EESTI MÕISTATUSTE KUJUNDITEST

Avalehele | "Sissevaateid" | Taylor | Jäviö-Nieminen

Raamatus SFL I pole mõistatuste semantilistest teisendustest (või troopidest, või kujunditest) lugeda pea mitte kui midagi. Lk. 17 on toodud pelgalt 6 näidet mõistatustekstide erinevate disainimismooduste kohta — ja see on enam-vähem kõik. Tollal, kui ma seda raamatut kirjutasin, oli vähegi selgema ülevaate saamine mõistatuste semantilis-leksikaalsest kujundiplaanist tõesti juba tehniliselt üsna vaevaline, kuna mõistatuste andmebaasi kui sellist polnud veel olemas, oleks tulnud teha käsitsi massiivset kopeerimis- ja korraldustööd jne.
Teiseks on mõistatustes toimuvad semantilised teisendused kardinaalselt erinevad retoorikas valitsevatest metafooriloome põhimõtetest ja ma pean kurbusega tunnistama, et ma pole senini suutnud pihta saada ühelegi üldreeglile, mis siin kehtivad, ega tea ka, et keegi teine oleks neile edukalt pihta saanud.

Retoorilistes metafoorides on ülekannetel üsna selge ja kindel suunitlus:
abstraktseid asju on hõlpus termineerida konkreetse leksika kaudu — kuid mitte vastupidi;
ideaalseid objekte on hõlpus mõtestada materiaalsete objektidena — kuid mitte vastupidi;
saab väga hästi kõnelda mentaalses sfääris toimuvaist protsessidest füüsilise maailma protsesside terminites — aga mitte vastupidi. Jne.

Ühesõnaga: on kerge mõelda ja kõnelda keerukamaist ja segasemaist asjust lihtsamate ja selgemate asjade terminites, rääkida ka vähemtuntust tuntuma kaudu jne. — kuid mitte vastupidi.

Naturaalne ruum, füüsiline maailm, füüsiline kausatsioon, tuntumad energialiigid (mehaaniline ja soojusenergia) — need on igapäevaste e. nn. konventsionaalsete metafooride tavalisimad allikalad, st. need osad maailmast, millede abil toimub kõige sagedamini muude maailmaosade metafoorne modelleerimine ja mõtestamine, ja neid äsjanimetatud maailmaosi designeeriv leksika ongi see, mis põhiliselt moodustabki igapäevaste käibemetafooride leksikaalse põhiarsenali.

Vanasõnad näiteks järgivad neid metafooride konstrueerimise üldsuundi täiesti regulaarselt.
On kaks paari distinktsioone, mis vanasõnades valitsevad metafoorireeglid põhiliselt paika panevad:
1) mitteinimlik / inimlik ja
2) naturaalne / kulturaalne (või: füüsiline / mentaalne — ma ei oska öelda, kumb on just täpsem).
Seega siis:
Kõik mitteinimlik on ühtlasi naturaalne.
Inimlik jaguneb naturaalseks (so. füüsilised ja bioloogilised küljed inimesest) ja kulturaalseks (inimese mentaalne tegevus, intellekt, sotsiaalsed aspektid, eetika jne.).
Ja siit saame formuleerida küllalt lihtsad ja paikapidavad üldised rusikareeglid paröömiliste metafooride lahtimõtestamiseks:

1. reegel: Kui vanasõna väline, bukvaalne sisutasand jääb tervenisti n-ö. spetsiifiliselt inimliku regiooni alale (st. mõistuse, eetika, sotsiaalsete suhete, abstraktsete mõistete vms.) alale, siis pole vanasõnas midagi "ümber mõtestada": kõik on juba nagunii seal, kuhu tavaliselt asju ümber mõtestatakse:

[Mitmed autorid, kes püüavad metafoori kirjeldada teatavate semantiliste tunnusjoonepaaride abil, teevad selle vea, et ei arvesta, et kõik abstraktne seondub inimesega (ja ka inimese poolt toodetud asjad, kui materiaalsed ja elutud nad "objektiivselt" ka poleks, seonduvad inimesega). Nt. Nigel Barley mudel vanasõnade kohta:

Või Elli-Kaija Köngäs-Maranda tunnusepaaride skeem mõistatuste semantiliseks analüüsiks:

Kardan, et sedalaadi skeemid pole metafoori analüüsiks heaendelised.]

2. reegel: Kui teksti bukvaalsisu on, vastupidi, tervenisti mitteinimlikku järku — räägitakse nt. loomadest, taimedest, asjadest, ja neile preditseeritakse normaalselt kohalduvaid tegevusi, omadusi jne. — siis tuleb kogu tekst ümber mõtestada inimkohaseks:
  Magaja kassi suhu ei jookse hiir
  Kuidas lind, nõnda laul
  Käbi ei kuku kännust kaugele
  Vaga vesi — sügav põhi
  jne.

3. reegel: Kui inimene figureerib juba teksti bukvaalsisus (kas otse nimetamisi või grammatilise maski tagant, nagu Kes..., see... -vormel või see impersonaalne sina, kelle poole vanasõna alatasa pöördub vm.), aga mainitavad inimtegevused, -omadused jne. on elementaarset, naturaalset järku (füüsilised, bioloogilised), ning tekstis võib osaleda ka mitteinimlikku järku referente (nt. loomi või taimi) — siis tuleb vajalik miinimum neid elementaarinimlikke ja/või mitteinimlikke konstituente ümber mõtestada "kõrginimlikeks" (kulturaalseteks, mentaalseteks, eetilisteks, sotsiaalseteks vms. tegevusteks, suheteks jne.) ja vajadusel ka mõned mitteinimlikud referendid inimlikeks:
  Kes teisele auku kaevab, see ise sisse kukub
  Ära müü karu nahka, enne kui karu maha lastud
  Uppuja haarab õlekõrrestki kinni
  Kui saad üle koera, saad ka üle saba
  jne.

Kõigil senistel juhtudel mõtestub tekst ka bukvaalses, välises sisuplaanis enam-vähem siledalt ja vastuoludeta, ainult et see pole muidugi vanasõna tegelik tähendus.
Sellest teisendussuunast — "mitteinimlikult inimlikule" — on eesti aines vaid haruharvu erandeid. Olen leidnud selliseid õieti vaid kaks:
  1) Mis noor mees teeb, seda vana mees rikub Vestringilt: 'Mis noorkuu külmetab, seda vanakuu sulatab';
  2) Hommikune külaline läheb ruttu ära, õhtune jääb öömajale: 'Hommikul alanud sadu lakkab ruttu, õhtul alanud kestab kauem'.

Me teame aga väga hästi, et kaugeltki kõik vanasõnad ei käi ju inimese ja ta "kõrginimlike" aspektide kohta: on suur hulk ütlusi nt. aastaaegade, ilmastiku, maastikuelementide, taimede, loomade jm. kohta. Neid mitteinimlikke objekte ei tähistata aga vanasõnades pea kunagi inimmaailmast laenatud metafooridega (nimetasin just paar haruldast erandit eesti proverbloorist). Vanasõnade metafoorigrammatika ei luba neil semantilistel regioonidel (loomad, taimed, ilm jne.) olla ka üksteise metafoorideks: loomadest ei räägita taimeterminites ega vastupidi, ilmastikust loomterminites vms. Neid ei saa vanasõnades tituleerida üldse mitte mingil metafoorsel moel, vanasõnad väldivad nende nimetamisel ka eufemisme (mis põhimõtteliselt muus folklooris on laialt pruugitav). Neid saab vanasõnades nimetada ainult nende "õigete" nimedega — st. kutsuda koera koeraks, kuuske kuuseks, vihma vihmaks jne.
Küll aga saab neile preditseerida midagi kujundlikku, ja sel juhul on teksti väline, bukvaalne tähendus semantiliselt "murtud": troop ei kata teksti tervikuna ja välisesse sisuplaani tekib tähenduslik vastuolu või kokkusobimatus.
Ja ka kujundliku predikaadi valikul välditakse reeglina mitteinimlike regioonide omavahelisi asendusi — kujundlik predikaat (kui ta on metafoorne) valitakse siis reeglina inimmaailmast, st. tekitatakse personifikatsioon:
  Kivi ja känd on metsa peremees
  Tamm kasvab, kasukas seljas, pea paljas
  Tuul on seltsimees
  Hundile on udu onu, vihm veli, kaste kaelalõikaja

Tänapäeva retooriline personifikatsioon näib seega olevat geneetiliselt midagi "surnud animismi" taolist, kuna selle taga on tänini lahendamata üliprobleem: kas kõik, mis iganes maailmas toimub, toimub spontaanselt või kellegi tahtel — ehk veel üldisemalt: kas inimene mõtles Jumala (nagu muudki mütoloogilised võimumehed) välja omaenda näo järgi või lõi Jumal inimese oma näo järgi?

St. metafooriloomes on inimesel väga eriline ja vastuoluline koht, ja meile, kes me oleme inimesed, on see ka intuitiivselt väga hästi mõistetav: inimene on mingite oma külgedega iseenda jaoks kõige käsitamatum ja problemaatilisem objekt, ja teisalt on ta mingite oma teiste külgedega enda jaoks kõige tuntum ja arusaadavam osa maailmast, kuna ju inimene veedab oma elu algusest lõpuni sellesama inimnaha sees ja tal on inimese meel ja talle pole antud mingit valikut omada mõnda muud.

Ja selles plaanis on personifikatsdioon troop, mis vastandub kõigile muudele metafooritüüpidele. Ning nüüd me võimegi siis formuleerida vanasõna-metafooride kohta 4. reegli:

4. reegel: Kui vanasõnatekst on semantiliselt "murtud", st. oma bukvaalsisu poolest vasturääkiv ja kokkusobimatu ning sellisel algkujul mõtestamatu — siis võib inimlikku mõtestada mitteinimliku terminites või ka mitteinimlikku inimliku terminites. (Aga mitteinimlikku ei saa nimetada inimliku terminites.)

Teises plaanis käib vanasõna kohta ka see teadvustamatu rusikareegel, et teksti algusest lõpu poole liikudes võib kujundlikkus säilida või tekkida, kuid mitte kaduda. St. kui meil on, ütleme, kaks teksti:
  1) Naiste viha on nagu vesikaare tuul: ei jäta enne kui vesi lahti ja
  2) Vesikaare tuul on nagu naiste viha: ei jäta enne kui vesi lahti,

siis ei jää üle arvata muud, kui seda, et 1. lause on lause naiste viha kohta, 2. lause aga ütlus vesikaare tuule kohta (mida võrreldakse naiste vihaga).

Läheme nende eelmärkuste järel nüüd mõistatuste kujundileksika juurde.

