
Unterstehen 28. c.
Unterste Theil am Löffel 30. a.
Unter pfühle 105. d.
Untersuchung 39. d.
Unterwertz 4. d. 5. b.
Unter Korn 71. a.
Unter ihnen 142. c.
Unter dessen 144. c.
Unterbleiben 81. a.
Unterlassen 81. b.
Unters Wasserschlagen 73. b.
Unterschlagen 73. c.
Unterstreuen 114. d.
Untersätzig 123. d.
Untertreten 160. c.
Unterstehen 183. a.
Unterm Dach 181. c.
Unterhalt 169. a. 180. a.
Unterscheid 187. b. 188. a.
Unterstützen 167. a.
Untieffer Ort 52. b. 132. a.
Unteutsche 41. d.
Vielem Unterworffen 177. c.
Unvergänglich 19. b.
Unvermögen 22. b. 27. b. d. 74. d. 79. b. 125. c.
Unvermögener 192. c. 201. d.
Unverschens 152. d.
Unverschämt 14. b. 13. b. d. 136. a.
Unverschämte Worte 13. b.
Unverstandige Reden 14. a.
Unversucht 39. d.
Unvexirt 21. d.
Unwissend 38. d. 157. b.
Unwillig 98. d.
Unzälig 7. b.
Vogel 70. b.
Vogel schreiet wie eine Ziege 70. a. 85. d. 125. b.
Vogel dem die Füße anwachsen 70. b. 34. d.
Vogel Wald 85. d.
Vögelchen 186. c. 70. b. 71. b.
Vol 157. d. 162. c.
Völckchen 127. d.
Volck 127. c.
Vollig 157. d.
Völliger 51. d.
Völlige Zahlung 157. d.
Vollenden 27. a.
Vollendung 75. b.
Vollends auslernen 158. b.
Volkommen 157. d.
Von 29. a. 3. b. 144. a.
Von ferne zu 9. d.
Von hier 145. b.
Von aussen 185. b.
Von Dannen 139. b.
Von einander 178. d.
Von einen zum anderen 163. a.
Von hinten 159. a.
Von der Zeit an 147. a.
Von innen 142. c.
Von mir Weg 29. a.
Von nun an 145. a.
Von Neuen 178. a.
Von neuen erschaffen 178. a.
Von oben 180. d.
Von weiten heer 40. d.
Von Wannen 61. a.
Von statten gehen 54. d.
Von zwischen 187. d.
Vor 9. c.
Vor allen Dingen
Vorbedeutung 12. d.
Vorbild 12. d.
Vordach 3. a.
Vorfahren 191. a.
Vorige 88. b.
Vorige Nacht 86. b.
Vorbey 86. a.
Vordertheil des Schiffes 106. b.
Vorderste Ende 110. d.
Vorbrant 153. a.
Vorder bucht 141. c.
Vorhoff 104. b.
Vorsetzlich thun 123. b.
Alter Vorrath 192. a.
Vorraht in d Noth 13. d.
Vorlängst 5. b.
Vorläuffer 9. c.
Vorkopf 104. c.
Vorkammer bey der Klete 188. b.
Vorlieb nehmen 68. b.
Vorrath 158. c.
Vorsielen 194. b. 200. c.
Vorsehung 11. a.
Vor nehmlich 11. d.
Vorreuter 9. c.
Vorsprach 55. c.
Vormittag 66. d. 76. a.
Vorschlagen 73. a. 80. a.
Vorsatz 84. b.
Vorstad 5. b. 186. a.
Vornehmste 159. b.
Vorsprecher 187. d.
Vorstäter 186. a.
Vortheil 174. d.
Vorwand 31. b.
Vorwartz 9. b. d.
Vorwissen 157. b.
Urin 61. a.
Urin lassen 61. a.
Mit Urin beschmitzt 61. a.
Urlaub 76. c.
Urlaub geben 76. d.
Ohn Ursach 24. c.
Ursachen a c 153. b.
Ursa major 157. b.
Urtheil 52. c.
Urtheil sprechen 52. c.


Wachen 190. b.
Wachsam 190. b.
Wachsen 39. c. 151. d. 152. c. 9. b. 39. d.
Wachsend machen 39. d.
Wackeln 46. a. 44. d. 75. d. 184. a.