Nagu juba kurtsin, saan sellesse anda vaid väga deskriptiivseid ja pinnalisi sissevaateid. Esiteks seetõttu, et olen selle suhtes semantiliselt nõutu ja pime. Teiseks seetõttu, et meie ajavaru on üsna piiratud. Kolmandaks on see sissevaade piiratud ka empiirika plaanis: kuna siinne vaatlus ei põhine kogu ligi 80 000 teksti suurusel arhiivimaterjalil, vaid ainult u. 2500-l valiktekstil, mõistatustüüpide "tiiteltekstidel" (või "normaalvormidel").

Ja kui see vaatlus vahetevahel püüab robustsel viisil juttu teha asjade sagedussuhetest, siis pidagem meeles, et seegi on näide "kehvikute statistikast", millest SFL I, ptk. 4.2 juttu oli: iga sagedusnäit on siin läinud tiitelteksti järgi kirja "ühe pallina", olgu selle tiitli taga siis tegelikku produktiivsusvõimsust kas pea olematult (nt. üksainus arhiivitekst) või üliküllaga (ligi 1000 teksti) — ja kuna "kehviktüüpe" on ka mõistatuste üldkogumis ikkagi kõige enam, siis selline statistika kajastab suuresti just "kehvikute maailmas" toimuvaid protsesse ja seal nähtuvaid dominante.

Loomulikult pole meil siin võimalik jälgida ka kujunditerminite vahelist variaablust e. sünonüümiat, mis tegelikult on mõistatustes üsnagi vohav.

Teadaolevate või anonüümsete autorite (üldiselt hiline ja üldiselt lõppriimiline) mõistatuslooming on siit ainest ühtlasi meelega välja jäetud, kuna see on folkloorsete mõistatuste üldtaustal hoopis teisest ilmast pärit aines.

Kui püüda lähtuda siingi "maailmalisuse" kriteeriumist, siis võib öelda, et mõistatused jagunevad oma kujundiloometehnika poolst kõige jämedamas plaanis kaheks:

1. Tekstid, kus kujundil on mõisteregiooni selgelt fikseeriv substantiivne või agenti osutav "tipp", st. et kirjeldaval lausel on süntaktiline alus — neid on järgnevas nimetatud määratletud subjektiga v. "agendiga" tekstideks:
  Hani haljas, pea paljas — Viht
  Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas — Ader
  Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal — Kukk
  Suvine poisike, sajakordne kasukas — Pähkel
  Üks halg kütab kaht ahju — Lehm lakub oma nina
  Siidikera, niidikera, seitse auku sees — Pea
  Kuum kivi aida all — Lehma udar
  Must mulk, punane pulk — Porgand
  jpt.

2. Tekstid, kus selline substantiiv-agentiivne "tipp" puudub ja mõistatatav objekt esitatakse ta tegevuste, omaduste, suhete, kohtade, aegade vms. kaudu kaude ja "anonüümselt" (kuigi neis predikaatides võib olla vahel ka ilmseidki vihjeid referendile endale) — selliseid on siin nimetatud määratlemata subjektiga v. "agendita" tekstideks:
  Kaks korda sünnib, ristimata jookseb — Kanapoeg
  Kanda jõuad, lugeda ei jõua — Juuksed
  Seest siiru-viiruline, pealt kullakarvaline — Sibul
  Rõngas, rõngas, köksti — Koer heidab magama
  Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: mul ükskõik — Vanker, regi ja hobune
  Heinte peal käib, ei kabise — Vari
  Jaluta jookseb, käsita karjub, valuta vingub — Tuul

A. MÄÄRATLETUD SUBJEKTIGA MÕISTATUSED

Püüame lähemalt sisse vaadata mõnesse 1. põhiklassi kuuluvasse mõisteregiooni.

LOOMAD

Kui koondada esinevad zooterminid mingiteks "põhitasandi klassideks" (härjad-lehmad-vasikad-mullikad-õhvad koos, koerad-penid-hatad-litad-rakad-kutsikad koos jne.), siis favoriidid meie aines olid:

1) veised — 85 teksti; 2) sead — 51; 3) hobused — 49; 4) lambad-oinad — 43; 5) kana-kukk — 42; 6) koerad — 40; 7) lind, tsirk (üldnimena) — 24; 8) kitsed-sokud — 20; 9) karu — 20; 10) hunt, susi — 19; 11) hiir — 15; 12) hani — 13

Võrdluseks võib tuua andmed "loomade edetabeli" alguseotsast u. 60 eri rahva vanasõna- (ja kõnekäänu-) -valimitest pärinevas aines:
1–3) koer, hobune ja veis; 4) kana ja kukk; 5) hunt; 6) siga; 7) kass; 8) lammas ja oinas; 9) kala (üldnimena); 10) eesel, muul; 11) lind (üldnimena); 12) kits ja sokk

Kummaski nimistus on siis 12 ja neist 9 on ühised. Pingeridades nähtub umbes sama üldprintsiip: alul tuntumad koduloomad ja -linnud, siis traditsioonilised metslomad (hunt, karu), siis linnu ja kala üldnimetused jne. Konkreetikas on muidugi ka suurigi erinevusi — nt. koer pole eesti mõistatustes olnud kaugeltki nii inspireeriv kujundivahend kui maailma vanasõnades.

Vaatame mõnedes produktiivsemais loomaklassides nähtuvaid stereotüüpe veidigi lähemalt.

Veised

Härg on siin sagedasim termin (ligi 50 esinemust meie valimis), ja talle vastavate lahendite hajuvus on masendavalt suur.
Tõsi küll, nii vanasõnades kui ka mõistatustes ei ütlegi metafooride substantiivsed "pead" või "tipud" ise tihti midagi eriti selget ja määravat teksti terviktähenduse kohta. Asjad paneb lõplikult paika tekstiline ümbrus (kontekst), milles nad figureerivad.

Härja juures on mõistatustes üheks stereotüübiks komme ära näidata härja värvi.

Hall härg tähendab valdavalt just veskit või käsikivi:
  Hall härg, hangus sarved (võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile) — Veski ~ Talutuba
  Hall härg, auk seljas — Veskikivi
  Hall härg möirgab nurgas — Jahvekivi
  Hall härg, neli sarve, sööb valged toitu — Veski
Veskit tähendav härg ei pea küll olema ilmtingimata hall:
  Kaits härgä üte ikme otsan — Veskikivid
Ja hall härg võib teisalt tähendada ka mõnesid toidunõusid ja toite:
  Hall härg, allikas seljas — Õllevaat
  Hall härg, mäda selg — Puder ja võisilm
Aga ka:
  Hall härg ajab sarved räästa — Suits

[NB! Siin kui ka edaspidi näeme järjest, et mõistatuse kujund on väga valdavalt orienteeritud lahendasja välimusele, meeleliselt tajutavaile külgedele.
Vanasõnade juures näiteks on asi sootuks teisiti. Vanasõna on didaktiline, vanasõnade kommunikatiivseks põhifunktsiooniks on vastuvõtja käitumist suunata, anda talle otse või kaude õpetusi, soovitusi, hoiatusi, käske-keelde. See saab toimuda ainult hinnangu-modaliteedi, aksioloogilise vaheastme kaudu, meeletehtega: 'Mis on hea ~ kasulik, seda tee!' / 'Mis on paha ~ kahjulik, seda ära tee!'.
Näiteks:
 • Kelle jalg tatsub, selle suu matsub — ennustatav suumatsumine viitab ilmselt söömisele ja laieneb sedakaudu heale, jõukale elule üldse; see kõik on ilmselt hea; kuna need hüved väidetavalt tulenevad jalatatsumisest, st. töötegemisest, siis järelikult on ka see hea; seega implitsiitne soovitus: 'Tee tööd!'
 • Varane lind pühib nokka, hiline saputab tiibu — umbes sama mõttekäik, ainult positiivne ja negatiivne liin (hea/halb, soovitus/hoiatus) on toodud paralleelselt.
 • Pill tuleb pika ilu peale — "pill" on äratuntav-fraseoloogiliselt nutt, ja seega paha asi, kuna vihjab kurbusele ja selle mõeldavaile põhjustele; kuna kõik see tuleneb väidetavalt "pikast ilust", siis on ka too paha ja sellest soovitatakse niisiis hoiduda.
 • Suur tükk ajab suu lõhki — lõhkine suu tähendab päris ilmselt miskit paha (valus ju n-ö. jmt.), st. ka selle põhjuslik eeldus, "suure tüki suhuajamine", on paha ja vanasõnas peitub kaudne soovitus seda mitte teha.
See aksioloogiline 'hea/paha'-märgistus, probleemi pragmaatiline külg peab kuidagi väljaloetav olema juba teksti bukvaalsisust endast.]

Ka must härg on folklooris küllalt tuntud stereotüüp (vt. nt. Archer Taylori käsitlust "The Black Ox" (FFC 70, 1927).
Ja kui halli härja korral olid tekstides sagedased a-alliteratsioonid, siis musta härja korral m-alliteratsioonid — tal on nt. mugulad v. mügarad v. mugalised vms. sarved. Kuid NB! — seegi lisandus ei anna veel kujundile lõplikku tähendussuunda, sest
  Must härg, mügarad sarved, liigutab lihast pakku tähendab kirpu,
  Must härg, mugalised sarved, kolm korda sööb aastas tähendab lambaraudu,
  Must härg, mugulas sarved, läheb järvejää peale, pistab sarved sisse lopsti tähendab aidavõtit.
Teisalt näeme, kuidas kujundi koostamisel kasutatakse ära valmismooduleid, omamoodi "legosid", mis omal jõul suudavad vihjata lahendile vaid üsna ebamääraselt.