Waken sind breit 65. d.
Wacholder beere 30. b.
Wacholder Öhl 30. b.
Wacholder Strauch 30. b. 83. c.
Wächter 188. c. a.
Wachs 83. d. 187. b.
Wachs honig 43. b.
Wachteln 124. a.
Wade 26. b. 139. a.
Wadsack 110. c.
Wägen 36. b.
Das Wägen 36. b.
Währen 43. d.
Wältzern als ein Pferd 122. b. 123. d.
Wärmen 108. b.
Wässerig 195. c.
Wässerich Land 74. a. 195. b.
Wässerichte Moraste 141. c.
Wäyse 184. c.
Waffen 148. c.
Wage 183. d.
Wage Geld 36. c.
Wage Schale 30. a. 183. d.
Wagen 108. c. 191. a.
Wagen Axe 23. c.
Wagen bret 191. a.
Wagen Schnur 168. a.
Wagen am Himmel 157. b.
Wahr 168. a.
Wahre 40. a.
Wahrhafftig 168. d.
Wahrhafftigkeit 168. d.
Wald aushauen 3. d.
Walcken 178. b. c.
Wald 85. b.
Wall 189. d.
Wallach 10. d. 18. b. 137. b.
Wallen 117. c.
Wallachen 137. c.
Walfisch 35. b. 190. a.
Wände am Gebäu 133. a.
Wand 143. b.
Wanderstab 142. a.
Wanehr 85. d.
Wantze 78. b. 101. d. 140. b.
Waar Wolf 20. b.
Wahr 168. d.
Wahrheit 167. b.
Wahr machen 167. b.
Wahrhafftigkeit 168. d.
Wahrhafftig 168. d.
Warm 148. b. 150. d. 151. a.
Wärmen 150. d.
Wahren 40. a.
Warten 130. d. 21. c. 12. c.
Das Warten 103. a.
Wartze 154. d. 150. b.
Wartzen an Brüsten 25. c. 95. b. 167. a.
Waß 85. c.
Waß wilstu 86. c.
Waß frag ich darnach 19. c.
Ws sich regen kan ist zur Arbeit 22. c.
Ws er nur immer wil 23. a.
Waß war es für einer 60. c.
Waß sonst 201. a.
Waß hat er damit zu thun 163. b.
Waß hab ichs nötig 163. b.
Waschen 113. a.
Wasch holtz 61. b.
Wasch trog 198. a.
Das Waschen 113. a.
Wasser 195. a. c.
Hoch Wasser 195. a. 6. a. 106. b.
Ins Wasser 195. a.
Wasser biß an des Pferdes Bauch 50. a.
Wasser fält 16. a. 34. a. 195. b. 151. d.
Wasser gleich dem Uffer
Wasser uber dem Uffer 35. d.
Wasser fall 55. a. 167. d.
Wasser Blumen 60. a.
Wasser blase 60. a. 123. d.
Wasser Gespenst 91. a.
Wasser lassen 122. c. 16. a. 195. b.
Wasser Fluth 171. d.
Wasser laufft ab 194. c.
Wasser reise 194. d.
Wasser stauung 154. b.
Wasser steigt 13. b. 169. b. 195. b.
Wasser tragen 54. c.
Wasser Schlange 183. a.
Wasser steht am berge 195. a. 79. d.
Wasser wird weniger 195. b.
Unter Wasser stehen 195. b.
Wasser ist kalt 58. a.
Wasser Schnepf 151. c.
Zu Wasser u. zu Lande 186. a.
Wasser trincken 192. b.
Wasser sucht 194. b.
Sich unters Wasser schlagen 105. b.
Wasser Wirbel 198. a.
Mehr unterm als ubers Wasser 195. c.
Wässerig 195. c.
Wasser ging biß an die Spitze des Daches 195. d.
Wasser Strom 199. a.
Wasser Wogen 201. d.
Weben 51. a.
Weber 36. d.
Weber Baum 36. c.
Weber blat holtz 147. d.
Weber Kam 152. b.
Weber Spul 159. c. 35. d. 57. a. 119. a.
Weber-Stelle 36. b.
Wegscheuchen 112. b.
Wechseln 188. a.
Wechsler 188. a.
Weder 9. a. c.