Veel võib mõistatustes ette tulla valge härg, ja tema on miskipärast tihti mäe peal, kuid lahendile annab ikka lõpliku suuna alles teksti lõpupool:
  Valge härg magab mäe pääl, igaüks annab musu — Kaljakapp
  Valge härg magab mäe otsas, üks sarv pääs — Kirik

Viimases tekstis on härjal ka sarved, ja sarvi oli tal mujalgi: hallil härjal olid hangus sarved, mustal härjal mugulad sarved jne. Veel on nt. alliteratiivne:
Punane härg, pusijad sarved — Jõhvikas oma õietupsudega
Kuid sarvedel ei pea tingimata olema epiteeti ja see ei pea tingimata allitereeruma härja värviga:
  Must härg magab, sarv läbi seina — Sepalõõts
  Härg laudas, sarved väljas — Mõõk
Viimane on ühtlasi hüperstereotüübi 'Miski kuskil (sees), osa temast väljas ~ mujal' järjekordne esindaja, niisamuti ka
  Härg all maa, händ pääl maa — Kaalikas
  Härg kodu, sooled metsas — Kooritud palk

Ja veel üks stereotüüp, mis võib olla kehastatud üsna mitmesugusesse leksikasse, sh. härga ja tema sarvedesse:
'Üks X, teatud (ühes suurem) hulk Y-sid':
Üks härg, sada sarve — Äke
Üks härg ja kolm sarve — Kolmeharuline hang
Üks härg ja kuus sarve — Kangaspuu riidepakk
Kõikjal viidatakse mingile sakilisele, "sarvilisele" kontuurile.
Sama stereotüüpi esindab veel
  Üks härg, kaks labaluud — Regi

Härg võib mõistatustes ka häälitseda ja ta hääl on tüüpiliselt möirgamine või mörisemine:
  Hall härg möirab nurkas — Käsikivi
  Must härg möriseb ilma söömata — Õllevaat
  Härg läheb möirates mäele, ei ole kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest — Torupill
Kahes viimases mõistatuses on härjal ühtlasi kõht tühi.
Häälitseva härja lahend on tihti seotud kirikuga — on see siis kirikukell või ka õpetaja ise:
  Härg möirab iga kuue päeva taga — Kirik
  Härg mürräs müürü sisen, suurõn pikän pedäjän — Kirikukell
On tekkinud ka kontaminatsiooniline vorm, mille lõpupool on ilmselt laenatud mõistatusest Mees läheb lakka, lihaliud pea peal:
  Härg müüg müürü pääl, lihaliud pää pääl — Kukk

Mõistatustes on veel stereotüüp
'Keegi ajab kedagi taga, aga kätte ei saa', sellessegi on proovitud härja kujundit kohaldada:
  Härjad ees, härjad taga, ei saa, ei saa kummagit kätte — Äke

Va-va-alliteratsiooni sobib peale valge härja ka vana härg:
  Vana härg, vaglas seljas — Katusesammal
  Vana härg, vasksed sooled — Kannel

Lehm

Lehma kohtab mõistatustes palju vähem kui härga — meie valimis ainult ligi 20 tekstis.
Kõigepealt, ons lehmal mõistatustes härjaga midagi ühist?

Selgub, et veidi on:
  Must lehm, mugurad sarved, kena lehm, keigud sarved, tuli ammudes arusta, ihkudes ihasalusta, ei ole kõhus kõrrekesta, maus marjavarrekesta, ise täis kui tiine puuki — Torupill
Ja veel üks lähedane ke-ke-alliteratsiooniga tekst:
  Kena lehm, keerud sarved, tuleb mäest mängides ja orust huikudes — Rohutirts

Folkloor laenab vabalt motiive, kõlasid jm. elemente kust iganes kuhu iganes — nt. ka regilaulus kohtab kuskilt kuhugi siirduvaid veiseid:
  Me oleme mehed kui metsapullid,
  Aru Jaani hallid sõnnid.
  Me läheme mäele möirates
  ja kaasikusse karates

Härg ja lehm on mõlemad veidi seotud ka tule ja suitsuga:
  Hall härg ajab sarved räästa — Suits
  Lehm lätt lauta, viskap hanna lauda otsa pääle — Tuli ahjus ja suits

Muidugi assotsieerub lehm tugevasti piimaga. Lahendused hajuvad jälle, edasine konkreetika täpsustab lahendvihjed, kuid üldine stereotüüp on
'Niisugune (mingit karva vm.) lehm, naasugune (mingit värvi vm.) piim':
  Kiriv lehmäkene, valgõ piimäkene — Kanepitera
  Valge lehm, must piim — Mahlakask
  Väikene lehmäkene, makus piimäkene — Mesilane
Lehmakese deminutiivid näivad olevat valdavalt lõunaeestilised ja neis võib olla üsnake hulk vene ja läti laenu.
[NB! see, et nt. piim pandaks tähendama mingeid muid vedelaid-püdelaid aineid, nagu kasemahla, vett vm., on tavalises retoorilises metafoorikas üsna räige reeglirikkumine, kuna seal seostatavate semantiliste maailmade vahel peab olema piisav distants. Kuid fraseoloogia ja mõistatuse piirialal leidub rohkesti omalaadseid "kenninglikke" genitiivkonstruktsioone, ja üks neist on ka musta lehma piim v. pika lehma piim, millega mõeldakse vett, kusjuures väljend ise ei funktsioneeri ilmselt mõistatuse, vaid pigem mõistukõnelise ütlusena.]

Ka lehm on tihti värviline.
Üht musta lehma ülal juba kohtasime, kuid neid on teisigi:
  Mullu poegis must lehm, tänavu süüa ternespiim — Talirukis
  Must lehm, üks kõrv, üks nisa — Teekann
  Musta lehmä mulle-rulle, tuovritäie vettä juone (eR) — Saunakeris

Tõmmu lehm tähendab enamasti linakupart, nt.:
  Tõmmu lehm tõtsa-vatsa, igas vatsas vasikas
  Tõmmu lehmal viis udart, igas udaras üks poeg

Valge lehm, kel must piim, oli äsja mahlakask. Sellest on teinegi variant:
  Valge lehm, sada sarve pääs, ühest nisast lüpsetas

Verev lehm võib eL-is tähendada veel päikest:
  Verev lehm nõsõs, härg hiit magama
  Verrev lehmäkene süü läbi aia läätsi

Ja veel: lehm assotsieerub alliteratiivselt ja mõisteliselt lambaga, ja nad on seoses paljudes kohtades folkooris ja mujal:
  Lepiklinnud, lehmad, lambad,
  haljas rohi jalge all,
  sagarlised pilvesambad
  taevakummil kumeral
  (Kelle luuletus?)

Lehma (või veise üldse) ja lamba liide on andnud võimaluse seostada tähenduses metonüümiliselt jalatseid ja sukki-sokke:
  Lehm köüdetäs lambalõ sälgä
  Liha magab lamba sees ja lammas magab härja sees

Vasikas on eesti mõistatustes täiesti juhuslik ja haruldane, meie valimis vaid 2 mõistatust:
  Must vasikas, valge pea — Vahutav oja
  Vasikas vana härja nina all — Ahi ja kolle
[Viimasele leidub vanasõnades paralleel nn. püksituule laskmise kohta:
  Vasikas tuleb ikke kõige enne oma ema nina alla]

Sead, põrsad jne.

Siga kui "põhitasandi liiki" tuli meil ette u. 50 mõistatustüübis.

Siga on silmapaistvalt sagedane nt. mõistatustes, millel on tegemist ahju ja koldega:
  Must siga läheb lauta, ajab punased põrsad välja — Roop ja söed
  Põhk punaseid põrsaid täis — Söed

Sea ja ahju seos on huvitav sellepoolest, et ei näi olevat üldse oluline, mis just täpselt mida tähendab, st. sama kujund ei pea tähendama kõikjal täpselt üht ja sama, kuid jääb tähendama siiski midagi sellest ainepiirist pärinevat:
  Must siga läheb lauta… — siin oli ahi laut ja siga roop,
kuid siga v. emis võib olla ka leivalabidas (st. teine, kuid samuti ümara kontuuriga asi):
  Siga läheb lauta, sibul seljas — Leibu pannakse ahju
Ja siga võib olla ka ahi v. keris ise:
  Must siga, mulke täis — Saunakeris
  Siga hingab igast harjasest — Saunakeris
  Siga surnud, harjased liiguvad — Suits kerisest
  Must emis nurkas, punased põrsad põlle sees — Kolle

Paaris mõistatuses võib siga tähendada liikuvaid ja häälitsevaid tööriistu:
  Siga vingub, sitt suus — Oherdi
  Tsiga ving, viga suuh, orik sõit, oda säläh — Käsikivi
[Vingumistavu seostatakse sea ja põrsaga ka ütlustes, nagu Viis viga vinguril seal või Ei see siga sigine, kes ei vingu viiessagi (viimane on usundlik mõistukõne ja soovitus pruudile pulmas palju nutta, kuna vastupidine käitumislaad oleks halvaendeline).]

Ka käsikivi juures näeme sea-kujundi veidrat hargnemist. Vahutava suuga kulti kohtame ka võrdlustes, aga samuti mõnedes eL mõistatustes:
  Pahrukene nulgah, aa valget vattu suust vällä — Käsikivi
Vrd. ka: Orik valge vahu sees — Veskikivi

On püsistunud ühend pool siga [+ pool midagi muud], mis on huvitav sellepoolest, et ta on selge metonüümia (mis mõistatustes on üsna ebaharilik) ning tähendab sea küljest pärinevaid asju:
  Pool siga, pool otra — Vorst (sea küljest pärineb siin soolikas)
  Pool siga, pool kuuske — Peahari (sealt pärinevad siin harjased)
Analoogilisi metonüümiaid võib kohata küll ka terve seaga:
  Siga ees, lina taga, ümber puu, läbi veise — Saapa õmblemine (harjasest naaskel, lõng, saapaliist, saabas ise)
[Vrd. ka eespool toodud näited härja, lehma ja lamba kujunditega, mis tähendasid sukki-sokke ja jalatseid.]

Kui on mingi loenduvate asjade komplekt või komplekt, mille hulgas on üks erand, võib seda metaforiseerida mitmel erineval moel. Üks neid võimalusi on vanaloom ja noorloom:
  Vana emis, seitse põrsast — Nädal
  Katesse emmist, kaits pahrukest — Sõrmed (sh. 2 pöialt)

Veel on sigadel seos mesipuu ja mesilastega, mis on samuti näitlik sellepoolest, et taas pole ilmselt oluline, mis teksti elementidest just täpselt mida tähendab, peaasi, et oleks mõistatuslik:
  Puu emis, pugalad pojad — Emis on ilmselt mesipuu, kusjuures ilmselt pakktaru, pojad on mesilased
  Puupuru, vitsavõru, tammetõru, hellad emised, kurjad kuldid, pugalad põrsad — see on kokku mesipuu (ma ei julge arvata, kas see viitab kuidagi mesilaste siseliigitusele)

Hobused

Hobune on ka elus liikuja, st. veo- ja sõiduloom, ning tal on mõistatustes täheldatav seos mitmete liikuvate asjadega:<

(1) Laeva ja lootsikuga:
  Hobu ohjata, mees piitsata, tee tolmuta — Laev
  (Kuid Hobu jookseb ohjata võib tähendada ka tuult)
  Pime hobune käi ilma ohjete — Lootsik
  Hobu jookseb, kraav jääb taha — Laev
  Vana hobune, kuus küljeluud — Lootsik

(2) Tule ja suitsuga:
  Punane hobune, must saba — Tuli ja suits
  Hobu tallis, saba räästas — Tuli ja suits
  Hobene lätt ohjuga taevale — Suits
  Hall hobune sööb läbi katuse kaeru — Suits (kujundi motivatsioon näib mulle hämar)

(3) Jõega:
  Hobu jookseb ohjata oli äsja laev, kuid võib olla ka jõgi
  Hobene joosk, ohja saisva — Jõgi
  Hall hobune, rohelised aisad — Jõgi

(4) Veskiga:
  Hobu sõidab, olgu suvi ehk talv, tolm ikka taga — Veski
  Hobune jookseb, tee ei vähene — Veski
  Neli hobust, ühed ohjad — Veski

"Kaugete meteoroloogianähtude" kohta on miskipärast püsistunud kauge hobuse kujund:
  Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kostab meie maal — Äike
  Teises ilmas rakendatakse hobust, look paistab meie maale — Vikerkaar

Taas näeme ka n-ö. Kaivola-Bregenhøj hüperstereotüüpi 'Miski kuskil, osa temast väljas ~ mujal':
  Hobu tallis, saba räästas — Tuli, suits
  Hobune tallis, kabjad väljas — Sarikad
  Hobune tallis, pea väljas — Nuga tupes
(Meenutagem härga tallis, kel olid sarved väljas, mis tähendas mõõka)
  Täkk tallis, m-id väljas — Maja sarikad

Ning ka hobuse kujundit on kasutatud rajamaks stereotüüpmalli 'Mitu sarnast + erand' (vrd. nädal ja päevad ning sõrmed ja pöial eelnevas):
  Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli — Sukakudumine

Lambad, oinad, talled
Siin paistab kõigepealt silma püsimotiiv ...oinas ~ lammas tatsutab külatänaval ~ tanumis, mis meenutab 2–3 värsi pikkust regilaulujuppi. See on kindlasti geneetiliselt sidus tsükkel, kuid mõistatuste lahendused hajuvad taas suuresti tekstide lõpuosade järgi:
  Laane lammas, latu oinas taarutab külätanuvas, villad juoksevad müöda maad — Heinakoorem
  Kena oinas, keigud sarved, tantsib külatänaval — Saan
  Keräpää oinas, ketsu sarve, tatsuteb külätanumit müüdä, otsib villatsit rõõvit — Rätsep
  Otti oenas, läti lammas, tatsutab mööda tänavat — Konn
  Vee voonake, järve lambake, kükitas külä tanumin — Konn
  Viro vuun, läti lammas, huunih hullas, tanomih tallas — Tuisk
  Mis um uru oinas? — Vähk

Stereotüübid asetuvad eriti tihti mõistatusteksti algusse. Mees läheb metsa… on üks neist, sellest tuleb juttu veidi edaspidi.

Laut lambaid täis… on teine stereotüüpne algus. Ja taas näeme, et see algus determineerib mõistatuse tähendusest vaid üsna vähe: kuskil on palju kedagi-midagi, teksti lõpuosa määratleb objekti täpsemalt:
  Laut lambaid täis, kena oinas ~ keraoinas keskel — Tähed ja kuu
  Laut lambaid täis, ühelgi pole saba — Leivad ahjus
  Laut lambaid täis, kõik söövad ühe kõrre otsast — Inimesed kirikus (laulavad sama laulu)
  Laut lambaid täis, läte on keskel — Tangupuder võisilmaga
Lamba ja lauda alliteratiivset seost esindab veel
  Lihane laut ja luised lambad — Suu, hambad

Veiste ja sigade juures nimetasime juba n-ö. loomse materjali metonüümiat, kus lambad samuti esinevad:
  Lammas magab lehma maus — Sukk pastlas
  Liha magab lamba sees ja lammas magab härja sees — Jalg sukas, sukk saapas
  Lehm köüdetäs lambalõ sälgä — Tsuug aetakse jalga
Põhimõtteliselt sama villa-metonüümiat võib lammas tekitada ka väljaspool seoseid partnerloomadega:
  Ahk lammas, hand küllen — Kinnas
  Must lammas, valge moka — Kinnas
  Hahk oinas, hangu sarvõ, verevä villa, pükkä' ei saa — Nööridega hall särk
(NB! Viimases tekstis, nagu ka tuulikut tähendava härja mõistatuses, esineb algusstereotüüp Hall x, hangud sarved…)
  Isänd istub oina sellän —Särgikaelus
  Käsi oisu persen — Kinnas käes

Ja siingi välgatab taas "Kaivola stereotüüp":
  Oinas laudah, pää väläh — Tatt ninast väljas
Viimane on ilmselt suguluses retooriliste mõistaandmistega, mida folkloor on tekitanud mitmete juhtumite tarbeks, nt.:
  Tallekesed trepi ees! (st. sul on tatt ninast väljas)
  Kitsed lähevad orasele! (st. sul on rõivasaba sobimatult kõrgele kerkinud)

Kuked-kanad

Kukk on mõistatustes palju sagedasem kui kana.

Kana on tihti seoses pesa ja munadega Mõista, mõista mõõru -algulises tsüklis (vt. selle kohta lähemalt mõistatuste antoloogia saatesõnas):
  Mõista mõõru, katsu kääru, käärus kaks kanapesa, üks oo uus, teine vana, ää tee sõrmi sitatses — Uued ja vanad kartulid põllul
  Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, käärus kanapesa, seitse muna sees, igal munal ise nimi — Nädalapäevad
  Mõsta mõõru, katsu kääru, käärus kaks kanamuna — "Meesterahva riistad"
  Mõista, mõista mõõlu, kassihand kaalu, kaalun kanamuna — Laps hällis
Kuid ka teises, "kosmogoonilises" tsüklis, kus on 1 tamm, 12 haru jne., tuleb ette
  Kanapesäh katstõistkümmend munna, õgal munal esi nimi — Aasta ja kuud

Kana ja muna seos on folklooris üldse väga tugev. Muna on ümmargune ja ta võib mõistatustes nn. imidžimetafoori vahendusel tähistada lihtsalt mitmesuguseid muid ümaraid asju, nt. puu- ja juurvilju — see on taas asi, mida vanasõnades praktiliselt ei juhtu (st. et loomsed ja taimsed terminid oleksid teineteise suhtes vastavalt allik- ja sihtterminid):
  Kana all, munad peal ~ Pesa maas, munad taevas — Õunapuu
  Kana maa peal, munad maa all — Kartulid
  Must kana, hahk muna — Kaalikas

Mitmesugused hulgi esinevad valged loomad võivad mõistatustes stereotüüpselt tähendada hambaid, ja kanad näivad Eestis olnuvat tüüpiliselt valged:
  Kaks õrretäit valgeid kanu — Suu ja hambad
  Punane õrs valgeid kanu täis — Suu ja hambad

Kukk, nagu öeldud, on eesti mõistatustes palju produktiivsem kui kana — meie valimis ligi 30 tüübis. Nimetame taas mõnesid algusstereotüüpe seoses kukega.

Must kukk, kuldsed [mingid kehaosad] — must ja kuldne määratlevad küll pisut lahendobjektide omadusi, kuid lahendid on siingi semantiliselt hajuvad:
  Must kukk, kuldsed suled — Pada tulel
  Must kukk, kuldsed sooned — Kannel
  Must kukk, kuldsed sarved — Kannel
  Must kukk, kuldsed siived — Püss
  Must kukk, kuldsed mokad — Vasklukuga piip (kukel mokad!)
  Must kukk, kuldsed kannuksed — Kardilustustega särk

Must kukk-stereotüüp laieneb veel sellest tsüklist väljapoole:
  Must kukk, valged lõpuksed — Kirikuõpetaja
  Must kukk kutsub kõik kihelkonna kokku — Kirikuõpetaja
  Must kukk kuuse otsas, viskab paska viljale — Kirikuõpetaja
  Must kukk, muru hari — Pudel
  Must kikas, mulk päälael — Pudel

Eelmistes näidetes oli ühtlasi märgata seda, et ka häälitsemine oli see, mis kuke mängutoomist tihti motiveeris: siin oli lahendites kandleid, oli kirikuõpetaja. Samuti on kuke-mõistatuste vastustes hulgi kirikukelli ja muid kelli:
  Kikas orõ pääl, sooligu orrõ all — Kirikukell
  Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas — Kirikukell
  Kukk laulab aida ulu all — Veise kaelakell
  Hingetu kukk laulab päevas mitu kord — Seinakell

Ning samuti mõistatuses kilgi kohta, kes ka on tunnuslikult häälitseja loom:
  Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kivises keldris, tammises tündris
[See mõistatus oli SFL I, ptk. 5.5.6 toodud reduplikatiivsete kvaasisõnade musternäitena (Mari Sarv nimetas seesuguseid oma kevadises ettekandes laaliateks ja näitas levikukaarti, mis veenis kõiki selles, et taolised laaliad on hästi sagedased just Kirde- ja Ida-Eesti mõistatustes).

Ning veel paar näidet, mis on geneetiliselt suguluses tulekahju tähendava eufemistliku punase kuke kujundi ja kõnekäänuga:
  Punane kukk katusel — Tulekahju
  Hall kukk, punane hari — Maja põleb

Kaklevad kuked tulevad ette ka võrdlustes (Kisuvad nagu noored kuked vmt.), samuti on hästi produktiivne mõistatus, mille kujundimotivatsioon pole mulle arusaadav:
  Kaks kukke kaklevad teine teiselpool mäge, elades kokku ei saa — Silmad

Koerad, penid, hatad jts.

Koer nagu kukkki on tüüpiliselt häälitseja loom, ta haugub kogu folklooris, sh. mõistatustes.

Linakolkimine ja linakolgits on kindlasti need asjad, mille järske helisid koera haukumine eesti mõistatusteloojaile kõige enam on meenutanud:
  Koer haugub, saba suus
  Koerad hauksid kolla-kalla, üle mäe mölla-mälla, mina hännast pidasin, savarood tegi riksa-raksa
  Hatt hauk, hamba tsilguse
  Peni hauk, perse pauk, sitamulk sõõluss sõklit
  Tillukene rakikene haugub, raudsaba jalge vahel

Teine tüüpiline haukuja on jälle pastor:
  Krantskaelaga peni hauk tõrdust
  Must koer, valge kurgualune, kuus päeva magab, seitsmendal haugub
(Viimane mõistatus on üks neist vähestest näidetest mõistatustes, kus tõemeeli võiks öelda, et siin väljendub sotsiaalne kriitika.)