Weder Stock noch Stiel 188. a.
Weg 3. b. 6. d. 162. a.
Am Wege 2. d. 162. a.
Ausn Wege 51. d.
Breiter Weg 106. c.
Weg finden 104. a.
Wegerich 134. d.
Weg, gut 162. a.
Land Weg 162. a.
Weg legen 109. a.
Weg locken 8. a. 16. a.
Wegen 30. a.
Wegscheidung 6. b. 162. b.
Wegschleichen 115. d.
Weg ist sandigt 114. b.
Weg stehet offen 162. b.
Weg, ungebahnt 4. d. 162. a.
Weg räumen 55. d.
Weg reisen 47. a.
Weg ō zu kennen 38. d.
Weg weisen 28. b.
Weg weiser 28. b.
Sich Weg stehlen 37. d.
Weg für lincken 73. a.
Weiter Weg 80. c.
Weg ist schwer 172. c.
Vom Weg ab 196. b.
Wehlen 118. c. 190. c.
Wehm 42. d.
Wehm gehörts 42. d.
Wehliger Mensch 45. b.
Wehm zum besten 161. d.
Wehen 121. b.
Wehmuth 17. a. 153. d.
Wehren 14. c.
Wehrt 184. d.
Wehrt vom bier 198. d.
Weib 92. a. 90. b.
Weiblich 11. b.
Weibchen 90. d.
Weiber raht 92. c.
Weibes Bruder 152. a.
Weibes Schwester 152. a.
Weib gesegnete 197. d.
Weich 174. a. 94. c. 1. d. 67. a.
Weiche Uffern 171. a.
Weichmäulich Pferd 189. c.
Weiche im Brod 147. c.
Weich Wetter werden 154. c.
Weiblich 161. b.
Weiche 68. a. 96. ... 69. c.
Weibs Schwester Mann 95. b.
Weiden 15. c. 34. b.
Weidenbaum 107. d. 121. a. 126. b. 130. c.
Weide 149. c.
Weigern 168. a.
Weile ō haben 63. d.
Wein 196. d. 26. a.
Weinbere 196. d.
Weinstock 196. d.
Wein rebe 196. d.
Weinachten 160. b.
Weinen 98. c.
Weiber Büttel 196. b.
Weis 189. a.
Weis wurtz 134. a.
Weisen 91. d. 183. a.
Weise 161. b. 53. d.
Weissen 165. c.
Weisblütig 194. d.
Weis werden 170. a.
Weise 198. c.
Weisnäsgen 164. a.
Weiße Blumen 134. d.
Weissenstein 78. d. 108. c. 26. b. 70. b.
Weisse im Ey 89. c.
Weissagung 11. d.
Ich weiß davon ō 17. d.
Wer weiß es 29. a.
Weit hin 187. c. 181. c.
Weite Welt 80. c.
Weiter hin 156. c.
Weitlaufftig Verwant 152. d.
Weit und breit 106. b.
Weitzen 95. b.
Weitzen mit rocken vermischt 137. a.
Weitlaufftig im reden 125. d.
Weiter hin 9. b. 11. a. 158. d.
Weit hin 24. b. 21. b. 40. c.
Weiter geht er nicht 11. a.
Weit davon 40. c.
Weite 40. d.
Gleich Weit 40. d.
ō Weiter hinaus dencken 11. a.
Am aller Weitesten 11. a.
Weitlaufftigkeit 64. c.
Weitlaufftiger 64. c.
Welck werden 161. d.
Welcher 40. d. 43. b.
Welcher von beyden 60. a.
Welcherley 86. c.
Wellen 95. a. 79. c. 181. d.
Wellen erheben sich 27. a.
Welling 51. c.
Welt 24. a.
Weltlich 24. d.
Weltzen 117. d. 178. d. 194. c.
Wemgalle 35. b. 197. c.
Wen ehr, wen 85. d.
Wen nur 57. d.
Wenden 31. b. 41. b.
Wendung des Netzes 31. a.
Wenig 115. c. d.
Wenig von Essen 92. d.
Wenig käumen 183. a.
Wer 43. b.
Wer hat Zeit 42. d.
Wer ist es 43. b.
Wer kan wider Gott 12. d.
Wehrt 193. d.
Werck 163. a. 167. b.
Werckzeug 196. c.
Werden 20. d. 140. a.
Werfen 16. d. 198. d. 133. a. 154. c.
Werfen übern Kopff 59. a.
Werder 78. d.
Wermuth 53. a. 134. a.
Werth 6. d. 17. b.
Wesen 103. b.
Wesenberg 70. b.
Wessen Sohn bistu 42. d.
Westwind 176. a.
Weswegen 86. c.
Wette 45. b. 48. c.
Wetten 45. b.
Wetter 29. a.
Wetter verhindert die Arbeit 24. d.
Angenehm Wetter 24. a.
Wetter schworcket 8. a.
Neblicht Wetter 24. a.
Stil Wetter 24. a.
Gelinde Wetter 24. a.
Gut reise Wetter 24. b.
Wetter kläret auf 143. d.
Wetter stillet ab 177. b.
In die Wette 201. b.
Wetlauffen 201. b.
Wetzen 24. a. 49. d. 78. b.
Wetz Stein 56. b. 32. a. 159. d.
Weynachten 27. d.
Weyrauch 198. d.
Wicken 17. a. 39. a. 61. b.
Wichtig 174. c.
Wickeln zusammen 43. d.
Widder 20. b.
Widder stöst 20. b.
Widehopff 125. a.
Wie 57. a. d.
Wie lange 60. d.
Wie viel 86. a.
Wieder 193. d.
Wiederbellen 16. a.
Wiederlich 15. d. 20. c. 25. a.
Wiederum 20. d. 156. b.
Wiedergeburt 20. d. 183. b.
Wiedgen 35. b.
Wiederhaken 47. d.
Wiedriger Sinn 48. d.
Wiederlicher Geschmack 116. a. 106. c.
Wiederkäuen 80. d.
Wiedehopf 70. d.
Wiederhaken 129. d.
Wiedersetzen 109. b. 193. b.
Wiederstreben 168. a. 109. b.
Wiederspenstig seyn 108. a. 193. b.
Wiederbekommen 152. b.
Wieder willen 193. b. 159. b.
Wieder vergelten 58. d.
Wiedervergeltung 193. d.
Wieck 63. c. 78. c.
Wieckscher baur 63. c. 77. c.
Wie denn 85. c.
Wier 84. b.
Wierischer baur 198. a.
Wierland 198. a. 78. d.
Wiesel 92. d. 95. a. 10. a. 43. c.
Wie sehr viel 142. a.
Wie geht? so und so! 120. c.
Wiehern 18. a. b. 28. a.
Wiege 33. d.
Wiese am bach 1. a.
Wiegen 45. b.
Wie viel 86. d.
Wie vielerley 86. d.
Wildfeur 17. c. 149. d.
Wilde Ganß 63. d.
Wild honig 85. a.
Wilde Biene 85. a.
Wilder Feigenbaum 85. a.
Wilder Öhlbaum 85. a.
Wilde thier 74. a. 85. d.
Wille 159. b.
Willig 16. b.
Williger geber 16. b.
Williges Pferd 16. b.
Wimmeln 44. d. 45. b. 49. a. 113. d. 195. a.
Wincken mit den Augen 114. c.
Wincken mit der Hand 170. a.
Winckel 98. a. 130. b.
Winckel huren 130. b.
Wind und ws dazu gehöret 54. d. 176. a. b. c. d. 177. a. b. c. d.
Windel 80. a.
Windeln 80. b.
Windhund 20. b.
In den Wind reden 33. d.
Wind wehet Spreu 44. b.
Wind kalt 56. b.
Wind bläset 73. c.
Wind verdirbt das rocken graß 103. d.
Wind läst ō die Augen aufschlagen 114. c.
Wind leget sich 150. b.
Wind ist hinter 159. d.
Wind treibt das Eyß 160. a.
Wind penetrant 187. b.
Wind mutter allein 179. b.
Winseln 198. a.
Das Winseln 198. a.
Windeltreppe 198. d.
Winter 160. b.
Winterich 160. b.
Winters Abgang 63. d. 65. d.
Winter Mütze 51. c. 160. b.
Wipsteert 14. a. 70. c. 71. d.
Wirbel 198. a.
Wirbel des Haupts 115. a.