Omamoodi metonüümilist operatsiooni näeme keele esitamises koerana, punase koerana (retoorikas on tavalisemalt mingi inimolend tervikuna koer):
  Punane koer haugub läbi luise aia
  Liha all, liha pääl, verev pinikene siseh

Päris huvitavalt on haukumine teisenenud läbi kõnelemise mõiste informeerimise mõisteks eL mõistatuses, mis pole kindlasti mitte juhuimprovisatsioon, vaid põlistunud folklooriüksus (arhiivis esindatud 5 üleskirjutusega):
  Kirev rakakõnõ käü maad-ilma piteh haukuh — Kiri

Veel võib punane koer värvi järgi tähendada tuld:
  Punane koer magab jahukerstus
  Punane koerake raksub raudriides (1 üleskirjutus, ehk improvisatoorne)
Vrd. ka Pini lätt peripäidi puudõ, mis samuti tähendab tuld.

Istuva või kükitava koera siluett on veel üks aineid, mis on inspireerinud looma mõistatusi kolmnurkse vm. sobiva kujuga designaatide kohta:
  Narva koer kükakille — Ader
  Külakuera kükküsilla, lugeb lainiju meresta (Kuusalu) — Võrgukupp
  Pini istus mäe külel — Nina
Viimane on taas ühisosa võrdlustega: Lõuna-Eestis öeldakse suure nina kohta Nigu pini ist mäe küle pääl vms.)

Näeme seega loomkujunditega mõistatustes moodustuvat hämarate kontuuridega stereotüüpe, mis lähtuvad ikka mingeist meelelistest tajudest või analoogiatest.
Ning nagu paljud muud naturaalsed asjad, nii on ka mõistatuste kujunditena kasutatud loomastik zipfilikus sagedusjaotuses, st. vähesagedasi loomi on kõigest kõige rohkem. Nende juures on stampe tuvastada raskem.

INIMKUJUNDID

Inimkujundid on mõistatustes vaata et produktiivsemadki kui loomkujundid, kuid eri termineid on mängus kindlasti vähem.
Inimkujundite juures paistab kohe silma paar tendentsi:
  1) nad esinevad väga tihti paariti või rühmiti;
  2) kui nad ei esine, siis on nad valdavalt spetsifitseeritud soo järgi ja on valdavalt just meestegelased: mees, poisike, vanamees, Kagu-Eestis ka teedakene;
  3) sotsiaalse seisundi järgi määratletud tegelasi (kuningas, saks jne.) on suhteliselt vähe.

Mees on mõistatustes ülekaalukas dominant.

Ja mehe juures nähtub tohutu algusstereotüüp Mees läheb…, ning selle sees omakorda väga produktiivne algusstereotüüp Mees läheb metsa…
Nagu ikka, täpsustab lahendi teksti lõpuosa. Kuid jälle, retoorilises metafoorikas oleks võimatu, et selle stereotüübi mõtestused jaguneksid juhtudeks, kus mees tähendaks lihtsalt meest, juhtudeks, kus ta tähendab midagi muud, nt. mõnd looma, ja juhtudeks, kus ta tähendab metonüümiliselt mõnd inimese kehaosa jne. — lühidalt, et mees võiks vabalt tähistada meest kui ka midatahes mitteinimlikku.

Toome näiteid, kus mees tähistab meest:
  Mees läheb metsa, viskab looga lumme — Mees kuseb
  Mees läheb metsa, pistab tiku tee veerde — "Asjal käimine"
  Mees läheb metsa, teeb ilma vardata kuhja — [Sama]
  Mees läheb metsa, viskab tindi tee äärde — Ninanuuskamine
  Mees läheb metsa, teeb noa ja kirveta kaks külimittu — Mees hammustab pähkli katki
  Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas — Mees lähkriga
  Mees läheb metsa, naba koju poole — Mees lähkriga
  Mees läheb metsa, soolikakimp seljas — Mees, köis seljas

Ja siin hakkab nüüd juhtuma midagi imelikku: mehel on midagi seljas või kaasas ja kõik see kokku hakkab moodustama mingit tervikagregaati, kus ei saa enam hästi arugi, mis on mis:
  Mees läheb metsa, silm ees, teine taga — Mees, kirves seljas
(st. kirvesilm — klassikaline "surnudmetafoorne" silm — on ilmselt taga, mehe enda bukvaalsilm ilmselt ees)
  Mees läheb metsa, ise vaatab tagasi
seegi tähendab kirvega meest, kuid kirvesilm on metonümiseerunud juba tagasivaatamiseks, st. mehe enda ja kirve osad on veel sügavamalt kokku sulanud.
  Mees läheb metsa, pale kodu poole
ka see on kirvega mees, ja võime küsida rumala küsimuse: kas siin mees tähendab juba personifitseeritud kirvest, millel on "pale", või tähendab mees ikkagi (kirvega kokkusulanud) meest, kel tänu kirvele on tekkinud uus, valesse suunda pööratud "pale"?

Kuid mees võib selles stereotüübis olla ka mingi loom või lind:
  Mees läheb metsa, peotäis peergu perses — Harakas
  Mees läheb metsa, vesi ees, sild taga — Ämblik
  Mees läheb metsa, kõver kaigas seljas — Koer
  Mees läheb metsa, selg teibaid täis — Siga
  Miis lätt mõtsa, ei kõsahha (kagueestiline) — Vari
  Miis lätt mõtsa, habõna kodo poolõ (samuti kagueestiline) — Hobuse jalad

Mees läheb või käib mujalgi, ja tähendab see siis enamasti mõnd lindu või looma, eriti tihti just kukke:
  Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal — Kukk
  Mees läheb laudile, matt pea otsas — Kukk
  Mees käib õues, punane müts peas — Kukk
  Mees läheb lakka, teivas seljas — Kass

Veel muid stereotüüpe seoses mehega.

Must mees: lõpupool annab jälle spetsifikatsiooni, kuid kujundite ja lahendite suhe pole üksühene:
  Must mees mehemurdja — Püss
  Must mees sülitab üle metsa — Püss
(viimases on tavalisem sülitaja peenike preili)
  Must mees muru pääl, tükk liha turja pääl — Kukk
  Must mees, kalasaba taga — Pääsuke (1 arhiivitekst, ehk improvisatsioon)
  Must miis, punatse hamba — Nööridega särk v. vammus
  Must mees nurgas, viskab kust —Taaritõrs
  Must mees marsib sauna, sada sammuvad järele — Pastor ja kogudus (1 tekst, folkloorsus kaheldav)

Väike ~ pisike mees — referendid on tõesti enam-vähem väikesed, kuid lähema määratluse annab taas lõpupool; kui spetsifikatsioonis esineb habe, on lahendiks tihti mõni pealsetega juurvili:
  Pisike mees, pikk habe suus, kes ta peale vaatab, see nutab — Sibul
(Nutmise motiiv on sibulat tähendavais mõistatustes üks stereotüüpsemaid ja enamik neist võivad meil olla vene laenud)
  Vassapiu miis, kündrepiu habõna — Ritk
  Pisike mees, hall habe — Linnased
  Väikene miis, vaib kirvõs — Mesilane
  Väike mees, torupill suus — Laps imeb

Edasi mõned stereotüübid, kus mees on seotud arvudega. Need arvud, kui nad on väikesed, tähendavad mõistatustes just neid arve kui selliseid ja abistavad lahendajat (ja mõistatustes arvud ongi tavaliselt väikesed); vast üheksast alates hakkavad arvud tähendama juba ebamäärase sisuga hüperboole.

'Kaks ~ neli ~ kolm spetsifitseeritud inimest kuskil või ühe millegi all' on mõistatustes kaunis levinud streotüüp, nt.
  Neli neitsikest üte kaali [=räti, vaiba] all — Lauajalad
ja võib olla realiseeritud ka mehe kaudu:
  Kaks meest ühe kübara all — Aia tugiteibad
  Kolm meest ühe kübara all — Kolmejalgne iste
  Kaks mees kammitsas — Inimese kängitud jalad

Paar muud näidet nelja mehega:
  Neli meest käivad ööd-päevad, edasi ei saa — Veskitiivad
  Neli meest riidlevad tee peal, kokku ei saa — Vankrirattad
(vrd. äsjane mõistatus kahest taplevast kukest, mis tähendas silmi)

Viis meest või kümme meest on enamasti sõrmed:
  Viis meest kuhja otsas kuivad, viis meest kuhja all märjad — Lina ketramine
  Kümme meest veavad üle pussumäe noota — Pükse tõmmatakse jalga

Pool meest — pool meest käib asjade kohta, mis on osalt ühtedes, osalt teistes tingimustes:
  Pool meest joonud, pool tark — Õllevaadi pulk
  Pool meest külmas, pool soojas — Uksepulk

Mall 'Üks mees ja teatud hulk jäsemeid vm. osi':
  Üks mees seisab neljal jalal — Laud
  Üks mees, neli jalga all — Vanker
  Üks mees, viis jalga — Käsi
  Üks mees, üheksa silma — Pajakook
(pajakoogul olid tellimisaugud, kuid ma ei oska öelda, kas neid oli just traditsiooniliselt üheksa või tähendab üheksa siin juba 'palju'; ma ei oska öelda sedagi, kas leeripoiss, kes esitas pastorile repartee-küsimuse Mitu pulka on äkkepakus?, tahtis kontrollida pastori agrotehnilisi teadmisi või lihtsalt narritas pastorit).

On veel hästituntud mõistatus, kus võrreldakse hundi ja karu mõistust ja jõudu kujundite ühe mehe… / üheksa mehe… kaudu, kuid siin ei saa meest käsitada kujundliku agendina.