Wirbel von der thür 117. c.
Wirbel am Knie 26. a.
Wirbeln 198. a.
Wirth 112. b.
Wirth muß fort, wo kein Gesinde 61. b.
Wirthin 112. b.
Wird ws Draus oder nicht 196. c.
Wissen 157. b. 162. c.
Mit Wissen und Willen 94. b.
Der ws weiß 117. b.
Wisch Waschen 128. c.
Witwe 68. d.
Witzig 95. d.
Wo 61. d.
Woche 91. a.
In Wochen kommen 98. a.
Wölben 199. d. 60. b.
Wo gehestu hin 57. c.
Wohin 57. c. 60. c. 61. d.
Woher 61. a.
Wohlan 63. b.
Wohl bege[he]n 53. c.
Wohl gehen 165. b.
Wohlhabend 68. b.
Wohl gedieen 175. a.
Wohl klingend 190. d.
Wohlstand 117. a.
Wohnstube 172. b.
Wohnung 10. d. 52. a. b.
Wolle 197. a.
Erste Wolle 197. a.
Wol 14. b.
Wolcke 115. a. 191. b.
Wolcken Schworcke 98. d. 128. a.
Wolckigt 114. d. 115. a.
Wolf 10. c. 14. d. 20. b. 116. c. 156. b. 186. d.
Wolfeil 5. c.
Wahr Wolf 3. d.
Wolffs Sund a. d.
Wolff wegscheuchen 20. b.
Wolffs Pfüten 32. a.
Dem Wolff im rachen 156. b.
Wolffs Speise 156. c.
Wolff schießen 183. d.
Wolgefallen 13. c. d.
Wolgefällig 13. d. 84. a.
Wolthat 14. c.
Wolthäter 14. c.
Wolöl Kratzen 30. c. 56. d.
Wolle drehen 51. d.
Wollen 62. b. 159. a. 113. b.
Wolbekomme das Bad 164. a.
Wolhabend Gesinde 112. b.
Woll-instrument 144. a.
Wolle schlagen 144. a.
Wolle reinigen 184. c.
Wolle kürtzer scheren das von Wolle ist 197. a.
Wollen Garn 197. a.
Wollen Zeug 197. a.
Wo nur irgend 23. a.
Worms 78. c.
Wort 140. c. 149. b.
Böse Worte 128. b. 140. c.
Worte zurück nehmen 35. c. 159. b.
Nicht ein Wort reden 66. c.
Wort gilt nicht 81. b.
Wort kömmt in den Mund 140. d.
Worte wechseln 140. d. 149. a.
Wringen die Hände 121. b.
Wiehern 200. c.
Wühlen im Koth 131. a. 145. c. 146. c. 170. d. 176. a.
Würdig wehrt 184. c.
Wüste 20. c. 51. a. 53. a. 199. b. 64. d.
Wüstes ungebrauchtes Land 37. d. 78. a.
Wüsteney 62. a.
Wüten 81. a.
Wunde 13. a. 104. c.
Kleine Wunde 13. a.
Wunder 25. a.
Wunderbar 25. a.
Wunderlich 25. a. 13. b.
Wundersam 25. a.
Wunderwerck 25. b.
Wunder Zeichen 25. b.
Wurm 49. a.
Würmer im Fischen 135. a.
Wünschen 151. c.
Wunderlicher Mensch 154. a.
Wunde ohne Blut 181. b.
Wunderlich 191. d.
Würst 201. d.
Würme 183. a.
Würmchen 183. b.
Wurfschauffel 198. d.
Wurtzel 29. d.
Wurtzeln 29. b. d.
Wurtzel setzen 29. d.


Zähe 159. d. 48. c. 147
Zähe holtz 198. d.
Zämen 160. c. d.
Zäne knirschen 56. a.
Zacken an Kamradt 15. c.
Zackigt holtz 6. d.
Zäne stockern 15. c.
Zähe 26. b.
Zänckerey 98. d.
Zäunchen 1. d.
Zäpflein 25. b.
Zäne Blöcken 18. b.
Zäne biß 20. b.
Zanckerey 132. a.
Zänckisch 131. d.
Zäncker 161. d.
Zagen 3. c.
Zahm 160. a.
Zahn 15. c. 25. b.
Zahnfleisch 70. b. 23. c. 25. b.
Zahn Schmertzen 15. c.
Zahl 6. d. 7. a. 76. a.
Zahl gerade 7. a.
Zahl ungerade 7. a.
Zarck 131. d. 173. d.
Zancken 32. d. 110. a. 171. d. 90. c. 20. b. 32. c. 161. d. 33. a. 83. a. 124. a. 188. c.
Zancksüchtige Leute 32. d.
In Zanck gerahten 186. c.
Zange 160. d.
Zapfen 60. d. 66. d. 161. d.
Zapfen im munde 63. b.
Zapfen in d Seige 92. b.
Zappeln 136. d.
Zapfen unter der Zunge beym Vieh 95. b.
Zapfen von Gränen und tannen 120. d.
Zaum 189. b.
Zauberen 53. a. 66. b. c. 96. d.
Zauberer 63. a. 66. a. 96. d. 161. b. 163. c. 190. d.
Zauberey 60. d.
Zaun 1. d. 4. d.
Zaudern 9. b. 23. c. 78. a.
Acker Zaun 4. d. 28. a.
Garten Zaun 4. d.
Liegender Zaun 4. d.
Zaun holtz 28. a. 135. c.
Zaun König. 173. d.
Zaun ohn Eingang 181. a.
Zaun stacken 163. c.
Zausen 88. d.
Zausen bey den Haren 174. b. 183. d.
Zehen 58. b. 191. c.
Zehechen 191. c.
Zehende 58. b.
Zehenjährig
Zehlen 76. a.
Zeichen 80. c. 157. c.
Zeichen am Vieh 48. c.
Zeigen 91. d.
Zeiger Finger 140. b.
Zeit 1. d. 23. a.
Zur rechter Zeit 1. d.
Vor der Zeit 1. d. etc etc
Zeischen 70. d.
Mit der Zeit 116. a. b.
Auf eine gute Zeit 173. d.
Zeit zu kommen 174. c.
Zeit passiren 195. a. 196. b. 199. b.
Zeit Vertreib 199. b.
Zeit verschleppen 1. d.
Zeit vertreiben a.
Zeit verflossen 19. c.
Zu aller Zeit 23. a.
Zeit wird lang 23. b.
Zeit nahet heran 27. c.
Zeit zu bleiben 62. b.
ō Zeit haben 63. d.
Zeitig 4. a.
Zeitlich 4. a.
Zeitlang 121. c.
Zeitlang leben 121. d.
Gute Zeitung bringen 149. a.
Zerbeissen 124. b.
Zerbrechen 39. b.
Zerhauen 72. d. 127. c.
Zerreissen 39. b. 89. a. 172. d.
Zerkäuen 124. b.
Zernichten 173. b.
Zerknirschen 136. a.
Zerquetschen 124. c.
Zerrinnen 185. a.
Zerren 92. d.
Zerquetschet 111. d.
Zerrissene Hembde 93. a.
Zerscheitern 72. b.
Zerschneiden 39. c.
Zerschneidung 39. c.
Zerschlagen 114. a. 137. d.
Zersplittern 82. b.
Zerstreuen 115. a.
Zersplittern 82. b.
Zertrümmern 113. d.
Zeuge 69. a. 175. d.
Zeug krumpft 191. a.
Zeug von 3 Breiten 62. a.
Zeug zum rock 57. b.
Zeugen 154. b. 175. d.
Zeugnis 175. d.
Ziege 47. c.
Ziege spielt 47. c.
Ziehen 168. c. 170. a. 184. d. 194. a.
An sich ziehen 48. a. 51. c.
Ziegenbock 150. a.
Ziegelstein 163. b.
Ziel 79. a.
Zielen 27. d. 79. d. 107. d. 161. b. 145. a.
Zierath 9. b.
Zigeuner 90. a.
Zimmermann 124. d. 144. d.
Zimmerleute Eisen 129. d.
Zinn 166. c.
Zinnern 166. c.
Zinnern Teller 166. c.
Zinse 82. b.
Zipfel vom Mantel 199. c.
Zischen wie die Schlangen 183. b.
Zittern 186. b.
Zitze 25. c. 67. d. 95. b. 166. b.
Zoll 82. b. 169. d.