Ja lõpuks "Kaivola stereotüübi" kehastusi ka mehe kujundi abil:
  Miis maa all, habõna maa pääl — Redis
  Miis maa all, habõna maa pääl — Kaalikas
  Mees maa peal, munad maa all — Kartul

Vanamees ja vanaeit

Ka mees võib mõistatustes vahel istuda, ja isegi nurgas:
  Mees tee ääres, valge müts peas — Lumine känd
  Mees istub nurkas, vaigulaternad põlevad — Kass

Kuid eriti tüüpilised istujad, eriti nurgasistujad on mõistatustes vanamees ja vanaeit ~ vanamoor ~ vana naine — see stereotüüp on samuti väga tugev:

Nurgas istuv vanamees tähendab mõistatustes tihti kaljaastjat ja need mõistatused ise kuuluvad enamasti "näiliselt roppude, tegelikult süütute" klassi:
  Vanamees nurgas, tilk tilli otsas
  Vanamiis nukan, titt peun
  Vanamees nurgas, titt püsti
  Vanamees nurkas, prussakid täis
  (prussakad on kaljaraba)
  Vanamees nurkas, vasksooled sees
(ilmselt hübriidvorm kannelt või viiulit tähendava mõistatusega Vana härg, vasksed sooled)
  Vanamees nurgas, poeg sõidab sõjas
  Vanamees nurgas, tütar tantsib pulmas
(poeg ja tütar tähendavad siin ilmselt õlut ennast)
Kuid kaljaastjat võib tähendada puhuti ka vana naine:
  Vana naine nurgas, õlekubu kõhus

Nurgas istuv või viibiv vanamees võib tähendada ka muid asju peale kaljaastja, korduvalt nt. ahju v. kerist:
  Vanamees istuss nurgan, kolm auku pää sehen — Tareahi
  Vanamees nurgan, rüpp mune täüs — Saunakeris
  Vanamees nurgas, söed süles — Ahjukeris
  Vanamiis nukan, perse pinde täis — Ahi
(Aga ahjuleeki tähendab Kuusalus ka Vanamuor nurgas, siidipoll ies)

Samuti:
  Vanamees nurgas, pea kärnas — Raiepakk
  Vanamiis nukan, vaatsad kaalan — Rangid varnas

Näiteid algusstereotüübi vanamoor ~ vana naine ~ ... (istub) nurgas... kohta:
  Vanamoor nurgas, sada hammast suus — Linakuhi
  Vanamoor nurgas, sada last süles, igal lapsel ise nimi, igal lapsel ise hääl — Orel (1 var.)
  Vanamuor nurgas, perse paukkub — Leiliviskamine
  Vanaeit nurkas, kolm jalga all — Vokk

Vanamees v. vanaisa võib istuda ka mujal kui nurgas:
  Vanaisa istub vareme peal, neli neitsit tantsivad väljas — Tuuleveski
  Vanamees istub aia peal, hallid rätikud jalas — Vares
  Vanamees istub tee ääres, käkilasu süles, kes mööda läheb, saab ühe omale — Takjas

Poiss, poisike

Need on samuti üpris produktiivsed kujundid — minu valimis u. 40 esinemust.

Umbes ¼ juhtudest poiss v. poisike teeb midagi (seejuures üsna igavaid asju: läheb, käib, istub jne.). Aga u. ¾ juhtudest ta ei tee mitte kui midagi, lihtsalt "on".

Kujundite poiss, poisike teine ülddominant on see, et nad tähendavad u. pooltel juhtudel mingeid botaanilisi referente, eriti tihti pähklit või marju.

Kolmas stereotüüp on see, et poisi(kese)-mõistatused algavad valdavalt mingi epiteediga, mis tihti on ühtlasi p-alliteratiivne: sagedamini pooleaastane, pisike, punane, aga ka pigine, pilliroost, päkapiku- vm.

Pooleaastane poisike on eelkõige pähkel:
  Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas
  Pooleaastane poisike kõrgen kepi otsas
  Pooleaastane poisike istub umbise poti sees
Kuid see võib tähendada muidki bioloogilisi, erandina teisigi asju:
  Pooleaastane poisike, aga kolm külleluud — Tatar
  Pooleaastane poisike, käharpää otsas — Viljapea
  Pooleaastane poisike, must lapp perses — Uba
  Pooleaastane poisikene, kale kasukas seljas — Talv (1 var.)
  Pooleaastane poisike istub kivi ahervarre otsan, peotäüs heinu perse all — [obsts.]

Punased poisikesed on valdavalt kas marjad või porgandid, ka õunad:
  Pisike punane poisike, kivine kõhuke — Lillakas
  Punane poisike magab rohelise palaka pääl — Murakas
  Punane puppis poisike, süli saiakakka täis — Kibusemari
(süli saiu täis on omakorda mitmel pool korduv püsimotiiv)
  Punane poiss, rohelised juuksed — Porgand
  Punane poisike musta asema sees — Porgand
  Verreva külega poisikene üles puut — Õun
(Viimane tuleb tavaliselt ette vanasse Kumma võtad? -sarja kuuluvas keerdküsimuses sõnaühendina poodud poiss, tähendades seal samuti enamasti õuna)

Pisike ~ pisuke poiss ~ poisike:
  Pisuke poisike, kivine süda — Pähkel
  Pisuke poisike, lai kübar pääs — Seen
  Pisike poiss tantsib laia kübärä all — Kedervars
  Piske poiss ja paun selgas — Ämblik
  Pisikene poisikene, piip oli suus, pamp oli seljas, ise laulis saksa keeli: Kibuvitsa Villem surnd — Kell

Perekonnad, nende osad ja paarid

On samuti suhteliselt produktiivne kujundirühm, ja esmamuljed temast on, et siia kuuluvate sõnade ja sõnapaaride kaudu esitatakse nt. kas
  1) paarisesemeid;
  2) mingit suurt hulka või teatud hulgast koosnevaid komplekte;
  3) üldse mingite agregaatide või esemete komponente;
  4) (vanemate ja laste kaudu) ka mingis üldisemas generatiivsussuhtes olevaid asju.

Paarisesemed:
  Eite-taati tagatoas... — Kraasid
  Esa all, ema pääl, vahelt joosk valget vattu — Veskikivid

Komplektid ja nende osad:
  Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, tütre käsi kõver, poja pea ümmargune — Humal
  Isal pikk saba, emal lai magu, pojad kõik ümmargused — Leivateoriistad
(Seda mõistatust ja selle lahendite hajumist on lähemalt vaadeldud SFL I, lk. 286–288).
  Isa pitk, ema lai, õde sõge, vend on pöörane — Maailm
  Isä istub istukilla, emä nika-nakasilla, tüttäred libi-labinal, poigad päällä püürüsillä (Kuusalu) — Tapud
  Ema nikinäkiline, pojad pinnipunnilised, tütred kiunujad küirikud — Vanker (samuti 1 var.)
  Puunõ emä, raudne isa, väikse-väikse latsõkõsõ, kõik omma verejuuja — Püss
  Imä jämme, tütär verrev, poig tark, lätt taivahe — Ahi ja tuli
  Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab — Kaev

"Generatiivsed paradoksid": laste ja vanemate suhetes on midagi väära või eriskummalist.

Palju on sedalaadi mõistatusi just heinakuhja ja saadude kohta:
  Ema ilmale loomata, lapsed luhtas laiali
  Esä sünnis, poja koolesse
  Lapsed jooksevad vanemate varrule
  Lapsed näävad isa sündimest
  Latse sünnüse inne kui imä
  Latsõ kaõsõ, ku immä tetäs

Tule ja suitsu vahekorrad on teine referendipaar, mille puhul generatiivsed paradoksid käiku lähevad:
  Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma
  Isa alles tilluke, poeg suur sõjamees

Muude lahenditega näiteid generatiivseist paradoksidest:
  Esa sünnis, poig näitas juba tuld — Agu ja päike
  Ema imeb poegi — Jõed ja meri
  Mu ema sünnitas mind ja pia sünnitan ma ema — Jää ja vesi
  Isa noor punane, poeg hall tudike — Õlu ja pärm
  Isa poja peos — Aiateivas
  Isa, ema kirbu suurus, poeg süllaraua suurus — Kanep

Õdede-vendade (või ka neitsikeste) komplektid, kus tekstis nimetatakse ühtlasi komplekti kuuluvate inimolendite arve:

Kaks õde ~ neitsit:
  Kats sõsarat silitseva võid — Regi
  Kaks õde tõmbavad ühe siidirätiku ümber, ei saa iialgi katki — Aiateibad ja -vits
  Kaits neitsid tantsiva ütte saapaseere sisen — Uhmer

Neli neitsit:
  Neli neitsid juoksva ütel Katrel takan — Hobune ja vanker
  Neli neitsid läävä üle nurme nutten, silma juuksva vett — Rattad
  Neli neitsit kusevad ühte auku — Lehmalüps
  Neli neitsit tantsiva üte saapaseere sihen — Lehmalüps
  Neli neitsit tantsivad ühe põlle pääl — Tuulik

Kaks venda:
  Kats veljä tsuklõsõ, kolmas kaes man — Pang kaoh, kannipuu käeh
  Katõkese velidse, ütski ütele järgi saa-ai — Jäla'
  Katõkese velitse üte vüürätiga kinni köüdedü — Aiasaiba'
  Kahed vennad vihtlevad, üks kuivalt, teine veega — Veskirattad
  Kaks vennakest, teine peseb alati, teine ei iial — Veskirattad
  Kaks venda vahivad vette, aga ei saa ilmaski ühte — Jõekaldad

Kolm venda:
  Kolmõkeske velitsit, üts kumardas, tõnõ sais, kolmas juusk — Hein, kivi, vesi
  Kolm venda räägivad, üks ütleb: jookseme, teine ütleb: liigume, kolmas ütleb: seisame — Vesi, rohi, liiv

Neli venda (= looma või laua jalad):
  Neli veld, perän hapõn — Hobuse jalad
  Neli libedat venda, ühel pääval sündinud — Varsa jalad
  Neli venda ühe mütsi all — Laud

Viis venda (= sõrmed, varbad):
  Neli velle, viies brat — Sõrmed
  Viis venda magavad ühes voodis — Varbad suka sees
  Viis vendä ühes aitas võerusil, rist piäl — Varbad sukas ja pastlas

Lõpuks paar näidet ka pärisnimedest, mis mõistatustes tihti kipuvad "laaliateks" (vrd. ka SFL I, ptk. 5.5.6 ja mõistatuste antoloogia saatesõna!).
  Kiriläl kübäräkene, Karilal kaokõnõ, Miktäl olõ-õi midägi — Pähkel, tammetõru, õun
  Herm on toas, Herm on kojas, Hermu karvad katusel — Suits
  Punder puus, Mander maas, Hindrek all heinamaal — Pähkel, maasikas, heinputk
  Jalutu Jaan läheb seina kaudu üles — Suits
  Sada Jaanust, tuhat Jaanust, üks pikk poiss Jaanus — Mesilased
  Mart maas, Part puus, Toomas taevas, taba suus — Kaju
  Meelik mütsata, Toalik tanuta, Hull-Hans alasti — Viin
  Räksi Toomas tapab Rooma rikast, puuvikatiga, luuheinamaa peal — Täitapmine

B. MÄÄRATLEMATA SUBJEKTIGA MÕISTATUSED

Selliseid on meie valimis jämedalt hinnatuna ehk veidi üle 600, st. u. ¼.

"Agendiga" ja "agendita" mõistatuste süntaktilises ja loogilises struktuuris võib tajuda veidrat paradoksi.
Süntaktiliselt on agendita, so. määratlemata subjektiga mõistatused puudulikumad, "vähem-täislauselised"; selles plaanis meenutab agendiga ja agendita mõistatuse vahekord mingis mõttes vanasõna ja kõnekäänu vahekorda — vanasõna on süntaktiliselt lõpetatud lause, kõnekäänd või fraas osa lausest.
Loogilises plaanis aga oli vanasõna mäletatavasti üldistav-implikatiivne lause ja kõnekäänd või fraas mitteüldistav. See analoogia küll agendiga ja agendita mõistatuste vahekordadele ei laiene. Mõistatused üldsegi on mitte väited, vaid kirjeldused (st. loomuldasa mitteüldistavad ja mitteimplikatiivsed laused). Mõistatustes esineb ka näpuotsatäis eeldus-järeldusstruktuure (meie aines 20 ümber), ja enamik neist tuleb ette just agendita mõistatustes. Ühtlasi on selle struktuuriga mõistatused enamasti parallelistlikuks topeldatud:
  Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb — Auk
  Kui ma tühi ole, siis tõse, kui täis, sis vaju — Häll
  Kui nad tulevad, siis nad ei tule, kui nad ei tule, siis nad tulevad — Seeme ja linnud
  Kui pime, sis valge, kui valge, sis pime — Tuli
  Kui sisse läheb, siis väriseb, kui välja tuleb, siis tilgub — Kaevuvinn
  Kes mind teeb, see ep taha mind mette, kes mind ostab, see ep tarvita mind mette, kes mind tarvitab, see ep tee seda mette — Surnukirst

"Agendita" mõistatused on hea juhus rääkida ka sellest, et lühiteksti (nagu vanasõna või mõistatuse) struktuuritasandid ei ole mingid üksteisest sõltumatud asjad. Ei ole nii, et troobitasand on täiesti omaette ilm, parallelism omaette, riim ja alliteratsioon omaette jne. Üldsegi mitte. Need on seotud nähtused, sest kogu vormimäng toimub ju lõppeks leksika, sõnade vahendusel. Vanasõnades nt. on selge negatiivne korrelatsioon troopide ja kõlakujundite esinemuse vahel ja juba Bengt Holbek on sellele ka tähelepanu juhtinud. Troobid ja kõlakujundid on omavahel konkurendid — nad ei taha ühtaegu ja korraga teksti ära mahtuda, kuna nad mõlemad elavad ju sõnade baasil, kehtestavad ennast sõnade kaudu. Teisalt võib öelda, et nad kompenseerivad teineteist.

Mõistatustes on sellist kompensatiivset vahekorda samuti selgesti näha: kui troopi ei ole, töötavad siin teised struktuuritasandid. ka väljaspool eeldus-järeldusstruktuure on agendita mõistatustes alatasa näha, kuidas nimepidi nimetamata asja olemuses või käitumises luuakse mingit telge pidi "ruum", tuuakse välja mingi erinevus, vastuolu, piirjuhul paradoks, ühtlasi luuakse seeläbi elementaarne parallelism.

Niisiis, kui "agendita" mõistatuste juures saab esile tuua mingeid stereotüüpe, siis on need pigem juba vormimallide stereotüübid kui troobileksikas nähtuvad stereotüübid (kuigi ju ka siin on hulganisti verbe, adjektiive jm., sest millest muust kui sõnadest üks mõistatus koosneda oskabki). St. määratlemata subjektiga mõistatustest rääkides me siirdume juba sujuvalt semantiliste kujundimallide vaatlemiselt vormimallide vaatlemisele.

Piirjuhul ei puudu subjekti märkiv sõna tekstist päriselt, vaid on deiktiline (reeglina isikuline asesõna). selline vormitüüp ei ole, tõsi küll, eesti mõistatustes kuigi tüüpiline, vaid tuleb ette eriti mõnedes hilistes ja/või laenulistes ja/või kirjandusliku algupäraga üksustes:
  Ei ma kuula kurikat ega karda katlat, saunaleil mind sandiks teeb — Täi
(See on vist õieti pigem vanasõnade hulka liigituv nn. didaktiline monoloog kui mõistatus. Selliseid täi monolooge on meil mitmeid — vt. nt. VSR, rühm 162)
  Kes mind teeb, see ep ütle seda mitte, kes mind tunneb, see ep võta mind mitte, kes mind võtab, see ep tunne mind mitte — Valeraha
  Kui on kõige külmem, mina kõige kuumem, kui on kõige kuumem, mina kõige külmem — Ahi
  Mis tahad mult saada, mis vahid mu otsa... — Õunapuu
  Ma hakkan igast kohast ja lõpen igasse kohta ja olen siiski kõige pikem maailmas — Tee
  Ma tahan sind nikkernillida, su koht piab suureks minema (Kuusalu) — Leiva vaalimine
  Mulle annab suud, sulle näitab perset — Jooginõu
  Kuulub ainult sulle, aga ometi tarvitavad teda teised rohkem kui sa ise — Nimi
  Täis on teda mets ja maa, siiski peutäit kätte ei saa — Udu
(Tema-asesõna on viimases näites muidugi peam. rütmitäiteks, sest mõistatus on nagunii reeglina implitsiitselt "3. pöördes")

Nimetame taas mõningaid stereotüüpe.

Kõrvutatud või vastandatud kaks kohta või ruumiaspekti

 • Alt — pealt ~ All — peal või vastupidi:
Alt külm, pääl kuum — Lamp
Alt sile, päält karvane — Käsi kindas
Alt roheline, pialt sinine — Lina
Alt sööb, pealt situb — Oherdi
Alt sööb, küllest situb — Höövel
Alla lätt aher, määle tulõ tiine — Veetoomine
Päält valge, seest must — Lumi ja maa
Pealt valge, seest punane — Inimene
Päält must, seest valge — Kartohvel
Päält sinine, seest valge — Suhkrupää
Päält sille, sisest karvane — Kask
Päält lapiline ja kõva, seest valusat õhku täis — Ahi
Pealt teeb tiritärinad, alt ta kopsib kullerida — Kangakudumine

 • Üles — alla:
Üles süüb, alla situb — Pird palab
Üles lätt, maha ei tule — Suits
Üles ketras, alla metras, saase otsa, loose muna — Tapud
Ülesse lähevad, ülesse ei saa, alla tulevad, alla ei saa — Tuuleveski tiivad
Ülespidi nutitab, allapidi juuritab — Kartohvel

 • Edaspidi — tagurpidi:
Edasipidi künnab, tagasipidi äästab — Kana
Edaspidi sööb, tagaspidi teeb tööd — Kana

 • Seest — pealt:
Seest siiru-viiruline, pealt kullakarvaline — Sibul
Seest must, pealt punane — Löör
Seest sile ja punane, päält must ja karvane — Muhv
Seest karune, päält karune, ütesse süldä ümmert karune — Heinakuhi

 • Eest ~ Otsast — (keskelt) — tagant:
Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas — Kana
Eest lööb iitu, tagast lööb taatu, ümber uksepiita, rabareinu rantsu — Kangast kootakse
Eest litsutakse, tagant lakutakse — Kirjamark
Eest punane, tagast karvane — Maasikas
Eest mökitab, takka lipitab — Oinas
Eest sööb, takka situb — Uherdi
Eest kange, tagast karvane — Pähkel
Eest sööb, eest situb — Püss
Eest ei saa, tagant saab, noor saab alati, vana siis, kui seisab — Omnibuss

 • Teises ilmas ~ Muul maal — siin ilmas ~ maal...:
Teises ilmas raiutakse, laastad kukuvad siia ilma — Lumesadu
Tõisen ilman mõstas rõõvit, siia ilma käüve pisare — Vihmasadu
Võõral maal tapõtas härgä, siiä juusk veri — Vihmasadu

 • Toas — väljas ~ sees vmt.:
Tuas pannaksõ tubakast piipu, õuõs suetsõtaksõ — Korsten ja ahi
Tua taga tuiskab, sauna taga sajab, ukse ees hea ilm — Kaval inimene
Tuas peksetakse reie, lademed tualael — Suits

 • Somaatiliste komponentide, asendite jms. kõrvutused-vastandused:
Küliti sööb, püsti magab — Lõngapool
Püsti sööb, küliti situb — Püss
Seljast sööb, küljest sittub — Veskikivi
Silmast sööb, küllest situp — Vokipool
Ninaga lõhub, persega parandab — Nõel
Pea alaspidi, jalad ülespidi — Sibul
Pea tal pikk ja peenikene, jalg on lai ja lühikene — Labidas

Kahe ajahetke või -vahemiku kõrvutused-vastandused

Parallelismi asetatud ajamäärangud on mõistatuses bukvaalsed ja lahendobjektid on vastavalt kõikjal sellised, mille loomuses või funktsioneerimises mingi pikkusega ajaline tsüklilisus või sesoonsus ka tegelikult esineb.

 • Enne — pärast ~ nüüd:
Enne lakub ja pärast pistab — Niiti aetakse nõela taha
Enne lai ja kollane, pärast valge, ümargune — Võilill
Enne elas, nüid ei ela, kannab ihu ja hinge — Pastlad

 • Päeval — öösel (ja v.v):
Päeval tiine, öösel aher — Sukk
Päeval on surnud, aga öösel elab — Voodi
Päevaeg elab, ööse surnud — Inimene
Ööse sünnib, päeva sureb — Kaste
Päeva lookab, ööse kükitab — Äke
Päevä viab sõõri, üüsi loeb tähti taevast — Kaevuling
Päiväl pilgub, öösel pilgub, pilkasel pimedal pilgub — Aken
Üösel kulkib, päiväl kulkib, üösel kulkib ühtepuhku — Loom mäletseb
Päeva tühe, ööse täis — Riidenagi
Öösel tiine, päeval aher — Säng
Öösi rikas, päeva vaene — Riidevarn
Üüse nõrk, päivä kõva — Kaput
Päeva alaspidi, ööse ülespidi — Habe
Üüse kinni, päivä vallalõ — Silmad
Ööse olen riidis, päiva alasti — Riidevarn
Päival puus, öösel maas — Müts
Päeval karjas, öösel orjas — Koer
Üüse sajah, päivä vajah — Rehepeksukoot
Ööse õues, pääva õues, nääb kuu, loeb tähäd — Lipp
Päeval täis liha ja verd, ööse seisab — Paat
Päeval toorest liha täis, öösel tühja tuult täis — Sukk
Päeval tühja tuult täis, öösel toorest liha täis — Säng
Päeva tolkus ja üösi aukus — Uksekramp

 • Hommikul — (päeval) — õhtul (ja v.v.):
Hommikul sünnib, õhtul sureb — Päike
Hommiku tuleb, õhtu läheb — Päike
Hommikust päeva kahaneb, õhtust päeva kasvab — Vari
Õhtu oma, hommiku võõras — Säng
Õhtu ehitakse, hommiku riisutakse — Riidevarn
Õdangu pühid perset, hommuku annad suud — Prunts
Hommikul nelja jalaga, lõunaaeg kahe jalaga, õhta kolme jalaga — Inimene
Hommiku kõrvad, lõunaaeg silmad, õhtu sarved — Uba