Zoll Geld 169. d.
Zölner 168. a.
Zopf 174. a.
Zorn 195. c.
Zorn hegen 195. c.
Zornig 83. c. 195. c.
Zornig machen 195. d.
Zornig seyn 195. d.
Zornigste 42. b.
Zuber 172. a.
Zubereitung 190. b.
Zucht 38. a.
Zuchtmeister 18. a.
Züchtig 38. d. 39. a.
Züchtigen 18. a. 38. a. 112. a.
Züchtigung 18. a.
Zufrieden 127. b.
Zuerst 12. a.
Zu einen sprechen 111. b.
Zu essen Bringen 169. b.
Zu frieden lassen 143. b.
Zugabe 71. d.
Zugehörig 106. a. c.
Zugemüse 144. a. 51. b.
Zugleich 16. b. 179. a.
Zugedruckte Hand 25. b.
Zugestümpft 168. a.
Züchtig 34. b.
Züchtigen 126. d.
Zügel
Zürnen 195. d.
Das Zürnen 195. d.
Zugestühmter Weg 194. c.
Zukauff 88. d.
Zukunfft 174. c.
In letzten Zügen 170. a.
Zuletzt 197. c. 196. d.
Zum andern 163. b.
Zum Feur 161. d.
Zu lande kommen 78. d.
Zu mier 29. a.
Zum theil 185. d.
Zunehmen 185. c. 69. d.
Zunahme 69. a. 94. b.
Zuneten 93. a.
Zunge 25. b. 41. c.
Böse Zunge 60. d.
Zunge an d Spange 41. b.
Zunge berstet 108. a.
Dickste an d Zungen 25. b.
Zu nichte 98. a. 127. a. 135. d.
Zu nichte gehen 142. c.
Zupfen 91. d.
Zureichen 80. a. 181. b.
Zureissen 47. b.
Zureiten das Pferd 129. b.
Zur Noth 13. c.
Zurück prellen 117. d.
Zurück 159. a.
Zurück weichen 154. a.
Zuruffen 19. a.
Zuschlagen 33. d.
Zustand 21. a. 106. a. 113. a. 117. a. 76. b.
Zusammen 178. d. 56. a.
Zusammen halten 179. a. 197. a.
Zusammen fügen 69. a.
Zusammen legen 109. b.
Zusammen scharren 151. b. 158. c.
Zusammen kommen 53. c.
Zusammen schicken 52. a.
Zusammen suchen 55. b.
Zusetzen 39. a.
Zusagen 170. a.
Zusammen ziehen 194. b.
Zusehen 188. c.
Zuschaffen kriegen 88. d.
Zuschanden 98. a.
Zuschließen 109. d. 154. b.
Zuspeise 51. d.
Zuschauer 193. c. d.
Zu sich bringen 103. b.
Zuspitzen 110. d. 164. d.
Zu viel thun 33. d. 68. c. 69. a.
Zutragen 141. d.
Zuthun haben 7. c. 45. d.
Zuvor kommen 12. c. 27. c.
Zu wieder seyn 15. d.
Zuweilen 187. d.
Zu wieder 163. c.
Zwang 155. b. 185. c. 40. a.
Zweig 102. c.
Zweiglein 102. d.
Zweiffeln 34. d. 35. b.
Zweiffelhafftig 34. d. 35. a.
Zweimahl 34. a.
Zweizüngig 34. b.
Zwerge 14. b.
Zwerchhöltzer im lootsick 30. b.
Zwerch über 118. a.
Zwifach 34. b.
Zwibacken 55. c.
Zwitrachte 54. a.
Zwispalt 64. c.
Zwiebel 145. a.
Zwingen 141. a.
Zwingen 155. a. 181. c.
Zwischen 143. a. 187. d.
Zwischen Zaun 181. d.
Zwölffe 34. c. 35. b.
Zwey 34. d.
Zweyerley 34. d.
Zweyfaltig 34. d.
Zweykantig 34. c.
Zweyschneidig 34. c.
Zwey doppelt 200. a.
Zweymahl 122. a.
Zwillinge 35. a.
Zwitschern wie Vögel 47. b.
Zwitter 119. b.
Zwickeln am Hembde 146. b.
Zwirn 94. c.
Doppelter Zwirn 94. c.