 • Suvel — talvel (ja v.v):
Selle opositsiooniga mõistatused tähendavad enamasti põllutööriistu ja veesõidukeid. Eristub välja allrühm, mis on erandlik sellepoolest, et kui tavaliselt on määratlemata subjekti ning ruumi-, aja- vm. parallelismiga mõistatused lühikesed, 2×2-sõnalise, harvem 2×3-sõnalise struktuuriga, siis siin näeme pikemaid alliteratiivseid, regivärsilaadseid konstruktsioone:
Sui ta suitseb suurel väljal, talvel kükitab külas — Äke
Suil hõiskab suured sood, talve kükkitab talla otsa pääl — Kaelakell
Suvel sõedab suurt tiid, talvel magab tamme all — Lootsik
Suve kaalub kiva ja kande, aga talve magab ahju taga — Ader
Suvel pea sinetab, talvel kuulab kuuse all — Vene
Kuid kõrvuti nendega leidub rohkesti ka tavalisi lühistruktuure:
Talvõs riisva, suvõs ehise — Lehepuu
Talve paljas, sui haljas — Puu
Talvel ei külma, suvel ei sula — Õlekõrs
Talvel rammus, suvel vaene — Kaevukook
Suvel saisan, talve tüüs — Regi
Suvel külm ja talve kuum — Ahi
Suvel sööb, talvel situb — Heinaladu
Sui sööb, talve magab — Ader
Talvel kahed prillid, suvel pole ühtegi — Aknad
Suvõl katusõ all, talvõl ilma katusõda — Lehtpuu

 • Kevadel — sügisel (ja v.v):
Sügise soolatas, kevade tapetas — Lumi
Sünnib sügise, sureb kevade — Lumi ja jää

 • Ühel ajal — teisel ajal — alati:
Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pääv pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev — Voodi, tool ja põrand
Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: tali pikk, kolmas ütleb: ükskõik — Vanker, regi ja hobune

Peale ruumilise või ajalise parallelismi nähtub määratlemata subjektiga mõistatustes suur, kuid kindlate leksikaalsete markeriteta ja ka semantiliselt laialivalguv konstruktsioonitüüp, kus 1. pooles väidetakse midagi ja 2. pooles lisatakse sellele midagi vasturääkivat, nõnda et tekib paradoks või oksüümoron. Nt. väidetakse 1. pooles midagi, mis peaks mingid funktsioonid vm. eeldused välistama, seejärel aga öeldakse, et need funktsioonid siiski toimivad v. eelduspäratud asjad juhtuvad. Või alul eeldused manifesteeritakse, seejärel aga järeldused tühistatakse. Või kehtestatakse mingi muu vasturääkivus.
Toome seesuguste kohta mingiteks improvisatoorseteks rühmadeks korraldatud näiteid.

 • 'Somaatilised eeldused puuduvad, kuid funktsioone täidetakse ' / 'Somaatilised eeldused on, kuid funktsioone ei täideta':
Ilma käsildä ja kirvõlda ehitäs maja — Pääsuke
Silmita näep ja jaluta joosep — Püss
Ilma tiivata lendab, ilma jalota jookseb — Pilv
Siibita lennab ja jaluta võttab kinni — Aed võtab lumesaju kinni
Siivuta lindas, hambita purõ — Püss
Hambad on, aga ei söö — Kamm
Hambinda, a pure — Külm
Liha sööb, aga hammid põle — Naiste suguosa
Jaluta jooksen, käsita kisun, kõrita karjun, valuta vingun — Tuul
Käeta lööb, jalata käib ja suuta kõneleb — Tunnikell
Käteta ja jalgadeta, aga juonistab — Pakane
Sule om, ei lenda, jala om, ei kõnni, au om, see om sulle, ei mitte mulle — Säng

 • 'Sööb-joob, kuid ei täitu':
Igal silmapilgul neelab sajad oma kõhtu, aga iialgi ei saa täis — Meri
Ta joob, aga ei saa kunagi täis — Maa

 • 'Tegutseb ~ liigub ~ valmistub, kuid ei pääse paigast ~ ei jõua sihile ~ tulemusi pole':
Käib kõik maailmad läbi, aga seisab ühe koha peal — Maantee
Käib ööd, käib päevad, ei pääse paigastki — Kell
Keerleb ja veerleb, aga paigast ei saa — Kaevuratas
Kiigub-liigub, siiski paigast ei saa — Puu
Kõige päeva käib, ei tule ial laua otsa — Uks
Sõidab, sõidab, teed ei ole, lõikab, lõikab, verd ei ole — Paat
Puhib ja ähib, aga paigast ei pääse — Sepalõõts
Niksub ja naksub, kerkib ja kargab, ilmaski üle aia ei hüppa — Äke

 • 'Ise ei pruugi, teistele teeb' ~ 'Ise ilma, teistele teeb' ~ 'Endal polegi, teisele annab' jts.:
Esi ei söö, aga tõistele tege süüki — Veski
Esi pallas, tõist katt, üle sälä kats vüü — Vokk
Ise asjast ilma, aga teistele ta teda annab — Tahk
Kõigilõ umblõs rõiva' sälgä, eis' ihoalastõ — Nõel

 • Suurus ja kaal vastuolus:
Tühjalt niisama rasse kui tävvelt — Sepalõõts
Nii suur ku pang, nii kerge ku hummal — Kussõm

 • Mahtumis-, ulatumis- ja suutmisparadokse:
Peose mahub, pütta mahu mitte — Härjavits
Pihku mahub, saina vahele ei mahu — Muna
Põue mahub, merre ei mahu — Põis
Aiaraust mahtub, akenast ei mahu — Tuisk
Vees seisab, maas ei seisa — Võrk
Kanda jõuad, lugeda ei jõua — Juuksed
Nõsta jõvvat, vissada ei jõvva — Sulg
Üles jovvad nõsta, üle tare jovva-ai viiä — Sõelaga vett
Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata — Silm
Ta käib sinuga kaasas, aga sa ei saa teda kinni võtta — Vari

 • Kuumuse ja põlemisega seotud paradokse:
Tuline ta on, aga ei põleta — Tuline, kärmas inimene
Põleb, aga ei paista — Lubi
Vesi kustutab tuld, mind ta paneb põlema — Lubi
Kõrvetab, aga ei pane põlema — Nõges
Kõvaste kõrvetab, palavad pole kusagil — Nõges
Vedelemb kui vesi, aga põleb — Lambiõli

 • Elu, sünni ja surmaga seotud paradokse:
Ilma eluta, aga ise sööb kui hunt — Kulp
Ilma hingeta kongerdab — Äke
Elab maailma algusest saadik, aga ei ole veel viienädalanegi — Kuu
Elust tuleb, eluta on, aga vastab ometi — Kiri
Ei söö ega joo, aga elab siiski — Elavhõbe
Sündides ta lendab, elades ta lamab, surres ta jookseb — Lumi
Sündinud on, aga surnud ei ole, maailmas on, aga elus ei ole — Loti naine
Sündü, olõ-õi ristet, kuuli ar', jummal' armu olõ-õi võtnu, a kand eloiä jumalat säläh — Eesel
Jookseb tuule kiirusel, aga ise on ilma eluta — Jõgi
Õhkas ja puhkas, esi ilmä elute — Sepalõõts

 • Varia:
Auke täis, aga esi piab kinni — Kett
Ei külbetä, ei künnetä, eiski kasus — Nõgi
Änam sa pihta pistad, lisemale toleb — Mõrra v. vörgu kudumine
Esi ei süü, tõistele ei anna — Saag
Esi pimme, muid juhatap — Teetulp
Esi söö ei, tõsele anna ei — Taba
Ilma tsuskamalda huikas — Peerulaskmine
Ise ei räägi, aga teisa õpetab — Raamat
Kaant ei olõ, kinni piäp, nuurõ ei olõ, kokko vidä — Suu
Keegi ei hirmuta, aga väriseb — Haavaleht
Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark — Margapuu
Kiigub, liigub, maha ei kukku — Suits
Kuju om, ei pala, toores om, ei lehi — Osjad
Mida enam võtad, seda suuremaks läheb — Auk
Põhi all on, aga vett ei pidä — Sõul
Teist närib, ise kisendab — Saag
Terve on, aga auka täis — Noot
Viist sündüs, vett pelgas — Sool
Õitseb küll, aga vilja ei kanna — Sõrmeküüs

Mõlle-rõlle-, mõõlu-, mõnne-sõnne- vmt. m-alliteratiivse mittestandardse mõistatamisvormeliga algavad tekstid on tihti üldse semantiliselt ja süntaktiliselt ebatavalised. Ka enamik vormelijärgsest leksikast kipub muteeruma kvaasisõnadeks v. "laaliateks". Tihti säilib vormeliga mahapandud imperatiivne kõneviis lause lõpuni. Mõned näited:
Mõista, mõista mõistuist, üle aia haistuist — Tuisk
Mõessu, mõessu, mõeroke, läbi käte kiäruke, ise villaviiroke — Lammaravvad
Mõista ära mõgla kirja, mis sa tahad tagla kirja — Kirju rätt
Mõista üles mõlle-rõlle, kolgutimid kõlle-rõlle, tuli üks meeste käesta, pistis kaks naeste käesta — Kangassuga, niied, süstik
Mõista, mõista mõllarõlle, kõputõmid tõllerõlle, virelivissi ja varelivassi, nahka tuppe tuuritimi — Torupill
Kõpu mõisas kõlle-rõlle, pandaks pihta piu ja pau — Kirikukell
Mõista, mõista mõnni-sõnni, sugasõnni, tuhkamunni, laja lapiku lehe — Kartulid
Mõista, mõista, mõnne-sõnne, see sõnne sõsara sõnne, seitse sõnne vastakute — Ahelad
Mõista, mõista määtsu, käänä päss käätsu — Köietegemine
Mõista mõõtu, taevataatu, panõ pääle plika-plaka — Pesupesemine
Mõista, mõista mõõdu, pane peale paadu, keskelle kelevere, peale nuppu kullakeele — Puder kausis, või silmas, lusikas silma peal
Muista mueru, muerust sueru, suerust sordu, sorrust siguriaia peldu — Kitse jooks
Mõista, mõista mõõtrull, läbi käte käetrull, Nõmme-Endriki vitilüödi — Lambavill
Muista mutre, mutrest vetru, vedrust kierupäässe, kierupääst munasse, muna maha plaksti — Püssilaskmine
Mõista, mõista möösel-mölki, moosel-mölki, teevel-tölki, teevel-tölki, rasva-nölki — Vorstitegemine
Mõista, mõista muu truu, pane peale poe truu, päele need kili-kolinad, päele nuppu kuldakella — Söögilaud, leib, lusikad, vaagen